EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0073

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

OJ L 30, 31.1.2009, p. 16–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 199 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1307 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/73/oj

31.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 30/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 г.

за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

като има предвид, че:

(1)

Реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП), по които беше постигнато съгласие през 2003 г. и 2004 г., включваха разпоредби, които да оценят тяхната ефективност. В този контекст, на 20 ноември 2007 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета съобщение „Подготовка за „здравна картина“ на реформата на Общата селскостопанска политика“. Следва да бъдат взети предвид това съобщение и последвалите обсъждания по основните елементи от него в Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и многобройните мнения, получени от общественото допитване.

(2)

Опитът от прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане (4) показва по-специално, че е необходимо някои елементи от механизма за подпомагане да бъдат изменени. По-специално, необходимо е по-голямо отделяне на директното подпомагане от производството и опростяване на функционирането на схемата за единно плащане. Освен това Регламент (EО) № 1782/2003 бе значителноизменян няколко пъти. С оглед на тези развития и в интерес на постигането на по-голяма яснота, той следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(3)

Регламент (EО) № 1782/2003 установи принципа, че земеделски стопани, които не спазват някои изисквания в областите на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните, подлежат на намалeния или изключване от директното подпомагане. Тази система за „кръстосано спазване“ съставлява неделима част от подкрепата на Общността в рамките на директните плащания и затова следва да се запази. Въпреки това опитът показа, че редица изисквания в рамките на приложното поле на кръстосаното спазване не са от достатъчно значение за селскостопанската дейност или за земеделската земя, или по-скоро се отнасят до националните органи, отколкото до земеделските стопани. Следователно е уместно да се адаптира приложното поле на кръстосаното спазване.

(4)

Освен това, за да се избегне изоставянето на земеделска земя и за да се гарантира, че тя се поддържа в добро земеделско и екологично състояние, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 се създаде общностна рамка, в която държавите-членки да могат да приемат стандарти, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните области, включително почвено-климатичните условия и съществуващите системи за земеделие, земеползване, сеитбоорота, земеделските практики и структурата на стопанствата. Тази рамка следва да се запази. Опитът показва обаче, че значението и благоприятното въздействие на някои стандарти не са достатъчни, за да оправдаят прилагането им от всички държави-членки. Поради това тези стандарти следва да са незадължителни за държавите-членки. За да се осигури възможно най-голяма последователност на рамката обаче, един стандарт не следва да бъде незадължителен в случаите, в които преди 2009 г. съответната държава-членка вече е определила минимално изискване въз основа на такъв стандарт, или когато съществуват национални правила, отнасящи се до такъв стандарт.

(5)

Премахването на задължителното оставяне на земя под угар в рамките на схемата за единно плащане в съответствие с настоящия регламенг би могло в някои случаи да има нежелано въздействие върху околната среда, по-специално по отношение на някои особености на ландшафта. Ето защо е уместно да се засилят разпоредбите на Общността, насочени към защита на специфичните особености на ландшафта. При особени ситуации държавите-членки следва да разполагат с възможността да създават и/или запазват местообитания.

(6)

Опазването и управлението на водите в контекста на селскостопанската дейност се превърнаха във все по-голям проблем в някои области. Ето защо следва да се укрепи и рамката на Общността за добро земеделско и екологично състояние, с цел опазване на водите от замърсяване и изтичане, и управление използването на водите.

(7)

В Регламент (EО) № 1782/2003 бе отчетено положителното въздействие на постоянните пасища за околната среда. Предвидените в този регламент мерки за насърчаване на запазването на съществуващите постоянни пасища с оглед предотвратяване на масовото им превръщане в обработваема земя следва да бъдат запазени.

(8)

С цел да се постигне по-добро равновесие между политическите инструменти, предназначени за насърчаване на устойчиво селско стопанство, и инструментите, предназначени за насърчаване на развитието на селските райони, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе въведена система за задължително прогресивно намаляване на директните плащания („модулация“). Тази система следва да се запази и следва да обхване изключването на директни плащания до 5 000 EUR.

(9)

Икономиите, направени чрез модулацията, се използват за финансиране на мерките в областта на политиката за развитие на селските райони. От приемането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 досега, селскостопанският сектор е изправен пред редица нови и трудни предизвикателства, като изменение на климата и нарастващо значение на биоенергията, както и необходимост от по-добро управление на водите и по-ефективна защита на биоразнообразието. Европейската общност, като страна по Протокола от Киото (5), бе приканена да адаптира своите политики по съображения, свързани с изменението на климата. Освен това, вследствие на сериозните проблеми, свързани с недостига на вода и сушата, в заключенията си относно „Недостиг на вода и суши“ от 30 октомври 2007 г. Съветът отбеляза, че въпросите за управлението на водите в селското стопанство следва да продължат да бъдат разрешавани. Освен това, в заключенията си относно „Спиране на намаляването на биоразнообразието“ от 18 декември 2006 г. Съветът подчерта, че защитата на биоразнообразието остава основно предизвикателство и въпреки че е постигнат значителен напредък, постигането на целта на Европейската общност за биоразнообразие за 2010 г. ще изисква допълнителни усилия. Освен това, тъй като иновациите могат по-специално да допринесат за развитието на нови технологии, продукти и процеси, те ще подкрепят усилията за посрещане на тези нови предизвикателства. Изтичането на действието на режима от квоти за мляко и млечни продукти през 2015 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (6) ще наложи полагането на специални усилия от страна на земеделските стопани в сектора на млякото и млечните продукти за адаптиране към променящите се условия, по-специално в регионите в неравностойно положение. Ето защо би било уместно това особено положение също да бъде определено като ново предизвикателство, което държавите-членки следва да могат да преодолеят, за да гарантират плавен преход в секторите на млякото и млечните продукти.

(10)

Общността потвърждава необходимостта от справяне с тези нови предизвикателства в рамките на своите политики. В областта на селското стопанство, програмите за развитие на селските райони, приети съгласно Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (7), са подходящо средство за справяне с предизвикателствата. За да могат държавите-членки да извършат подходящите корекции на своите програми за развитие на селските райони, без да се изисква от тях да намалят настоящите си дейности за развитие на селските райони в други райони, е необходимо да се осигури допълнително финансиране. В същото време обаче финансовата рамка за периода 2007-2013 г. не предвижда необходимите средства за укрепване на политиката на Общността за развитие на селските райони. При тези обстоятелства голяма част от необходимите финансови ресурси следва да се мобилизира чрез постепенно засилване на процеса на намаляване на директните плащания чрез модулация.

(11)

Разпределянето на директното подпомагане на доходите сред земеделските стопани се характеризира с отпускане на голямо количество плащания на сравнително малък брой големи бенефициери. Ясно е, че големите бенефициери не се нуждаят от същото равнище на единно подпомагане, за да се постигне ефективно целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за адаптиране на големите бенефициери ги улеснява в работата им при по-ниски равнища на единно подпомагане. Ето защо е справедливо да се очаква от земеделските стопани, които са подпомагани с големи суми, да имат особен принос за финансиране на мерките за развитие на селските райони, насочени към посрещане на новите предизвикателства. Затова е уместно да се създаде механизъм, предвиждащ по-голямо намаление на по-големите плащания, постъпленията от който следва да се използват за преодоляване на новите предизвикателства в рамките на развитието на селските райони.

(12)

Особеното географско положение на най-отдалечените региони, както и тяхната изолираност, малка площ, планински терен и климатични особености налагат допълнителни тежести на селскостопанските им сектори. За намаляването на тези тежести и ограничения следва да се предвиди дерогация от задължението за прилагане на намалението „модулация“ за земеделски стопани от най-отдалечените региони.

(13)

Необходимо е увеличеният размер на задължителната модулация да бъде взет предвид от онези държави-членки, които са избрали да прилагат системата на доброволна модулация. Следователно Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за утвърждаване на правила за доброволна модулация на директни плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (8), следва да бъде съответно изменен.

(14)

Сумите, получени в резултат на прилагането на 5 процентни пункта, съответстващи на намаленията на модулацията, определени в Регламент (EО) № 1782/2003, следва да бъдат разпределени между държавите-членки въз основа на критериите, установени с посочения регламент, а именно въз основа на обективни критерии, като се предвиди, че определен процент от средствата следва да остават в държавите-членки, в които са били генерирани. С оглед на структурните промени в резултат на премахването на интервенцията при ръжта, следва да се запазят конкретните мерки за някои райони за производство на ръж, които да бъдат финансирани с част от сумите, генерирани чрез модулацията. Освен това, сумите, получени при прилагането на всяко следващо намаление чрез модулацията следва да бъдат предоставени на държавите-членки, в които са били генерирани.

(15)

С цел улесняване на функционирането на модулацията, по-специално по отношение на процедурите за предоставяне на директни плащания на земеделските стопани, и на прехвърлянето на средства към програмите за развитие на селските райони, следва да се определят нетни тавани за всяка държава-членка, за да се ограничат плащанията за земеделските стопани след прилагането на модулацията. За да се отчете спецификата на подпомагането по линия на ОСП на най-отдалечените региони, както и фактът, че директните плащания не подлежат на модулация, нетните тавани за държавите-членки не следва да включват директните плащания в тези райони. Следователно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9) следва да бъде съответно изменен.

(16)

Земеделските стопани от новите държави-членки, които са се присъединили към Европейския съюз на или след 1 май 2004 г., получават директни плащания, като се следва механизма за постепенното им въвеждане, предвиден в съответния Акт за присъединяване. С цел да се постигне подходящ баланс между мерките на политиките, чиято цел е да насърчават устойчиво развитие на селското стопанство и тези, насочени към насърчаване на развитието на селските райони, системата за модулация не следва да се прилага за земеделските стопани в новите държави-членки, докато равнището на директните плащания, приложимо за новите държави-членки не се изравни с равнището, приложимо в държавите-членки, различни от новите държави-членки.

(17)

Модулацията не следва да намалява нетната сума, изплащана на земеделски стопанин от нова държава-членка, под размера на сумата, която трябва да бъде изплатена на такъв земеделски стопанин от държава-членка, различна от новите държави-членки. Веднага след като модулацията започне да се прилага за земеделските стопани от новите държави-членки, равнището на намалението следва да бъде ограничено до разликата между равнището при постепенното въвеждане на схемата и равнището в държавите-членки, различни от новите държави-членки, след прилагането на модулацията. Освен това модулацията следва да се взема предвид при предоставянето на допълнителни национални директни плащания на земеделските стопани от новите държави-членки, за които се прилага модулация.

(18)

За да се осигури съответствие на средствата за финансиране на ОСП с посочените във финансовата рамка годишни тавани, следва да се запази механизмът за финансиране от Регламент (EО) № 1782/2003, според който нивото на директното подпомагане се коригира в случаите, когато прогнозите показват, че размерът на подтаван на функция 2, с резерв от 300 000 000 EUR, ще бъде надхвърлени за дадена финансова година. Като се вземат предвид равнищата на директните плащания за земеделските стопани в новите държави-членки, получени в резултат на постепенното въвеждане на директните плащания, и в рамките на прилагането на механизма за постепенно въвеждане на директните плащания към всички директни плащания, които ще се отпускат в новите държави-членки, настоящият инструмент за финансовата дисциплина не следва да се прилага в тези държави-членки, докато равнището на директните плащания, приложимо за тези държави-членки, не се изравни най-малко с равнището, приложимо в държавите-членки, различни от новите държави-членки. Предвид особената тежест, която имат в общия бюджет на Европейските общности ресурсите, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 436/2007/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (10), е подходящо да се предвиди по изключение Съветът да приема необходимото решение за прилагане на инструмента за финансова дисциплина по предложение на Комисията.

(19)

С цел да се подпомагат земеделските стопани при спазването на стандартите на съвременното висококачествено селско стопанство, е необходимо държавите-членки да продължат да ползват цялостната система, предоставяща съвети на земеделските стопанства, както е предвидено в Регламент (EО) № 1782/2003. Системата за съвети в селското стопанство следва да помогне на земеделските стопани да осъзнаят по-добре движението на материалните потоци и процесите в стопанството, които се отнасят до околната среда, безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях, което по никакъв начин не се отразява на задължението и отговорността им да спазват тези стандарти.

(20)

Регламент (EО) № 1290/2005 предвижда, че държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сделките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), са извършени в действителност и по коректен начин, както и да предотвратяват и коригират нередностите. За тази цел те следва да въведат интегрирана система за администриране и контрол на директните плащания. За да се повиши ефективността и да се подобри контролът на помощта от Общността, държавите-членки следва да имат право да се възползват от интегрираната система и в случаите, когато схемите на Общността не са обхванати от настоящия регламент.

(21)

Следва да се запазят основните елементи на интегрираната система за администриране и контрол, и по-специално разпоредбите относно компютризираната база данни, системата за идентификация на земеделските парцели, заявленията за подпомагане от земеделските стопани, хармонизираната система за контрол и, в рамките на схемата за единно плащане, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане.

(22)

Управлението на малки суми утежнява работата на компетентните органи на държавите-членки. С цел избягване на прекомерната административна тежест държавите-членки следва като цяло да се въздържат от отпускането на директни плащания в случаите, когато сумата на плащането би била по-малка от 100 EUR, или когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството, за която е заявена помощ, е по-малка от един хектар. Въпреки това, тъй като структурите на селскостопанските сектори на държавите-членки са изключително разнообразни и могат да се различават значително от средната структура на стопанствата в Общността, следва да се предвиди специална разпоредба, която да позволява на държавите-членки да прилагат минимални прагове, които да отразяват тяхното особено положение. Поради изключително специфичната структура на по отношение на стопанствата в най-отдалечените региони и на островите в Егейско море, тези региони не следва се прилагат минимални прагове. Освен това държавите-членки следва да имат свобода на избор относно прилагането на един от двата вида минимален праг, като отчитат особеностите на структурите на своите селскостопански сектори. Поради това, че на земеделски стопани с т.нар. стопанства „без земя“, бяха разпределени специални права на плащане, прилагането на прага, изчисляван на база хектар, би било неефективно. Следователно за такива земеделски стопани следва да се прилага минималната сума, съобразена със средното подпомагане. За да се гарантира еднакво третиране на земеделските стопани, чиито директни плащания подлежат на постепенно въвеждане, минималният праг следва да се основава на окончателния размер, който се отпуска в края на процеса на постепенно въвеждане.

(23)

Опитът от прилагането на схемата за единно плащане показва, че отделеното от производството подпомагане на доходите в редица случаи е било извършвано в полза на бенефициери, чиито селскостопански дейности са представлявали само незначителна част от цялостната им стопанска дейност, или чиято основна дейност не включва упражняване на селскостопанска дейност или е насочена към такава дейност само в незначителна степен. С цел да се предотврати подпомагането на селскостопанските доходи на такива бенефициери и да се гарантира, че помощта от Общността се използва изцяло за гарантиране на добър жизнен стандарт на селскостопанската общност, държавите-членки следва да получат правото, когато има такива случаи, да се въздържат от отпускане на директни плащания на такива физически и юридически лица съгласно настоящия регламент.

(24)

Плащанията за бенефициерите, предоставени по линия на общностните схеми за подпомагане, следва да се извършват от компетентните национални органи в рамките на предписани срокове, в пълен размер, и подлежат на намаленията, предвидени в настоящия регламент. За постигане на по-гъвкаво управление на директните плащания, държавите-членки следва да имат право да извършват директни плащания под формата на най-много две вноски годишно.

(25)

Схемите за подпомагане в рамките на ОСП предоставят директно подпомагане на доходите, по-специално с цел да се осигури добър жизнен стандарт на населението в селскостопанските райони. Тази цел е в тясна връзка със запазването на селските райони. За да се предотврати неправилното разпределение на средствата на Общността не следва да се извършват никакви плащания в полза на земеделски стопани, които изкуствено са създали необходимите условия, за да получат такива плащания.

(26)

За да се постигнат целите на ОСП, общите схеми за подпомагане трябва да бъдат адаптирани към променящите се тенденции, ако е необходимо — в кратки срокове. Следователно, бенефициерите не могат да разчитат, че условията за подпомагане ще останат непроменени, и следва да бъдат подготвени за възможно преразглеждане на схемите, по-специално с оглед на икономическото развитие или състоянието на бюджета.

(27)

С Регламент (EО) № 1782/2003 се създаде схема за единно плащане, която съчетава съществуващите различни механизми за подпомагане в единна схема за отделени от производството директни плащания. Опитът от прилагането на схемата за единно плащане показва, че някои нейни елементи могат да бъдат опростени в полза на земеделските стопани и на администрациите. Също така, предвид факта, че схемата за единно плащане междувременно бе въведена от всички държави-членки, пред които бе поставено такова изискване, редица разпоредби, свързани с началната й дата на прилагане, вече са остарели и поради това следва да бъдат изменени. В този контекст, в някои случаи бе констатирано значително неизползване на правата на плащане. С цел да се избегне това положение и предвид факта, че земеделските стопани вече са запознати с функционирането на схемата за единно плащане, първоначално определеният срок за връщане на неизползвани права на плащане в националния резерв следва да бъде намален на две години.

(28)

Основните елементи на схемата за единно плащане следва да се запазят. По-специално, определянето на национални тавани следва да гарантира, че общото равнище на подпомагане и на правата на плащане не превишава настоящите бюджетни ограничения. Също така държавите-членки следва да създадат национален резерв, който да може да се използва за улесняване на участието на нови земеделски стопани в схемата или за отчитане на специфичните потребности на определени райони. Следва да се определят правила относно прехвърлянето и използването на права на плащане, за да се предотврати спекулативното прехвърляне и натрупване на права на плащане без съответното основание, свързано със селското стопанство.

(29)

Постепенното интегриране на нови сектори в схемата за единно плащане прави необходимо преразглеждането на определението за земя с право на помощи по схемата или за активиране на правата на плащане. Въпреки това, следва да се предвиди разпоредба за изключването от помощи на площи, засети с плодове и зеленчуци, в случай че държавите-членки са избрали по-късно интегриране на този сектор в схемата за единно плащане. Освен това следва да се предвидят конкретни мерки за конопа, за да се предотврати предоставянето на подпомогане за незаконни култури.

(30)

Задължението за земя под угар от обработваемата земя бе въведено като механизъм за контрол на предлагането. Тенденциите на пазара в сектора на полските култури, заедно с въвеждането на отделени от производството помощи, вече не оправдават необходимостта от запазване на този инструмент, който пследователно следва да бъде премахнат. Ето защо правата при оставяне на земя под угар, учредени в съответствие с Регламент (EО) № 1782/2003, следва да се активират за хектарите съгласно същите условия за допустимост като тези за всяко друго право. Премахването на задължението за оставяне на земя под угар може да доведе до положение, при което земя, която е отговаряла на условията за активиране на права на оставяне на земя под угар, вече не отговаря на тези условия. За да се запази допустимостта на подпомагането на такива земи, следва да се предвиди, че някои залесени райони, включително залесените съгласно национални схеми, отговарящи на съответните правила от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или райони, подлежащи на определени екологични задължения, отговорят на условията за подпомагане по схемата за единно плащане.

(31)

В допълнение към интегрирането на обвързаното досега с производството пазарно подпомагане в схемата за единно плащане, стойността на правата на плащане в онези държави-членки, които са избрали варианта на историческия модел на прилагане, беше базирана на индивидуалните равнища на предоставяното в миналото подпомагане. Предвид все по-значителното време, изминало от въвеждането на схемата и вследствие на успешното интегриране на други сектори в нея става все по-трудно да се обоснове законния характер на значителните индивидуални разлики в равнището на подпомогане, които се базират единствено н апредоставяното в миналото подпомагане. По тази причина на държавите-членки, които са избрали историческия модел на прилагане, следва да бъде разрешено да преразглеждат разпределените права на плащане при определени условия с оглед приравняване на тяхната единична стойност, като се спазват общите принципи на правото на Общността и целите на ОСП. В този контекст, когато определят по-близки стойности, държавите-членки могат да вземат предвид особеностите на географските райони. Изравняването на правата на плащане следва да се извършва през подходящ преходен период и в ограничен размер на намаленията, за да се даде на земеделските стопани разумна възможност да се адаптират към променящите се равнища на подпомагане.

(32)

Съгласно Регламент (EО) № 1782/2003 държавите-членки имаха избор да прилагат схемата за единно плащане чрез историческия или регионалния модел на прилагане. В периода досега държавите-членки имаха възможност да извършат оценка на въздействието от своя избор както по отношение на икономическата, така и по отношение на административната целесъобразност. Ето защо държавите-членки следва да получат възможност да преразгледат първоначалния си избор в светлината на натрупания опит. По тази причина, в допълнение към възможността за изравняване на стойността на правата на плащане, на държавите-членки, които са приложили историческия модел, следва да се разреши да преминат към регионално прилагане на схемата за единно плащане в съответствие с възможностите, вече предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003. По-специално държавите-членки следва да имат възможност да направят корекция на териториалното разпределение на директните помощи чрез постепенно преразпределение между регионите. Тази възможност би дала на държавите-членки по-голяма гъвкавост да насочват директното подпомагане по най-подходящ начин въз основа на целите, залегнали в член 33 от Договора, и на базата на обективни и недискриминационни критерии, като селскостопански потенциал и екологични критерии. Освен това, на държавите-членки, които са избрали да прилагат регионалния модел, следва да се предостави възможност да извършат преглед на своите решения при определени условия, с цел приравняване на стойността на правата на плащане в съответствие с предварително установени годишни етапи, като се спазват общите принципи на правото на Общността и целите на ОСП. Такива промени следва да се извършват през подходящ преходен период и при ограничен размер на намаленията, за да се даде на земеделските стопани разумна възможност да се адаптират към променящите се равнища на подпомагане.

(33)

Въпреки че въведе схема на отделено от производството единно плащане, Регламент (EО) № 1782/2003 позволи на държавите-членки да изключат изцяло или частично някои плащания от тази схема. В този регламент също така бе предвиден преглед и евентуално преразглеждане на тази възможност в светлината на пазарните и структурни развития. Анализът на съответния опит показва, че въвеждането на отделено от производството подпомагане внася гъвкавост в избора на продуктите, които да бъдат отглеждани, като дава възможност на производителите да вземат производствените си решения на базата на съображения за рентабилност и за реакцията на пазара. Такъв, по-специално, е случаят със секторите на полските култури и хмела и, до известна степен, със секторите на говеждото и телешкото месо и семената. Следователно частично обвързаните с производството плащания в секторите на полските култури и хмела следва да бъдат интегрирани в схемата за единно плащане, считано от 2010 г. Що се отнася до хмела, на държавите-членки се разрешава по Регламент (EО) № 1782/2003 да предоставят част от плащанията за площите с хмел на признати организации на производители. За да се даде възможност на организациите на производителите да продължават дейностите си както преди, с Регламент (EО) № 1234/2007, изменен с Регламент (EО) № 72/2009 от 19 януари 2009 г. относно промени в селскостопанската политика (11) се предоставят равностойни суми, които да бъдат използвани в заинтересованите държави-членки за същите дейности. Ето защо такива суми следва да бъдат приспаднати от националните тавани, предвидени в този регламент за съответната държава-членка. За да могат земеделските стопани в секторите на говеждото и телешкото месо и семената да се приспособят към новите мерки за подпомагане, следва да се предвиди интегрирането на плащанията за говеждото и телешкото месо и на помощта за семената да бъде извършено най-късно до 2012 г. Тъй като частично обвързаните с производството плащания в секторите на плодовете и зеленчуците бяха въведени неотдавна и то само като преходна мярка, следва да се разреши изключването на тези плащания от схемата за единно плащане да бъде запазено, като на държавите-членки следва да се разреши да преразглеждат своите решения с цел повишаване степента на отделяне.

(34)

Въпреки това, по отношение на сектора на кравите с бозаещи телета и на овчето и козето месо, запазването на минимално равнище на селскостопанската продукция може все още да е необходимо за селското стопанство в определени райони, по-специално там, където земеделските стопани нямат достъп до икономически алтернативи. При тези обстоятелства държавите-членки следва да могат да изберат да запазят обвързаното с производството подпомагане на настоящото равнище или на по-ниско равнище. В този случай следва да се предвиди специална разпоредба за спазване на изискванията за идентификация и регистрация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (12) и Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (13), по-специално за гарантиране на възможност за проследяване на животните.

(35)

На държавите-членки следва да се позволи да използват до 10 % от своите национални тавани за схемата за единно плащане за предоставяне на специфично подпомагане в ясно определени случаи. Това подпомагане следва да позволи на държавите-членки да потърсят решение на екологичните проблеми и на проблемите, свързани с хуманното отношение към животните, и да подобряват качеството и реализацията на селскостопанските продукти. Специфично подпомагане следва също така да може да се отпуска и за ограничаване на последиците от постепенното премахване на квотите за мляко, както и от отделянето на подпомагането от производството в особено чувствителните сектори. Предвид нарастващото значение на ефективното управление на рисковете, на държавите-членки следва да се предостави възможност за финансов принос в плащането на премии от земеделските стопани за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, както и за финансиране на обезщетението на някои икономически загуби в случай на болести по животните или по растенията и на екологични катастрофи. С оглед изпълнение на международните задължения на Общността, ресурсите, които могат да бъдат използвани за обвързано с производството подпомагане, следва да бъдат ограничени до подходящо равнище, като същевременно се даде възможност на държави-членки, изправени пред конкретни затруднения, да вземат преходни мерки. Следва да се определят съответно условията, приложими към финансовите вноски за премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, както и за обезщетенията във връзка с болести по животните и по растенията и с екологични катастрофи. Освен това на държавите-членки, които са се възползвали от разпоредбите на член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се предостави достатъчно дълъг преходен период, който да им се позволи плавен преход към новите правила за специфично подпомагане.

(36)

Опитът показва, че понастоящем държавите-членки не използват пълния размер на наличните фондове под националните тавани на схемата за единно плащане, особено в случаите, в които не са активирани правата на плащане. За да се улесни по-ефикасното използване на средствата, е уместно да се даде възможност на държавите-членки да предоставят подпомагане над националните си тавани до определена сума, която да осигури оставането му в границите на недостатъчно усвояване на тези тавани. Тази сума следва да се изчислява въз основа на неизпълнението на бюджета за най-скорошната година, за която има налични данни, и следва да не поставя под въпрос спазването на общия нетен таван за директни плащания за държава-членка. Поради тази причина и за да се гарантира, че земеделските стопани не са изправени пред непредвидени намалявания на плащанията, изчислението следва да се направи в рамките на определени граници на безопасност. Тези суми следва да се използват или за финансиране на мерки за специфично подпомагане, или да бъдат прехвърляни към ЕЗФРСР.

