Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0076

Директива 2009/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 250 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; отменен от 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

1.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/18


ДИРЕКТИВА 2009/76/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 77/311/ЕИО на Съвета от 29 март 1977 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 77/311/ЕИО е една от отделните директиви от системата за ЕО одобрение на типа, предвидена в Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобрение на типа на колесни селскостопански или горски трактори, заменена с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (5), и установява техническите изисквания относно дизайна и конструкцията на колесните селскостопански или горски трактори по отношение на нивото на шума, възприемано от водачите. Тези технически изисквания целят сближаване на законодателствата на държавите-членки по начин, който да позволи прилагането за всеки тип трактор на процедурата за ЕО одобрение на типа, предвидена в Директива 2003/37/ЕО. Следователно разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО, отнасящи се до селскостопанските или горските трактори, техните ремаркета и теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, се прилагат към настоящата директива.

(3)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение IV, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   За целите на настоящата директива „трактор“ (селскостопански или горски) означава всяко моторно превозно средство с колела или вериги, което има най-малко две оси, чиято основна функция е в неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, бута, транспортира или задвижва определени инструменти, машини или ремаркета, предназначени за използване в селското или горското стопанство. То може да бъде приспособено да превозва товари и пътници.

2.   Настоящата директива се прилага само за тракторите, определени в параграф 1, снабдени с пневматични гуми и имащи максимална конструктивна скорост между 6 и 40 km/h.

Член 2

1.   Държавите-членки не може да отказват да издават ЕО одобрение на типа или национално одобрение на типа по отношение на тип трактор на основания, свързани с нивото на шума, възприемано от водача, ако това ниво е в рамките на следните граници:

90 dB (A), измерени при условията, предвидени в приложениe I,

или

86 dB (A), измерени при условията, предвидени в приложениe II.

2.   По отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящата директива, и на основания, свързани с предмета на настоящата директива, държавите-членки:

не издават ЕО одобрение на типа,

може да откажат издаване на национално одобрение.

3.   По отношение на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящата директива, и на основания, свързани с предмета на настоящата директива, държавите-членки:

разглеждат сертификатите за съответствие, които съпровождат тези нови превозни средства в съответствие с Директива 2003/37/ЕО, като невалидни за целите на член 7, параграф 1 от посочената директива,

може да откажат регистрацията, продажбата или пускането в употреба на такива нови превозни средства.

4.   Държавите-членки не може да отказват регистрацията, нито да забраняват продажбата, пускането в употреба или употребата на трактори на основания, свързани с нивото на шума, възприемано от водача, ако това ниво е в рамките на следните граници:

90 dB (A), измерени при условията, предвидени в приложениe I,

или

86 dB (A), измерени при условията, предвидени в приложениe II.

Член 3

По смисъла на настоящата директива „кабина“ означава всяка конструкция, изградена от здрави, прозрачни или непрозрачни елементи, която огражда водача от всички страни, изолира го от външни влияния и която може да е постоянно затворена по време на експлоатацията.

Член 4

Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че в търговското представяне и в рекламата не се използва никакъв елемент, който придава на тракторите характеристики, каквито те не притежават, по отношение на възприеманото от водача ниво на шума.

Член 5

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на изискванията на приложения I, II и III, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 2 от Директива 2003/37/ЕО.

Член 6

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Директива 77/311/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение IV, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ C 120, 16.5.2008 г., стр. 15.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 105, 28.4.1977 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение IV, част А.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АПАРАТУРА, УСЛОВИЯ И МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

1.   ИЗМЕРВАТЕЛНА ЕДИНИЦА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

1.1.   Измервателна единица

Нивото на шума LA се измерва в dB с честотна характеристика А, изразено като dB(A).

1.2.   Измервателна апаратура

Възприеманото от водача ниво на шума се измерва с помощта на шумомер, съответстващ на типа, описан в Публикация № 179/1965, първо издание, на Международната електротехническа комисия.

При колебание на отчетените стойности трябва да се вземе средната от максималните стойности.

2.   УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ

Измерванията се провеждат при следните условия:

2.1.

