Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Регламент (ЕО) № 473/2009 на Съвета от 25 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; заключение отменено от 32013R1305 и 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 473/2009 НА СЪВЕТА

от 25 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си от 11—12 декември 2008 г. Европейският съвет одобри Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), който предвижда предприемането на приоритетни действия, които да позволят ускорено адаптиране на икономиките на държавите-членки към настоящите предизвикателства. ЕПИВ се основава на стимулиране, което съответства общо на около 1,5 % от БВП на Европейския съюз или приблизително 200 млрд. евро.

(2)

От посочената по-горе сума 1 020 млрд. евро следва да се предоставят на всички държави-членки посредством Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с оглед развитие на широколентов интернет в селските райони и активизиране на проектите, свързани с приоритетите, установени в член 16а, параграф 1, букви а)—е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (2) (наричани по-долу „нови предизвикателства“).

(3)

Необходими са няколко изменения на Регламент (ЕО) № 1698/2005, за да се създаде правна рамка, която да позволява на държавите-членки да използват сумата от 1 020 милиона евро, като продължение на измененията, въведени с Регламент (ЕО) № 74/2009 на Съвета (3), който дава възможност на държавите-членки за ползване на суми от увеличената задължителна модулация и неизползвани средства съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. з а установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (4) за проектите, свързани с „новите предизвикателства“.

(4)

Предвид особената тежест в общия бюджет на Европейските общности на ресурсите, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (5), е целесъобразно Съветът да продължи по изключение да приема, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, необходимото решение относно сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в районите, допустими по цел „Сближаване“.

(5)

Поради допълнителните ресурси, предоставени като подпомагане от Общността за развитието на селските райони по линия на ЕПИВ, е необходимо държавите-членки да преразгледат своите национални стратегически планове (НСП). Тъй като всички държави-членки ще получават допълнителни средства, считано от 2009 г., всички те следва да бъдат задължени да преразгледат своите НСП до 15 юли 2009 г.

(6)

В заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2008 г. се отбелязва подкрепата на Европейския съвет за ЕПИВ, по-специално за развитие на широколентов интернет, включително в зоните с недостатъчно покритие. Тъй като в селските райони достъпът до интернет често е незадоволителен, следва да се увеличи помощта за инфраструктури за широколентов интернет в селските райони по линия на ЕЗФРСР. Предвид значението на тази приоритетна област и съобразно своите потребности, държавите-членки следва да предвидят в програмите си проекти във връзка с нея до края на 2009 г. Следва да се състави списък на видовете проекти, свързани с инфраструктури за широколентов интернет, за да могат държавите-членки да определят съответните проекти в контекста на правната рамка за развитие на селските райони.

(7)

Тъй като допълнителните средства от ЕПИВ ще се предоставят на всички държави-членки през 2009 г. и 2010 г., всички държави-членки още от 2009 г. следва да предвидят в своите програми за развитие на селските райони видове проекти във връзка с новите предизвикателства.

(8)

Поради това задължението за представяне на преразгледани програми за развитие на селските райони най-късно до 15 юли 2009 г. следва да се отнася до всички държави-членки.

(9)

Предвид допълнителното, специфично и задължително използване на финансовите ресурси, получени в резултат на прилагането на задължителната модулация съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009, на сумите, получени съгласно член 136 от посочения регламент, както и на сумите, които ще се предоставят като подпомагане от Общността за развитието на селските райони по линия на ЕПИВ, установеният баланс между целите за подпомагане на развитието на селските райони не следва да се нарушава от тези финансови ресурси.

(10)

В селските райони често липсва инфраструктура за широколентов интернет както в малък, така и в по-голям мащаб. Последното може да е от съществено значение за обслужването на труднодостъпни селски райони. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и за да се позволи значително развитие на широколентовия интернет в селските райони, съответните проекти следва да се считат за отговарящи на условията за подпомагане без ограничение в размера на съответната инфраструктура. Поради това съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони не следва да се прилага за проекти, свързани с инфраструктурите за широколентов интернет.

(11)

За да се осъществят конкретните политически цели за активизиране на проектите, свързани с новите предизвикателства, и за развитие на инфраструктура за широколентов интернет, е необходимо да се установи, че финансовите ресурси, които ще се предоставят като подпомагане от Общността за развитието на селските райони по линия на ЕПИВ, трябва да се използват за определени специфични цели и това задължение трябва да се съчетае със съществуващото задължение по отношение на сумите, получени в резултат на задължителната модулация, и на сумите, получени съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(12)

Предвид значението на проектите във връзка с широколентовия интернет на общностно равнище увеличението на приноса на ЕЗФРСР, предвидено в Регламент (ЕО) № 74/2009, следва да се прилага и за такива видове проекти, за да се улесни тяхното изпълнение.

