EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Регламент (ЕО) № 381/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; отменен от 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 381/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2092/2004 (2) на Комисията удостоверенията за автентичност, доказващи, че продуктите произхождат от Швейцария, следва да бъдат издавани преди вноса на някои от тях. Наименованието на издаващия тези сертификати орган фигурира в приложение III към посочения регламент. При определянето на нов издаващ орган, в член 4, параграф 2 от посочения регламент се предвижда приложение III да бъде изменено.

(2)

Швейцария уведоми Комисията, че е определила нов орган, който ще ще има пълномощия да издава удостоверения за автентичност.

(3)

Регламент (ЕО) № 2092/2004 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 2092/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на органите в държавите износителки, имащи пълномощия да издават сертификати за автентичност

ШВЕЙЦАРИЯ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


Top