тракторът трябва да бъде без товар, т.е. без допълнителното оборудване, но зареден с охлаждаща течност, смазочни масла, пълен резервоар с гориво, инструменти и водач. Последният не трябва да носи прекалено дебело облекло, шал или шапка. По трактора не трябва да има предмети, които биха могли да променят нивото на шума;

2.2.

гумите трябва да са напомпани с препоръчаното от производителя на трактора налягане; двигателят, трансмисията и ходовата част трябва да са с нормална работна температура, a жалузите на радиатора, ако са монтирани, трябва да останат отворени;

2.3.

допълнителното оборудване, задвижвано от двигателя или със собствено задвижване, например стъклочистачки, вентилатор за отоплението или вал за отвеждане на мощност и т.н., трябва да е изключено по време на измерванията, ако е възможно да повлияе на измерването на нивото на шума; частите, които при нормални условия работят едновременно с двигателя, например вентилаторът за охлаждане на двигателя, трябва да са включени по време на измерването;

2.4.

мястото за изпитване трябва да е в открита и достатъчно тиха зона; то може да бъде например с формата на открита площадка с радиус 50 m, имаща практически хоризонтална централна част с радиус не по-малък от 20 m, или с формата на хоризонтален участък, включващ твърда писта, по възможност с равна повърхност и без набраздявания. Доколкото е възможно, пистата трябва да е чиста и суха (без чакъл, листа, сняг и др.). Наклони и неравности се допускат само ако предизвиканите от тях изменения на нивото на шума са в границите на допустимата грешка на измервателната апаратура;

2.5.

покритието на пистата трябва да е такова, че да не предизвиква прекомерен шум от гумите;

2.6.

времето трябва да е ясно и сухо, със слаб вятър.

Нивото на шума, достигащо до водача от околната среда, предизвиквано от вятъра или от други източници на шум, трябва да е най-малко с 10 dB(A) по-ниско от нивото на шума на трактора;

2.7.

ако за измерването се използва превозно средство, то трябва да бъде прикачено или да се движи на достатъчно разстояние от трактора, за да се избегне каквото и да е влияние. По време на измерването не трябва да има обекти, влияещи върху измерванията или отразяващи повърхности, разположени на по-малко от 20 m от всяка страна на пистата за изпитване или на по-малко от 20 m пред или зад трактора. Това условие може да се приеме за изпълнено, ако така предизвиканите изменения в нивото на шума остават в границите на допустимата грешка; в противен случай измерването трябва да се прекъсне, докато траят смущенията;

2.8.

всички измервания на една и съща серия трябва да се проведат на една и съща писта.

3.   МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

3.1.

Микрофонът се разполага на 250 mm встрани от равнината на симетрия на седалката, като се избира страната, от която се отчита по-високо ниво на шума.

Мембраната на микрофона е насочена напред, а центърът на микрофона е разположен на 790 mm над и на 150 mm напред спрямо базовата точка на седалката, описана в приложение III. Трябва да се избягват прекомерни вибрации на микрофона.

3.2.

Максималното ниво на шума в dB(A) се определя, както следва:

3.2.1.

през първата серия от измервания се затварят всички отвори (например врати и прозорци) върху серийно произведените със затворена кабина трактори;

3.2.1.1.

през втората серия от измервания същите трябва да се оставят отворени, при условие че когато са отворени не се създава риск за безопасността по пътищата, но повдигащите се или спускащите се предни стъкла трябва да останат затворени;

3.2.2.

шумът се измерва, като се използва характеристика на шумомера „бавно“ при натоварване на трактора, съответстващо на максималното ниво на шума, на предавка, която осигурява движение напред със скорост най-близка до 7,5 km/h.

Лостът за управление на подаването на гориво трябва да е в отворено положение. Натоварването се увеличава от режим на празен ход до режим, при който се достига максималното ниво на шума. След всяко нарастване на натоварването, преди измерването, трябва се изчака известно време, докато нивото на шума се стабилизира;

3.2.3.

шумът се измерва, като се използва характеристика на шумомера „бавно“, при натоварване на трактора, съответстващо на максималното ниво на шума, при всички предавки, различни от посочената в точка 3.2.2, при които отчетеното ниво на шума надвишава с най-малко 1 dB(A) нивото, отчетено при скоростта, посочена в точка 3.2.2.

