Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0102

Директива 2009/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 258, 1.10.2009, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 164 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/102/oj

1.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/20


ДИРЕКТИВА 2009/102/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Дванадесета директива 89/667/ЕИО на Съвета в областта на дружественото право от 21 декември 1989 г. относно едноличните дружества с ограничена отговорност (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Някои гаранции, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора с оглед защитата на интересите на членовете и на третите лица, следва да бъдат координирани, с цел те да станат равностойни в цялата Общност.

(3)

В тази област, от една страна, в Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (5), Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (6) и Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (7), отнасящи се съответно до оповестяването на данни, действителността на задълженията, недействителността, годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, се прилагат за всички капиталови дружества. От друга страна, във Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (8), Трета директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества (9), и Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (10), отнасящи се до учредяването и капитала, сливането и разделянето, се прилагат само към акционерни дружества.

(4)

Необходим е правен инструмент, който позволява ограничаване на отговорността на отделния търговец на територията на цялата Общност, без да се засяга законодателството на държавите-членки, което в изключителни случаи изисква търговецът да отговаря за задълженията на предприятието си.

(5)

Дружеството с ограничена отговорност може да бъде еднолично дружество от момента на учредяването си или да стане такова, ако всички дялове бъдат придобити от едно лице. До постигането на по-нататъшно съгласуване на националните разпоредби за обединенията на дружества държавите-членки могат да установят специални разпоредби или санкции за случаите, в които физическо лице е едноличен собственик на няколко дружества или в които еднолично дружество или друго юридическо лице са еднолични собственици на дружество. Единствената цел на тази възможност е да бъдат отчетени съществуващите особености на някои национални законодателства. За тази цел държавите-членки в отделни случаи могат да въвеждат ограничения за учредяването на еднолични дружества или да предвидят неограничена отговорност на едноличния собственик. Държавите-членки са свободни да установят правила за покриване на рисковете, свързани с едноличните дружества поради обстоятелството, че те имат само един съдружник, по-специално за да се гарантира внасянето на записания капитал.

(6)

Придобиването на всички дялове от едно лице и самоличността на едноличния собственик са обстоятелства, които следва да бъдат оповестени чрез вписване в регистър, достъпен за обществеността.

(7)

Необходимо е решенията, взети от едноличния собственик в качеството му на общо събрание, да бъдат в писмена форма.

(8)

Договорите между едноличния собственик и дружеството, представлявано от него, също следва да се сключват в писмена форма, доколкото тези договори не са свързани с текущи операции, извършени при обичайни условия.

(9)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране в националното право и прилагането на директивите, посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Мерките за координиране, предвидени от настоящата директива, се прилагат за законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки, свързани с видовете дружества, посочени в приложение I.

Член 2

1.   Дадено дружество може да има само един член при учредяването си или когато всичките му дялове бъдат придобити от едно лице (еднолично дружество).

2.   До постигане на съгласуване на националните разпоредби, свързани с обединенията на дружества, държавите-членки могат да установят специални разпоредби или санкции за случаите, в които:

а)

физическо лице е едноличен собственик на няколко дружества; или

б)

еднолично дружество или друго юридическо лице са еднолични собственици на едно дружество.

Член 3

Ако дадено дружество стане еднолично дружество поради това, че всичките му дялове са придобити от едно лице, това обстоятелство, заедно със самоличността на едноличния собственик, се отбелязва в делото или се вписва в регистъра, посочени в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 68/151/ЕИО, или в регистър, воден от дружеството и достъпен за обществеността.

Член 4

1.   Едноличният собственик упражнява правомощията на общото събрание на съдружниците.

2.   Решенията на едноличния собственик в областта, посочена в параграф 1, се отразяват в протокол или се съставят в писмена форма.

Член 5

1.   Договорите между едноличния собственик и дружеството, представлявано от него, се отразяват в протокол или се съставят в писмена форма.

2.   Държавите-членки може да не прилагат параграф 1 към текущи операции, извършени при обичайни условия.

Член 6

Настоящата директива се прилага и когато дадена държава-членка допуска съществуването на еднолични дружества по смисъла на член 2, параграф 1 и в случаите на акционерни дружества.

Член 7

Държава-членка не е длъжна да разрешава учредяването на еднолични дружества, ако законодателството ѝ предвижда, че отделен търговец може да създаде предприятие, отговорността на което се ограничава до имущество, определено за конкретна дейност, при условие че за такива предприятия са предвидени гаранции, равностойни на въведените с настоящата директива или с други разпоредби на Общността, които се прилагат за дружествата, посочени в член 1.

Член 8

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Директива 89/667/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 42.

(2)  Становище на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 13 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.

(10)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Видове дружества, посочени в член 1

в Белгия:

„Société privée à responsabilité limitée/ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;

в България:

„дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество“;

в Чешката република:

„společnost s ručením omezeným“;

в Дания:

„anpartsselskaber“;

в Германия:

„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

в Естония:

„aktsiaselts, osaühing“;

в Ирландия:

„private company limited by shares or by guarantee“;

в Гърция:

„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης“;

в Испания:

„sociedad de responsabilidad limitada“;

във Франция:

„société à responsabilité limitée“;

в Италия:

„società a responsabilità limitata“;

в Кипър:

„ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση“;

в Латвия:

„sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

в Литва:

„uždaroji akcinė bendrovė“;

в Люксембург:

„société à responsabilité limitée“;

в Унгария:

„korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság“;

в Малта:

„kumpannija privata/private limited liability company“;

в Нидерландия:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;

в Австрия:

„Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

в Полша:

„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

в Португалия:

„sociedade por quotas“;

в Румъния:

„societate cu răspundere limitată“;

в Словения:

„družba z omejeno odgovornostjo“;

в Словакия:

„spoločnosť s ručením obmedzeným“;

във Финландия:

„osakeyhtiö/aktiebolag“;

в Швеция:

„aktiebolag“;

в Обединеното кралство:

„private company limited by shares or by guarantee“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 9)

Директива 89/667/ЕИО на Съвета

(ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40)

 

Приложение I, точка XI, буква A от Акта за присъединяване от 1994 г.

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 194)

 

Приложение II, точка 4, буква A от Акта за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 338)

 

Директива 2006/99/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 137)

Единствено буква A, точка 4 от приложението

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

89/667/ЕИО

31 декември 1991 г.

Най-късно 1 януари 1993 г. по отношение на дружества, съществуващи към 1 януари 1992 г.

2006/99/ЕО

1 януари 2007 г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 89/667/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, уводно изречение

Член 1

Член 1, първо до двадесет и седмо тире

Приложение I

Членове 2—7

Членове 2—7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8

Член 9

Член 10

Член 9

Член 11

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top