EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0010

2009/391/ЕО: Насоки на Европейската централна банка от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2009/10)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/99


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 май 2009 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата

(ЕЦБ/2009/10)

(2009/391/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105, параграф 2, първото от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1 и член 14.3 във връзка с член 3.1, първо тире, член 18 и член 20, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Постигането на единна парична политика налага дефинирането на инструментите и процедурите, които Евросистемата, включваща националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки, приели еврото (наричани по-долу „участващи държави-членки“), и Европейската централна банка (ЕЦБ), следва да използва при осъществяването на такава политика по начин, който е унифициран в еврозоната.

(2)

Следва да се направят изменения на Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), за да се позволи достъп до операциите на открития пазар и до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата за кредитни институции, които са публична собственост и които, с оглед техния особен институционален характер съгласно общностното право, подлежат на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентните национални институции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение на приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7

В раздел 2.1, първа алинея, второ тире третото изречение се заменя със следния текст:

„С оглед на техния особен институционален характер, съгласно общностното право, институциите по смисъла на член 101, параграф 2 от Договора, които подлежат на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентните национални институции и които са финансово стабилни, могат да се приемат за контрагенти. Финансово стабилните институции, които подлежат на нехармонизиран надзор, упражняван от страна на националните институции, със сравним стандарт с хармонизирания надзор в ЕС/ЕИП, могат също да се приемат за контрагенти, като например установените в еврозоната клонове на институции, чиито централни управления са извън ЕИП.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на 11 май 2009 г.

Член 3

Адресати и мерки за изпълнение

1.   Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите държави-членки.

2.   Посочените в параграф 1 НЦБ изпращат на ЕЦБ до 11 май 2009 г. мерките, чрез които възнамеряват да изпълняват настоящите насоки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 май 2009 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.


Top