(37)

Директните плащания по схемата за единно плащане бяха базирани на получавани в миналото референтни суми на директните плащания или на регионални плащания на хектар. Земеделските стопани в новите държави-членки до този момент не са получавали директни плащания от Общността и не разполагат с исторически референтни данни за календарните 2000, 2001 и 2002 години. Ето защо в рамките на Регламент (EО) № 1782/2003 бе предвидена разпоредба, съгласно която схемата за единно плащане в новите държави-членки трябва да се основава на регионални плащания на хектар. Няколко години след присъединяването на новите държави-членки към Общността, обаче, може да обмисли възможността за използване на референтни периоди за онези нови държави-членки, които все още не са преминали към схемата за единно плащане. С оглед на улесняване на прехода към схемата за единно плащане, и по-специално с цел избягване на спекулативното й прилагане, на новите държави-членки следва да се предостави право за целите на изчисляването на правата на плащане съгласно схемата за единно плащане да вземат предвид площите, за които вече е била предоставяна помощ по схемата за единно плащане на площ.

(38)

Съгласно регионалния модел на схемата за единно плащане, новите държави-членки следва да имат възможност да коригират стойността на правата на плащане на хектар на базата на обективни критерии, с цел да се гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и да се избегне изкривяване на пазарните условия.

(39)

Новите държави-членки следва да имат същите възможности като останалите държави-членки да прилагат частично схемата за единно плащане.

(40)

Отделянето на директното подпомагане от производството и въвеждането на схемата за единно плащане бяха съществени елементи от процеса на реформиране на ОСП. Въпреки това, през 2003 г. няколко причини доведоха до запазване на специфичното подпомагане за редица култури. Опитът, натрупан чрез прилагането на Регламент (EО) № 1782/2003, и развитието на ситуацията на пазара сочат, че схемите, които са останали извън обсега на схемата за единно плащане през 2003 г. сега могат да бъдат интегрирани в тази схема, за да се насърчи развитието на пазарно ориентирано и устойчиво селско стопанство. Такъв е случаят по-специално със сектора на маслиновото масло, където само несъществена част от помощта бе обвързана с производството, както и случаят с плащанията за твърда пшеница, протеинови култури, ориз, картофено нишесте и черупкови плодове, където намаляващата ефективност на останалите обвързани с производството плащания е в подкрепа на варианта за подпомагане, отделено от производството. В случая с лена и конопа, сухия фураж и картофеното нишесте също следва да се премахне помощта за обработка и съответните суми да се интегрират в схемата за единно плащане. Що се отнася до протеиновите култури, ориза, картофеното нишесте, черупковите плодове и лена и конопа, за да се даде възможност на производителите да се приспособят, е уместно да се интегрират помощите за тези сектори в схемата за единно плащане от 2012 г., като същевременно, и при изключване на помощите за преработка, които са предмет на Регламент (EО) № 1234/2007, се даде възможност на държавите-членки да определят по-ранна дата за тяхното интегриране. Що се отнася до черупковите плодове, държавите-членки следва да могат да продължават да плащат националната част от помощта като помощ, обвързана с производството, с цел смекчаване на последиците от отделянето на помощите от производството.

(41)

Като последица от интегрирането на още сектори в схемата за единно плащане, следва да предвиди възможност за изчисляване на новото равнище на индивидуалното подпомагане на доходите съгласно тази схема. По отношение на черупковите плодове, картофеното нишесте, лена и конопа и сухия фураж, такова увеличение следва да се отпуска въз основа на подпомагането, получено от земеделските стопани през последните години. При все това обаче, в случай на интегриране на плащания, които са били частично изключени от схемата за единно плащане, на държавите-членки следва да се предостави възможност да използват първоначалните референтни периоди. По отношение на картофеното нишесте, в наличните за разпределение суми в Германия и Нидерландия следва да се вземат предвид трансграничните доставки на картофено нишесте, произведено в една от тези държави-членки за обработка в другата държава-членка. Освен това с оглед покриване на специфичните нужди на селскостопанските им сектори и гарантиране, че получаваното в миналото от земеделските стопани подпомагане няма рязко да намалее, на държавите-членки следва да се разреши да използват в определени граници средствата, които ще бъдат интегрирани в схемата за единно плащане, в подкрепа на земеделски стопани, които са осъществявали определени селскостопански дейности в други сектори през същите години, като например използване на пасища и отглеждане на животни.

(42)

Регламент (EО) № 1782/2003 предвиди специфично подпомагане за енергийните култури с оглед подпомагане на развитието на сектора. Поради неотдавнашното развитие на биоенергийния сектор, и по-специално, поради голямото търсене на такива продукти на международните пазари и въвеждането на обвързващи цели за дела на биоенергията в общите горива до 2020 г., вече не съществува достатъчно основание за предоставяне на специфично подпомагане за енергийните култури.

(43)

При интегрирането на сектора на памука в схемата за единно плащане, бе счетено, че е необходимо част от подпомагането да продължи да бъде обвързано с отглеждането на памук чрез специфично плащане за културата за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, за да се избегнат рисковете от срив на производството в районите за производство на памук. Този избор следва да се запази в съответствие с целите, определени в протокол № 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване от 1979 г..

(44)

За да се намали въздействието от процеса на преструктуриране в държавите-членки, които са отпуснали помощта за преструктуриране, предвидена в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (14), помощта, предвидена за производителите на захарно цвекло и тръстика за максимален период от пет последователни години, следва да бъде запазена.

(45)

При интегрирането на сектора на плодовете и зеленчуците в схемата за единно плащане, бе предвидена временна обвързана с производството помощ на площ за ягодите и малините. Уместно е това подпомагане да се запази и след изтичане на първоначалния срок, като същевременно се предвиди отделянето му от производството. Това следва да се отчете в националните тавани.

(46)

Временната опростена схема за подпомагане чрез отпускане на директни плащания на базата на плащ в новите държавите-членки, а именно схемата за единно плащане на площ, се оказа ефикасна и проста система за подпомагане на доходите на земеделските стопани в новите държава-членки. В интерес на опростяването, на новите държави-членки, избрали да прилагат схемата, следва да се даде възможност да я прилагат до края на 2013 г.

(47)

В допълнение на съответните реформи на секторите на захарта и на плодовете и зеленчуците и тяхното интегриране в схемата за единно плащане, на тези държави-членки, които са избрали да прилагат схемата за единно плащане на площ, следва да се разреши да предоставят подпомогане на доходите на производителите на захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, както и на производителите на някои плодове и зеленчуци, под формата на отделни плащания. По подобен начин, на тези държави-членки следва да се разреши да изплащат отделно специфично подпомагане при условия, подобни на тези, които се прилагат за останалите държави-членки.

(48)

Като следствие от постепенното въвеждане на директните плащания в новите държави-членки, на новите държави-членки бе дадена възможност да отпускат допълнителни национални директни плащания. Условията за отпускане на такива плащания следва да бъдат запазени.

(49)

При първоначалното разпределяне на правата на плащане от държавите-членки някои грешки доведоха до особено големи плащания на земеделски стопанин. По правило това несъответствие подлежи на финансова корекция до предприемането на корективни мерки. Въпреки това, като се има предвид времето, което е изтекло от първоначалното разпределяне на права за плащане, необходимата корекция би довела до непропорционални правни и административни ограничения за държавите-членки. Ето защо в интерес на правната сигурност следва да бъде уредено разпределянето на такива плащания.

(50)

В съответствие с Регламент (EО) № 1782/2003 Франция, Португалия и Испания решиха да изключат от схемата за единно плащане директните плащания, предоставяни съответно във френските отвъдморски департаменти, Азорските острови и о-в Мадейра, и Канарските острови, и да ги предоставят съгласно условията, предвидени в дял IV от този регламент. Някои от помощите, предвидени в този дял, бяха напълно интегрирани в схемата за единно плащане. В интерес на опростяването и с оглед отчитане на специфичните обстоятелства в най-отдалечените региони, такива помощи следва да се управляват в рамките на програмите за подпомагане, установени с Регламент (EО) № 247/2006 от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (15). За тази цел съответните средства следва да се прехвърлят от националните тавани за директни плащания към финансовата сума, посочена в този регламент. За да се даде възможност на съответните държави-членки да адаптират програмите за подпомагане, прехвърлянията следва да се извършват едва през 2010 г. Междувременно директните плащания в най-отдалечените региони ще се прилагат съгласно условията, предвидени в Регламент (EО) № 1782/2003. Следователно Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да бъде съответно изменен.

(51)

Следва да се уточни, че разпоредбите от настоящия регламент, които могат да доведат до поведение на държава-членка, евентуално представляващо отпускане на държавна помощ, се изключват, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, от прилагането на правилата за държавната помощ, тъй катосъответните разпоредби включват подходящи условия за предоставяне на подпомагане или предвиждат приемането на такиваусловия от Комисията, с цел предотвратяване на неправомерно нарушаване на конкуренцията.

(52)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета (16) от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(53)

За да се даде възможност както на държавите-членки, така и на земеделските стопани да се възползват от механизмите за опростяване, въведени с настоящия регламент, и по-специално от премахването на задължителното оставяне на земя под угар, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2009 г. Въпреки това разпоредбите, които могат да ограничат правата на земеделските стопани или да създадат нови задължения, включително задълженията за кръстосано спазване, които земеделските стопани следва да изпълняват целогодишно, следва да се прилагат едва от 2010 г. и, по отношение на стандарта за изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни — от 1 януари 2012 г. Освен това на държавите-членки следва да се даде достатъчно време за прилагане на разпоредбите, даващи възможност за по-нататъшно отделяне на директните плащания от производството, както и на разпоредбите, предоставящи им право да преразглеждат решенията, взети в контекста на реформата от 2003 г. По тази причина съответните разпоредби на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат едва от 2010 г., като отмененият Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да се прилага през 2009 г. към тези схеми за помощи, които ще бъдат включени в схемата за единно плащане от 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент установява:

а)

общи правила за директни плащания;

б)

схема за подпомагане на доходите на земеделските стопани (наричана по-нататък „схема за единно плащане“);

в)

преходна опростена схема за подпомагане на доходите на земеделските стопани в новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) (наричана по-нататък „схема за единно плащане на площ“);

г)

схеми за подпомагане на земеделските стопани, произвеждащи ориз, картофи за нишесте, протеинови култури, черупкови плодове, семена, памук, захар, плодове и зеленчуци, овче и козе месо, и говеждо и телешко месо;

д)

рамка, позволяваща на новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) да допълват директните плащания.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статус, предоставен на тази група и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността, както е посочено в член 299 от Договора, и което осъществява селскостопанска дейност;

б)

„стопанство“ означава всички управлявани от земеделски стопанин производствени единици, които се намират на територията на една и съща държава-членка;

в)

„селскостопанска дейност“ означава производството или отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели или поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние, както е определено съгласно член 6 от настоящия регламент;

г)

„директно плащане“ означава плащане, което се отпуска пряко на земеделските стопани съгласно схема за подпомагане, посочена в приложение I;

д)

„плащания през дадена календарна година“ или „плащания през референтния период“ означава предоставените плащания или плащанията, които трябва да бъдат предоставени за съответната година или съответните години, включително всички плащания за други периоди, които започват през тази календарна година или тези календарни години;

е)

„селскостопански продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора, но с изключение на рибните продукти, както и памук;

ж)

„нови държави-членки“ означава България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия;

з)

„земеделска площ“ означава площ, която е заета от обработваема земя, постоянни пасища или трайни насаждения.

Член 3

Финансиране на директни плащания

Схемите за подпомагане, изброени в приложение I към настоящия регламент, се финансират в съответствие с член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) № 1290/2005.

ДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 1

Кръстосано спазване

Член 4

Основни изисквания

1.   Земеделски стопанин, който получава директни плащания, следва да спазва законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II, и условието за добро земеделско и екологично състояние, посочено в член 6.

Задълженията, посочени в първа алинея, се прилагат единствено по отношение на селскостопанската дейност на земеделския стопанин или земеделската площ на стопанството.

2.   Компетентният национален орган предоставя на земеделския стопанин inter alia и по електронен път, списък със законоустановените изисквания за управление и условието за добро земеделско и екологично състояние, които той трябва да спазва.

Член 5

Законоустановени изисквания за управление

1.   Законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II, се определят от законодателството на Общността в следните области:

а)

обществено здраве, здраве на животните и на растенията,

б)

околна среда,

в)

хуманно отношение към животните.

2.   Актовете, посочени в приложение II, се прилагат съобразно текстовете им в сила, а директивите — така, както се прилагат от държавите-членки.

Член 6

Добро земеделско и екологично състояние

1.   Държавите-членки следят цялата земеделска земя и особено земята, която вече не се използва за производствени цели, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите-членки определят на национално или на регионално равнище минимални изисквания за добро земеделско и екологично състояние, въз основа на рамката, установена в приложение III, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, земеделските практики и структурата на стопанствата. Държавите-членки не определят минимални изисквания, които не са предвидени в тази рамка.

Посочените в третата колона от приложение III стандарти не са задължителни, освен когато:

а)

държава-членка е определила за този стандарт минимално изискване за доброто земеделско и екологично състояние преди 1 януари 2009 г.; и/или

б)

в държавата-членка се прилагат национални правила, които са свързани с този стандарт.

2.   Държавите-членки, различни от новите държави-членки, гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища към датата за подаване на заявления за подпомогане „за площ“ за 2003 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища. Новите държави-членки, различни от България и Румъния, гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 май 2004 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища. България и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 януари 2007 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища.

В същото време при надлежно обосновани обстоятелства държава-членка може да поиска дерогация от първата алинея, при условие че предприема действия за предотвратяване на значително намаляване на общата площ на постоянните си пасища.

Първа алинея не се прилага за земя, която е била заета от постоянни пасища и която трябва да бъде залесена, ако такова залесяване е съвместимо с околната среда, с изключение насажденията с коледни елхи и с бързорастящи видове за краткосрочно отглеждане.

ГЛАВА 2

Модулация и финансова дисциплина

Член 7

Модулация

1.   Сумата на директните плащания, предоставени на земеделски стопанин през дадена календарна година, която надвишава 5 000 EUR, се намалява за всяка година до 2012 г. със следните проценти:

а)

през 2009 г. — с 7 %,

б)

през 2010 г. — с 8 %,

в)

през 2011 г. — с 9 %,

г)

през 2012 г. — с 10 %.

2.   Процентите, предвидени в параграф 1, се увеличават с 4 процентни пункта за сумите, които надхвърлят 300 000 EUR.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за директните плащания, предоставени на земеделските стопани от френските отвъдморски департаменти, от Азорските острови и о-в Мадейра, както и от Канарските острови и островите в Егейско море.

Член 8

Нетни тавани

1.   Без да се засяга член 11 от настоящия регламент, общият нетен размер на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в държава-членка за календарна година след прилагане на членове 7 и 10 от настоящия регламент и член 1 от Регламент (EО) № 378/2007, и с изключение на директните плащания по Регламенти (EО) № 247/2006 и (EО) № 1405/2006, не следва да надвишава таваните, посочени в приложение IV към настоящия регламент. При необходимост държавите-членки прилагат линейно намаляване на размера на директните плащания, които подлежат на намалението, предвидено в членове 7 и 10 от настоящия регламент и член 1 от Регламент (EО) № 378/2007, за да се спазят таваните в посоченото приложение.

2.   Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от настоящия регламент, прави преглед на таваните, посочени в приложение IV към настоящия регламент, за да се вземат предвид:

а)

измененията в общите максимални размери на директните плащания, които могат да бъдат предоставени;

б)

измененията в системата на доброволна модулация, предвидена в Регламент (EО) № 378/2007;

в)

структурните промени в стопанствата;

г)

прехвърлянията към ЕЗФРСР в съответствие с член 136 от настоящия регламент.

Член 9

Суми, получени в резултат на модулация

1.   Сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията, предвидени в член 7 от настоящия регламент, във всяка държава-членка, различна от нова държава-членка, се предоставят като допълнителна помощ от Общността за мерките по програмите за развитие на селските райони, финансирани от EЗФРСР, както е посочено в Регламент (EО) № 1698/2005 и съгласно условията, предвидени се в настоящия член.

2.   Сумите, съответстващи на един процентен пункт, се разпределят на държавите-членки, в които са били генерирани. Сумите, които съответстват на намалението с четири процентни пункта, се разпределят между съответните държави-членки съгласно процедурата, посочена в член 141, параграф 2, въз основа на следните критерии:

а)

земеделска площ,

б)

заетост в селското стопанство,

в)

брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по покупателна способност.

Всяка заинтересована държава-членка обаче получава най-малко 80 % от общите суми, посочени в първа алинея, които са били генерирани в тази държава-членка.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, втора алинея, ако в една държава-членка делът на производството на ръж като част от общото й производство на зърнени култури е надвишавал 5 % средно за периода 2000-2002 г., и ако делът й в общото производство на ръж в Общността е надвишавал 50 % за същия период, най-малко 90 % от сумите, генерирани в тази държава-членка чрез модулацията, се преразпределят на същата тази държава-членка до 2013 г. включително.

В такъв случай, без да се засягат възможностите, предвидени в член 68, най-малко 10 % от сумата, разпределена на съответната държава-членка, се предоставят на разположение за финансиране на мерки, посочени в параграф 1 от настоящия член, прилагани на територията на районите, в които се произвежда ръж.

За целите на настоящия параграф, „зърнени култури“ означава продуктите, изброени в приложение V.

4.   Останалата сума, получена в резултат на прилагането на член 7, параграф 1, и сумите, получени в резултат на прилагането на член 7, параграф 2, се разпределят на държавата-членка, в която съответните суми са били генерирани, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2. Те се използват съгласно член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 10

Специални правила за модулация в новите държави-членки

1.   Член 7 се прилага за земеделски стопани в нова държава-членка за всяка календарна година, само ако равнището на директните плащания, приложимо в тази държава-членка за съответната календарна година съгласно член 121, е най-малкото равно на приложимото по това време равнище в държавите-членки, различни от новите държави-членки, като се вземат предвид намаленията, прилагани съгласно член 7, параграф 1.

2.   Ако член 7 се прилага за земеделски стопани в нова държава-членка, приложимият процент съгласно член 7, параграф 1 се ограничава до разликата между равнището на директните плащания, приложимо за тази държава-членка съгласно член 121, и равнището в държавите-членки, различни от новите държави-членки, като се вземат предвид намаленията, прилагани съгласно член 7, параграф 1.

3.   Суми, получени в резултат на прилагането на член 7, параграфи 1 и 2, се разпределят на новата държава-членка, в която съответните суми са били генерирани в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2. Те се използват съгласно член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 11

Финансова дисциплина

1.   С цел да се гарантира, че сумите за финансиране на пазарните разходи и директните плащания в рамките на ОСП, понастоящем съдържащи се в раздел 2 от приложение I къмМеждуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (17), са съобразени с ежегодните тавани, определени в Решение 2002/929/EО на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 18 ноември 2002 г., относно заключенията на Европейския съвет в Брюксел от 24-25 октомври 2002 г. (18), се определя корекция на директните плащания, когато прогнозите за финансиране на посочените по-горе мерки по раздел 2 за дадена финансова година, увеличени със сумите, посочени в членове 134 и 135 от настоящия регламент и преди прилагане на модулацията, предвидена в членове 7 и 10 от настоящия регламент и член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007, показват, че ще бъде надвишен посоченият по-горе приложим ежегоден таван, като се вземе предвид разлика от 300 000 000 EUR под този таван.

2.   По предложение на Комисията, представено най-късно до 31 март на съответната календарна година, за която се прилагат корекциите по параграф 1, Съветът определя тези корекции най-късно до 30 юни на същата календарна година.

3.   В рамките на прилагането на графика за увеличаване на плащанията, предвиден в член 121, за всички директни плащания, предоставяни в новите държави-членки, параграф 1 от настоящия член не се прилага за новите държави-членки до началото на календарната година, по отношение на която равнището на директните плащания, приложимо в новите държави-членки, се равнява поне на приложимото по това време равнище на тези плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки.

ГЛАВА 3

Система за съвети в селското стопанство

Член 12

Система за съвети в селското стопанство

1.   Държавите-членки използват система за съвети за земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата (наричана по-нататък „система за съвети в селското стопанство“), която се управлява от един или повече определени органи или частни организации.

2.   Системата за съвети в селското стопанство обхваща най-малко законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, посочени в глава 1.

3.   Земеделските стопани могат да участват в системата за съвети в селското стопанство на доброволна основа.

Държавите-членки могат да определят в съответствие с обективни критерии приоритетни категории земеделски стопани, които да имат достъп до системата за съвети в земеделието.

4.   До 31 декември 2010 г. Комисията представя доклад на Съвета за прилагането на системата за съвети в селското стопанство, при необходимостпридружен от съответните предложения.

Член 13

Задължения на определените органи и частните организации

Без да се засяга националното законодателство по отношение на публичния достъп до документи, държавите-членки гарантират, че определените органи и частните организации, посочени в член 12, параграф 1, не разпространяват лична или индивидуализирана информация и данни, които получават в процеса на предоставяне на съвети, на лица, различни от земеделския стопанин, който управлява съответното стопанство, с изключение на констатирани в процеса на работата им нередности или нарушения, за които съществува задължение, установено в общностното или националното законодателство, да се уведоми обществен орган, по-специално в случай на престъпления.

ГЛАВА 4

Интегрирана система за администриране и контрол

Член 14

Приложно поле

Всяка държава-членка създава и прилага интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-нататък „интегрираната система“).

Интегрираната система се прилага за схемите за подпомагане, посочени в приложение I.

Доколкото е необходимо, тя се прилага също така за администрирането и контрола на правилата, установени в глави 1 и 2 на настоящия дял.

Член 15

Елементи на интегрираната система

1.   Интегрираната система се състои от следните елементи:

а)

компютризирана база данни;

б)

система за идентификация на земеделските парцели;

в)

система за идентификация и регистрация на правата на плащане;

г)

заявления за подпомагане;

д)

интегрирана система за контрол;

е)

единна система за регистриране на самоличността на всеки земеделски стопанин, който подава заявление за подпомагане.

2.   Когато се прилагат членове 52 и 53 от настоящия регламент, интегрираната система включва система за идентификация и регистрация на животните, създадена в съответствие с Регламенти (EО) № 1760/2000 и (EО) № 21/2004.

3.   Държавите-членки могат да включат географска информационна система за маслиновите насаждения в системата за идентификация на земеделските парцели.

Член 16

Компютризирана база данни

1.   Компютризираната база данни регистрира данните за всяко земеделско стопанство, получени от заявленията за подпомагане.

Тази база данни позволява, по-специално, да се правят справки чрез компетентния орган на държавата-членка по отношение на данните за съответната календарна и/или пазарна година, считано от 2000 г. Тя позволява също така да се правят преки и незабавни справки по отношение на данните от предходните четири години.

2.   Държавите-членки могат да създават децентрализирани бази данни, при условие че тези бази, както и административните процедури за записване и достъп до данните, са създадени по еднакъв начин на цялата територия на държавата-членка и са съвместими помежду си, така че да могат да се извършват насрещни проверки.

Член 17

Система за идентификация на земеделските парцели

Системата за идентификация на земеделските парцели се създава на базата на карти или документи от поземлените регистри или други картографски документи. Използваните техники се основават на компютризирана географска информационна система, която е желателно да включва въздушни или сателитни ортогонални изображения, с хомогенен стандарт, гарантиращ точност, равна поне на картографско изображение с мащаб 1:10 000.

Член 18

Система за идентификация и регистрация на правата на плащане

1.   Системата за идентификация и регистрация на правата на плащане се създава така, че да позволява проверка на правата и насрещни проверки чрез заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели.

2.   Системата, посочена в параграф 1, позволява да се правят преки и незабавни справки чрез компетентния орган на държавата-членка за данните, отнасящи се най-малко до предходните четири последователни календарни години.

Член 19

Заявления за подпомагане

1.   Всяка година земеделският стопанин подава заявление за директни плащания, като посочва, когато е приложимо:

а)

всички земеделски парцели в стопанството, а когато държавата-членка прилага член 15, параграф 3 — броя на маслиновите дървета и тяхното разположение в парцела,

б)

правата на плащане, заявени за активиране,

в)

всякаква друга информация, предвидена в настоящия регламент или от съответната държава-членка.

2.   Държавите-членки предоставят, inter alia и по електронен път, предварително изготвени формуляри, които се базират на площите, определени през предходната година, както и графичен материал, посочващ местоположението на тези площи, и при необходимост, разположението на маслиновите дървета. Държава-членка може да реши заявлението за подпомагане да съдържа само промените по отношение на заявлението, подадено предходната година.

3.   Държава-членка може да реши единно заявление за подпомагане да обхваща няколко или всички схеми за подпомагане, посочени в приложение I, или други схеми за подпомагане.

Член 20

Проверка на условията за допустимост на подпомагането

1.   Държавите-членки извършват административни проверки на заявленията за подпомагане, с цел да проверят дали са изпълнени условията за допустимост на подпомагането.

2.   Административните проверки се допълват от система за проверки на място с цел да се провери дали е налице правото за получаване на помощи. За тази цел държавите-членки изготвят план за проверки на земеделските стопанства на извадков принцип.

Държавите-членки могат да използват техники за дистанционно наблюдение и Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) като средство за извършване на проверки на място на земеделските парцели.

3.   Всяка държава-членка определя орган, който отговаря за координиране на проверките, предвидени в настоящата глава.

Когато държава-членка предвижда възлагането на част от работата по настоящата глава на специализирани агенции или предприятия, определеният орган запазва контрола върху и продължава да носи отговорност за тази дейност.

