Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0480

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 304 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

10.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 145/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 480/2009 НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението от Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (2) е бил неколкократно съ-ществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Общият бюджет на Европейския съюз е изложен на увеличен финансов риск в резултат от гаранциите, покриващи заеми за трети държави.

(3)

На заседанието си на 11 и 12 декември 1992 г. Европейският съвет заключи, че съображения за добро бюджетно управление и финансова дисциплина изискват създаването на нов финансов механизъм и съобразно с това следва да се създаде Гаранционен фонд, който да покрива рисковете, свързани със заеми и гаранции, покриващи заеми, предоставени на трети държави, или за проекти, изпълнявани в трети държави. Тази необходимост може да се постигне чрез създаването на Гаранционен фонд, от който да се плаща директно на кредиторите на Общностите.

(4)

Съгласно Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, прието на 17 май 2006 г. (4) финансирането на Гаранционния фонд е предвидено като задължителен разход от общия бюджет на Европейския съюз за периода 2007 г.—2013 г.

(5)

Съществуват механизми за изплащане на гаранции при тяхното активиране, по-специално чрез временно теглене на парични ресурси, както е предвидено в член 12 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2000/597/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (5).

(6)

Гаранционният фонд следва да бъде учреден с постепенно изплащане на ресурси. Фондът следва впоследствие да получи също така лихва върху инвестираните ресурси и суми, събрани от неизправни длъжници в случаите, в които Фондът вече е изплатил гаранцията.

(7)

Практиката на Гаранционния фонд показва, че би било уместно съотношение от 9 % между ресурсите на Фонда и задълженията, гарантирани като главница, увеличени с неизплатената дължима лихва.

(8)

Плащания към Гаранционния фонд в размер на 9 % от сумата на всяка операция биха били достатъчни за постигане на целевата сума. Следва да се определят условията за извършване на такива плащания.

(9)

Ако Гаранционният фонд надхвърли целевата сума, излишъкът следва да бъде изплатен обратно в общия бюджет на Европейския съюз.

(10)

Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се повери на Европейската инвестиционна банка (наричана по-нататък „ЕИБ“). Финансовото управление на Фонда подлежи на одит от Сметната палата в съответствие с процедури, договорени от Сметната палата, Комисията и ЕИБ.

(11)

Общностите са отпускали заеми и са гарантирали заеми на присъединяващи се държави или за проекти, изпълнявани в тези държави. Тези заеми и гаранции се покриват от Гаранционния фонд и ще останат неиздължени или ще са в сила след датата на присъединяване. От тази дата те ще престанат да бъдат външни дейности на Общностите и следователно следва да се покриват директно от общия бюджет на Европейския съюз, а не от Гаранционния фонд.

(12)

Гаранционният фонд покрива просрочени плащания по заеми, отпуснати от ЕИБ, за които Общностите предоставят гаранция по външния мандат на ЕИБ. Освен това, съгласно външния мандат на ЕИБ, който породи действие на 1 февруари 2007 г. Фондът следва също да покрива просрочени плащания по гаранции за заеми, предоставени от ЕИБ, за които Общностите предоставят гаранция.

(13)

Договорите не предвиждат други правомощия освен тези съгласно член 308 от Договора за ЕО и член 203 от Договора за Евратом за приемането на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създава се Гаранционен фонд (наричан по-нататък „Фонда“), чиито ресурси се използват за плащане на кредитори на Общностите в случай на просрочване на плащания от получателя на заем, отпуснат или гарантиран от Общностите, или на гаранция за заем, предоставена от Европейската инвестиционна банка (наричана по-нататък „ЕИБ“), за която Общностите предоставят гаранция.

Операциите по заемане и гарантиране, посочени в първа алинея (наричани по-нататък „операции“), са тези, извършвани в полза на трета държава или за целите на финансиране на проекти в трети държави.

Всички операции, извършвани в полза на трета държава или за целите на финансиране на проекти в трета държава, се изключват от приложното поле на настоящия регламент, считано от датата, на която тази държава се присъедини към Европейския съюз.

