EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Регламент (ЕО) № 273/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, които предоставят дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2009 година

за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, които предоставят дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията (2) в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3) беше въведено задължението за икономическите оператори да представят пред митническите органи електронни обобщени декларации за въвеждане и напускане за стоки, които се въвеждат на или напускат митническата територия на Общността, за да позволят на тези органи да извършат компютризиран анализ на риска въз основа на такава информация, преди стоките да бъдат въведени на или да напуснат митническата територия на Общността. Съгласно разпоредбите на член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1875/2006 посочената информация трябва да се представя от 1 юли 2009 г.

(2)

Поради сложността на процесите за внасяне на електронни обобщени декларации за въвеждане и напускане възникнаха непредвидени забавяния в процеса на прилагане, вследствие на което не всички икономически оператори ще разполагат с възможността да използват информационни технологии и компютърни мрежи за посочените цели до 1 юли 2009 г. Въпреки че информационните технологии и компютърните мрежи улесняват международната търговия, те изискват също така инвестиции в системи за автоматично предаване на данни, които могат в краткосрочен план да създадат затруднения за икономическите оператори. Следователно е целесъобразно подобни ситуации да бъдат отчетени, като се предвиди по време на един преходен период икономическите оператори да имат възможност, но да не бъдат задължени да подават електронни обобщени декларации за въвеждане и напускане, за да могат да пригодят своите системи към новите правни изисквания.

(3)

Предвиждането на преходен период за електронни обобщени декларации за напускане оправдава продължаване на действието, за същия период, на улеснението, което може да бъде предоставено по силата на член 285а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на одобрени износители, които се ползват от процедурата за оформяне на място, при условие че изходното митническо учреждение се намира в същата държава-членка като износното митническо учреждение и получи необходимите данни за напускането на стоките.

(4)

В случаите, в които икономическите оператори не подават електронни обобщени декларации за въвеждане или напускане, или в които се използва процедурата за оформяне на място по силата на член 285а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, митническите органи няма да могат да извършат анализ на риска за целите на сигурността и безопасността въз основа на данните, определени за обобщените декларации за въвеждане и напускане в приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93. В посочените случаи митническите органи следва да използват за своя анализ на риска информацията, налична най-късно при представянето на стоките, които се въвеждат на или напускат митническата територия на Общността.

(5)

Въз основа на наличната информация може да се приеме, че един преходен период от 18 месеца е достатъчен, за да позволи на икономическите оператори да изпълнят всички задължения, определени в Регламент (ЕИО) № 2454/93. Ето защо дерогациите, предвидени в настоящия регламент, следва да прекратят своето действие на 31 декември 2010 г. Съответно след 31 декември 2010 г. електронните обобщени декларации за въвеждане и напускане с данните, определени в приложение 30А към Регламент (ЕИО) № 2454/93, следва да бъдат подавани в рамките на предвидените срокове за всички стоки, които се въвеждат на или напускат митническата територия на Общността, а улеснението, предвидено в член 285а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, следва да не се прилага повече.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г. подаването на обобщената декларация за въвеждане, посочена в член 1, параграф 17 и член 183 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 не е задължително.

Обобщената декларация за въвеждане може да бъде подавана на доброволни начала.

Когато, в съответствие с параграф 1, обобщената декларация за въвеждане не е подадена, анализът на риска, посочен в член 184г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се извършва от митническите органи най-късно при представянето на стоките при пристигането им на митническата територия на Общността, когато е подходящо въз основа на декларацията за временно складиране или на митническата декларация, която обхваща тези стоки, или въз основа на друга налична информация за посочените стоки.

Когато, в съответствие с параграф 1, обобщената декларация за въвеждане не е подадена, се прилагат разпоредбите по отношение на стоки, въведени на митническата територия на Общността, определени в дял III от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в част I, дял VI от Регламент (ЕИО) № 2454/93, приложими към 30 юни 2009 г.

Член 2

От 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г. подаването на обобщената декларация за напускане, посочена в член 592е, параграф 1, и членове 842а и 842б от Регламент (ЕИО) № 2454/93 не е задължително.

Обобщената декларация за напускане може да бъде подавана на доброволни начала.

Когато, в съответствие с параграф 1, обобщената декларация за напускане не е подадена, анализът на риска, посочен в член 842г, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, се извършва от митническите органи най-късно при представянето на стоките в изходното митническо учреждение, когато е подходящо въз основа на наличната информация за посочените стоки.

Когато, в съответствие с параграф 1, обобщената декларация за напускане не е подадена, митническите органи се уведомяват за реекспорта в съответствие с член 182, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, приложим към 30 юни 2009 г.

Член 3

Член 285а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 може да бъде прилаган до 31 декември 2010 г. по отношение на одобрени износители, които се ползват от посоченото улеснение към датата на влизане в сила на настоящия регламент, при условие че изходното митническо учреждение се намира в същата държава-членка като износното митническо учреждение и получи необходимите данни за напускането на стоките.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския Съюз.

Той се прилага от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


Top