Член 21

Намаления и изключване в случай на неспазване на правилата за допусимост на подпомагането

1.   Без да се засягат намаленията и изключването, предвидени в член 23, когато се установи, че земеделски стопанин не спазва условията за допустимост на предоставянето на помощта, както е предвидено в настоящия регламент, плащането или част от плащането, което е направено или трябва да бъде предоставено и което отговаря на условията за допустимост, подлежи на намаления или изключване, които се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

2.   Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и системността на установеното неспазване и може да достигне до пълно изключване от една или няколко схеми за подпомогане за една или повече календарни години.

Член 22

Проверки на кръстосаното спазване

1.   Държавите-членки извършват проверки на място с цел да проверят дали земеделският стопанин спазва задълженията, посочени в глава 1.

2.   Държавите-членки могат да използват своите съществуващи системи за администриране и контрол, за да гарантират спазването на законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние.

Тези системи, и по-специално системата за идентификация и регистрация на животните, създадена в съответствие с Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относо идентификацията и регистрацията на прасетата (19) и Регламенти (ЕО) № 1760/2000 и (EО) № 21/2004, следва да са съвместими с интегрираната система, както е предвидено в член 26, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 23

Намаления или изключване от плащания в случай на неспазване на правилата за кръстосано спазване

1.   Когато не са спазени законоустановените изисквания за администриране или условието за добро земеделско и екологично състояние в който и да е момент през дадена календарна година (наричана по-нататък „съответната календарна година“), и това неспазване е резултат на действие или бездействие, за което пряка отговорност носи земеделският стопанин, подал заявлението за подпомагане през съответната календарна година, общата сума на директните плащания, които са предоставениили следва да бъдат предоставени на този земеделски стопанин след прилагане на членове 7, 10 и 11, се намалява или не се изплаща в съответствие с подробните правила, определени в член 24.

Първата алинея се прилага също така и когато съответното неспазване е резултат на действие или бездействие, за което пряка отговорност носи лицето, на което или от което е прехвърлена земеделската земя.

За целите на настоящия параграф „прехвърляне“ означава всеки вид сделка, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлящия.

Чрез дерогация от втората алинея, от 2010 г., когато лицето, което носи пряка отговорност за действието или бездействието, е подало заявление за подпомагане през съответната календарна година, намалението или изключването се прилага към общия размер на директните плащания, които са предоставени или следва да бъдат предоставени на това лице.

2.   Независимо от параграф 1 и в съответствие с условията, посочени в подробните правила, съдържащи се в член 24, параграф 1 от настоящия регламент, държавите-членки могат да решат да не прилагат намаления или изключване, които възлизат на 100 EUR или по-малко на земеделски стопанин и на календарна година.

Когато държава-членка реши да използва възможността, предвидена в първата алинея, през следващата година компетентният орган предприема необходимите действия с цел да гарантира, че земеделският стопанин отстранява съответното констатирано неспазване. Земеделският стопанин се уведомява за констатацията и за задължението да предприеме мерки за отстраняването на неспазването.

Член 24

Подробни правила относно намаленията и изключването в случай на неспазване на правилата за кръстосано спазване

1.   Подробни правила относно намаленията и изключването, посочени в член 23, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2. В този контекст се вземат предвид тежестта, степента, продължителността и системността на констатираното неспазване, както и критериите, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   В случай на небрежност процентът на намалението не надвишава 5 %, а в случаите на повторно неспазване — 15 %.

В надлежно обосновани случаи държавите-членки могат да решат да не прилагат никакви намаления, когато предвид на тежестта, степента и продължителността на случая на неспазване, той трябва да се разглежда като маловажен. Въпреки това, случаи на неспазване, които представляват пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, не се смятат за маловажни.

Освен ако земеделският стопанин не е предприел незабавни действия за отстраняване на констатираното неспазване, компетентният орган предприема необходимите действия, които могат, доколкото е уместно, да се ограничат до административна проверка с цел да се гарантира, че земеделският стопанин отстранява съответното констатирано неспазване. Земеделският стопанин се уведомява за констатираното маловажно неспазване и за задължението да предприеме мерки за отстраняването му.

3.   В случай на умишлено неспазване процентът на намалението по принцип не е по-нисък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

4.   При всички случаи, общата сума на намаленията и изключването за една календарна година не надвишава общата сума, посочена в член 23, параграф 1.

Член 25

Суми, получени в резултат на кръстосано спазване

Сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията в случай на неспазване на разпоредбите на глава 1, постъпват в сметките на ЕФГЗ. Държавите-членки могат да задържат 25 % от тези суми.

Член 26

Съвместимост на схемите за подпомагане с интегрираната система

1.   За целите на прилагане на схемите за подпомагане, посочени в приложение VI, държавите-членки гарантират, че процедурите за администриране и контрол, които се прилагат към тези схеми, са съвместими с интегрираната система по отношение на следните елементи:

а)

компютризираната база данни;

б)

системите за идентификация на еземедлските парцели;

в)

административните проверки.

За тази цел базите данни, системите и проверките, посочени съответно в букви а), б) и в) от първа алинея, се създават по начин, който да позволява безпроблемното им общо функциониране или обмена на данни между тях.

2.   За целите на прилагането на общностни или национални схеми за подпомагане, различни от изброените в приложение VI, държавите-членки могат да включват в своите процедури за администриране и контрол един или повече компоненти на интегрираната система.

Член 27

Информация и контрол

1.   Комисията получава редовна информация относно прилагането на интегрираната система.

Комисията организира обмен на мнения по този въпрос с държавите-членки.

2.   В съответствие с член 37 от Регламент (EО) № 1290/2005, след като бъдат своевременно уведомени съответните компетентни органи, упълномощени представители, назначени от Комисията, могат да извършват:

а)

всякакви прегледи или проверки, отнасящи се до мерките, предприети за създаване и въвеждане на интегрираната система,

б)

проверки в специализираните агенции и предприятия, посочени в член 20, параграф 3.

3.   Без да се засяга отговорността на държавите-членки за въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси помощта на специализирани органи или лица, с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед предоставянето на техническа консултация на компетентните органи на държавите-членки в случай, че те потърсят такава.

ГЛАВА 5

Други общи разпоредби

Член 28

Минимални изисквания за получаване на директни плащания

1.   От 2010 г. държавите-членки не предоставят директни плащания на земеделски стопанин в един от следните случаи:

а)

когато през дадена календарна година общата сума на директните плащания, заявени или дължими преди предвидените в член 21 и 23 намаления и изключвания, не надвишава 100 EUR; или

б)

когато отговарящата на условията площ на стопанството, за която са заявени или дължими преди намаленията и изключванията, предвидени в член 21, директни плащания, не надвишава един хектар.

За да отчетат структурата на селскостопанските си сектори, държавите-членки могат да адаптират праговете, посочени в букви а) и б) от първа алинея от настоящия параграф, в границите, определени в приложение VII.

Земеделските стопани, които притежават специални права на плащане, посочени в член 44, параграф 1, отговарят на условието, посочено в буква а) от първа алинея от настоящия параграф.

Съответните държави-членки могат да решат да не прилагат настоящия параграф във френските отвъдморски департаменти, на Азорските острови и о-в Мадейра, както и на Канарските острови и островите в Егейско море.

Когато изплатената сума се намалява поради постепенното въвеждане на директните плащания, предвидени в член 121 от настоящия регламент или буква К от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 или буква В от приложение IХ към настоящия регламент, поисканата или дължимата сума се изчислява въз основа на крайния размер на подпомагането, която земеделският стопанин ще получи.

2.   От 2010 г. държавите-членки могат да установят подходящи, обективни и недискриминационни критерии, за да гарантират, че директни плащания не се предоставят на физическо или юридическо лице:

а)

чиито селскостопански дейности представляват само незначителна част от цялостната му стопанска дейност, или

б)

чиито основни цели на дейност или на фирмена политика не включват упражняване на селскостопанска дейност.

3.   Права на плащане, които не водят до плащане за две последователни години поради прилагането на параграфи 1 и 2, се връщат обратно в националния резерв.

Член 29

Плащане

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, плащанията по схемите за подпомагане, посочени в приложение I, се извършват изцяло в полза на бенефициерите.

2.   Плащанията се извършват под формата на най-много два транша годишно в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.

3.   Плащанията по схемите за подпомагане, посочени в приложение I, не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които се провеждат от държавата-членка съгласно член 20.

4.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член и в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, Комисията може:

а)

да осигури авансови плащания;

б)

да разреши на държавите-членки, в зависимост от състоянието на бюджета, да извършват авансови плащания преди 1 декември в районите, където поради извънредни обстоятелства земеделските стопани изпитват сериозни финансови затруднения:

i)

в размер до 50 % от плащанията,

или

ii)

в размер до 80 % от плащанията, когато вече са предвидени авансови плащания.

Член 30

Клауза относно заобикалянето на разпоредбите

Без да се засягат специалните разпоредби на отделните схеми за подпомагане, не се извършват никакви плащания в полза на бенефициери, за които е установено, че изкуствено са създали условията за получаване на такива плащания с оглед да се облагодетелстват, в противоречие с целите на съответната схема за подпомагане.

Член 31

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

За целите на настоящия регламент, наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства се признава от компетентния орган в случаи като:

а)

смърт на земеделския стопанин;

б)

дългосрочна професионална неработоспособност на земеделския стопанин;

в)

тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно земеделската земя в стопанството;

г)

случайно унищожение на постройките за животни в стопанството;

д)

епизоотична ситуация, засегнала частично или изцяло селскостопанските животни на земеделския стопанин.

Член 32

Преразглеждане

Изброените в приложение I схеми за подпомагане се прилагат, без да се засяга възможността за преразглеждането им по всяко време в светлината на икономическите процеси и състоянието на бюджета.

ДЯЛ III

СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 1

Общо прилагане

Член 33

Права на плащане

1.   Подпомагането по схемата за единно плащане се предоставя на земеделските стопани, при условие че те:

а)

притежават права на плащане, придобити в съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

придобият права на плащане съгласно настоящия регламент:

i)

чрез прехвърляне,

ii)

от националния резерв,

iii)

съгласно приложение IХ,

iv)

съгласно член 47, параграф 2, член 59, член 64, параграф 2, трета алинея, член 65 и член 68, параграф 4, буква в).

2.   За целите на член 47, параграф 2, член 57, параграф 6, член 64, параграф 2 и член 65 „земеделски стопани, имащи право на плащане“ означава земеделски стопани, на които са били разпределени или окончателно прехвърлени права на плащане.

3.   Правата на оставяне на земя под угар, установени в съответствие с член 53, параграф 2, член 63, параграф 2 и член 71й от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не зависят от предходно задължение за оставяне на земя под угар.

Член 34

Активиране на правата на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане

1.   Помощта по схемата за единно плащане се отпуска на земеделските стопани при активиране на правото на плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане. Активираните права на плащане дават право на изплащане на сумите, определени в тях.

2.   За целите на настоящия дял „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ означава:

а)

всяка земеделска площ на стопанството и площите, засети с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (код по КН ex 0602 90 41), които се използват за селскостопанскадейност, или — в случай че площите се използват също и за неселскостопански дейности — които се използват предимно за селскостопански дейности, както и

б)

всички площи, които през 2008 г. са довели до възникването на права на плащания по схемата за единно плащане или схемата за единно плащане на площ, и които

i)

вече не съответстват на определението за „отговарящ на условията за подподмагане“ поради изпълнението на Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (20) и Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (21) и Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката на водите (22), или

ii)

за времетраенето на съответното задължение на индивидуалния земеделски стопанин са залесени съгласно член 31 от Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (23) или съгласно член 43 от Регламент (EО) № 1698/2005, или съгласно национална схема, чиито условия съответстват на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от посочения регламент, или

iii)

за времетраенето на съответното задължение на индивидуалния земеделски стопанин, са площи, оставени под угар съгласно членове 22-24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, установява подробни правила относно използването на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за неселскостопански дейности.

Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства хектарите следва да отговарят на условията за подпомагане по всяко време на календарната година.

Член 35

Деклариране на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане

1.   Земеделският стопанин декларира парцелите, които съответстват на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, и свързани с всяко право на плащане. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, тези парцели следва да са на разположение на земеделския стопанин на определена от държавата-членка дата, която е не по-късна от датата за изменение на заявлението за подпомагане, определена в тази държава-членка.

2.   При надлежно обосновани обстоятелства държавите-членки могат да разрешат на земеделския стопанин да промени декларацията си, при условие че спазва броя на хектарите, които съответстват на неговите права на плащане, както и условията за отпускане на единно плащане за съответната площ.

Член 36

Изменение на правата на плащане

Правата на плащане на хектар не се изменят, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, определя подробни правила за изменение от 2010 г. на правата на плащане, по-специално в случай на частични права.

Член 37

Множество заявления

Площта, съответстваща на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за която е подадено заявление за единно плащане, може да бъде предмет на заявление за всякакво друго директно плащане, както и за всякаква друга помощ, която не е обхваната от настоящия регламент, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 38

Използване на земята в случай на отсрочено интегриране на сектора на плодовете и зеленчуците

Когато държава-членка е използвала възможността, предвидена във член 51, втора алинея от Регламент (EО) № 1782/2003 (наричана по-нататък „отсрочено интегриране“), парцелите в обхванатите от това решение райони, най-късно до 31 декември 2010 г., не отговарят на условията за подпомагане, ако се използват за:

а)

производство на плодове и зеленчуци,

б)

производство на картофи за консумация, или

в)

разсадници.

В случай на отсрочено интегриране държавите-членки могат да разрешат отглеждането на втори култури върху площта, отговаряща на условията за подпомагане, за срок, не по-дълъг от три месеца, с начало 15 август всяка година. Същевременно, по искане на държава-членка, тази дата може да се промени в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, за райони, в които зърнените култури обикновено се прибират по-рано заради климатичните условия.

Член 39

Използване на земи за производство на коноп

1.   Площите, използвани за производство на коноп, отговарят на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2 %. Държавите-членки създават система за проверка на съдържанието на третрахидроканабинол в културите, отглеждани на най-малко 30 % от засетите с коноп площи. Въпреки това обаче, ако държава-членка въведе система за предварително одобряване на тези култури, минималният процент е 20 %.

2.   В съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, отпускането на плащания зависи от използването на сертифицирани семена от някои сортове.

Член 40

Национални тавани

1.   За всяка държава-членка и всяка година общата стойност на всички разпределени права на плащане и на таваните, определени в съответствие с член 51, параграф 2 и член 69, параграф 3 от настоящия регламент, или за 2009 г. — в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не надвишава съответния национален таван, определен в приложение VIII към настоящия регламент.

Когато се разпределят права на плащане на винопроизводители и като имат предвид най-новите данни, предоставени й от държавите-членки в съответствие с член 9 и член 102, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (24), Комисията адаптира националните тавани, определени в приложение VIII към настоящия регламент в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от настоящия регламент. До 1 декември на годината, която предхожда адаптирането на националните тавани, държавите-членки съобщават на Комисията средната регионална стойност на правата, посочени в буква Б от приложение IХ към настоящия регламент.

2.   При необходимост държава-членка извършва линейно намаляване на стойността на правата на плащане, с цел да гарантира спазването на тавана, определен в приложение VIII.

Член 41

Национален резерв

1.   Всяка държава-членка създава национален резерв, в който се включва разликата между:

а)

таваните, определени в приложение VIII към настоящия регламент, и

б)

общата стойност на всички разпределени права на плащане и таваните, определени в съответствие с член 51, параграф 2 и член 69, параграф 3 от настоящия регламент, или за 2009 г. — таваните, определени в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   В съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, държавите-членки могат да използват националния резерв, за да разпределят приоритетно права на плащане на земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.

3.   В съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, държавите-членки, които не прилагат член 68, параграф 1, буква в), могат да използват националния резерв за създаване на права на плащане за земеделски стопани от райони, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, свързани с една или друга форма на публична намеса, с цел да се предотврати изоставянето на земя и/или да се компенсират земеделските стопани за специфичните неблагоприятни условия в тези райони.

4.   В съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, държавите-членки използват националния резерв за разпределяне на права на плащане на земеделски стопани в особено положение, характеристиките на което се определят от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

5.   Когато прилагат настоящия член, държавите-членки могат да увеличават единичната стойност и/или броя на правата на плащане, разпределени на земеделските стопани.

Член 42

Неизползвани права на плащане

Всяко право на плащане, което не е било активирано в съответствие с член 34 през период от две години, се добавя към националния резерв, с изключение на случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства. За 2009 г. обаче правата на плащане, неактивирани през двугодишния период 2007-2008 г., не се добавят към националния резерв, ако са били активирани през 2006 г., а за 2010 г. — правата на плащане, неактивирани през двугодишния период 2008-2009 г., не се добавят към националния резерв, ако са били активирани през 2007 г.

Член 43

Прехвърляне на права на плащане

1.   Правата на плащане могат да се прехвърлят само на земеделски стопанин, който е установен в същата държава-членка, освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване.

Същевременно, дори в случай на действително или бъдещо наследяване, правата на плащане могат да се използват само в държавата-членка, където са били учредени.

Държава-членка може да реши, че правата на плащане могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същ район.

2.   Правата на плащане могат да се прехвърлят чрез продажба или чрез всякакво друго окончателно прехвърляне заедно със земята или без нея. За разлика от това, отдаване под аренда или други подобни видове сделки се разрешават само ако прехвърлянето на права на плащане се придружава от прехвърлянето на еквивалентен брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане.

3.   Когато права на плащане се продават със или без земята, държавите-членки, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността, могат да решат, че част от продадените права на плащане се връщат обратно в националния резерв или че единичната им стойност се намалява в полза на националния резерв в съответствие с критерии, които се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Член 44

Условия за специалните права на плащане

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, правата на плащане, учредени съгласно дял III, глава 3, раздел 2 и член 71м от Регламент (EО) № 1782/2003, както и член 60 и член 65, четвърта алинея от настоящия регламент, наричани по-нататък „специални права“, се подчиняват на условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Чрез дерогация от член 34, параграф 1, на земеделски стопанин, който притежава специални права, държавата-членка разрешава дерогация от изискването да активира правата си на плащане чрез еквивалентен брой хектари, отговарящи на условията за подпомагане, при условие че запази най-малко:

а)

50 % от упражняваната от него селскостопанска дейност, извършвана през референтния период, посочен в Регламент (ЕО) № 1782/2003, изразена в животински единици (ЖЕ); или

б)

в случай на специални права, учредени съгласно на член 60 — 50 % от осъществяваната от него селскостопанска дейност преди прехода към схема за единно плащане, изразена в ЖЕ; или

в)

в случай на член 65 — 50 % от осъществяваната от него селскостопанска дейност при прилагането на членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изразена в ЖЕ.

Независимо от това, когато земеделски стопанин е получил специални права както съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003, така и съгласно настоящия регламент, той следва да запази най-малко 50 % от най-високото равнище на дейност, посочено в първа алинея.

Условието, посочено в първа алинея, не се прилага за Малта.

3.   В случай на прехвърляне на специални права през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., приобретателят може да се ползва от дерогацията, само ако всички специални права са прехвърлени. От 2012 г. приобретателят не се ползва от дерогацията, освен в случаите на действително или бъдещо наследяване.

Първа алинея не се прилага за Малта.

Член 45

Коригиране на правата на плащане

1.   В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които са въвели схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глави 1-4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността, могат да решат да преминат от 2010 г. или след 2010 г. към сближаване на стойността на правата на плащане.

Когато решението се прилага от 2010 г., то се взема до 1 август 2009 г. Във всички останали случаи решението се взема до 1 август 2010 г.

2.   За целите на прилагането на първа алинея от параграф 1 правата на плащане могат да бъдат подложени на годишни прогресивни изменения съгласно обективни и недискриминационни критерии. Ако изменението води до намаление на стойността на правата на плащане, то се прави на най-малко три предварително определени годишни етапа.

На никой от посочените в първа алинея годишни етапи намалението на стойността на правото на плащане не следва да надвишава 50 % от разликата между неговата начална и окончателна стойност. Когато намалението на стойността е по-малко от 10 % от началната стойност, държавите-членки могат да използват по-малко от три етапа.

3.   Държавите-членки могат да решат да прилагат настоящия член:

а)

на подходящо териториално равнище, което се определя съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например тяхната институционална или административна структура и селскостопански потенциал; или

б)

когато се прилага член 46, параграф 4 — в региона, определен в съответствие с член 46, параграф 2.

ГЛАВА 2

Регионално и частично прилагане

Раздел 1

Регионално прилагане

Член 46

Регионално разпределение на националните тавани, посочени в член 40

1.   Държава-членка, която е въвела схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глави 1-4 от Регламент (EО) № 1782/2003, може да реши да прилага схемата за единно плащане от 2010 г. или след 2010 г. на регионално равнище при условията, определени в настоящия раздел.

Когато подобно решение се прилага от 2010 г., то се взема до 1 август 2009 г. Във всички останали случаи решението се взема до 1 август 2010 г.

2.   Държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например тяхната институционална или административна структура и регионалния селскостопански потенциал.

Държавите-членки могат да считат цялата си територия за един единствен регион.

3.   Държавите-членки разделят националните тавани, посочени в член 40, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии. Държавите-членки могат да решат регионалните тавани да подлежат на годишни прогресивни изменения на най-много три предварително определени годишни етапа и в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.

4.   Когато държава-членка, прилагаща параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, реши да не прилага член 47, тя адаптира, доколкото е необходимо за спазване на приложимите регионални тавани, стойността на правата на плащане във всеки от своите региони. За тази цел правата на плащане подлежат на линейно намаляване или повишаване на тяхната стойност. Общото намаляване на стойността на правата на плащане съгласно настоящия параграф се ограничава до 10 % от първоначалната им стойност.

5.   Ако държава-членка реши да прилага и член 45, и настоящия член, намаленията в стойността на правата на плащане, посочени в параграф 4 на настоящия параграф, се отчитат при изчисляването на ограниченията, определени в член 45, параграф 2, втора алинея.

Член 47

Регионализация на схемата за единно плащане

1.   В надлежно обосновани случаи държавите-членки могат да решат да разделят не повече от 50 % от стойността на регионалния таван, определен съгласно член 46, между всички земеделски стопани, чиито стопанства се намират в съответния регион, включително тези, които не притежават права на плащане.

2.   Земеделските стопани получават права на плащане, чиято единична стойност се изчислява, като се раздели съответната част от регионалния таван, определен съгласно член 46, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, установени на регионално равнище.

Стойността на тези права на плащане се увеличава в случаите, когато още преди прилагането на настоящият член земеделският стопанин притежава права на плащане. За тази цел, регионалната единична стойност на всяко от правата на плащане на земеделския стопанин се увеличава със сума, изчислена въз основа на общата стойност на правата на плащане, които земеделският стопанин притежава към дата, която се определя от съответната държава-членка. Тези увеличения се изчисляват в рамките на частта от регионалния таван, която остава след прилагането на параграф 1 от настоящия член.

3.   Броят на правата на плащане на един земеделски стопанин се равнява на броя на хектарите, обявени от него в годината на прилагане на схемата за единно плащане на регионално ниво, както е посочено в член 46, параграф 1, в съответствие с член 34, параграф 2, освен в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

4.   Правата на плащане, притежавани от земеделските стопани преди разделянето, посочено в параграфи 1 и 2, се прекратяват и заменят с новите права, посочени в параграф 3.

Член 48

Коригиране на правата на плащане

1.   В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които прилагат член 47, могат да решат, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността, да преминат през годината, следваща прилагането на схемата за единно плащане на регионално равнище, посочено в член 46, параграф 1, към сближаване на стойността на правата на плащане, учредени съгласно настоящия раздел.

Когато решението се прилага от 2010 г., то се взема до 1 август 2009 г. Във всички останали случаи решението се взема до 1 август 2010 г.

За целите на прилагането на параграф 1 правата на плащане могат да бъдат подложени на годишни прогресивни изменения съобразно обективни и недискриминационни критерии. Ако изменението води до намаление на стойността на правата на плащане, то се прави на най-малко три предварително определени годишни етапа.

2.   В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които са въвели схемата за единно плащане в приложение на дял III, глави I-IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като действат в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността, могат да решат да преминат от 2010 г. или след 2010 г. към приравняване на стойността на правата на плащане.

Когато решението се прилага от 2010 г., то се взема до 1 август 2009 г. Във всички останали случаи решението се взема до 1 август 2010 г.

За целите на прилагането на параграф 1 правата на плащане могат да бъдат подложени на годишни прогресивни изменения съобразно обективни и недискриминационни критерии. Ако изменението води до намаление на стойността на правата на плащане, то се прави на най-малко три предварително определени годишни етапа.

Първа алинея се прилага, без да се засягат решенията, взети от държавите-членки в съответствие с член 63, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Тези държави-членки могат да предвидят дерогация от минималния брой етапи, предвидени в първа алинея и от ограниченията, установени в параграф 3 от настоящия член.

3.   На никой от посочените в параграф 1 и 2 годишни етапи намалението на стойността на правото на плащане не надвишава 50 % от разликата между неговата начална и окончателна стойност. Когато намалението на стойността е по-малко от 10 % от началната стойност, държавите-членки могат да прилагат по-малко от три етапа.

4.   Държавите-членки могат да решат да прилагат параграфи 1, 2 и 3 на подходящо териториално равнище, което се определя в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например тяхната институционална или административна структура и/или селскостопански потенциал.

Член 49

Пасища

Когато прилагат член 47, държавите-членки могат, в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, да определят в рамките на регионалния таван, определен съгласно член 46, или на част от него различни единични стойности на правата, които трябва да се разпределят на земеделските стопани, посочени в член 47, параграф 1:

а)

за хектари, използвани за пасища, към датата, определена за подаване на заявления за подпомагане на площ за 2008 г. и за всеки друг хектар, отговарящ на условията за подпомагане, или

б)

за хектари, които са постоянни пасища, към датата, определена за заявления за подпомагане на площ за 2008 г. и за всеки друг хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

Член 50

Условия за правата на плащане, учредени съгласно настоящия раздел

1.   Правата на плащане, учредени в съответствие с настоящия раздел, с дял III, глава 5, раздел 1 или дял III, глава 6 от Регламент (EО) № 1782/2003, могат да бъдат прехвърляни или използвани само в рамките на същия регион или между региони, в които стойността на правата на плащане на хектар е същата.