Член 2

Фондът се финансира чрез:

едногодишно плащане от общия бюджет на Европейския съюз съгласно членове 5 и 6,

лихва върху инвестирани ресурси на Фонда,

суми, събрани от неизправни длъжници, в случаите, в които Фондът вече е изплатил гаранцията.

Член 3

Сумата на Фонда нараства до подходящо ниво (наричано по-нататък „целева сума“).

Целевата сума представлява 9 % от главницата от съвкупните просрочени задължения на Общностите, произтичащи от всяка операция, увеличени с неизплатената дължима лихва.

Въз основа на разликата в края на година „n–1“ между целевата сума и стойността на нетните активи на Фонда, изчислена в началото на година „n“, излишъкът се изплаща с една операция под специална позиция в отчета за приходите в общия бюджет на Европейския съюз за година „n + 1“.

Член 4

След присъединяването на нова държава-членка към Европейския съюз целевата сума се намалява със сумата, изчислена въз основа на операциите, посочени в член 1, трета алинея.

За да се изчисли сумата на намалението, процентът, посочен в член 3, втора алинея, приложим на датата на присъединяване, се прилага за сумата на неприключилите операции към тази дата.

Излишъкът се изплаща обратно под специална позиция в отчета за приходите в общия бюджет на Европейския съюз.

Член 5

Въз основа на разликата в края на година „n–1“ между целевата сума и стойността на нетните активи на фонда, изчислена в началото на година „n“, необходимата сума за финансирането на фонда му се изплаща с една операция от общия бюджет на Европейския съюз през година „n + 1“.

Член 6

1.   Ако в резултат на едно или повече просрочени плащания активирането на гаранциите през година „n–1“ надхвърли 100 милиона евро, сумата над 100 милиона евро се изплаща обратно на Фонда под формата на годишни траншове, като се започне в година „n + 1“ и се продължава през следващите години до пълно възстановяване (изравнителен механизъм). Размерът на годишния транш се равнява на по-малката от следните две суми:

100 милиона евро, или

сумата, която остава дължима съгласно изравнителния механизъм.

Всяка сума, произтичаща от активирането на гаранции през години, предхождащи година „n–1“, която още не е възстановена в пълен размер предвид изравнителния механизъм, се изплаща обратно, преди да бъде задействан изравнителният механизъм за просрочени плащания през година „n–1“ или следващите години. Такива остатъчни суми продължават да се приспадат от максималната годишна сума, възстановявана от общия бюджет на Европейския съюз съгласно изравнителния механизъм до момента, в който пълният размер на сумата не бъде изплатен обратно на Фонда.

2.   Изчисленията, основани на изравнителния механизъм, се правят отделно от изчисленията, посочени в член 3, трета алинея и в член 5. Въпреки това, въз основа на всички тях се извършва един годишен трансфер. Сумите, които се изплащат от общия бюджет на Европейския съюз съгласно изравнителния механизъм, се разглеждат като нетни активи на Фонда при изчисленията, посочени в членове 3 и 5.

3.   Ако в резултат от активирането на гаранции вследствие на едно или повече значими просрочвания ресурсите на Фонда паднат под 80 % от целевата сума, Комисията уведомява за това бюджетния орган.

4.   Ако в резултат от активирането на гаранции вследствие на едно или повече значими просрочвания ресурсите на Фонда паднат под 70 % от целевата сума, Комисията представя доклад за изключителни мерки, които могат да се наложат с оглед попълване ресурсите на Фонда.

Член 7

Комисията поверява на ЕИБ финансовото управление на Фонда съгласно мандат от името на Общностите.

Член 8

До 31 май на следващата финансова година Комисията изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата годишен доклад за състоянието на Фонда и неговото управление през предходната година.

Член 9

Отчетът за приходите и разходите и счетоводният баланс, свързани с Фонда, се прикрепят към отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на Общностите.

Член 10

Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  Становище от 18 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1.

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отменен регламент и списък на последващите му изменения

Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета

(ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1 )

Регламент (ЕО, Евратом) № 1149/1999 на Съвета

(ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2273/2004 на Съвета

(ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр. 28)

Регламент (ЕО, Евратом) № 89/2007 на Съвета

(ОВ L 22, 31.1.2007 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 3а

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10, първа алинея

Член 11

Член 10, втора алинея

Приложение I

Приложение II


Top