(13)

За да се подпомогнат тези държави-членки, които са особено засегнати от икономическата криза и които изпитват трудности да предоставят необходимите национални средства, да използват наличните средства от ЕЗФРСР, следва да се разрешат по-високи равнища на съфинансиране по изключение за 2009 г.

(14)

Тъй като мерките, предвидени в предложените изменения, не засягат легитимните очаквания на икономическите субекти и следва да обхващат 2009 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2009 г.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да бъде съответно изменен.

(16)

За да се гарантира, че ЕПИВ се взема под внимание за целите на бюджетната дисциплина, е необходимо да се адаптират разпоредбите относно бюджетния таван за разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), посочен в член 12 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (6), като се отчитат също сумите, определени по функция 2 за развитието на селските райони съгласно пакета за възстановяване в съответствие с Решение 2009/434/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Решение 2006/493/ЕО за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел „Сближаване“ (7), както и сумите за проекти в областта на енергетиката, за които може да бъде взето решение в съответствие с процедурата, определена в Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно финансирането на проекти в областта на енергетиката и широколентовия интернет, както и относно прегледа на състоянието на ОСП, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване (8). Поради това Регламент (ЕО) № 1290/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1698/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 12а се заменя със следното:

„Член 12a

Преразглеждане

1.   В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 1, държавите-членки преразглеждат своите национални стратегически планове вследствие на прегледа на стратегическите насоки на Общността, посочен в член 10.

2.   Преразгледаните национални стратегически планове, посочени в параграф 1, се изпращат на Комисията не по-късно от 15 юли 2009 г.“;

2.

Член 16а се заменя със следното:

„Член 16а

Специфични проекти, свързани с определени приоритети

1.   До 31 декември 2009 г. държавите-членки предвиждат в своите програми за развитие на селските райони, в съответствие със специфичните си потребности, видове проекти със следните приоритети, описани в стратегическите насоки на Общността и по-подробно посочени в националните стратегически планове:

а)

изменение на климата,

б)

възобновяеми енергийни източници,

в)

управление на водите,

г)

биологично разнообразие,

д)

мерки, съпътстващи преструктурирането на сектора на млякото и млечните продукти,

е)

иновации, свързани с посочените в букви а)—г) приоритети,

ж)

инфраструктура за широколентов интернет в селските райони.

Видовете проекти, които трябва да се свържат с приоритетите, изброени в първа алинея, букви а)—е), са насочени към постигането на въздействие, като например видовете възможно въздействие, посочени в приложение II. Приложение II съдържа примерен списък на такива видове проекти и на тяхното възможно въздействие. Приложение III съдържа списък на видове проекти, свързани с приоритета, посочен в първа алинея, буква ж).

Преразгледаните програми за развитие на селските райони, свързани с проектите, посочени в настоящия параграф, се представят на Комисията не по-късно от 15 юли 2009 г.

2.   От 1 януари 2009 г. за видовете проекти, посочени в параграф 1, букви а)—е) от настоящия член, равнищата на сумите за помощ, посочени в приложение I, могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта.

3.   До 31 декември 2009 г. всяка програма за развитие на селските райони включва още:

а)

списък на видовете проекти и информацията, посочена в член 16, буква в), относно специфичните видове проекти, посочени в параграф 1 от настоящия член;

б)

таблица, отразяваща в периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г. с разбивка по мерки финансовото участие на Общността за видовете проекти, посочени в параграф 1, букви а)—е), и с разбивка по мерки финансовото участие на Общността за видовете проекти, посочени в параграф 1, буква ж).“;

3.

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Сумите, равни на тези, получени в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 69, параграф 5a, и от 2011 г. заедно със сумите, получени съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (9), и сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, не се вземат предвид в общото финансово участие на ЕЗФРСР, въз основа на което се изчислява минималното финансово участие на Общността за всяка ос съгласно предвиденото в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4.

В член 56 се добавя следното изречение:

„Ограничението в размера на инфраструктурата не се прилага за проектите, посочени в член 16а, параграф 1, буква ж).“;

5.

Член 69 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Частта от сумата, посочена в параграф 1, която се получава от увеличението на общите поети задължения, установени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета от 19 юни 2006 г. за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел „Сближаване“ (10), изменено с Решение 2009/434/EO (11), се отделя за видовете проекти, свързани с приоритетите, определени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент.

б)

параграфи 5а и 5б се заменят със следното:

„5a.   Сума, равна на сумите, получени в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 заедно със, считано от 2011 г., сумите, получени по член 136 от същия регламент, се изразходва от държавите-членки единствено за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. като подпомагане от Общността в съответствие с действащите понастоящем програми за развитие на селските райони за видовете проекти, посочени в член 16а, параграф 1, букви а)—е) от настоящия регламент.