2.   Освен когато не е предвидено друго в настоящия раздел, се прилагат останалите разпоредби на настоящия дял.

Раздел 2

Частично прилагане

Член 51

Общи разпоредби

1.   Държавите-членки, които са предоставяли плащания за секторите на овче и козе месо или плащания за говеждо и телешко месо в съответствие с дял III, глава 5, раздел 2 от Регламент (EО) № 1782/2003, могат да решат до 1 август 2009 г. да продължат да предоставят тези плащания при условията, определени в настоящия раздел. Те могат също да решат да определят частта от компонента на своя национален таван, която да бъде използвана за предоставяне на тези плащания на равнище, по-ниско от определеното в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (EО) № 1782/2003. Когато държава-членка не вземе такова решение, плащанията ще бъдат интегрирани в схемата за единно плащане от 2010 г. в съответствие с член 66 от настоящия регламент.

В случаите на плащания за говеждо и телешко месо, посочени в член 53, параграф 2 от настоящия регламент, държавите членки могат също да решат до 1 август 2010 г. да не предоставят тези плащания и да ги интегрират в схемата за единно плащане от 2011 г. в съответствие с член 66 от настоящия регламент.

Когато държава-членка е изключила всички или част от плащанията за плодове и зеленчуци от схемата за единно плащане в съответствие с член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, тя може:

а)

от 2010 г. — да предоставя плащанията за плодове и зеленчуци при условията, определени в настоящия раздел и при спазване на решението, взето въз основа на член 68б, параграфи 1 и 2 или член 143бв, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или

б)

да реши до 1 август 2009 г. да интегрира плащанията за плодове и зеленчуци, изключени от схемата за единно плащане в съответствие с член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в схемата за единно плащане в съответствие с член 66 на настоящия регламент, или

в)

да реши до 1 август 2009 г. да предоставя преходното плащане за плодове и зеленчуци при условията, определени в настоящия раздел, и на равнище, по-ниско от определеното в съответствие с член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Новите държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, при въвеждането на схемата за единно плащане могат да решат да предоставят плащанията, посочени в първа алинея, при условията, определени в настоящия раздел. По отношение на преходното плащане за плодове и зеленчуци, новите държави-членки, които не са приложили член 143бв от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не прилагат член 54 от настоящия регламент. Освен това по отношение на преходното плащане за плодове и зеленчуци, новите държави-членки вземат предвид, когато е уместно, член 128, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   На основата на избора, направен от всяка държава-членка, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, определя таван за всяко от директните плащания, посочени в членове 52, 53 и 54.

Този таван се равнява на компонента на всеки вид директно плащане в рамките на националния таван, посочен в член 40, умножен по процента на намаление, прилаган от държавите-членки в съответствие с членове 52, 53 и 54.

Член 52

Плащания за овче месо и козе месо

Държавите-членки могат да запазят до 50 % от компонента на националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на плащанията в сектора за овче месо и козе месо, изброени в приложение VI към Регламент (EО) № 1782/2003. В този случай те ежегодно предоставят допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се предоставя на земеделските стопани, които отглеждат овце и кози при условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от настоящия регламент и в рамките на тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 53

Плащания за говеждо и телешко месо

1.   Държавите-членки, които са приложили член 68, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (EО) № 1782/2003, и новите държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, могат да запазят целия или част от компонента на националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на премията за крави с бозаещи телета, посочена в приложение VI към Регламент (EО) № 1782/2003. В тези случаи държавите-членки ежегодно предоставят допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се предоставя за отглеждане на крави с бозаещи телета, съгласно условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от настоящия регламент и в рамките на тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   През 2010 г. и 2011 г. държавите-членки, които са приложили член 68, параграф 1, член 68, параграф 2, буква а), подточка ii) или член 68, параграф 2, буква б) от Регламент (EО) № 1782/2003, и новите държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ, могат да запазят изцяло или частично националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващи на премията за клане на телета, премията за клане на животни, различни от телета, или специалната премия за мъжки животни. В тези случаи те предоставят допълнително плащане на земеделските стопани. Допълнителните плащания се предоставят за клане на телета, за клане на едър рогат добитък, различен от телета, и за отглеждане на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, съгласно условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от настоящия регламент и в рамките на тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 54

Преходни плащания за плодове и зеленчуци

1.   Държавите-членки могат да запазят до 31 декември 2011 г. до 50 % от компонента на националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на подпомагането за производство на домати.

В този случай и в рамките на тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент, съответната държава-членка ежегодно предоставя допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се предоставя на земеделски стопани, които произвеждат домати съгласно условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 8.

2.   Държавите-членки могат да запазят:

а)

до 31 декември 2010 г. — до 100 % от компонента от националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на подпомагането за производство на плодови и зеленчукови култури, различни от едногодишните култури, изброени в третата алинея от настоящия параграф, които се доставят за преработка и са отговаряли на условията по схемите за помощи, установени в Регламенти (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 2202/96; както и

б)

от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г. — до 75 % от компонента от националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на помощите за производство на плодови и зеленчукови култури, различни от едногодишните култури, изброени в третата алинея от настоящия параграф, които се доставят за преработка и са отговаряли на условията за подпомагане по схемите за помощи, установени в Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (25) и Регламент (ЕО) № 2202/96 от 28 октомври 1996 г. относно въвеждането на режим за помощ на Общността за производители на определени цитрусови плодове (26).

В този случай и в рамките на тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 от настоящия регламент, съответната държава-членка ежегодно предоставя допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се предоставя на земеделски стопани, които произвеждат един или повече от следните плодове и зеленчуци, определени от съответната държава-членка, съгласно условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 8:

а)

пресни смокини,

б)

пресни цитрусови плодове,

в)

трапезно грозде,

г)

круши,

д)

праскови и нектарини, и

е)

сливи от сорта „d'Ente“.

3.   Компонентите от националните тавани, посочени в параграфи 1 и 2, са тези, определени в приложение X.

ГЛАВА 3

Прилагане в новите държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ

Член 55

Въвеждане на схемата за единно плащане в държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане на площ

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящата глава, настоящият дял се прилага за новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ, предвидена в дял V, глава 2.

Член 41 и глава 2, раздел 1 не се прилагат.

2.   Всяка нова държава-членка, която е приложила схемата за единно плащане на площ, взема решенията, посочени в член 51, параграф 1 и в член 69, параграф 1, до 1 август на годината, предхождаща тази, по отношение на която тя ще прилага схемата за единно плащане за първи път.

3.   Всяка нова държава-членка, различна от България и Румъния, която е приложила схемата за единно плащане на площ, може да предвиди, че в допълнение към условията по член 34, параграф 2 „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ означава всяка земеделска площ от стопанството, която е била поддържана в добро земеделско състояние към 30 юни 2003 г., независимо дали към тази дата на нея се е извършвало производство или не.

Член 56

Заявление за подпомагане

1.   Земеделските стопани подават заявления за подпомагане по схемата за единно плащане до дата, която трябва да се определи от новите държави-членки, но не по-късно от 15 май.

2.   Освен в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства, права на плащане се разпределят единствено на земеделските стопани, които са кандидатствали по схемата за единно плащане до 15 май на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

Член 57

Национален резерв

1.   Всяка нова държава-членка извършва линейно процентно намаление на националния си таван, посочен в член 40, с цел създаването на национален резерв.

2.   Новите държави-членки използват националния резерв за разпределяне, в съответствие с обективни критерии и по начин, който да гарантира еднаквото третиране на земеделските стопани и да предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, на права на плащане на земеделски стопани в особено положение, характеристиките на което се определят от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

3.   През първата година от прилагането на схемата за единно плащане новите държави-членки могат да използват националния резерв за разпределяне на права на плащане, в съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и избягва нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, на земеделски стопани в отделни сектори, поставени в особено положение поради прехода към схемата за единно плащане.

4.   Новите държави-членки могат да използват националния резерв, за да разпределят права на плащане на земеделски стопани, които са започнали селскостопанската си дейност след 1 януари на първата година от прилагането на схемата за единно плащане и не са получавали никакви директни плащания през посочената година, в съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднакво третиране на земеделските стопани и избягва нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията.

5.   Новите държави-членки, които не прилагат член 68, параграф 1, буква в), могат да използват националния резерв за разпределяне, в съответствие с обективни критерии и по начин, който гарантира еднаквото третиране на земеделските стопани и предотвратява нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията, на права на плащане за земеделски стопани от райони, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, свързани с една или друга форма на публична намеса, с цел да се предотврати изоставянето на земя и да се компенсират земеделските стопани за специфичните неблагоприятни условия в тези райони.

6.   За целите на прилагането на параграфи 2-5, новите държави-членки могат да увеличават единичната стойност на правата на плащане, притежавани от съответния земеделски стопанин, до 5 000 EUR или могат да разпределят нови права на плащане за съответния земеделски стопанин.

7.   Новите държави-членки извършват линейни намаления на правата на плащане, когато националният им резерв не е достатъчен да покрие случаите, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

Член 58

Разпределение на регионално равнище на национални тавани, посочени в член 40

1.   Новите държави-членки могат да прилагат схемата за единно плащане на регионално равнище.

2.   Те определят регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

3.   Когато е приложимо, новата държава-членка разделя националния таван, посочен в член 40, след всяко намаление, предвидено в член 57, между отделните региони в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Член 59

Разпределение на правата на плащане

1.   Земеделските стопани получават права на плащане, чиято единична стойност се изчислява, като се раздели приложимият национален таван, посочен в член 40, след всяко намаление, предвидено в член 57, на броя на правата на плащане, учредени на национално равнище в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   Освен в случаите на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства, броят на правата на плащане на земеделски стопанин е равен на броя хектари, които земеделският стопанин декларира в съответствие с член 35, параграф 1 за първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

3.   Освен в случаите на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства,, новите държави-членки могат да решат, чрез дерогация от параграф 2, броят на правата на плащане на земеделски стопанин да е равен на средния годишен брой на всички хектари, които през една или повече години от референтния период, определен от държавата-членка, но не по-късно от 2008 г., са дали право на единно плащане на площ.

Въпреки това, когато земеделски стопанин е започнал селскостопанска дейност по време на референтния период, средният брой хектари се базира на плащанията, които е получил през календарната година или календарните години, през които е упражнявал тази селскостопанска дейност.

Член 60

Земеделски стопани без хектари, отговарящи на условията за подпомагане

Земеделски стопанин, който извършва дейност в сектора на говеждото и телешкото месо, сектора на млякото и млечните продукти или сектора на овчето и козето месо, който има право да получи права на плащане в съответствие с член 57, параграф 3 и член 59, за които не притежава хектари, отговарящи на условията за подпомагане, през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, получава специални права, които не надхвърлят 5 000 EUR за всяко отделно право, както е посочено в член 44.

Член 61

Пасища

Новите държави-членки могат също така, в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, да определят, в рамките на регионалния таван, определен съгласно член 58, или на част от него, различни единични стойности на правата на плащане, които трябва да се разпределят на земеделските стопани, посочени в член 59, параграф 1:

а)

за хектарите, заети с пасища, определени към 30 юни 2008 г. и за всеки друг хектар, отговарящ на условията за подпомагане, или

б)

за хектарите, заети с постоянни пасища, определени към 30 юни 2008 г. и за всеки друг хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

Член 62

Условия за правата на плащане

1.   Правата на плащане, учредени в съответствие с настоящата глава, могат да бъдат прехвърляни само в рамките на същия регион или между региони, в които правата на плащане на хектар са същите.

2.   Новите държави-членки могат, при спазване на общия принцип на общностното право, да решат да сближат стойността на правата на плащане, учредени в съответствие с настоящата глава. Това решение се взема до 1 август на годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

За целите на прилагането на първа алинея правата на плащане могат да бъдат подложени на годишни прогресивни изменения съобразно обективни и недискриминационни критерии и на предварително определени годишни етапи.

3.   Освен в случай на непреодолима сила или при извънредни обстоятелства, земеделският стопанин може да прехвърля своите права на плащане без земята само след като е активирал, по смисъла на член 34, най-малко 80 % от своите права на плащане през поне една календарна година, или след като доброволно се е отказал в полза на националния резерв от всичките си права на плащане, които не е използвал през първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

ГЛАВА 4

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане

Член 63

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане

1.   Считано от 2010 г., държавите-членки интегрират подпомагането по схемите за обвързано с производството подпомагане, посочени в приложение IX, в схемата за единно плащане в съответствие с правилата, определени в членове 64, 65, 66 и 67.

2.   Чрез дерогация от параграф 1:

а)

държавите-членки, която са въвели схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глави 1-4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, могат да решат да използват изцяло или частично подпомагането, посочено в параграф 1, за да учредят права на плащане или да повишат стойността на правата на плащане въз основа на видовете селскостопански дейности, осъществявани от земеделските стопани през една или повече години в периода 2005-2008 г., и в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.

б)

държавите-членки, които са въвели схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глава 5, раздел 1 или глава 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или използват възможността, предвидена в член 47 от настоящия регламент, могат да решат да използват изцяло или частично подпомагането, посочено в параграф 1, за да повишат стойността на всички права на плащане с допълнителна сума, съответстваща на повишаването на регионалния таван, разделено на общия брой права на плащане.

Държавите-членки могат също така да диференцират повишаването на стойността на правата на плащане, като вземат под внимание критериите, посочени в член 64, параграф 1 от настоящия регламент, или въз основа на видовете селскостопански дейности, упражнявани от земеделските стопани през една или повече години в периода 2005-2008 г., и в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като например селскостопански потенциал или екологични критерии.

3.   Когато държава-членка използва дерогацията, предвидена в параграф 2, буква а), тя предприема подходящи мерки, за да гарантира, че земеделските стопани, които са се ползвали от посоченото в параграф 1 подпомагане, не са изключени от схемата за единно плащане. По-специално държавата-членка гарантира, че цялостното подпомагане, което земеделският стопанин ще получи след интегрирането на схемите за обвързано с производството подпомагане, посочено в параграф 1, в схемата за единно плащане, няма да представлява по-малко от 75 % от средното годишно подпомагане, което е получавал по линия на всичките директни плащания по време на приложимите референтни периоди, посочени в членове 64, 65 и 66.

Член 64

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане, което е изключено от схемата за единно плащане

1.   Сумите, посочени в приложение XII, които са били отпускани като обвързано с производството подпомагане по схемите, посочени в точки 1 и 2 от приложение XI, се разпределят от държавите-членки между земеделските стопани от съответните сектори в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като се взема предвид, по-специално, подпомагането, получено от тези земеделски стопани пряко или непряко по съответните схеми за подпомагане през една или повече години в периода 2005-2008 г. По отношение на схемите за картофено нишесте, посочени в приложение ХI, точки 1 и 2, държавите-членки могат да разпределят наличните по линия на тези схеми суми, като отчитат количествата картофи, обхванати от договорите за отглеждане между производителя на картофи и производителя на картофено нишесте в рамките на ограничената квота, отпусната на това предприятие съгласно член 84а от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за дадена година.

2.   Държавите-членки увеличават стойността на правата на плащане, притежавани от съответните земеделски стопани, въз основа на сумите, получени в резултат от прилагането на параграф 1.

Увеличаването на стойността на правото на плащане на земеделски стопанин се изчислява, като посочените в първа алинея суми се разделят на броя на правата на плащане на съответния земеделски стопанин.

Когато обаче земеделски стопанин в даден сектор не притежава права на плащане, в негова полза се разпределят права на плащане:

а)

чиито брой е равен на броя на хектарите, които той декларира в съответствие с член 35, параграф 1 за годината, в която схемата за обвързано с производството подпомагане се интегрира в схемата за единно плащане;

б)

чиято стойност се определя, като получената вследствие на прилагането на първата алинея сума се раздели на броя, определен в съответствие с буква a) от настоящата алинея.

3.   Независимо от това, когато сумата по схема за предоставяне на помощи е по-ниска от 250 000 EUR, съответните държави-членки могат да решат да не разпределят тези суми, а да ги добавят към националния резерв.

Член 65

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане, което е частично изключено от схемата за единно плащане

Сумите, осигурени за обвързано с производството подпомагане съгласно схемите, посочени в точка 3 от приложение XI, се разпределят от държавите-членки между земеделските стопани в съответните сектори пропорционално на помощта, която тези стопани са получавали по съответните схеми за подпомагане през приложимите референтни периоди, посочени в Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Държавите-членки обаче могат да изберат по-близък референтен период в съответствие с обективни и недискриминационни критерии и в случай че държава-членка е въвела схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глава 5, раздел 1 или дял III, глава 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или използва възможността, предвидена в член 47 от настоящия регламент, в съответствие с член 63, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

Държавите-членки увеличават стойността на правата на плащане на съответните земеделски стопани или разпределят права на плащане в съответствие с член 64, параграф 2 от настоящия регламент.

Когато земеделски стопанин, който е получавал плащания съгласно членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, би имал право да получи права на плащане в съответствие с настоящия член, за които не разполага с хектари, отговарящи на условията за подпомагане в годината, в която схемата за обвързано с производството подпомагане се интегрира в схемата за единно плащане, или когато неговото право на плащане на хектар надвишава сумата от 5 000 EUR, същият получава специални права, посочени в член 44, които не надхвърлят 5 000 EUR за всяко отделно право.

Член 66

Незадължително интегриране на обвързаното с производството подпомагане, което е частично изключено от схемата за единно плащане

Когато държава-членка:

а)

не вземе решението, посочено в член 51, параграф 1, първа алинея;

б)

реши да не отпуска плащанията за говеждо и телешко месо, посочени в член 53, параграф 2, от 2011 г. при прилагане на член 51, параграф 1, втора алинея; или

в)

реши да не отпуска плащанията за плодове и зеленчуци при прилагане на член 51, параграф 1, трета алинея,

сумите, които са били на разположение за обвързано с производството подпомагане по схемите, посочени в точка 4 на приложение ХI, се интегрират в схемата за единно плащане в съответствие с член 65.

Член 67

Ускорено интегриране на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане

До 1 август 2009 г. държавите-членки могат да решат да интегрират помощта за семена, посочена в дял IV, раздел 5, и схемите, посочени в точка 1 от приложение ХI, с изключение на специалната премия за качество на твърдата пшеница, в схемата за единно плащане през 2010 г. или 2011 г. В този случай и в съответствие с посочената в член 141, параграф 2 процедура Комисията адаптира националните тавани в приложение VIII, посочени в член 40, като добавя към тях сумите от приложение ХII за съответната схема за помощи.

ГЛАВА 5

Специфично подпомагане

Член 68

Общи правила

1.   Държавите-членки могат да предоставят специфично подпомагане на земеделските стопани в съответствие с условията, определени в настоящата глава:

а)

за:

i)

специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда,

ii)

подобряване на качеството на селскостопанските продукти, или

iii)

подобряване на реализацията на селскостопанските продукти,

iv)

прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните,

v)

специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда;

б)

за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат земеделските стопани в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо, и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, или в същите сектори — за икономически уязвими видове селскостопански дейности.

в)

в области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за земеделските стопани в тези области,

г)

под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, в съответствие с условията, определени в член 70,

д)

чрез взаимоспомагателни фондове за болести по животните и по растенията и за екологични катастрофи, в съответствие с условията, определени в член 71.

2.   Подпомагането, посочено в параграф 1, буква a), може да бъде предоставено, само ако:

а)

по отношение на специфичните селскостопански дейности, посочени в параграф 1, буква а), подточка v),

i)

отговаря на изискванията, предвидени в член 39, параграф 3, първа алинея от Регламент (EО) № 1698/2005, и то само за покриване на допълнителните разходи и пропуснати ползи заради изпълнението на съответната цел; както и

ii)

е било одобрено от Комисията.

б)

по отношение на подобряване на качеството на селскостопанските продукти, посочено в параграф 1, буква а), подточка ii), подпомагането съответства на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (27), Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (28), Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (29), както и на част II, дял II, глава 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

в)

по отношение на подобряване на реализацията на селскостопанските продукти, посочено в параграф 1, буква а), подточка iii), подпомагането изпълнява критериите, определени в членове 2-5 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (30).

3.   Подпомагането, посочено в параграф 1, буква б) от настоящия член, може да бъде предоставено само до степента, необходима за създаване на стимул за запазване на настоящите равнища на производство.

За секторите на овчето и козето, говеждото и телешкото месо, ако това подпомагане се прилага заедно с подпомагането, предоставено съгласно членове 52 и 53, общата сума не следва да надхвърля, съответно, финансовия пакет от помощи, получен след прилагане на максималния процент на запазване, посочен в членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

За сектора на ориза, подпомагането, посочено в параграф 1, буква б), може да се предоставя само от календарната година, в която държавата-членка интегрира специфичното плащане за култура — ориз, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 1 в схемата за единно плащане.

4.   Подпомагането, посочено в:

а)

параграф 1, букви a) и г) от настоящия член се предоставя под формата на годишни допълнителни плащания,

б)

параграф 1, буква б) от настоящия член се предоставя под формата на годишни допълнителни плащания, като плащания на глави добитък или като премии за пасища,

в)

параграф 1, буква в) от настоящия член се предоставя под формата на увеличение на единичната стойност и/или на броя на правата на плащане за земеделски стопанин,

г)

параграф 1, буква д) от настоящия член се предоставя под формата на компенсационни плащания съгласно посоченото в член 71.

5.   Прехвърлянето на права на плащане с увеличена единична стойност и на допълнителни права на плащане, посочени в параграф 4, буква в) може да се разреши, само ако прехвърлените права са придружени от прехвърляне на еквивалентен брой хектари.

6.   Всякакво подпомагане, предоставено съгласно параграф 1, следва да съответства на други мерки и политики на Общността.

7.   Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, определя условията за даване на одобрение от страна на Комисията, посочени в параграф 2, буква а), подточка ii), и условията за предоставяне на подпомагането, посочено в настоящия раздел, по-специално за гарантиране на съответствие с други мерки и политики на Общността и за избягване на натрупването на различни видове подпомагане.

8.   До 1 август 2011 г. държавите-членки, които са взели решението, посочено в член 69, параграф 1, могат да го преразгледат и да решат, считано от 2012 г.,

а)

да изменят сумите за финансиране на подпомагането, посочено в настоящата глава, в рамките на ограниченията по член 69;

б)

да прекратят прилагането на специфичното подпомагане съгласно настоящата глава;

В съответствие с взетото от всяка държава-членка решение по първа алинея от настоящия параграф, Комисията определя съобразно процедурата, предвидена в член 141, параграф 2, съответстващия на това подпомагане таван.

Член 72, параграф 2 се прилага, когато държава-членка реши да прекрати прилагането на настоящата глава или когато намали сумите, използвани за финансирането му.

Член 69

Финансови разпоредби относно специфичното подпомагане

1.   До 1 август 2009 г., 1 август 2010 г. или 1 август 2011 г. държавите-членки могат да решат да използват от годината, следваща вземането на решението, до не повече от 10 % от националните тавани по член 40 или, в случая на Малта — сумата в размер на 2 000 000 EUR, за специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1.

2.   Държавите-членки могат да прилагат 10-процентното запазване на секторна основа като запазят до 10 % от компонента от своя национален таван, посочен в член 41 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, съответстващ на един от секторите, посочени в приложение VI към този регламент. Запазените средства могат да се използват единствено за прилагане на подпомагането, посочено в член 68, параграф 1 от настоящия регламент, в секторите, засегнати от това запазване.

3.   В съответствие с взетото от всяка държава-членка решение по параграф 1 относно подлежащия на усвояване размер от националния таван, Комисията определя съобразно процедурата, предвидена в член 141, параграф 2, съответстващия на това подпомагане таван.

Сумите, използвани за отпускане на подпомагането по член 68, параграф 1, буква в), се приспадат от националния таван, посочен в член 40, параграф 1, единствено с цел да се осигури спазването на националните тавани, предвидени в член 40, параграф 2. Те се разглеждат като разпределени права на плащане.

4.   Подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii) и iv) и параграф 1, букви б) и д) се ограничава до 3,5 % от националните тавани, посочени в член 40, или, в случая на Малта — до сумата в размер на 2 000 000 EUR, посочена в член 69, параграф 1 от настоящия регламент, която сума да се използва по-конкретно за финансиране на мерките по член 68, параграф 1, буква б) в сектора на млякото и млечните продукти.

Държавите-членки могат да определят допълнителни тавани за определена мярка.

5.   Чрез дерогация от параграф 4, през календарните 2010-2013 г. в държавите-членки, които са предоставили подпомагане за крави с бозаещи телета в съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като същевременно не са използвали възможността, предвидена в член 68, параграф 2, буква а), подточка i) от посочения регламент, установеното в параграф 4 е в размер на 6 % от националния им таван, посочен в член 40. Освен това в държави-членки, в които повече от 60 % от производството на мляко се осъществява на север от 62-ия паралел, това ограничение е в размер на 10 % от националния им таван, посочен в член 40.

Въпреки това всякакво подпомагане, надвишаващо 3,5 % от националния им таван, посочен в член 40, се използва изключително за финансиране на мерките по член 68, параграф 1, буква б) от настоящия регламент в сектора на млякото и млечните продукти и в сектора на говеждото и телешкото месо.

Комисията представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящия параграф не по-късно от 31 декември 2013 г.

6.   Държавите-членки набират финансовите средства, необходими за предоставяне на подпомагането, предвидено в:

а)

в член 68, параграф 1, като използват сума, която се изчислява от Комисията в съответствие с параграф 7 от настоящия член и се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, и/или

б)

в член 68, параграф 1, букви а), б), в) и г), като прилагат линейно намаляване на стойността на правата на плащане, разпределени на земеделските стопани, и/или на директните плащания, посочени в членове 52 и 53, и/или от националния резерв,

в)

в член 68, параграф 1, буква д), като прилагат, ако е необходимо, линейно намаляване на едно или повече от плащанията, които се отпускат на бенефициерите на съответните плащания в съответствие с настоящия дял и в рамките на ограниченията, определени в параграфи 1 и 4 от настоящия член.

