EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0431

Регламент (ЕО) № 431/2009 на Съвета от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

OJ L 128, 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 431/2009 НА СЪВЕТА

от 18 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

Обхватът и интензивността на международната финансова криза влияят върху потенциалното търсене на средносрочна финансова подкрепа от Общността в държавите-членки извън еврозоната и изискват значително увеличаване на тавана за неиздължената част от кредитите, които могат да бъдат отпуснати на държави-членки, установен в Регламент (ЕО) № 332/2002 (3), от 25 милиарда евро на 50 милиарда евро.

(2)

Предвид натрупания скорошен опит по отношение на функционирането на средносрочната финансова подкрепа следва да бъдат уточнени задачите и отговорностите на Комисията и на държавите-членки, засегнати от прилагането на Регламент (ЕО) № 332/2002. В допълнение условията за предоставяне на финансова подкрепа следва да бъдат подробно описани в меморандум за разбирателство, който да бъде сключен между Комисията и съответната държава-членка.

(3)

Правилата по отношение на някои аспекти на финансовото управление на финансовата подкрепа от Общността следва да бъдат уточнени. От съответната държава-членка следва да се изисква от оперативни съображения да внася получената финансова подкрепа по специална сметка при националната си централна банка и да превежда дължимите суми по сметка при Европейската централна банка няколко дни преди датата на падежа.

(4)

Доброто управление на получената от Общността финансова подкрепа е от първостепенно значение. Поради това, без това да засяга член 27 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, настоящият регламент следва да предвиди възможност за провеждане от Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите, когато счетат за необходимо, на проверки в държавата-членка, получаваща средносрочна финансова подкрепа от Общността, както е предвидено в съществуващите кредитни споразумения.

(5)

Регламент (ЕО) № 332/2002 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Настоящият регламент се прилага незабавно за всички нови кредитни споразумения, а за съществуващите кредитни споразумения — при тяхното евентуално преразглеждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 332/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„Неиздължената част от главницата по кредитите, които могат да бъдат отпуснати на държавите-членки съгласно този финансов механизъм, се ограничава на 50 милиарда евро.“;

2.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавата-членка, която иска средносрочна финансова подкрепа, обсъжда с Комисията оценката на своите финансови нужди и представя на Комисията и на Икономическия и финансов комитет проект на програма за преустройство. Съветът, след като разгледа ситуацията в съответната държава-членка, както и програмата за преустройство, представена в подкрепа на нейното заявление, решава по правило по време на същото заседание:

а)

дали да отпусне кредит или да предостави подходящ финансов механизъм, неговия размер и средна продължителност;

б)

условията на икономическата политика, свързани със средносрочната финансова подкрепа с оглед възстановяване или гарантиране на устойчива ситуация на платежния баланс;

в)

начините на отпускане на кредита или на финансовия механизъм, чието изплащане или изтегляне като правило ще се извършва на последователни вноски, като изплащането на всяка вноска е предмет на проверка на резултатите, постигнати при изпълнението на програмата по отношение на поставените цели.“;

3.

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Комисията и съответната държава-членка сключват меморандум за разбирателство, с който подробно се уреждат утвърдените от Съвета условия съгласно член 3. Комисията съобщава меморандума за разбирателство на Европейския парламент и на Съвета.“;

4.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Комисията взема необходимите мерки, за да проверява периодично в сътрудничество с Икономическия и финансов комитет доколко икономическата политика на държавата-членка, която получава кредит от Общността, съответства на програмата за преустройство, на всякакви други условия, установени от Съвета съгласно член 3 и на меморандума за разбирателство, посочен в член 3а. За тази цел държавата-членка предоставя на разположение на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказва пълно сътрудничество. Въз основа на констатациите от такава проверка Комисията, след като е получила становището на Икономическия и финансов комитет, взема решение за изплащането на следващите вноски.

Съветът взема решения относно всякакви корекции, които следва да се направят в първоначалните условия на икономическата политика.“;

5.

В член 7 се добавя следният параграф:

„5.   Съответната държава-членка открива специална сметка при националната си централна банка за управлението на получената от Общността средносрочна финансова подкрепа. Тя също така превежда дължимите по кредита главница и лихва по сметка при Европейската централна банка седем TARGET2 (4) работни дни преди съответната дата на падежа.

6.

Вмъква се следният член:

„Член 9a

Без да се засяга член 27 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската сметна палата има право да провежда в държавата-членка, получаваща средносрочна финансова подкрепа от Общността, такива финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходимо във връзка с управлението на тази подкрепа. Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, има следователно право да изпраща длъжностни лица или надлежно упълномощени представители за провеждане в държавите-членки, получаващи средносрочна финансова подкрепа от Общността, на технически или финансови проверки или одити, каквито счита за необходими във връзка с тази подкрепа.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2009 година.

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  Становище от 24 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 20 април 2009 г. (ОВ C 106, 8.5.2009 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(4)  Както е определено в Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април 2007 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1).“;


Top