За новите държави-членки, съгласно определението по член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 73/2009, посоченият в първа алинея от настоящия член период е от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г.

Първите две алинеи не се прилагат за България и Румъния.

Делът на държавите-членки в сумата, посочена в параграф 2а, се изразходва от държавите-членки единствено за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2015 г. като подпомагане от Общността в съответствие с действащите понастоящем програми за развитие на селските райони за видовете проекти, посочени в член 16а, параграф 1.

5б.   Ако при приключване на програмата реалният размер на финансовото участие на Общността, изразходвано за проектите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малък от общия размер на сумите, посочени в параграф 5a от настоящия член, разликата се възстановява от държавите-членки в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени общите разпределени суми, предназначени за проекти, различни от посочените в член 16а, параграф 1.

Освен това ако при приключване на програмата реалният размер на финансовото участие на Общността, изразходвано за проектите, посочени в член 16а, параграф 1, букви а)—е), е по-малък от сумата, посочена в параграф 5a, първа алинея от настоящия член, разликата се възстановява от държавите-членки в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която финансовото участие на Общността за проекти, посочени в член 16а, параграф 1, буква ж), е превишило разпределените суми, предоставени съгласно параграф 5а, четвърта алинея от настоящия член. Ако обаче реалният размер на финансовото участие на Общността, изразходвано за проекти, различни от посочените в член 16а, параграф 1, е по-малък от разпределените суми, предоставени за тези видове проекти, сумата, която трябва да се възстанови, се намалява с тази разлика.“;

6.

Член 70 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Въпреки определените в параграф 3 тавани участието на ЕЗФРСР може да се увеличи до 90 % за районите, обхванати от цел „Сближаване“, и до 75 % за районите, които не са обхванати от цел „Сближаване“, за проекти от видовете, посочени в член 16а, параграф 1, до размера, получен в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, а от 2011 г. и сумите, получени съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„4б.   Чрез дерогация от определените в параграфи 3 и 4 тавани размерът на участието на ЕЗФРСР може да бъде увеличен най-много с 10 допълнителни процентни пункта за разходите, които държавите-членки трябва да платят през 2009 г. Въпреки това определените в параграфи 3 и 4 тавани се спазват за всички публични разходи, извършени по време на програмния период.“;

7.

В приложение II заглавието се заменя със следното:

8.

Добавя се ново приложение, чийто текст се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1290/2005 се изменя, както следва:

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Годишният таван за разходите по ЕФГЗ се изчислява, като от определените максимални суми за тези разходи за съответната година съгласно многогодишната финансова рамка, предвидена в Междуинституционалното споразумение, се приспаднат сумите, посочени в параграф 2, и:

а)

сумата, добавена за подпомагане на развитието на селските райони с Решение 2009/434/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Решение 2006/493/ЕО за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел „Сближаване“ (12), която не е обхваната от маржа по функция 2 на финансовата рамка на Междуинституционалното споразумение, съществуващ извън тавана за разходите по ЕФГЗ;

б)

евентуално намаляване на тавана по функция 2 във връзка с финансирането на проекти в областта на енергетиката, за които може да бъде взето решение в съответствие с процедурата, определена в Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно финансирането на проекти в областта на енергетиката и широколентовия интернет, както и прегледа на състоянието на ОСП, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване (13).

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. ŠEBESTA


(1)  Становище от 6 май 2009 r. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 100.

(4)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(7)  Вж. стр. 25 от настоящия брой на Официален вестник.

(8)  ОВ C 108, 12.5.2009 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.“;

(10)  ОВ L 195, 15.7.2006 г., стр. 22.

(11)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 25.“;

(12)  ОВ L 144, 9.6.2009 г., стр. 25.

(13)  ОВ C 108, 12.5.2009 г., стр. 1.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък с проекти, свързани с приоритета, посочен в член 16а, параграф 1, буква ж)

Приоритет: Инфраструктура за широколентов интернет в селските райони

видове проекти

членове и мерки

Създаване и осигуряване на достъп до инфраструктура за широколентов интернет, включително съоръжения за пренос и наземно оборудване (например фиксирани, наземни безжични, сателитни или комбинация от технологии)

Член 56: основни услуги за икономиката и населението в селските райони

Модернизиране на съществуващата инфраструктура за широколентов интернет

Член 56: основни услуги за икономиката и населението в селските райони

Създаване на пасивна инфраструктура за широколентов интернет (например строителни работи, като прокарване на тръбопроводи, и други мрежови елементи, като тъмни оптични влакна и т.н.), а също и синергия с други инфраструктури (енергийна и транспортна мрежа, водопроводи и канализация и т.н.)

Член 56: основни услуги за икономиката и населението в селските райони“


Top