Когато държава-членка използва възможността, предвидена в буква а) от първа алинея от настоящия параграф, съответната сума не се разглежда като част от таваните, определени съгласно параграф 3, единствено с цел да се осигури спазването на националните тавани, предвидени в член 40, параграф 2.

7.   Сумите, посочени в параграф 6, буква а) от настоящия член, са равни на разликата между:

а)

националните тавани, определени в приложение VIII или приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за 2007 г. след прилагане на член 10, параграф 1 от посочения регламент и член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 и след намаляване с 0,5 %; както и

б)

бюджетното изпълнение за финансовата 2008 г. на схемата за единно плащане и на плащанията, посочени в дял III, глава 5, раздели 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на плащания във връзка с намалените за 2007 г. тавани, посочени в буква а) от настоящия параграф.

В никакъв случай тази сума не следва да надвишава 4 % от тавана, посочен в първа алинея, буква а) от настоящия параграф.

За новите държави-членки, които са приложили схемата за единно плащане през 2007 г., тази сума се умножава с 1,75 през 2010 г., с 2 през 2011 г., с 2,25 през 2012 г. и с 2,5 през 2013 г. и следващите години.

При искане от държава-членка Комисията преразглежда определените суми в съответствие с процедурата по член 141, параграф 2 и въз основа на подробните правила, които следва да се установят в съответствие със същата процедура.

Използването от държавите-членки на тези суми не засяга прилагането на член 8 от настоящия регламент.

8.   Решението, посочено в параграф 1 от настоящия член, в член 68, параграф 8 и член 131, параграф 1, определя мерките, които следва да се прилагат и обхваща всички бъдещи ред и условия за прилагане, свързани с прилагането на настоящата глава, в това число описанието на условията за допустимост за мерките, които ще се прилагат, съответната сума и финансовите средства, които да се наберат.

9.   Новите държави-членки могат да решат да прилагат параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 от настоящия член и член 131, параграф 1 въз основа на своите национални тавани:

а)

за България и Румъния — определени за 2016 г.,

б)

за останалите нови държави-членки — определени за 2013 г.

В този случай член 132 не се прилага за мерките, предприети в съответствие с настоящия член.

Член 70

Застраховане на реколтата, животните и растенията

1.   Държавите-членки могат да направят финансови вноски за премиите за застраховка на реколтата, животните и растенията срещу икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на болести по животните или по растенията или нашествие от вредители.

За целите на настоящия член:

а)

„неблагоприятно климатично събитие“ означава метеорологични условия, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша;

б)

„болест по животните“ означава болестите, посочени в списъка на болести по животните, съставен от Световна организация за здравеопазване на животните, и/или в приложението към Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (31);

в)

„икономически загуби“ означава всякакъв допълнителен разход, понесен от земеделски стопанин в резултат на изключителни мерки, взети от земеделския стопанин с цел намаляване на предлагането на съответния пазар или всякаква значителна загуба на продукция.

2.   Финансовата вноска може да се направи единствено за загуба, причинена от неблагоприятно климатично събитие, от болест по животните или по растенията, или от нашествие на вредители, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

3.   Финансовата вноска, предоставяна на даден земеделски стопанин, не следва да надхвърля 65 % от дължимата застрахователна премия.

Държавите-членки могат да ограничат размера на премията, която отговаря на условията за финансова вноска, като приложат съответни тавани.

4.   Покритие от застраховката за реколтата и/или животните и/или растенията има само когато настъпването на неблагоприятното климатично събитие или появата на болест по животните или по растенията или нашествието на вредителите е било официално признато като такова от компетентен орган на съответната държава-членка

Когато е целесъобразно, държавите-членки могат предварително да установят критерии, при изпълнение на които да се счита, че официалното признаване е направено.

5.   Застрахователните плащания покриват не повече от общия размер на разходите за отстраняването на загубите, посочени в параграф 1, и не са свързани с определяне на типа или количеството на бъдещото производство.

6.   Всяка финансова вноска се изплаща директно на засегнатия земеделски стопанин.

7.   Разходите на държавите-членки за финансови вноски се съфинансират от Общността от средствата, посочени в член 69, параграф 1, при ставка 75 % от финансовата вноска.

Първа алинея не засяга правата на държавите-членки да покрият участието си във финансирането на финансовите вноски и частта на застрахователната премия, която се поема от земеделските стопани, изцяло или частично чрез задължителни схеми за колективна отговорност в съответните сектори. Това е възможно независимо от разпоредбите на членове 125л и 125н от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

8.   Държавите-членки гарантират, че за икономически загуби, за които се предоставя компенсация в съответствие с други общностни разпоредби, включително член 44 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и всякакви други санитарни и ветеринарни или фитосанитарни мерки, не се предоставя компенсация в съответствие с параграф 1, първа алинея.

9.   Финансовата вноска не може да представлява пречка за функционирането на вътрешния пазар на застрахователни услуги. Финансовата вноска не е ограничена до застраховките, предоставяни от едно застрахователно дружество или една група дружества или не трябва да е обвързана с условие за сключване на застрахователен договор със застрахователно дружество, установено в съответната държава-членка.

Член 71

Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията и за екологични катастрофи

1.   Държавите-членки могат да предоставят финансови компенсации, които да се изплащат на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа чрез финансови вноски във взаимоспомагателните фондове.

2.   За целите на настоящия член:

а)

„взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държава-членка съгласно националното законодателство, чиято цел е членуващите земеделски стопани да се застраховат, при която се извършват компенсаторни плащания на земеделски стопани, претърпели икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа;

б)

„икономически загуби“ означава всякакъв допълнителен разход, направен от земеделски стопанин в резултат на изключителни мерки, взети от земеделския стопанин с цел намаляване на предлагането на съответния пазар или всякаква значителна загуба на продукция;

в)

„екологична катастрофа“ означава конкретен случай на замърсяване, заразяване или влошаване на качеството на околната среда, свързан с конкретно събитие и с ограничен териториален обхват. Тя не включва общи екологични рискове, които нямат връзка с конкретно събитие, като изменението на климата или киселинен дъжд.

3.   По отношение на болестите по животните, финансова компенсация може да се предоставя единствено във връзка с болести, посочени в списъка на болести по животните, съставен от Световна организация за здравеопазване на животните, и/или в приложението към Решение 90/424/ЕИО.

4.   Държавите-членки гарантират, че не се предоставя допълнителна финансова компенсация в съответствие с параграф 1 за икономически загуби, за които се предоставя компенсация в съответствие с други общностни разпоредби, включително член 44 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и всякакви други санитарни и ветеринарни или фитосанитарни мерки.

5.   Взаимоспомагателните фондове изплащат финансовата компенсация директно на участващите земеделски стопани, които са засегнати от икономическите загуби.

Източникът на финансовата компенсация, изплатена от взаимоспомагателните фондове, идва от:

а)

базовия капитал, внесен във фондовете от участващи и неучастващи във фонда земеделски стопани, или от други оператори от селскостопанската верига, или

б)

заеми, взети от фондовете при търговски условия, както и

в)

възстановени суми в съответствие с параграф 11.

В първоначалния базов капитал не се внасят публични финансови средства.

6.   Финансовите вноски, посочени в параграф 1, може да се отнасят до:

а)

административните разходи за създаване на взаимоспомагателния фонд, разпределени за период от максимум три години,

б)

плащането на главницата и лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд, с цел финансова компенсация на земеделските стопани,

в)

сумите, изплатени от взаимоспомагателния фонд от базовия му капитал като финансова компенсация на земеделските стопани.

Минималният и максималният срок на търговските заеми, отговарящи на условията за финансова вноска, се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Когато финансовата компенсация се изплаща от фонда в съответствие с първа алинея, буква в), публичната финансова вноска е със същата периодичност като предвидената за търговски заем с минимален срок.

7.   Никоя финансова вноска не надвишава 65 % от разходите, посочени в параграф 6. Всеки разход, който не е обхванат от финансовите вноски, се поема от участващите земеделски стопани.

Държавите-членки могат да ограничат разходите, които отговарят на условията за финансова вноска, като приложат:

а)

тавани за всеки фонд,

б)

подходящи единични тавани.

8.   Разходите на държавите-членки за финансови вноски се съфинансират от Общността от средствата, посочени в член 69, параграф 1 при ставка 75 %.

Първа алинея не засяга правата на държавите-членки да покрият участието си и/или участието на участващите земеделски стопани във финансирането на финансовите вноски изцяло или частично чрез задължителни схеми за колективна отговорност в съответните сектори. Това е възможно независимо от разпоредбите на членове 125л и 125н от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

9.   Държавите-членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателни фондове, а именно за отпускане на компенсаторни плащания на земеделските стопани в случай на криза или за управлението и мониторинга на тези правила.

10.   Държавите-членки представят на Комисията годишен доклад за прилагането на настоящия член. Формата, съдържанието, графикът за представяне и сроковете на този доклад се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

11.   Когато на земеделски стопанин бъде отпуснато финансово обезщетение от взаимоспомагателен фонд по настоящия член, всички права за възстановяване на вреди за компенсираните икономически загуби, които земеделският стопанин може да има съгласно разпоредбите на общностното или националното право срещу трето лице, се прехвърлят към взаимоспомагателния фонд в съответствие с установените от съответната държава-членка правила.

Член 72

Преходни разпоредби

1.   Когато държава-членка е прилагала член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, запазените по същия член суми се интегрират в схемата за единно плащане в съответствие с член 65 от настоящия регламент

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато държава-членка, която е прилагала член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, реши да прилага специфичното подпомагане, предвидено в настоящата глава, запазените по член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 суми могат да се използват, за да покрият нуждите от финансиране, посочени в член 69, параграф 6 от настоящия регламент. Ако нуждите от финансиране, посочени в член 69, параграф 6, са по-ниски от сумите, запазени по член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, разликата се интегрира в схемата за единно плащане в съответствие с член 65 от настоящия регламент.

3.   Когато държава-членка, която е приложила мерки по член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които не са съвместими с настоящата глава, реши да прилага специфичното подпомагане, предвидено в настоящата глава тя може да реши до 1 август 2009 г. да прилага съгласно член 68 от настоящия регламент мерките, съобщени на Комисията съгласно член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и правилата за прилагането му през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Чрез дерогация от член 69, параграф 4, общото подпомагане, посочено в член 68, параграф 1, буква а), б) и д) може да бъде ограничено до тавана, определен за съответната държава-членка при прилагането на член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

В такъв случай държавите-членки могат също до 1 август 2009 г. да решат да адаптират ежегодно тези мерки, за да ги направят съвместими с настоящата глава. Когато държава-членка реши да не прави мерките съвместими, съответните суми се интегрират в схемата за единно плащане в съответствие с член 65 от настоящия регламент.

4.   Държавите-членки могат да отпускат помощта, предвидена по настоящата глава, от 2009 г., при условие че, чрез дерогация от член 69, параграф 6 от настоящия регламент, те финансират помощта, посочена в член 68, параграф 1, единствено като използват сумите от националния резерв, както и при условие че съществуват национални разпоредби до крайния срок, определен от държавата-членка за подаване на заявление за подпомагане.

ДЯЛ IV

ДРУГИ СХЕМИ ЗА ПОМОЩИ

ГЛАВА 1

Схеми за помощи на общността

Раздел 1

Специфично плащане за култура — ориз

Член 73

Приложно поле

За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. помощ се отпуска на земеделски стопани, произвеждащи ориз с код по КН 1006 10, при определените в настоящия раздел условия („специфично плащане за култура — ориз“).

Член 74

Условия и размер на помощта

1.   Специфичното плащане за култура — ориз се отпуска на хектар земя, засадена с ориз и където културата се задържа поне до началото на цъфтежа при нормални условия за растеж.

Въпреки това, култури на напълно засадени площи, които се отглеждат в съответствие с местните стандарти, но не достигнат етапа на цъфтене в резултат на извънредни метеорологични условия, чието наличие е признато от съответната държава-членка, запазват право на помощи, при условие че въпросните площи не се използват за никакви други цели по време на този период на растеж.

2.   Размерът на специфичното плащане за култура — ориз е както следва, в зависимост от добивите в съответните държави-членки:

Държава-членка

EUR/ha

България

345,255

Гърция

561,00

Испания

476,25

Франция

континентална територия

411,75

Френска Гвиана

563,25

Италия

453,00

Унгария

232,50

Португалия

453,75

Румъния

126,075

Член 75

Площи

Следните базови площи се определят за всяка държава-членка, произвеждаща ориз:

Държава-членка

Базова площ

(ha)

България

4 166

Гърция

20 333

Испания

104 973

Франция

континентална територия

19 050

единствено за 2009 г., Френска Гвиана

4 190

Италия

219 588

Унгария

3 222

Португалия

24 667

Румъния

500

Една държава-членка може да раздели своята базова площ или площи на отделни базови подплощи в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Член 76

Надвишаване на площите

1.   Когато в една държава-членка площите, засети с ориз през дадена година, надвишават установените в член 75 базови площи, площта на земеделски стопанин, за която е поискано специфично плащане за култура — ориз, се намалява пропорционално за съответната година.

2.   Когато държава-членка разделя базовите си площи на базови подплощи, предвиденото в параграф 1 намаление се прилага само за земеделските стопани от базовите подплощи, където ограничението за базова подплощ е превишено. Това намаление се прави, когато в съответната държава-членка площите от базови подплощи, в които не са достигнати ограниченията за базова подплощ, са преразпределени към базови подплощи, в които тези ограничения са превишени.

Раздел 2

Помощи за производители на картофи за нишесте

Член 77

Приложно поле и размер на помощта

За пазарните години 2009/2010, 2011/2012 и 2011/2012 при условията, определени в настоящия раздел, се отпуска помощ на земеделските стопани, които произвеждат картофи за производството на картофено нишесте („помощи за производители на картофи за нишесте“).

Помощта възлиза на 66,32 EUR за количеството картофи, необходими за производството на един тон картофено нишесте.

Този размер се коригира в зависимост от съдържанието на нишесте в картофите.

Член 78

Условия

Помощта за производители на картофи за нишесте се изплаща само за количеството картофи, за които има договор за отглеждане между производителя на картофи и производителя на картофено нишесте, в рамките на квотата, разпределена на този производител на картофено нишесте, в съответствие с член 84а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Раздел 3

Премия за протеинови култури

Член 79

Приложно поле

За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. помощ се отпуска на земеделските стопани, произвеждащи протеинови култури, при условията, определени в настоящия раздел („премия за протеинови култури“).

„Протеиновите култури“ включват:

а)

грах с код по КН 0713 10,

б)

видове бакла с код по КН 0713 50,

в)

семена от вълчи боб с код по КН ex 1209 29 50.

Член 80

Размер и допустимост

Премията за протеинови култури възлиза на 55,57 EUR на хектар, от който са били събрани протеинови култури след етапа на млечна зрялост.

Въпреки това култури на напълно засадени площи, които се отглеждат в съответствие с местните стандарти, но не достигнат етапа на млечна зрялост в резултат на извънредни метеорологични условия, чието наличие е признато от съответната държава-членка, продължават да отговарят на условията за премия за протеинови култури, ако въпросните площи не се използват за никакви други цели по време на този етап на растеж.

Член 81

Площ

1.   Максималната гарантирана площ, за която може да се предостави премия за протеинови култури е в размер на 1 648 000 ha.

2.   Когато площите, за които е поискана премия за протеинови култури, надвишават максималната гарантирана площ, площта на земеделски стопанин, за която е поискана премия за протеинови култури, се намалява пропорционално за съответната година съгласно процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

3.   Когато в съответствие с член 67 държава-членка реши да интегрира премията за протеинови култури, предвидена в настоящия раздел, в схемата за единно плащане, Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, намалява максималната гарантирана площ, посочена в параграф 1 от настоящия член, съобразно сумата за протеинови култури, съответстваща на тази държава-членка в приложение ХII.

Раздел 4

Плащане на площ за черупкови плодове

Член 82

Плащане на площ от Общността за черупкови плодове

1.   За 2009 г, 2010 г. и 2011 г. помощта от Общността се отпуска на земеделските стопани, произвеждащи черупкови плодове, при условията, определени в настоящия раздел („плащане на площ за черупкови плодове“).

„Черупковите плодове“ включват:

а)

бадеми с код по КН 0802 11 и 0802 12,

б)

лешници или цариградски лешници с код по КН 0802 21 и 0802 22,

в)

обикновени орехи с код по КН 0802 31 и 0802 32,

г)

шам фъстък с код по КН 0802 50,

д)

рожкови с код по КН 1212 10 10.

2.   Държавите-членки могат да диференцират плащанията на площ за черупкови плодове според продуктите или като увеличават или намаляват националните гарантирани площи (наричани по-нататък „НГП“), определени в член 83, параграф 3. Въпреки това общата сума на предоставените плащания на площ за черупкови плодове във всяка държава-членка за дадена година не следва да надвишава тавана, определен в член 83, параграф 4.

Член 83

Площи

1.   Държавите-членки предоставят плащанията на площ за черупкови плодове от Общността в рамките на таван, изчислен чрез умножаване броя на хектарите от съответната НГП, както е определено в параграф 3, със средна сума от 120,75 EUR.

2.   Максималната гарантирана площ се определя на 829 229 ha.

3.   Максималната гарантирана площ, посочена в параграф 2, се разделя на следните НГП:

Държава-членка

НГП

(ha)

Белгия

100

България

11 984

Германия

1 500

Гърция

41 100

Испания

568 200

Франция

17 300

Италия

130 100

Кипър

5 100

Люксембург

100

Унгария

2 900

Нидерландия

100

Австрия

100

Полша

4 200

Португалия

41 300

Румъния

1 645

Словения

300

Словакия

3 100

Обединеното кралство

100

4.   Държавите-членки могат да разделят своите НГП на подплощи в съответствие с обективни критерии, по-специално на регионално равнище или във връзка с производството.

Член 84

Надвишаване на базовите подплощи

Когато държава-членка е разделила своите НГП на базови подплощи и когато едно или повече ограничения за базова подплощ са превишени, площта на земеделски стопанин, за която е поискано плащане на площ за черупкови плодове, се намалява пропорционално за съответната година за земеделските стопани от тази базова подплощ, където ограничението е превишен. Това намаление се прави, когато в съответната държава-членка площите от базови подплощи, в които не са достигнати ограниченията за базовата подплощ, са преразпределени към базови подплощи, в които ограниченията за базовата подплощ са надвишени.

Член 85

Условия за допустимост на подпомагането

1.   Изплащането на плащанията на площ за черупкови плодове зависи, по-специално, от минималния размер на парцела и гъстотата на насажденията.

2.   Държавите-членки могат да предвидят плащането на площ за черупкови плодове да се получава, при условие че земеделските стопани са членове на организация на производителите, призната в съответствие с член 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Ако се приложи параграф 2, държавите-членки могат да решат плащанията на площ за черупкови плодове да се получават от организация на производителите от името на нейните членове. В този случай сумата на помощта, която е получена от организацията на производителите, се изплаща на членовете ѝ. Въпреки това държавите-членки могат да разрешат на организацията на производителите да удържи до не повече от 2 % от сумата на плащането на площ за черупкови плодове като компенсация за услугите, предоставени на членовете й.

Член 86

Национална помощ

1.   Държавите-членки могат да отпускат национална помощ в допълнение към плащането на площ за черупкови плодове, с максимален размер от 120,75 EUR на хектар годишно.

2.   Националната помощ може да се изплаща само за площи, за които се получава плащане на площ за черупкови плодове.

3.   Държавите-членки могат да постановят националната помощ да се получава само при условие че земеделските стопани са членове на организация на производителите, призната в съответствие с член 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Раздел 5

Помощ за семена

Член 87

Помощ

1.   За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. държавите-членки, които са прилагали член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които не използват възможността, предвидена в член 67 от настоящия регламент, отпускат ежегодно помощите, определени в приложение ХIII към настоящия регламент за производство на базови или сертифицирани семена от един или повече видове, изброени в приложение, при определените в настоящия раздел условия („помощ за семена“).

2.   Когато площта, която е приета за сертифициране и за която е поискана помощ за семена, е заявена и за подпомагане по схемата за единно плащане, размерът на помощта за семена, с изключение на видовете, посочени в приложение XIII, точки 1 и 2, се намалява, но не е под нула, със сумата на подпомагането от схемата за единно плащане, която бъде отпусната през дадена година за съответната площ.

3.   Размерът на поисканата помощ за семена не надвишава тавана, определен от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, и съответстващ на компонента на помощта за семена за съответните видове в националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, определени в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. За новите държави-членки обаче този таван на помощта за семена съответства на сумите, определени в приложение XIV към настоящия регламент.

Когато общата сума на поисканата помощ за семена надвишава определения от Комисията таван, помощта на земеделски стопанин се намалява пропорционално за съответната година.

4.   Сортовете на коноп (Cannabis sativa L.), за които е платима предвидената в настоящия член помощ за семена, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Раздел 6

Специфично плащане за култура — памук

Член 88

Приложно поле

Отпуска се помощ на земеделските стопани, произвеждащи памук с код по КН 5201 00 при условията, определени в настоящия раздел („специфично плащане за култура — памук“).

Член 89

Допустимост на подпомагането

1.   Специфичното плащане за култура — памук се предоставя на хектар от площ памук, отговаряща на условията за подпомагане. Площта, отговаряща на условията за подпомагане, следва да е разположена на земеделска земя, където държавата-членка е разрешила да се произвежда памук, засява се с разрешени сортове и реколтата от нея се прибира действително при спазване на обичайните условия за отглеждане.

Специфичното плащане за култура — памук се предоставя за памук с добро и задоволително пазарно качество.

2.   Държавите-членки дават разрешение относно посочените в параграф 1 от настоящия член площ и сортове в съответствие с подробните правила и условия, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Член 90

Базови площи, определени добиви и референтни суми

1.   Определят се следните национални базови площи:

България: 3 342 ha,

Гърция: 250 000 ha,

Испания: 48 000 ha,

Португалия: 360 ha.

2.   Определят се следните добиви за референтния период:

България: 1,2 тона/ha,

Гърция: 3,2 тона/ha,

Испания: 3,5 тона/ha,

Португалия: 2,2 тона/ha,

3.   Размерът на помощта за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, се определя като се умножат добивите, определени в параграф 2 със следните референтни суми:

България: 671,33 EUR,

Гърция: 251,75 EUR,

Испания: 400,00 EUR,

Португалия: 252,73 EUR.

4.   Ако площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, в дадена държава-членка и за дадена година надвиши определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 помощ за тази държава-членка се намалява пропорционално на надвишаването на базовата площ.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 141, параграф 2.

Член 91

Одобрени междубраншови организации

1.   За целите на настоящия раздел, „одобрена междубраншова организация“ означава правно образувание, съставено от земеделски стопани, производители на памук и поне един памукопреработвател, осъществяващи дейности като:

а)

подпомагане по-доброто координиране на методите за пазарната реализация на памука, в частност посредством изследвания и пазарни проучвания,

б)

изготвяне на типови договори, съобразени с правилата на Общността,

в)

насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите,

г)

актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукцията,

д)

разработване на пазарни стратегии за реклама на производството на памук чрез схеми за удостоверяване на качеството.

2.   Държавата-членка, на чиято територия са установени памукопреработвателите, одобрява междубраншовите организации, отговарящи на критериите, които ще да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Член 92

Изплащане на помощта

1.   Специфичното плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, се предоставя на земеделските стопани в съответствие с член 90.

2.   На земеделските стопани, членуващи в одобрена междубраншова организация, се предоставя специфично плащане за култура — памук за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, в рамките на базовата площ, определена в член 90, параграф 1, увеличена с 2 EUR.

Раздел 7

Помощ за производители на захарно цвекло и захарна тръстика

Член 93

Приложно поле

1.   В държавите-членки, които са отпуснали помощта за преструктуриране, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006, за най-малко 50 % от квотата за захар, определена на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (32), на производителите на захарно цвекло и захарна тръстика се отпуска помощ съгласно определените в настоящия раздел условия.

2.   Помощта за производители на захарно цвекло и тръстика се отпуска за срок от не повече от пет последователни години, считано от пазарната година, в която е достигнат прагът от 50 %, посочен в параграф 1, но най-късно за пазарната 2013/2014 година.

Член 94

Условия

Помощта за производители на захарно цвекло и тръстика се отпуска за количеството от захар по квотата, получено от захарно цвекло или тръстика, което е произведено съгласно договори, сключени в съответствие с член 50 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 95

Размер на помощта

Помощта за производители на захарно цвекло и тръстика се определя за тон бяла захар със стандартно качество. Размерът на помощта се равнява на половината от суманта, получена при разделяне на размера на тавана, посочен в приложение ХV към настоящия регламент за съответната държава-членка за съответната година, на общия размер на квотата за захар и инулинов сироп, определена на 20 февруари 2006 г. в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006.

Членове 121 и 132 от настоящия регламент не се прилагат за помощта за производители на захарно цвекло и захарна тръстика, освен по отношение на България и Румъния.

Раздел 8

Преходни плащания за плодове и зеленчуци

Член 96

Преходни помощи на площ

1.   Когато се прилагат член 54, параграф 1 или член 128, параграф 1, по време на срока, посочен в тези разпоредби, при условията, определени в настоящия раздел, може да бъде предоставена преходна помощ на площ на земеделски стопани, които произвеждат домати, доставяни за преработка.

2.   Когато се прилагат член 54, параграф 2 или член 128, параграф 2, по време на периода, посочен в тези разпоредби, при условията, определени в настоящия раздел, може да бъде предоставена преходна помощ на площ на земеделски стопани, които произвеждат един или повече от продуктите от плодове и зеленчуци, изброени в член 54, параграф 2, трета алинея, които се определят от държавите-членки и се доставят за преработка.

Член 97

Размер на помощта и допустимост на подпомагането

1.   Държавите-членки определят помощта на хектар, върху чиято площ се отглеждат домати и всеки от видовете плодове и зеленчуци, изброени в член 54, параграф 2, трета алинея, въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

2.   Общият размер на помощта, предвидена в параграф 1 от настоящия член, в никакъв случай не превишава тавана, определен в съответствие с член 51, параграф 2 или член 128.

