Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Директива 2009/131/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 година за изменение на приложение VII към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 273/12


ДИРЕКТИВА 2009/131/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2009 година

за изменение на приложение VII към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като взе предвид Препоръка № ERA/REC/XA/01-2009 на Агенцията от 17 април 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

Член 9б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) изисква Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) да преразгледа до 19 януари 2009 г. списъка на параметрите в раздел 1 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО и да отправи към Комисията препоръките, които счита за целесъобразни.

(2)

Тъй като настоящият раздел 1 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО съдържа позиции, които не представляват параметри на превозни средства, тези позиции следва да бъдат отстранени.

(3)

Раздел 1 от посоченото приложение съдържа и параметри, които се отнасят главно само до подсистемата „подвижен състав“ на едно превозно средство. Необходимо е в списъка на параметрите да фигурират всички параметри на превозното средство, които трябва да бъдат проверени във връзка с разрешението за въвеждане в експлоатация и класификацията на националните правила. Поради това следва да бъдат включени параметрите на други подсистеми, представляващи част от превозното средство.

(4)

Поради това Директива 2008/57/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Раздел 1 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до 19 юли 2010 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„1.   Списък на параметрите

1.1.

Обща документация

Обща документация (включително описание на нови, обновени или преоборудвани превозни средства и на тяхното предназначение, информация за конструкцията, ремонта, функционирането и поддръжката им, техническо досие и т.н.)

1.2.

Конструкция и механични части

Механична цялост на превозните средства и връзка между тях (включително теглични и буферни съоръжения, проходи), якост на конструкцията на превозното средство и на оборудването (например седалки), товароспособност, пасивна безопасност (включително вътрешна и външна удароустойчивост)

1.3.

Взаимодействие с коловоза и определяне на габаритите

Механични връзки с инфраструктурата (вкл. статично и динамично поведение, просвети и сглобки, междурелсие, ходова част и т.н.)

1.4.

Спирачно оборудване

Елементи на спирачното оборудване (включително за защита срещу приплъзване на колелата, управление на спирането, спирачно действие в експлоатационен режим, при аварийно спиране и в неподвижно състояние)

1.5.

Параметри, свързани с пътниците

Съоръжения и обстановка за пътниците (включително прозорци и врати за пътниците, потребности на лица с намалена подвижност и т.н.)

1.6.

Околни условия и аеродинамични ефекти

Въздействие на околната среда върху превозното средство и въздействие на превозното средство върху околната среда (включително аеродинамични условия и взаимодействие на превозното средство с релсовата част на железопътната система, както и с външната среда)

1.7.

Външни предупреждения, означения, функции и изисквания за цялостност на софтуера

Външни предупреждения, означения, функции и цялостност на софтуера, като например свързани с безопасността функции, въздействащи върху поведението на влака, включително влаковата шина за данни

1.8.

Бордови системи за енергоснабдяване и управление

Бордови системи за задвижване, енергоснабдяване и управление плюс системата за връзка на превозното средство с инфраструктурата за енергоснабдяване и всички аспекти на електромагнитната съвместимост

1.9.

Съоръжения, интерфейси и обстановка за персонала

Бордови съоръжения, интерфейси, работни условия и обстановка за персонала (включително кабини за машинистите, интерфейс машинист—машина)

1.10.

Пожарна безопасност и евакуация

1.11.

Поддръжка

Бордови съоръжения и интерфейси за поддръжка

1.12.

Бордова система „Контрол, управление и сигнализация“

Цялото бордово оборудване, необходимо за гарантиране на безопасността и за контрол и управление на движението на влаковете с разрешение да пътуват по мрежата, и неговото въздействие върху релсовата част на железопътната система

1.13.

Специфични експлоатационни изисквания

Специфични експлоатационни изисквания за превозни средства (включително влошен работен режим, ремонт на превозните средства и т.н.)

1.14.

Параметри, свързани с товара

Свързани с товара изисквания и обстановка (включително съоръжения, специално изисквани за опасни товари)

Дадените по-горе в курсив обяснения и примери са само за информация и не представляват определения на параметрите.“


Top