3.   Предвидената в параграф 1 от настоящия член помощ се предоставя единствено по отношение на площи, чиято продукция е обхваната от договор за преработка в един от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

4.   Държавите-членки могат да подчинят отпускането на предвидената в параграф 1 помощ на изпълнението на допълнителни обективни и недискриминационни критерии, включително условието земеделските стопани да бъдат членове на организация или група на производители, признати съответно съгласно член 125б или член 125д от Регламент (EО) № 1234/2007.

Раздел 9

Преходно плащане за меки плодове

Член 98

Плащане за меки плодове

1.   Преходна помощ на площ се отпуска по време на периода, който приключва на 31 декември 2011 г., на производители на ягоди с код по КН 0810 10 00 и малини с код по КН 0810 20 10, които се доставят за преработка („преходно плащане за меки плодове“).

2.   Преходното плащане за меки плодове се предоставя единствено по отношение на площи, чиято продукция е обхваната от договор за преработка в един от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Размерът на преходното плащане за меки плодове е 230 EUR/ha.

4.   Държавите-членки могат да изплащат национална помощ в допълнение към преходното плащане за меки плодове. Общият размер на помощта от Общността и националната помощ не следва да превишава 400 EUR/ha.

5.   Преходното плащане за меки плодове се предоставя единствено в рамките на максималните национални гарантирани площи, разпределени на държавите-членки, както следва:

Държава-членка

Максимална национална гарантирана площ

(ha)

България

2 400

Унгария

1 700

Латвия

400

Литва

600

Полша

48 000

Ако площите, които отговарят на условията за подпомагане в дадена държава-членка и за дадена година, надвишават максималната национална гарантирана площ, размерът на преходното плащане за меки плодове, посочен в параграф 3, се намалява пропорционално на размера на площите, които надвишават максималната национална гарантирана площ.

6.   Членове 121 и 132 не се прилагат към преходните плащания за меки плодове.

Раздел 10

Премии в сектора на овчето и козето месо

Член 99

Приложно поле

Когато се прилага член 52, държавите-членки ежегодно отпускат премии и допълнителни премии на земеделски стопани, които отглеждат овце и кози, при условията, предвидени в настоящия раздел, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 100

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а)

„овца-майка“ означава всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година;

б)

„коза-майка“ означава всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.

Член 101

Премии за овце-майки и кози-майки

1.   Земеделски стопанин, отглеждащ овцe-майки в своето стопанство, може след подаване на заявление да получи право на премия за отглеждане на овцe-майки („премия за овцe-майки“).

2.   Земеделски стопанин, отглеждащ кози-майки в своето стопанство, може след подаване на заявление да получи право на премия за отглеждане на кози-майки („премия за кози-майки“). Тази премия се дава на земеделските стопани в определени райони, където производството отговаря на следните два критерия:

а)

отглеждането на кози е насочено преди всичко към производството на козе месо;

б)

техниките за отглеждане на кози и овце са със сходни характеристики.

Списъкът с тези райони се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

3.   Премията за овцe-майки и премията за кози-майки се отпускат под формата на годишно плащане за животно с право на помощи за календарна година и за земеделски стопанин в рамките на индивидуалните тавани. Минималният брой животни, по отношение на които може да се подава заявление за премия, се определя от държавата-членка. Този минимален брой не е по-малък от десет и по-голям от 50.

4.   Размерът на премията за овца-майка е 21 EUR на овца-майка. Въпреки това за земеделските стопани, които продават овче мляко или продукти от овче мляко, премията за овца-майка е 16,8 EUR на овца-майка.

5.   Размерът на премията за коза-майка е 16,8 EUR на коза-майка.

Член 102

Допълнителна премия

1.   Допълнителна премия се изплаща на земеделските стопани в райони, където производството на овце и кози представлява традиционна дейност или допринася значително за икономиката на селските райони. Тези райони се определят от държавите членки. При всички положения допълнителна премия се дава само на земеделски стопанин, в чието стопанство най-малко 50 % от площта, използвана за селскостопанска дейност, е разположена в необлагодетелствани райони, определени съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999.

2.   Допълнителната премия се отпуска също на земеделски стопанин, изкарващ на лятна паша добитък, при условие че:

а)

най-малко 90 % от животните, за които е подадено заявление за премия, са били на паша най-малко 90 последователни дни в район, отговарящ на условията за подпомагане, определен в съответствие с параграф 1, и

б)

седалището на стопанството е разположено в ясно определен географски район, за който държавата-членка е предвидила, че изкарването на лятна паша е традиционна практика за отглеждането на овце и кози и че придвижването на тези животни е необходимо поради липсата на достатъчно количество фураж по време на периода на изкарване на паша.

3.   Размерът на допълнителната премия се определя на 7 EUR за овца-майка и за коза-майка. Допълнителната премия се дава при същите условия, както тези, определени за даване на премиите за овце-майки и кози-майки.

Член 103

Общи правила за премиите

1.   Премиите се изплащат на земеделските стопани на основата на броя на овцете-майки и/или козите-майки, отглеждани в стопанството през минимален период, който се определя в съответствие с процедурата, установена в член 141, параграф 2.

2.   За да отговоря на условията за отпускане на премии, животното се идентифицира и регистрира в съответствие с Регламент (ЕО) № 21/2004.

Член 104

Индивидуални ограничения

1.   На 1 януари 2009 г. индивидуалният таван за земеделски стопанин, посочен в член 101, параграф 3, е равен на броя на правата на премия, които той е имал към 31 декември 2008 г., в съответствие с приложимите общностни правила.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сборът на правата на премия на тяхната територия не надвишава националните тавани, определени в параграф 4, и че националните резерви, посочени в член 106, могат да бъдат поддържани.

След периода на прилагане на схемата за единно плащане на площ в съответствие с член 122 и когато се прилага член 52, разпределянето на индивидуалните тавани за производителите и създаването на националния резерв, посочен в член 106, се извършват не по-късно от края на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

3.   Правата на премия, които са отнети съгласно мерките, предприети съгласно първа алинея от параграф 2, се прекратяват.

4.   Прилагат се следните национални тавани:

Държава-членка

Национален таван

България

2 058 483

Чешка Република

66 733

Дания

104 000

Естония

48 000

Испания

19 580 000

Франция

7 842 000

Кипър

472 401

Латвия

18 437

Литва

17 304

Унгария

1 146 000

Полша

335 880

Португалия

2 690 000

Румъния

5 880 620

Словения

84 909

Словакия

305 756

Финландия

80 000

Общо

40 730 523

Член 105

Прехвърляне на права на премия

1.   Когато земеделски стопанин продаде или прехвърли по друг начин своето стопанство, той може да прехвърли всички свои права на премия на лицето, което поема стопанството.

2.   Земеделският стопанин може също така да прехвърли изцяло или частично своите права на други земеделски стопани, без да прехвърля стопанството си.

В случай на прехвърляне на права без прехвърляне на стопанството, част от прехвърлените права на премия, които не надвишават 15 %, се отстъпват, без каквото и да е компенсаторно плащане, на националния резерв на държавата-членка, в която е разположено стопанството, за да бъдат преразпределени безвъзмездно.

Държавите-членки могат да придобиват права на премия от земеделски стопани, които са съгласни на доброволна основа да отстъпят правата си изцяло или частично. В този случай плащанията в полза на тези земеделски стопани за придобиване на такива права могат да се извършат от националния бюджет.

Чрез дерогация от параграф 1 и при надлежно обосновани обстоятелства, държавите-членки могат да предвидят в случай на продажба или друго прехвърляне на стопанството, прехвърлянето на права да се извършва чрез националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да предприемат необходимите мерки, за да избегнат прехвърлянето на правата на премии извън чувствителните райони или региони, където производството на овце е особено важно за местната икономика.

4.   До посочена от тях дата държавите-членки могат да разрешат временни прехвърляния на частта от правата на премия, която няма да бъде използвана от земеделския стопанин, който притежава тези права.

Член 106

Национален резерв

1.   Всяка държава членка поддържа национален резерв от права на премия.

2.   Всички отстъпени права на премия съгласно член 105, параграф 2 или други разпоредби на Общността, се добавят към националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да разпределят правата на премия на земеделските стопани от своя национален резерв. Когато извършват разпределението, те дават предимство на нови земеделски стопани, на млади земеделски стопани или на други приоритетни земеделски стопани.

Член 107

Тавани

Сборът на сумите на всяка поискана премия не следва да надхвърля тавана, определен от Комисията в съответствие с член 51, параграф 2.

Когато сборът на поисканите помощи превишава определения таван, помощта за земеделски стопанин се намалява пропорционално за съответната година.

Раздел 11

Плащания за говеждо и телешко месо

Член 108

Приложно поле

Когато се прилага член 53 и при условията, определени в настоящия раздел държавите-членки предоставят допълнителното плащане или плащания, избрани от съответната държава-членка в съответствие със същия член, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 109

Определения

За целите на настоящия раздел се прилагат следните определения:

а)

„регион“ означава държава-членка или регион от държава-членка, по избор на съответната държава-членка,

б)

„бик“ означава некастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

в)

„вол“ означава кастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

г)

„крава с бозаещо теле“ означава крава от порода за производство на месо или родена от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежаща към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо,

д)

„юница“ означава женско животно от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца, което още не се е отелвало.

Член 110

Специална премия

1.   Земеделски стопанин, който отглежда мъжки животни от рода на едрия рогат добитък в стопанството си, може след подаване на заявление да получи право на специална премия. Тя се предоставя под формата на годишна премия за календарна година и за стопанство в рамките на регионалните тавани за не повече от 90 животни за всяка от възрастовите групи, посочени в параграф 2.

За целите на настоящия член, „регионален таван“ означава броят животни, даващи право на специалната премия в даден регион за календарна година.

2.   Специалната премия се отпуска не повече от:

а)

веднъж в живота за всеки бик на възраст над девет месеца, или

б)

два пъти в живота за всеки вол:

i)

първия път на възраст девет месеца,

ii)

втория път — след като е достигнал възраст от 21 месеца.

3.   За да отговаря на условията за отпускане на специална премия:

а)

всяко животно, за което е подадено заявление, се угоява от земеделския стопанин в продължение на период, които се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2;

б)

всяко животно, до момента на клане или износ, се придружава от паспорт, предвиден в член 6 от Регламент (EО) № 1760/2000, в който се съдържа цялата информация за неговия статус по отношение на премията или, ако няма такъв, от равностоен административен документ.

4.   Когато в даден регион общият брой бикове на възраст над девет месеца и волове на възраст от девет до 20 месеца, за които е подадено заявление и които отговарят на условията за отпускане на специална премия, превишава регионалния таван, посочен в параграф 8, общият брой на животните на земеделски стопанин, отговарящи на условията съгласно параграф 2, букви а) и б), за съответната година, се намалява пропорционално.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4 държавите-членки могат да променят или отменят ограничението от 90 животни на стопанство и от една възрастова група, въз основа на обективни критерии, които са част от политиката за развитие на селските райони и само при условие, че вземат предвид аспектите, свързани с околната среда и заетостта. В този случай, при упражняване на това право, държавите-членки могат да решат да прилагат параграф 4 по такъв начин, че да достигнат нивото на намаляване, необходимо за постигане на съответствие с приложимия регионален таван, без да прилагат такива намаления за дребни земеделски стопани, които по отношение на съответната година не са подали заявления за специална премия за повече от минималния брой животни, определен от съответната държава-членка.

6.   Държавите-членки могат да решат да отпуснат специалната премия при клането на животните. В този случай, за бикове критерият за възраст, посочен в параграф 2, буква а), се заменя с минимално кланично тегло от 185 kg.

Премията се изплаща или връща на земеделските стопани.

7.   Сумата на специалната премия се определя на:

а)

210 EUR за бик, отговарящ на условията за подпомагане;

б)

150 EUR за вол, отговарящ на условията за подпомагане, и за възрастова група.

8.   Прилагат се следните регионални тавани:

Държава-членка

Регионален таван

България

90 343

Чешка Република

244 349

Дания

277 110

Германия

1 782 700

Естония

18 800

Кипър

12 000

Латвия

70 200

Литва

150 000

Полша

926 000

Румъния

452 000

Словения

92 276

Словакия

78 348

Финландия

250 000

Швеция

250 000

Член 111

Премия за крави с бозаещи телета

1.   Земеделски стопанин, отглеждащ крави с бозаещи телета в стопанството си, може да получи, след подаване на заявление, право на премия за отглеждане на крави с бозаещи телета („премия за крави с бозаещи телета“). Тя се отпуска под формата на годишна премия за календарна година и за земеделски стопанин в рамките на индивидуалните тавани.

2.   Премията за крави с бозаещи телета се отпуска на всеки земеделски стопанин:

а)

който не доставя мляко или млечни продукти от своето стопанство в продължение на 12 месеца от деня, в който е подал заявлението си.

Доставката на мляко или млечни продукти директно от стопанството до потребителя не пречи на отпускането на премията;

б)

който доставя мляко или млечни продукти, чиято обща индивидуална квота, посочена в член 67 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не надвишава 120 000 kg.

Въпреки това, държавите-членки могат да решат въз основа на обективни и недискриминационни определени от тях критерии да променят или премахнат количественото ограничение, при условие че земеделският стопанин отглежда, най-малко през шест последователни месеца от деня, в който е подадено заявлението, брой крави с бозаещи телета, който е не по-малък от 60 % и юници, чиито брой не превишава 40 % от броя, за който е поискана премия.

За целите на определяне на броя животни, които отговарят на условията съгласно първа алинея, букви а) и б), се установява дали кравите принадлежат към стадо крави с бозаещи телета или към стадо млечни крави на базата на индивидуалната квота за мляко на бенефициера, налична за стопанството към 31 март на съответната календарна година, изразена в тонове и средния млеконадой.

3.   Правото на земеделските стопани на премия се ограничава чрез прилагането на индивидуален таван, определен в член 112.

4.   Размерът на премията се определя на 200 EUR на животно, отговарящо на условията за подпомагане.

5.   Държавите-членки могат да предоставят допълнителна национална премия за крави с бозаещи телета, най-много до 50 EUR на животно, при условие че това не води до дискриминация между земеделските стопани в съответната държава-членка.

По отношение на стопанствата, разположени в регионите, определени в членове 5 и 8 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (33), първите 24,15 EUR на животно от тази допълнителна премия се финансират от ЕФГЗ.

ЕФГЗ финансира изцяло допълнителната премия по отношение на стопанства, разположени на цялата територия на държава-членка, ако във въпросната държава-членка в популацията от говеда има висок дял крави с бозаещи телета, представляващи най-малко 30 % от общия брой крави, и ако най-малко 30 % от закланите мъжки говеда принадлежат към класове S и Е. Всяко превишаване на тези проценти се установява на базата на средната величина за двете години, предхождащи годината, за която се предоставя премията.

6.   За целите на настоящия член се вземат предвид само юници от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежащи към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо.

Член 112

Индивидуален таван за крави с бозаещи телета

1.   Помощ се отпуска на всеки земеделски стопанин, който отглежда крави с бозаещи телета, в рамките на индивидуалните тавани, определени съгласно член 126, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сборът на правата на премия на тяхната територия не превишава националните тавани, посочени в параграф 5, и че националният резерв, посочен в член 114, може да бъде поддържан.

След края на периода на прилагане на схемата за единно плащане на площ в съответствие с член 122 и когато се прилага член 53, параграф 1, разпределянето на индивидуалните тавани за производителите и създаването на националния резерв, посочен в член 114, се извършват не по-късно от края на първата година на прилагане на схемата за единно плащане.

3.   Когато корекцията, посочена в параграф 2, изисква намаляване на индивидуалните тавани на земеделските стопани, тя се извършва без плащане на обезщетения и решение за това се взема въз основа на обективни критерии, включващи по-специално:

а)

степента, до която земеделските стопани са използвали индивидуалните си тавани през трите референтни години преди 2000 г.,

б)

въвеждането на инвестиционна програма или програма за екстензификация в сектора на говеждото и телешкото месо,

в)

особени природни обстоятелства или налагането на санкции, изразяващи се в неплащане или плащане в намален размер на премията най-малко за една референтна година,

г)

други изключителни обстоятелства, имащи за последица това, че плащанията, направени за най-малко една референтна година, не съответстват на действителната ситуация, установена през предишните години.

4.   Правата на премия, които са били отнети съгласно мерките, предвидени съгласно първа алинея от параграф 2, се прекратяват.

5.   Прилагат се следните национални тавани:

Държава-членка

Национален таван

Белгия

394 253

България

16 019

Чешка Република

90 300

Естония

13 416

Испания

1 441 539

Франция

3 779 866

Кипър

500

Латвия

19 368

Литва

47 232

Унгария

117 000

Малта

454

Австрия

375 000

Полша

325 581

Португалия

458 941

Румъния

150 000

Словения

86 384

Словакия

28 080

Член 113

Прехвърляне на права на премия за крави с бозаещи телета

1.   Когато земеделски стопанин продава или по друг начин прехвърля стопанството си, той може да прехвърли всичките си права на премия за крави с бозаещи телета на лицето, на което се прехвърля стопанството му.

2.   Земеделският стопанин по параграф 1 може също да прехвърли изцяло или частично правата си на други земеделски стопани, без да прехвърля стопанството си.

Когато се прехвърлят права на премия без прехвърляне на стопанството, част от прехвърлените права, която не надвишава 15 %, се отстъпва, без каквото и да е компенсаторно плащане, на националния резерв на държавата-членка, на територията на която е разположено стопанството, за да бъдат преразпределени безвъзмездно.

3.   Държавите-членки:

а)

вземат необходимите мерки да предотвратят прехвърлянето на права за получаване на премия извън чувствителните области или региони, където производството на говеждо и телешко месо е особено важно за местната икономика;

б)

могат да предвидят, че прехвърлянето на права без прехвърляне на стопанството се извършва пряко между земеделските стопани или че то се извършва чрез националния резерв.

4.   Преди посочена от тях дата държавите-членки могат да разрешат временни прехвърляния на частта от правата на премия, която няма да бъде използвана от земеделския стопанин, който е носител на тези права.

Член 114

Национален резерв от права на премия за крави с бозаещи телета

1.   Всяка държава-членка поддържа национален резерв от права на премия за крави с бозаещи телета.

2.   Права на премия, отнети съгласно член 113, параграф 2, втора алинея или други разпоредби на Общността, се прибавят към националния резерв, без да се засяга член 112, параграф 4.

3.   Държавите-членки използват националния си резерв, за да отпускат в границите на този резерв права на премия в частност на нови земеделски стопани, на млади земеделски стопани и други приоритетни земеделски стопани.

Член 115

Юници

1.   Чрез дерогация от член 111, параграф 3 от настоящия регламент, държавите-членки, в които повече от 60 % от кравите с бозаещи телета и юниците се отглеждат в планински райони по смисъла на член 50 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, могат да решат да отпускат премии за крави с бозаещи телета за юници отделно от тези за крави с бозаещи телета, в границите на отделен национален таван, който следва да бъде определен от съответната държава-членка.

Такъв отделен национален таван не следва да превишава 40 % от националния таван на съответната държава-членка, определен в член 112, параграф 5. Националният таван се намалява с размер, равняващ се на отделния национален таван. Когато в държава-членка, използваща предвидената в настоящия параграф възможност, общият брой юници, за които е подадено заявление и които отговарят на условията за отпускане на премия за крави с бозаещи телета, превишава отделния национален таван, броят на отговарящите на условията за подпомагане юници на земеделски стопанин за въпросната година се намалява пропорционално.

2.   За целите на настоящия член се вземат предвид само юници от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо.

Член 116

Премия за клане

1.   Земеделски стопанин, отглеждащ животни от рода на едрия рогат добитък в своето стопанство, може след подаване на заявление да получи право на премия за клане. Тя се отпуска при клане на животни, които отговарят на съответните условия, или при износа им за трета държава и в рамките на определени национални тавани.

Следните животни отговарят на условията за премия за клане:

а)

бикове, волове, крави и юници на възраст над осем месеца,

б)

телета на възраст между един и осем месеца и с кланично тегло до 185 kg.

Животните, изброени във втора алинея, букви а) и б), отговарят на условията за премията за клане, при условие че са били отглеждани от земеделския стопанин през период, който следва да бъде определен.

2.   Размерът на премията се определя на:

а)

80 EUR за животно, отговарящо на условията за подпомагане, посочено в параграф 1, буква а);

б)

50 EUR за животно, отговарящо на условията за подпомагане, посочено в параграф 1, буква б).

3.   Националните тавани, посочени в параграф 1, се определят за държава-членка и отделно за двете групи животни, посочени в букви а) и б) от този параграф. Всеки таван се равнява на броя животни от всяка от тези две групи, които са били заклани в съответната държава-членка през 1995 г. Броят на животните, изнесени за трети държави, съгласно данните на Евростат или друга публикувана официална статистическа информация за съответната година, която се приема от Комисията, се прибавя към всеки таван.

За новите държави-членки се прилагат следните националните:

 

Бикове, волове, крави и юници

Телета на възраст между един и осем месеца и с кланично тегло до 185 kg

България

22 191

101 542

Чешка Република

483 382

27 380

Естония

107 813

30 000

Кипър

21 000

Латвия

124 320

53 280

Литва

367 484

244 200

Унгария

141 559

94 439

Малта

6 002

17

Полша

1 815 430

839 518

Румъния

1 148 000

85 000

Словения

161 137

35 852

Словакия

204 062

62 841

4.   Когато в дадена държава-членка общият брой животни, за които е подадено заявление по отношение на една от двете групи животни, посочени в параграф 1, букви а) или б) и които отговарят на условията за отпускане на премия за клане, превишава националния таван, определен за тази група, общият брой животни на земеделския стопанин, отговарящи на условията от тази група, за въпросната година, се намалява пропорционално.

Член 117

Общи правила за премиите

За да отговаря на условията за плащания съгласно настоящия раздел, животното се идентифицира и регистрира в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Независимо от това се счита, че възниква отговаря на условията за плащане и всяко животно, за което информацията, предвидена в член 7, параграф 1, второ тире от Регламент (EO) № 1760/2000, е съобщена на компетентния орган на първия ден от периода на задържане на животното, определен в съответствие с процедурата, предвидена в член 141, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 118

Тавани

Сборът от сумите на всички заявени плащания по настоящия раздел не следва да превишава тавана, определен от Комисията в съответствие с член 51, параграф 2.

Когато общият сбор на заявените плащания превишава определения таван, плащанията за отделен земеделски стопанин се намаляват пропорционално за съответната година.

Член 119

Вещества, забранени съгласно Директива 96/22/ЕО

1.   Когато остатъци от вещества, забранени съгласно Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (34), или остатъци от вещества, разрешени съгласно тази директива, но използвани незаконно, бъдат открити съгласно съответните разпоредби на Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (35), в животно от стадото от едър рогат добитък на даден земеделски стопанин, или когато неразрешено вещество или продукт, или вещество или продукт, разрешени съгласно Директива 96/22/ЕО, но съхранявани незаконно, бъдат намерени в стопанството на земеделския стопанин под каквато и да е форма, земеделският стопанин се изключва от получаване на сумите, предвидени в настоящия раздел, за календарната година, в която това е установено.

В случай на повторно нарушение, периодът на изключване, според сериозността на нарушението, може да бъде удължен на пет години, считано от годината, през която е констатирано повторното нарушение.

2.   Ако собственикът или стопанинът на животните възпрепятства извършването на проверките и вземането на проби, необходими за прилагане на националните планове за наблюдение за откриване на остатъци или за провеждане на разследвания и проверки, предвидени съгласно Директива 96/23/ЕО, се прилагат санкциите, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА 2

Национални помощи

Член 120

Национална помощ за черупкови плодове

1.   Считано от 2012 г. или когато при прилагане на член 67 плащането на площ за черупкови плодове, предвидено в глава 1, раздел 4 от настоящия дял, е интегрирано в схемата за единно плащане, държавите-членки могат да отпускат национални помощи в максимален размер до 120,75 EUR на хектар годишно на земеделски стопани, които произвеждат следните продукти:

а)

бадеми с код по КН 0802 11 и 0802 12,

б)

лешници или цариградски лешници с код по КН 0802 21 и 0802 22,

в)

обикновени орехи с код по КН 0802 31 и 0802 32,

г)

шам фъстък с код по КН 0802 50,

д)

рожкови с код по КН 1212 10 10.

2.   Националната помощ може да се отпуска единствено за максимална площ от:

Държава-членка

Максимална площ

(ha)

Белгия

100

България

11 984

Германия

1 500

Гърция

41 100

Испания

568 200

Франция

17 300

Италия

130 100

Кипър

5 100

Люксембург

100

Унгария

2 900

Нидерландия

100

Полша

4 200

Португалия

41 300

Румъния

1 645

Словения

300

Словакия

3 100

Обединеното кралство

100

3.   Държавите-членки могат да предвидят националната помощ да се получава, само при условие че земеделските стопани са членове на организация на производителите, призната съгласно член 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

ДЯЛ V

ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 121

Въвеждане на директни плащания

В новите държави-членки, различни от България и Румъния, директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от прилаганото за съответната година равнище на такива плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки:

60 % през 2009 г.,

70 % през 2010 г.,

80 % през 2011 г.,

90 % през 2012 г.,

100 % от 2013 г.

В България и Румъния директните плащания се въвеждат в съответствие със следния график на нарастване, изразено в проценти от прилаганото към съответната година равнище на такива плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки:

35 % през 2009 г.,

40 % през 2010 г.,

50 % през 2011 г.,

60 % през 2012 г.,

70 % през 2013 г.,

80 % през 2014 г.,

90 % през 2015 г.,

100 % от 2016 г.

ГЛАВА 2

Схема за единно плащане на площ

Член 122

Схема за единно плащане на площ

1.   Новите държави-членки, които са решили да заменят директните плащания, с изключение на преходното плащане за меки плодове, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 9 от настоящия регламент за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и на плащането за енергийни култури, посочено в дял IV, глава 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за 2009 г., със схемата за единно плащане на площ, отпускат помощ на земеделските стопани в съответствие с настоящия член.

2.   Единното плащане на площ се отпуска ежегодно. То се изчислява, като годишният финансов пакет, определен в съответствие с член 123, се раздели на земеделската площ на всяка нова държава-членка, определена в съответствие с член 124.

3.   Схемата за единно плащане на площ се прилага до 31 декември 2013 г. Новите държави-членки нотифицират Комисията за своето намерение да прекратят прилагането на схемата до 1 август от последната година на прилагане.

4.   След периода на прилагане на схемата за единно плащане на площ, директните плащания се извършват в съответствие с приложимите общностни правила и на базата на количествени параметри, като базова площ, тавани на премиите и максимални гарантирани количества, посочени в Актовете за присъединяване от 2003 г. и 2005 г. и в последващото законодателство на Общността във връзка с всяко директно плащане. Впоследствие се прилагат процентните стойности, определени в член 121 от настоящия регламент за съответните години.

Член 123

Годишен финансов пакет

1.   За всяка нова държава-членка Комисията определя годишен финансов пакет като сбор от финансовите средства, които ще са налични за съответната календарна година за отпускане на директни плащания в новите държави-членки.

Годишният финансов пакет се определя съгласно съответните правила на Общността и на базата на количествени параметри, като базова площ, тавани на премиите и максимални гарантирани количества, посочени в Актовете за присъединяване от 2003 г. и 2005 г. и в последващото законодателство на Общността за всяко директно плащане.

Годишният финансов пакет се коригира, като се използва съответният процент, определен в член 121, за постепенно въвеждане на директни плащания, с изключение на сумите, налични в съответствие с приложение XV или в съответствие с разликата между тези суми или сумите, съответстващи на сектора на плодовете и зеленчуците, и тези, които действително се прилагат съгласно посоченото в член 130, параграф 1.

2.   Когато през определена година плащанията по схемата за единно плащане на площ в нова държава-членка превишат нейния годишен финансов пакет, националната сума на хектар, прилагана в тази нова държава-членка, се намалява пропорционално чрез прилагане на коефициент за намаление.

Член 124

Площ по схемата за единно плащане на площ

1.   Земеделската площ на нова държава-членка, различна от България и Румъния, обхваната от схемата за единно плащане на площ, е частта от използваната земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние към 30 юни 2003 г., независимо дали е използвана за производство или не на същата тази дата, и когато е подходящо, коригирана в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, които се определят от тази нова държава-членка след одобрение от Комисията.

За целите на настоящия дял „използвана земеделска площ“ означава общата площ, заета от обработваемата земя, постоянните пасища, трайните насаждения и градините за лично ползване, съгласно установеното от Комисията за нейните статистически цели.

За България и Румъния, земеделската площ, обхваната от схемата за единно плащане на площ, е частта от използваната земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние, независимо дали се използва за производство или не и, когато е подходящо, коригирана в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, които се определят от България или Румъния след одобрение от Комисията.

2.   За целите на отпускане на плащания по схемата за единно плащане на площ, на условията отговарят всички земеделски парцели, които съответстват на критериите, предвидени в параграф 1, както и земеделските парцели, засети с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (код по КН ex 0602 90 41), които са поддържани в добро земеделско състояние на 30 юни 2003 г. Въпреки това, за България и Румъния всички земеделски парцели, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 1, както и всички земеделски парцели, засети с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (код по КН ex 0602 90 41), следва да отговарят на условията.

Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочените в първа алинея парцели следва да са на разположение на земеделския стопанин към датата, определена от държавата-членка, която е не по-късна от датата, определена в тази държава-членка за изменение на заявленията за подпомагане.

Минималният размер на отговарящата на условията за подпомагане площ за стопанство, за която могат да се искват плащания, е 0,3 ha. Въпреки това, всяка нова държава-членка може да реши, въз основа на обективни критерии и след одобрение от Комисията, да определи минималния размер на по-високо равнище, без той да превишава 1 ha.

3.   Няма задължение да се произвежда или да се използват факторите на производство. Земеделските стопани обаче могат да използват земята, посочена в параграф 4 от настоящия член, за всякаква селскостопанска цел. По отношение на производството на коноп се прилага член 39.

4.   Всяка земя, за която се получават плащания по схемата за единно плащане на площ, се поддържа в добро земеделско и екологично състояние в съответствие с член 6.

5.   Всеки земеделски стопанин, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение II, в съответствие със следния график:

а)

изискванията, посочени в буква А от приложение II, се прилагат от 1 януари 2009 г.;

б)

изискванията, посочени в буква Б от приложение II, се прилагат от 1 януари 2011 г.;

в)

изискванията, посочени в буква В от приложение II, се прилагат от 1 януари 2013 г.;

6.   За България и Румъния прилагането на членове 4, 5, 23, 24 и 25 не е задължително до 31 декември 2011 г., доколкото тези разпоредби се отнасят до законоустановени изисквания за управление. Считано от 1 януари 2012 г. земеделски стопанин, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ в тези държави-членки, изпълнява законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение II, в съответствие със следния график:

а)

изискванията, посочени в буква А от приложение II, се прилагат от 1 януари 2012 г.;

б)

изискванията, посочени в буква Б от приложение II, се прилагат от 1 януари 2014 г.;

в)

изискванията, посочени в буква В от приложение II, се прилагат от 1 януари 2016 г.

7.   Новите държави-членки могат също така да използват възможностите, посочени в параграфи 5 и 6, когато решат да прекратят прилагането на схемата за единно плащане на площ преди изтичането на периода на прилагане, посочен в член 122, параграф 3.

8.   Прилагането на схемата за единно плащане на площ не засяга по никакъв начин задължението на която и да било нова държава-членка за прилагане на правилата на Общността за идентификация и регистрация на животните, предвидени в Регламент (EО) № 1760/2000 и Регламент (EО) № 21/2004.

Член 125

Уведомяване

Новите държави-членки предоставят подробна информация на Комисията за предприетите мерки за прилагане на настоящата глава, и по-специално за мерките съгласно член 123, параграф 2.

ГЛАВА 3

Отделни плащания и специфично подпомагане

Член 126

Отделно плащане за захар

1.   Когато нова държава-членка се е възползвала от възможността, предвидена в член 143ба от Регламент (EО) № 1782/2003, тя отпуска отделно плащане за захар на земеделските стопани, които отговарят на условията по схемата за единно плащане на площ. Плащането се отпуска въз основа на критериите, приети от съответните държави-членки през 2006 г. и 2007 г.

2.   Отделното плащане за захар се отпуска в рамките на таваните, определени в приложение ХV.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, всяка нова държава-членка може да реши до 31 март на съответната година, през която е отпуснато отделното плащане за захар, и на базата на обективни критерии, да приложи таван за отделното плащане за захар, който е по-нисък от посочения в приложение XV. Когато размерът на сумите, определени в съответствие с параграф 1, превишава тавана, определен от съответната държава-членка, годишният размер на сумите, които следва да бъдат отпуснати на земеделските стопани, се намалява пропорционално.

Член 127

Отделно плащане за плодове и зеленчуци

1.   Когато нова държава-членка се е възползвала от възможността, предвидена в член 143бб от Регламент (EО) № 1782/2003, тя отпуска отделно плащане за плодове и зеленчуци на земеделските стопани, които отговарят на условията съгласно схемата за единно плащане на площ. Плащането се отпуска в съответствие с критериите, приети от държавата-членка през 2007 г.

2.   Отделното плащане за плодове и зеленчуци се отпуска в рамките на компонента на националния таван, посочен в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на плодовете и зеленчуците или ако новата държава-членка се е възползвала от възможността, предвидена в член 143бб, параграф 3 от Регламент (EО) № 1782/2003, при по-нисък таван.

Член 128

Отделно преходно плащане за плодове и зеленчуци

1.   Когато нова държава-членка се е възползвала от възможността, предвидена в член 143бв, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, тя може да запази до 31 декември 2011 г. до 50 % от компонента на националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на доматите с код по КН 0702 00 00, в съответствие с решението й от 2007 г.

В този случай и в рамките на тавана, определен в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от настоящия регламент, съответната държава-членка отпуска ежегодно допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се отпуска на земеделски стопани, които произвеждат домати съгласно условията, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 8 от настоящия регламент.

2.   Когато нова държава-членка се е възползвала от възможността, предвидена в член 143бв, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, тя може да запази, в съответствие с решението й от 2007 г.:

а)

до 31 декември 2010 г. — до 100 % от компонента от националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент,съответстващ на плодовите и зеленчуковите култури, различни от едногодишните култури, изброени в член 54, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент;

б)

от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 г., до 75 % от компонента от националните тавани, посочени в член 40 от настоящия регламент, съответстващ на плодовите и зеленчуковите култури, различни от едногодишните култури, изброени в член 54, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент.

В този случай и в рамките на тавана, определен в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от настоящия регламент, съответната държава-членка отпуска ежегодно допълнително плащане на земеделските стопани.

Допълнителното плащане се отпуска на земеделски стопани, които произвеждат един или повече от видовете плодове и зеленчуци, определени от съответната държава-членка, изброени в член 54, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент.

3.   Новите държави-членки, които са се възползвали от възможностите, предвидени в член 143бв, от Регламент (ЕО) № 1782/2003 могат да решат до 1 август 2009 г. да преразгледат взетото през 2007 г. решение с цел:

а)

да интегрират изцяло или частично тези плащания в схемата за единно плащане на площ. В този случай чрез дерогация от член 130 от настоящия регламент съответните суми се включват в годишния финансов пакет, посочен в член 123, параграф 1 от настоящия регламент, или

б)

да интегрират изцяло или частично тези плащания в отделното плащане за плодове и зеленчуци, посочено в член 127 от настоящия регламент. В този случай новото плащане ще се отпуска въз основа на обективни и недискриминационни критерии, като определените в буква А, параграф 2 от приложение IХ към настоящия регламент, и съобразно референтен период, които приключва през 2008 г.

Член 129

Отделно плащане за меки плодове

1.   Чрез дерогация от член 122 новите държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, могат да решат до 1 август 2011 г. да предоставят отделно плащане за меки плодове от 2012 г. То се отпуска въз основа на обективни и недискриминационни критерии като например плащанията, получавани съгласно преходното плащане за меки плодове, предвидено в член 98 и във връзка с референтен период, който се определя от тази държава-членка, но не по-късно от 2008 г.

2.   Отделното плащане за меки плодове се отпуска в рамките на сумите, посочени в приложение ХII, съответстващи на плащането за меки плодове.

3.   През 2012 г. държавите-членки, които прилагат настоящия член, могат да отпускат национална помощ в допълнение към отделното плащане за меки плодове. Общият размер на помощта от Общността и националната помощ не следва да превишават следните тавани:

България: 960 000 EUR

Латвия 160 000 EUR

Литва 240 000 EUR

Унгария: 680 000 EUR

Полша 19 200 000 EUR.

Член 130

Общи разпоредби за отделните плащания

1.   Предоставените средства за отпускане на плащанията, посочени в членове 126, 127, 128 и 129 не се включват в годишния финансов пакет по член 123, параграф 1. Въпреки това, при прилагане на параграф 126, параграф 3, разликата между тавана, посочен в приложение ХV, и действително приложения таван, се включва в годишния финансов пакет по член 123, параграф 1.

2.   Член 132 не се прилага за отделните плащания, посочени в членове 127, 128 и 129. Член 132 не се прилага за отделните плащания, посочени в член 126, освен по отношение на България и Румъния.

3.   В случай на действително или бъдещо наследяване, отделното плащане за захар, посочено в член 126, отделното плащане за плодове и зеленчуци, посочено в член 127, и отделното плащане за меки плодове, посочено в член129, се отпускат на земеделския стопанин, който наследява стопанството, при условие че този земеделски стопанин отговаря на условията за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Член 131

Специфично подпомагане

1.   До 1 август 2009 г., 1 август 2010 г. или 1 август 2011 г. новите държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, могат да вземат решение да използват, считано от годината, следваща вземането на решението, до 10 % от своите национални тавани, посочени в член 40, за предоставяне на подпомагане на земеделските стопани съгласно член 68, параграф 1 и в съответствие с дял III, глава 5, така както е приложимо за тях.

2.   Чрез дерогация от член 68, параграф 4, буква в), подпомагането за мерките, посочени в член 68, параграф 1, буква в), е под формата на увеличение на сумите на хектар, отпускани по схемата за единно плащане на площ.

Член 68, параграф 3, втора алинея не се прилага спрямо новите държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ.

3.   Чрез дерогация от член 69, параграф 6, новите държави-членки, прилагащи схемата за единно плащане на площ по член 122, набират финансовите средства, необходими за отпускане на помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член, като:

а)

намаляват своя годишен финансов пакет по член 123; и/или

б)

прилагат линейно намаляване на директните плащания извън схемата за единно плащане на площ.

4.   Размерът на сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се определя от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Тези суми се приспадат от годишните финансови пакети, посочени в член 123, параграф 1, на съответните нови държави-членки.

ГЛАВА 4

Допълнителни национални директни плащания и директни плащания

Член 132

Допълнителни национални директни плащания и директни плащания

1.   За целите на настоящия член, „национални схеми, подобни на ОСП“ означава всяка национална схема за директни плащания, прилагана преди датата на присъединяване на новата държава-членка, съгласно която е предоставяна помощ на земеделските стопани във връзка с производство, за което се прилага някое от директните плащания.

2.   Новите държави-членки имат възможност, при условие че Комисията разреши, да допълват всяко пряко плащане:

а)

по отношение на всички преки плащания — до 30 процентни пункта над приложимото равнище, посочено в член 121 за съответната година. За България и Румъния се прилага следното: за 2009 г. — 65 % от равнището на директните плащания в Общността, каквито са били на 30 април 2004 г., а от 2010 г. — до 50 процентни пункта над приложимото равнище за съответната година, съгласно член 121, втора алинея. Въпреки това Чешката република обаче може да допълни директните плащания в сектор картофено нишесте до 100 % от равнището, прилагано в държавите-членки, различни от новите държави-членки. За директните плащания, посочени в дял IV, глава 7 от Регламент (EО) № 1782/2003, новите държавите-членки могат да допълват такива директни плащания до 100 %. Що се отнася до България и Румъния, се прилагат следните максимални ставки — до 95 % през 2009 г. и до 100 % от 2010 г. нататък;

или

б)

i)

по отношение на директни плащания, различни от схемата за единно плащане — общото равнище на директното подпомагане, което земеделският стопанин би имал право да получи за всеки отделен продукт в новата държава-членка за календарната 2003 г., съгласно национална схема, подобна на ОСП, увеличено с 10 процентни пункта. Въпреки това за Литва референтната година е календарната 2002 г. За България и Румъния референтната година е календарната 2006 г. За Словения увеличението е с 25 процентни пункта;

ii)

по отношение на схемата за единно плащане общата сума за допълнителни национални директни плащания, които могат да бъдат предоставени от нова държава-членка по отношение на дадена година, се ограничава от специфичен финансов пакет. Този пакет е равен на разликата между:

общата сума на директно подпомагане по национална схема, подобна на ОСП, която би била предоставена в съответната нова държава-членка по отношение на календарната 2003 г. или, в случая с Литва — за календарната 2002 г., всеки път увеличена с 10 процентни пункта. За България и Румъния обаче референтната година е календарната 2006 г. За Словения увеличението е с 25 процентни пункта, както и

националния таван на тази нова държава-членка, посочен в приложение VIII, преизчислен, когато е уместно, в съответствие с член 51, параграф 2.

За да се изчисли общата сума, посочена в първо тире от настоящата подточка, се включват националните директни плащания или техни компоненти, съответстващи на директните плащания на Общността или техни компоненти, които са били взети предвид за изчисляване на действителния таван на съответната нова държава-членка, съгласно член 40 и член 51, параграф 2.

За всяко съответно директно плащане новата държава-членка може да избере да прилага буква а) или буква б) от първа алинея.

От 2012 г. общото директно подпомагане, което земеделският стопанин може да получи в новите държави-членки след присъединяването по линия на съответните директни плащания, включително всички допълнителни национални директни плащания, не следва да превишава равнището на директното подпомагане, на което земеделският стопанин би имал право по линия на съответното директно плащане, прилагано към дадения момент в държавите-членки, различни от новите държави-членки, като се отчита прилагането на член 7, параграф 1 във връзка с член 10.

3.   Кипър може да допълни пряката помощ, изплащана на земеделски стопанин, по линия на което и да е от директните плащания за схемите за подпомагане, изброени в приложение I, до общото равнище на подпомагане, което земеделският стопанин би имал право да получава в Кипър през 2001 г.

Кипърските власти гарантират, че общото директното подпомагане, което земеделският стопанин може да получи след присъединяването на Кипър по линия на съответното директно плащане, включително всички допълнителни национални директни плащания, в никакъв случай не надвишава равнището на директното подпомагане, на което земеделският стопанин би имал право по линия на съответното директно плащане, прилагано през съответната година в държавите-членки, различни от новите държави-членки.

Общият размер на предоставяната допълнителна национална помощ е посочен в приложение XVI.

Предоставяната допълнителна национална помощ подлежи на коригиране, което може да се окаже необходимо поради развитието на ОСП.

Параграфи 2 и 5 не се прилагат за Кипър.

4.   Ако нова държава-членка реши да прилага схемата за единно плащане на площ, тази нова държава-членка може да отпуска допълнителна национална пряка помощ съгласно условията, посочени в параграфи 5 и 8.

5.   Общият размер на допълнителната национална помощ, отпусната през годината, когато е приложена схемата за единно плащане на площ, може да бъде ограничен от специфичен финансов пакет за (под)сектор, при условие че такъв специфичен финансов пакет за (под)сектор се отнася единствено до:

а)

комбинираните директни плащания със схемата за единно плащане; и/или

б)

за 2009 г. — едно или повече директни плащания, които са изключени или могат да бъдат изключени от схемата за единно плащане в съответствие с член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или могат да подлежат на частично прилагане, както е посочено в член 64, параграф 2 от същия регламент;

в)

от 2010 г. — едно или повече от директните плащания, които може да подлежат на частично изпълнение или специфично подпомагане, както е посочено в член 51, параграф 2 и член 68 от настоящия регламент.

Този пакет е равен на разликата между:

а)

общия размер на подпомагане за (под)сектор в резултат на прилагането на параграф 2, първа алинея, букви а) или б), според случая, и

б)

общия размер на директното подпомагане, с която би разполагала съответната нова държава-членка за същия (под)сектор през съответната година съгласно схемата за единно плащане на площ.

6.   Новите държави-членки могат да вземат решение, въз основа на обективни критерии и след разрешение от Комисията, за размера на допълнителната национална помощ, която да бъде отпусната.

7.   Разрешението от Комисията:

а)

когато се прилага параграф 2, първа алинея, буква б) — посочва съответните национални схеми за директни плащания, подобни на ОСП;

б)

определя равнището, до което може да се изплаща допълнителна национална помощ, размера на допълнителната национална помощ и когато е уместно, условията за предоставянето й;

в)

се дава в зависимост от корекции, които може да се окажат необходими, поради развитие на ОСП.

8.   Не се отпускат допълнителни национални плащания или помощ за селскостопански дейности, за които не са предвидени директни плащания в държавите-членки, различни от новите държави-членки.

Член 133

Държавна помощ в Кипър

В допълнение към допълнителните национални директни плащания Кипър може да отпуска преходна и намаляваща национална помощ до края на 2012 г. Тази държавна помощ се предоставя под форма, близка до тази на помощта от Общността, като например отделени от производството плащания.

Като се имат предвид характерът и размерът на националната помощ, предоставена през 2001 г., Кипър може да предоставя държавна помощ на (под)секторите, изброени в приложение XVII до размера, посочен в същото това приложение.

Предоставяната държавна помощ подлежи на коригиране, което може да се окаже необходимо поради развитие на ОСП. Ако такива корекции се окажат необходими, размерът на помощта или условията за предоставянето й се изменят въз основа на решение на Комисията.

Кипър предоставя на Комисията годишен доклад относно прилагането на мерките за държавни помощи, като посочва формите на помощта и сумите по (под)сектор.

ДЯЛ VI

ФИНАНСОВИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Член 134

Финансово прехвърляне за преструктуриране на районите, в които се отглежда памук

Сума от 22 000 000 EUR се отпуска за всяка календарна година като допълнително подпомагане от Общността за мерки в памукопроизводителните райони съгласно програмите за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР.

Член 135

Финансово прехвърляне за преструктуриране на районите, в които се отглежда тютюн

Считано от финансовата 2011 г., се отпуска сума в размер на 484 000 000 EUR като допълнително подпомагане от Общността за мерки в тютюнопроизводителните райони съгласно програмите за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР, за тези държави-членки, в които тютюнопроизводителите са получавали помощ през 2000 г., 2001 г. и 2002 г. в съответствие с Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (36).

Член 136

Прехвърляния към EЗФРСР

До 1 август 2009 г. държавите-членки могат да вземат решение считано от финансовата 2011 г. да предоставят на разположение сума, изчислена в съответствие с член 69, параграф 7, за общностно подпомагане съгласно програмите и финансирането за развитие на селските райони по EЗФРСР, вместо да използват член 69, параграф 6, буква а).

ДЯЛ VII

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Разпоредби за прилагане

Член 137

Потвърждаване на правата на плащане

1.   Правата на плащане, предоставени на земеделските стопани преди 1 януари 2009 г., се считат за законни и редовни от 1 януари 2010 г.

2.   Параграф 1 не се прилага за права на плащане, предоставени на земеделските стопани въз основа на фактически неточни заявления, освен в случаите когато може разумно да се предположи, че грешката не е могла да бъде установена от земеделския стопанин.

3.   Параграф 1 от настоящия член не засяга правото на Комисията да взема решенията, посочени в член 31 от Регламент (EО) № 1290/2005 във връзка с разходите, извършени за плащания, отпускани за всяка календарна година до 2009 г. включително.

Член 138

Прилагане в най-отдалечените региони

Дялове III и IV не се прилагат във френските отвъдморски департаменти, в Азорските острови и о-в Мадейра и на Канарските острови.

Член 139

Държавна помощ

Чрез дерогация от член 180 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и член 3 от Регламент (EО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (37), членове 87, 88 и 89 от Договора не се прилагат за плащанията, извършени в съответствие с настоящия регламент от държавите-членки съгласно членове 41, 57, 64, 68 69, 70, 71, член 82, параграф 2, член 86, член 98, параграф 4, член 111, параграф 5, член 120, член 129, параграф 3 и членове 131, 132 и 133 от настоящия регламент.

Член 140

Предоставяне на информация на Комисията

Държавите-членки предоставят на Комисията подробна информация за предприетите мерки за прилагане на настоящия регламент, и по-специално за мерките по отношение на членове 6, 12, 28, 41,45 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 и 131.

Член 141

Управителен комитет за директните плащания

1.   Комисията се подпомага от Управителен комитет за директните плащания.

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/EО, се определя на един месец.

Член 142

Правила за прилагане

В съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2, се приемат подробни правила за прилагането на настоящия регламент. Те включват по-специално:

а)

подробни правила за създаването на система за съвети в селското стопанство;

б)

подробни правила, свързани с критериите за разпределение на суми, освободени от прилагането на модулацията;

в)

подробни правила за отпускането на помощта, предвидена в настоящия регламент, включително условия за допустимост на подпомагането, дати за подаване на заявления и разпоредби за плащания и контрол, както и за проверки и учредяване на права на помощите, включително всякакъв необходим обмен на данни с държавите-членки, и за установяване на надвишаването на базовите площи или максималните гарантирани площи, както и подробни правила относно определянето на периода на запазване, отнемането и преразпределението на неизползваните права на премии, учредени съгласно дял IV, глава 1, раздели 10 и 11;

г)

по отношение на схемата за единно плащане — подробни правила, свързани по-специално със създаването на национален резерв, прехвърлянето на права на плащане, определянето на многогодишните култури, постоянните пасища и пасищата, възможностите, предвидени в дял III, глави 2 и 3 и интегрирането на обвързаните с производството плащания, предвидени в дял III, глава 4;

д)

подробни правила за прилагането на разпоредбите на дял V;

е)

подробни правила за прилагане относно включването на подпомагането за плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници в схемата за единно плащане, включително процедурата за подаване на заявления през първата година от въвеждането ѝ, както и за плащанията, посочени в дял IV, глава 1, раздели 8 и 9;

ж)

подробни правила за включването на подпомагането за вино в схемата за единно плащане, включително процедурата за подаване на заявления през първата година от въвеждането ѝ, в съответствие с Регламент (EО) № 479/08;

з)

по отношение на конопа, подробни правила за специални мерки за контрол и методи за определяне на равнищата на тетрахидроканабинол;.

и)

изменения на приложение I, които могат да се окажат необходими, като се вземат предвид критериите, определени в член 1;

й)

изменения на приложения V и IХ, които могат да се окажат необходими, като се вземе предвид по-специално новото общностно законодателство;

к)

основните елементи на системата за идентификация на земеделските парцели и тяхното определение;

л)

всякакви изменения, които могат да бъдат внесени в заявленията за подпомагане и освобождаване от изискването да се подава заявление за подпомагане;

м)

разпоредби относно минималната информация, която трябва да се съдържа в заявленията за подпомагане;

н)

разпоредби относно административните проверки и проверките на място, както и дистанционните проверки;

о)

разпоредби относно прилагането на намаленията и изключването от плащания в случаите на неспазване на задълженията, посочени в членове 4 и 22, включително случаи, при които не се прилагат намаления и изключване;

п)

изменения на приложение VI, които могат да се окажат необходими, като се вземат предвид критериите, определени в член 26;

р)

предаване на информация между държавите-членки и Комисията;

с)

мерки, които са едновременно необходими и надлежно обосновани с цел да доведат до разрешаването, в случай на неотложна ситуация, на практически и конкретни проблеми, и по-специално на проблеми, свързани с прилагането на дял II, глава 4 и на дял III, глави 2 и 3; тези мерки могат да представляват дерогация от определени части на настоящия регламент, но само доколкото и за времето, за което това е строго необходимо;

т)

по отношение на памука -подробни правила относно:

i)

изчисляването на намаляването на помощта, предвидена в член 90, параграф 4;

ii)

одобрените междубраншови организации, и по-специално тяхното финансиране и системата за санкции и контрол.

ГЛАВА 2

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 143

Изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

Регламент (ЕО) № 1290/2005 се изменя, както следва:

1)

Член 12, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията определя сумите, които се предоставят на ЕЗФРСР съгласно член 9, член 10, параграф 4, член 134, 135 и 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (38), член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 (39), както и член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (40).

2)

Член 18, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Националните тавани за директните плащания, посочени в член 8, параграф 2 от Регламент (EО) № 73/2009, след прилагане на корекциите, съдържащи се в член 11, параграф 1 от същия регламент, се считат за финансови тавани в евро“.

Член 144

Изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006

Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 23, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Общността финансира мерките, предвидени в дялове II и III от настоящия регламент, до годишен максимум, както следва:

милиони евро

 

Финансова 2007 година

Финансова 2008 година

Финансова 2009 година

Финансова 2010 година

Финансова 2011 г. и следващи години

Френски отвъдморски департаменти

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Азорски острови и Мадейра

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Канарски острови

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42“

2.

Вмъква се следният член:

„Член 24б

1.   Най-късно до 1 август 2009 г. държавите-членки представят на Комисията проект за изменения на цялостната си програма, с оглед отразяване на промените, внесени в член 23, параграф 2 с Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (41).

2.   Комисията прави оценка на представените изменения и взема решение за одобрението им в рамките на четири месеца от представянето им в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Измененията се прилагат от 1 януари 2010 г.

Член 145

Изменение на Регламент (ЕО) № 378/2007

Регламент (ЕО) № 378/2007 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Намаленията вследствие на доброволната модулация се изчисляват на същата база, като тази, прилагана към модулацията съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (41).

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Ставките на модулация, прилагани за земеделски стопанин, в резултат на прилагането на член 7 от Регламент (EО) № 73/2009, минус 5 процентни пункта, се приспадат от ставката на доброволната модулация, прилагана от държавите-членки съгласно параграф 4 от настоящия член. Процентът, който трябва да се приспадне, и окончателната ставка на доброволната модулация са равни или по-високи от 0.“;

2)

В член 3, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

чрез дерогация от член 1, параграф 3 от настоящия регламент, да прилага намаленията по модулацията, на базата на изчислението, прилагано за модулацията съгласно член 7 от Регламент (EО) № 73/2009, без да взема предвид изключването на 5 000 EUR, предвидено в параграф 1 от посочения член; и/или“.

Член 146

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1782/2003 се отменя.

Въпреки това член 20, параграф 2, член 64, параграф 2, членове 66, 67, 68, 68a, 68б, 69, член 70, параграф 1, буква б) и член 70, параграф 2, както и глави 1 (твърда пшеница), 5 (енергийни култури), 7 (премия за млечни продукти), 10 (плащане на площ за полски култури), 10б (помощ за маслинови горички), 10в (помощ за производство на тютюн) и 10г (плащане на площ за хмел) от дял IV от същия регламент продължават да се прилагат за 2009 г.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1782/2003 в настоящия регламент се тълкуват като позовавания на този регламент, в действащата преди отмяната му версия.

Позоваването на Регламент (ЕО) № 1782/2003 в други правни актове се счита за позоваване на настоящия регламент и се тълкува съгласно таблицата за съответствие, посочена в приложение XVIII.

Член 147

Преходни разпоредби

В съответствие с посочената в член 141, параграф 2 процедура Комисията може да приеме мерките, необходими за улесняване на прехода от правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1782/2003, към тези на настоящия регламент.

Член 148

Преходни разпоредби за новите държави-членки

Когато са необходими преходни мерки, за да се улесни преходът на новите държави-членки от схемата за единно плащане на площ към схемата за единно плащане и другите схеми за подпомагане, посочени в дялове III и IV, тези мерки се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2.

Член 149

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Въпреки това:

а)

Член 138 се прилага от 1 януари 2010 г.,

б)

стандартите за създаване и/или запазване на местообитания, спазване на разрешителните процедури при използване на вода за напояване, и спецификацията на особеностите на ландшафта, предвидени в приложение III, се прилагат от 1 януари 2010 г.,

в)

стандартите за изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни, предвидени в приложение III, се прилагат най-рано от 1 януари 2010 г. и най-късно до 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 г.

За Съвета

Председател

P. GANDALOVIČ


(1)  Становище от 19 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 23 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Становище, прието след незадължителна консултация.

(3)  Становище от 8 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Становище, прието след незадължителна консултация.

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(5)  Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 63, 23.6.2007 г., стр. 17.

(11)  Вж. стр. 1 в този брой на Официален вестник.

(12)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8.

(14)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.

(15)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(17)  ОВ L 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(18)  OJ L 323, 28.11.2002 г., стр. 48.

(19)  ОВ L 213, 8.8. 2008 г., стp. 31.

(20)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(22)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(24)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29.

(26)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49.

(27)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(28)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(29)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(31)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(32)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1.

(33)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(34)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

(35)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(36)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70.

(37)  ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7.

(38)  OВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(39)  OВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1.

(40)  OВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.“;

(41)  OВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомагане

Сектор

Правно основание

Бележки

Единно плащане

Дял III от настоящия регламент

Отделено от производството плащане

Схема за единно плащане на площ

Дял V, глава 2 от настоящия регламент

Отделено от производството плащане, заместващо всички директни плащания, изброени в настоящото приложение, с изключение на отделните плащания

Твърда пшеница

Дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Плащане на площ

Протеинови култури

Дял IV, глава 1, раздел 3 от настоящия регламент

Плащане на площ

Ориз

Дял IV, глава 1, раздел 1 от настоящия регламент

Плащане на площ

Черупкови плодове

Дял IV, глава 1, раздел 4 от настоящия регламент

Плащане на площ

Енергийни култури

Дял IV, глава 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Плащане на площ

Картофи за нишесте

Дял IV, глава 1, раздел 2 от настоящия регламент

Помощ за производство, отпускана на производители

Семена

Дял IV, глава 1, раздел 5 от настоящия регламент

Помощ за производство

Полски култури

Дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Плащане на площ

Овче и козе месо

Дял IV, глава 1, раздел 10 от настоящия регламент

Премии за овце-майки и кози-майки

Говеждо и телешко месо

Дял IV, глава 1, раздел 11 от настоящия регламент

Специална премия, премия за крави с бозаещи телета (включително, когато се плаща за юници и включително допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, когато е съфинансирана) и премия за клане

Специфични видове селскостопанска дейност и качествено производство

Член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

 

Специфично подпомагане

Дял III, глава 5 от настоящия регламент

 

Маслинови гори

Дял IV, глава 10б от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Помощ на площ

Копринени буби

Член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007

Помощ за насърчаване на отглеждането

Тютюн

Дял IV, глава 10в от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Помощ за производство

Хмел

Дял IV, глава 10г от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1)

Помощ на площ

Захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, използвани за производство на захар и инулинов сироп

Член 126 от настоящия регламент

Отделено от производството плащане

Захарно цвекло и захарна тръстика, използвани за производство на захар

Дял IV, глава 1, раздел 7 от настоящия регламент

Помощ за производство

Плодове и зеленчуци, доставяни за преработка

Дял IV, глава 1, раздел 8 от настоящия регламент

Преходни плащания за плодове и зеленчуци

Ягоди и малини, доставяни за преработка

Дял IV, глава 1, раздел 9 от настоящия регламент

Преходно плащане за меки плодове

Плодове и зеленчуци

Член 127 от настоящия регламент

Отделно плащане за плодове и зеленчуци

Posei (Програма за опции, специфични за отдалечените региони и за островите)

Дял III от Регламент (ЕО) № 247/2006

Директни плащания съгласно мерките, определени в програмите

Острови в Егейско море

Глава 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006

Директни плащания съгласно мерките, определени в програмите

Памук

Дял IV, глава 1, раздел 6 от настоящия регламент

Плащане на площ


(1)  Само за 2009 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Законоустановени изисквания за управление, посочени в членове 4 и 5

Буква А

Околна среда

1.

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1)

Член 3, параграф 1,член 3 параграф 2, буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, член 5, букви а), б) и г)

2.

Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г. относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества (ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43)

Членове 4 и 5

3.

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда и по-специално на почвата, при употребата на утайки от отпадъчни води в земеделието (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6)

Член 3

4.

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1)

Членове 4 и 5

5.

Директива 92/43/EИО на Съвета oт 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7)

Член 6 и член 13, параграф 1, буква а)

Обществено здраве и здраве на животните

Идентификация и регистрация на животните

6.

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета (ОВ L 213, 8.8.2005 г., стр. 31)

Членове 3, 4 и 5

7.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1)

Членове 4 и 7

8.

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

Членове 3, 4 и 5

Буква Б

Обществено здраве, здраве на животните и на растенията

9.

Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1)

Член 3

10.

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3)

Член 3, букви а), б) г) и д) и членове 4, 5 и 7

11.

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1)

Членове 14 и 15, член17, параграф 1 (1) и членове 18, 19 и 20

12.

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1)

Членове 7, 11, 12, 13 и 15

Обявяване на болести

13.

Директива 85/511/ЕИО на Съвета от 18 ноември 1985 г. относно въвеждане на мерки на Общността за борба с болестта шап (ОВ L 315, 26.11.1985 г., стp. 11)

Член 3

14.

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стp. 69)

Член 3

15.

Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74)

Член 3

Буква В

Хуманно отношение към животните.

16.

Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28)

Членове 3 и 4

17.

Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на прасетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33)

Член 3 и член 4, параграф 1

18.

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23)

Член 4


(1)  Както се прилагат по-специално от:

Регламент (EИО) № 2377/90: членове 2, 4 и 5,

Регламент (ЕО) № 852/2004: член 4, параграф 1 и приложение I част А (II 4 ( ж), з) и)), 5 ( е), з)), 6; III 8 (а), б), г), д)), 9 (a), в),

Регламент (ЕО) № 853/2004: член 3, параграф 1 и приложение III, раздел IХ, глава 1 (I-1 б), в), г), д); I-2 a (i), ii), iii), б (i), ii), в; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-Б 1(a), г), 2, 4 (a), б), Приложение III, раздел Х, глава 1, параграф 1,

Регламент (ЕО) № 183/2005: член 5, параграф 1 и приложение I, част А (I-4 д), ж); II-2 a), б), e), член 5, параграф 5 и приложение III (1, 2), член 5, параграф 6 и

Регламент (ЕО) № 396/2005: член 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Добро земеделско и екологично състояние, посочено в член 6

Област

Задължителни стандарти

Незадължителни стандарти

Ерозия на почвата

Защита на почвата чрез подходящи мерки

Минимална почвена покривка

Запазване на терасите

Минимално управление на земите съобразно специфичните местни условия

 

Органични вещества в почвата

Поддържане на органичните вещества в почвата чрез подходящи практики

Управление на обработваемите стърнища

Стандарти за сеитбооборот

Структура на почвата

Поддържане на структурата на почвата чрез подходящи мерки

 

Използване на подходящи машини

Минимално ниво на поддържане

Осигуряване на минимално ниво на поддържане и предотвратяване на влошаването на състоянието на местообитанията

Запазване на особеностите на ландшафта, включително, включително, където е приложимо, жив плет, езера, канавки и дървета в редица, в група или изолирани дървета и синори

Минимални параметри за гъстота на животните и/или подходящи режими

Създаване и/или запазване на местообитания

 

Избягване на израстването на нежелана растителност върху земеделски земи

Забрана на изкореняването на маслинови дръвчета

Запазване на постоянните пасища

Поддържане на маслинови гори и лозарски масиви в добро вегетативно състояние

Опазване и управление на водите

Опазване на водите от замърсяване и изтичане, и управление използването на водите

Изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни (1)

 

При използване на вода за напояване, подлежащо на разрешение — спазване на разрешителните процедури


(1)  Бележка: Буферните ивици с оглед на доброто земеделско и екологично състояние във и извън уязвимите зони, определени в член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да спазват най-малко изискванията за условията за използване на торове в близост до водни басейни, определени в буква А, точка 4 от приложение II към Директива 91/676/EИО в съответствие с програмите за действие на държавите-членки, определени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(милиони евро)

Календарна година

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Белгия

583,2

575,4

570,8

569,0

Чешка Република

 

 

 

825,9

Дания

987,4

977,3

968,9

964,3

Германия

5 524,8

5 445,2

5 399,7

5 372,2

Естония

 

 

 

92,0

Ирландия

1 283,1

1 272,4

1 263,8

1 255,5

Гърция

2 561,4

2 365,1

2 358,9

2 343,8

Испания

5 018,3

5 015,5

4 998,3

5 010,3

Франция

8 064,4

7 943,7

7 876,2

7 846,8

Италия

4 345,9

4 147,9

4 121,0

4 117,9

Кипър

 

 

 

49,1

Латвия

 

 

 

133,9

Литва

 

 

 

346,7

Люксембург

35,6

35,2

35,1

34,7

Унгария

 

 

 

1 204,5

Малта

 

 

 

5,1

Нидерландия

836,9

829,1

822,5

830,6

Австрия

727,6

722,4

718,8

715,5

Полша

 

 

 

2 787,1

Португалия

557,7

545,0

545,0

545,0

Словения

 

 

 

131,5

Словакия

 

 

 

357,9

Финландия

550,0

544,5

541,4

539,2

Швеция

733,1

726,5

721,1

717,5

Обединеното кралство

3 373,1

3 345,6

3 339,6

3 336,1


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на зърнените култури, посочени в член 9, параграф 3

код по КН

Описание

Зърнени култури

 

1001 10 00

Твърда пшеница

1001 90

Пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от твърдата пшеница

1002 00 00

Ръж

1003 00

Ечемик

1004 00 00

Овес

1005

Царевица

1007 00

Сорго на зърна

1008

Елда, просо и семе за птици; други зърнени култури

0709 90 60

Сладка царевица


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Съвместими схеми за подпомагане, посочени в член 26

Сектор

Правно основание

Необлагодетелствани зони и зони с екологични ограничения

Член 13, буква а), член 14, параграф 1 и първите две тирета от член 14, параграф 2, членове 15, 17-20, член 51, параграф 3 и член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Мерки с цел устойчиво използване на земеделските земи чрез:

плащания за неблагоприятни природни условия на земеделски стопани в планински райони;

Член 36, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

плащания на земеделски стопани в области с неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони

Член 36, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

плащания в рамките на „Натура 2000“ и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО

Член 36, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

плащания за агроекология

Член 36, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Мерки с цел устойчиво използване на горите чрез:

първоначално залесяване на земеделска земя

Член 36, буква б), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

плащания по „Натура 2000“

Член 36, буква б), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

плащания за опазване на околната среда в горите

Член 36, буква б), подточка v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005

Вино

Член 117 от Регламент (ЕО) № 479/2008


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Коефициенти, които да се прилагат съгласно член 28, параграф 1

Държава-членка

Ограничение за прага от EUR

(член 28, параграф 1, буква а)

Ограничение за прага от хектар

(член 28, параграф 1, буква б)

Белгия

400

2

България

200

0,5

Чешка република

200

5

Дания

300

5

Германия

300

4

Естония

100

3

Ирландия

200

3

Гърция

400

0,4

Испания

300

2

Франция

300

4

Италия

400

0,5

Кипър

300

0,3

Латвия

100

1

Литва

100

1

Люксембург

300

4

Унгария

200

0,3

Малта

500

0,1

Нидерландия

500

2

Австрия

200

2

Полша

200

0,5

Португалия

200

0,3

Румъния

200

0,3

Словения

300

0,3

Словакия

200

2

Финландия

200

3

Швеция

200

4

Обединеното кралство

200

5


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Национални тавани, посочени в член 40

Таблица 1

(1000 EUR)

Държава-членка

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. и следващи години

Белгия

614 179

611 805

611 805

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Дания

1 030 478

1 030 478

1 030 478

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Германия

5 770 254

5 771 977

5 771 977

5 852 908

5 852 908

5 852 908

5 852 908

5 852 908

Гърция

2 380 713

2 211 683

2 214 683

2 232 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Испания

4 858 043

5 091 044

5 108 650

5 282 193

5 139 444

5 139 444

5 139 444

5 139 444

Франция

8 407 555

8 420 822

8 420 822

8 521 236

8 521 236

8 521 236

8 521 236

8 521 236

Ирландия

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Италия

4 143 175

4 207 177

4 227 177

4 370 024

4 370 024

4 370 024

4 370 024

4 370 024

Люксембург

37 518

37 536

37 646

37 671

37 084

37 084

37 084

37 084

Нидерландия

853 090

853 090

853 090

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Австрия

745 561

745 235

745 235

751 606

751 606

751 606

751 606

751 606

Португалия

608 751

589 499

589 499

605 962

605 962

605 962

605 962

605 962

Финландия

566 801

565 520

565 520

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Швеция

763 082

763 082

763 082

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Обединеното кралство

3 985 895

3 975 916

3 975 973

3 988 042

3 987 922

3 987 922

3 987 922

3 987 922


Таблица 2 (1)

България

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

Чешка република

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Естония

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Кипър

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Латвия

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Литва

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Унгария

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Малта

3 752

4 231

4 726

5 137

5 102

5 102

5 102

5 102

Полша

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Румъния

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Словения

87 942

103 389

117 406

131 537

144 236

144 236

144 236

144 236

Словакия

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176


(1)  Тавани, изчислени въз основа на графика на нарастване, предвидена в член 121.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Права на плащане, посочени в член 33, буква б), подточка iii)

A.   Плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници

1.

За целите на настоящото приложение „плодове и зеленчуци“ означава продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви и) и й) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, а „картофи за консумация“ означава картофите с код по КН 0701, различни от тези, предназначени за производство на картофено нишесте, за които се предоставя помощ съгласно член 77 от настоящия регламент.

Земеделските стопани получават право на плащане на хектар, което се изчислява, като посочената в точка 2 референтна сума се раздели на броя на хектарите, изчислени в съответствие с параграф 3.

2.

Държавите-членки определят сумата, която трябва да бъде включена в референтната сума за всеки земеделски стопанин, въз основа на обективни и недискриминационни критерии като:

а)

размера на пазарната помощ, получена пряко или непряко от земеделския стопанин по отношение на плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници,

б)

площта, използвана за производство на плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници,

в)

количеството произведени плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници,

по отношение на референтен период, който може да бъде различен за всеки продукт и включва една или повече пазарни години, като се започне от пазарната година, която приключва през 2001 г., а за новите държавите-членки — от пазарната година, която приключва през 2004 г., до пазарната година, която приключва през 2007 г.

Прилагането на посочените в настоящата точка критерии може да бъде различно при различните продукти от плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници, ако това е надлежно и обективно обосновано. На същото основание, държавите-членки могат да решат да не определят сумите, които трябва да се включат в референтната сума и приложимите хектари съгласно настоящата точка, преди изтичането на преходен тригодишен период, който приключва на 31 декември 2010 г.

3.

Държавите-членки изчисляват приложимите хектари въз основа на обективни и недискриминационни критерии като например площите, посочени в параграф 2, първа алинея, буква б) в първата подточка от точка 2.

4.

Земеделски стопанин, чието производство по време на референтния период, посочен в точка 2, е било силно засегнато от случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, възникнали преди или по време на посочения референтен период, има право да поиска референтната сума, посочена в точка 2, да се изчислява на базата на календарната година или календарните години през референтния период, които не са били засегнати от случая на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

5.

Ако целият референтен период е бил засегнат от случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, съответната държава-членка изчислява референтната сума на базата на най-близката пазарна година преди референтния период, избран в съответствие с точка 3. В такъв случай точка 1 се прилага mutatis mutandis.

6.

Случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, заедно със съответните доказателства, които са задоволителни за компетентния орган, се съобщават от съответния земеделски стопанин на този орган в писмен вид в определен от всяка държава-членка срок.

Б.   Лозя (изкореняване)

На земеделските стопани, които участват в схемата за изкореняване, установена в дял V, глава 3 от Регламент (EО) № 479/2008, в годината след изкореняването се разпределят права на плащане, равни на броя на хектарите, за които са получили премия за изкореняване.

Единичната стойност на тези права на плащане е равна на средната регионална стойност на правата на плащане за съответния регион. Единичната стойност обаче не може да надвишава 350 EUR/ha.

Чрез дерогация от първа подточка, когато хектарите, за които земеделският стопанин е получил премия за изкореняване, са били взети предвид при разпределянето на права на плащане, стойността на правата на плащане, притежавани от съответния земеделски стопанин, се увеличава със сумата, получена от умножаването на броя на изкоренените хектари, посочени в първата подточка, по единичната стойност, посочена във втората подточка.

В.   Лозя (прехвърляне от програмите за подпомагане)

Когато държавите-членки изберат да предоставят подпомагане в съответствие с член 9 от Регламент (EО) № 479/2008, те определят референтна сума за всеки земеделски стопанин, както и приложимите хектари:

а)

въз основа на обективни и недискриминационни критерии;

б)

по отношение на представителен референтен период, който включва една или повече лозарски години, започвайки от лозарската 2005/2006 г. Същевременно, референтните критерии, използвани за определяне на референтната сума и приложимите хектари, не се базират на референтен период, който включва лозарските години след лозарската 2007/2008 г., когато прехвърлянето в рамките на програмите за подпомагане се отнася до компенсация на земеделски стопани, които преди това са получили помощ за дестилация на алкохол за консумация или са били икономическите бенефициери на помощ за използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване на вино съгласно Регламент (EО) № 479/2008;

в)

които не надвишават цялата налична сума за тази мярка, посочена в член 6, буква д) от Регламент (EО) № 479/2008.

Земеделските стопани получават право на плащане на хектар, което се изчислява, като посочената референтна сума се раздели на броя на приложимите хектари.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Компоненти на националните тавани, посочени в член 54

1.

Компонентът от националните тавани, посочен в член 54, параграф 1, съответстващ на доматите, е, както следва:

Държава-членка

Сума

(милиони евро за календарна година)

България

5,394

Чешка република

0,414

Гърция

35,733

Испания

56,233

Франция

8,033

Италия

183,967

Кипър

0,274

Малта

0,932

Унгария

4,512

Румъния

1,738

Полша

6,715

Португалия

33,333

Словакия

1,018

2.

Компонентът от националните тавани, посочен в член 54, параграф 2, съответстващ на плодови и зеленчукови култури, различни от едногодишните култури, е, както следва:

Държава-членка

Сума

(милиони евро за календарна година)

България

0,851

Чешка република

0,063

Гърция

153,833

Испания

110,633

Франция

44,033

Италия

131,700

Кипър

през 2009 г.:

4,856

през 2010 г.:

4,919

през 2011 г.:

4,982

през 2012 г.:

5,045

Унгария

0,244

Румъния

0,025

Португалия

2,900

Словакия

0,007


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане, съгласно посоченото в член 63

1.

 

а)

От 2010 г. — специалната премия за качество на твърдата пшеница, предвидена в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

най-късно от 2012 г. — премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 1, раздел 3 от настоящия регламент;

в)

най-късно от 2012 г. — специфичното плащане за култура — ориз, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 1 от настоящия регламент;

г)

най-късно от 2012 г. — плащането на площ за черупкови плодове, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 4 от настоящия регламент;

д)

най-късно от 2012 г. — помощта за производство, отпускана на производители на картофи за нишесте, предвидена в дял IV, глава 1, раздел 2 от настоящия регламент;

2.

 

а)

От 2012 г. — помощта за преработка на сух фураж, предвидена в част II, дял I, глава IV, раздел I, подраздел I от Регламент (EО) № 1234/2007;

б)

от 2012 г. — помощта за преработка на лен и коноп, отглеждани за текстилни влакна, предвидена в част II, дял I, глава IV, раздел I, подраздел II от Регламент (EО) № 1234/2007;

в)

от 2012 г. — премията за картофено нишесте, предвидена в член 95a от Регламент (EО) № 1234/2007;

г)

от 2012 г. — преходното плащане за меки плодове, предвидено в дял IV, глава 1, раздел 9 от настоящия регламент.

3.

 

От 2010 г., когато държава-членка е отпускала:

а)

плащането на площ за полски култури, предвидено в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

помощта за маслинови гори, предвидена в дял IV, глава 10б от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

помощта на площ за хмел, предвидена в дял IV, глава 10г от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

Най-късно от 2012 г., когато държава-членка е отпускала:

а)

помощта за семена, предвидена в дял IV, глава 1, раздел 5 от настоящия регламент;

б)

плащанията за телешко и говеждо месо, с изключение на премията за крави с бозаещи телета, предвидени в член 55 от настоящия регламент.

4.

 

От 2010 г. — когато държава-членка, като прилага член 51, параграф 1 от настоящия регламент, престане да отпуска следните плащания или когато държава-членка реши да ги отпусне на по-ниско равнище:

а)

плащанията за овце и кози, посочени в член 67 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

плащанията за говеждо и телешко месо, посочени в член 68 от Регламент (EО) № 1782/2003 или в член 53, параграф 2 от настоящия регламент, в случаите на прилагане на член 51, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент;

в)

преходните плащания за плодове и зеленчуци, посочени в член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

Интегриране на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане, съгласно посоченото в член 63

Сух фураж (Регламент (ЕО) № 1234/2007)

(1000 EUR)

Държава-членка

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. и следващи години

Дания

2 779

2 779

2 779

2 779

2 779

Германия

8 475

8 475

8 475

8 475

8 475

Ирландия

132

132

132

132

132

Гърция

1 238

1238

1 238

1 238

1 238

Испания

43 725

43 725

43 725

43 725

43 725

Франция

35 752

35 752

35 752

35 752

35 752

Италия

22 605

22 605

22 605

22 605

22 605

Нидерландия

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

Австрия

64

64

64

64

64

Португалия

69

69

69

69

69

Финландия

10

10

10

10

10

Швеция

180

180

180

180

180

Обединеното кралство

1 478

1 478

1 478

1 478

1 478

Чешка република

922

922

922

922

922

Литва

21

21

21

21

21

Унгария

1 421

1 421

1 421

1 421

1 421

Полша

147

147

147

147

147

Словакия

91

91

91

91

91


Специална премия за качество на твърдата пшеница

(1000 EUR)

Държава-членка

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. и следващи години

Гърция

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

Испания

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

Франция

8 320