Лостът за управление на подаването на гориво трябва да е в отворено положение. Натоварването се увеличава от режим на празен ход до режим, при който се достига максималното ниво на шума. След всяко нарастване на натоварването, преди измерването, трябва се изчака известно време, докато нивото на шума се стабилизира.

3.2.4.

шумът се измерва при максималната конструктивна скорост на трактор без товар.

3.3.

Протоколът за изпитването трябва да включва данните от измерванията на нивото на шума, извършени при следните условия:

3.3.1.

при предавка, осигуряваща скорост, най-близка до 7,5 km/h;

3.3.2.

на всяка предавка, ако са изпълнени условията, посочени в точка 3.2.3;

3.3.3.

при максималната конструктивна скорост.

4.   ОЦЕНКА

Резултатите от измерванията, извършени в съответствие с точки 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4, не трябва да превишават стойностите, определени в член 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

АПАРАТУРА, УСЛОВИЯ И МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

1.   ИЗМЕРВАТЕЛНА ЕДИНИЦА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

1.1.   Измервателна единица

Нивото на шума LA се измерва в dB с честотна характеристика А, изразено като dB(A).

1.2.   Измервателна апаратура

Възприеманото от водача ниво на шума се измерва с помощта на шумомер, съответстващ на типа, описан в Публикация № 179/1965, първо издание, на Международната електротехническа комисия.

При колебание на отчетените стойности трябва да се вземе средната от максималните стойности.

2.   УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ

Измерванията се провеждат при следните условия:

2.1.

тракторът трябва да бъде без товар, т.е. без допълнителното оборудване, но зареден с охлаждаща течност, смазочни масла, пълен резервоар с гориво, инструменти и водач. Последният не трябва да носи прекалено дебело облекло, шал или шапка. По трактора не трябва да има предмети, които биха могли да променят нивото на шума;

2.2.

гумите трябва да са напомпани с препоръчаното от производителя на трактора налягане; двигателят, трансмисията и ходовата част трябва да са с нормална работна температура, a жалузите на радиатора, ако има такива, трябва да останат напълно отворени;

2.3.

допълнителното оборудване, задвижвано от двигателя или със собствено задвижване, например стъклочистачки, вентилатор за отоплението, вал за отвеждане на мощност, трябва да е изключено по време на измерванията, ако е възможно да повлияе на измерването на нивото на шума; частите, които при нормални условия работят едновременно с двигателя, например вентилаторът за охлаждане на двигателя, трябва да са включени по време на измерването;

2.4.

мястото за изпитване трябва да бъде в открита и достатъчно тиха зона; то може да бъде например с формата на открита площадка с радиус 50 m, имаща практически хоризонтална централна част с радиус не по-малък от 20 m, или с формата на хоризонтален участък, включващ твърда писта, по възможност с равна повърхност и без набраздявания. Доколкото е възможно, пистата трябва да е чиста и суха (без чакъл, листа, сняг и др.). Наклони и неравности се допускат само ако предизвиканите от тях изменения на нивото на шума са в границите на допустимата грешка на измервателната апаратура;

2.5.

покритието на пистата трябва да е такова, че да не предизвиква прекомерен шум от гумите.

2.6.

времето трябва да е ясно и сухо, със слаб вятър.

Нивото на шума, достигащо до водача от околната среда, предизвиквано от вятъра или от други източници на шум, трябва да е по-ниско най-малко с 10 dB(A) от нивото на шума на трактора;

2.7.

ако за измерването се използва превозно средство, то трябва да бъде прикачено или да се движи на достатъчно разстояние от трактора, за да се избегне каквото и да е влияние. По време на измерването не трябва да има обекти, влияещи върху измерванията или отразяващи повърхности, разположени на по-малко от 20 m от всяка страна на пистата за изпитване или на по-малко от 20 m пред или зад трактора. Това условие може да се приеме за изпълнено, ако така предизвиканите изменения в нивото на шума останат в границите на допустимата грешка; в противен случай измерването трябва да се прекъсне, докато траят смущенията;

2.8.

всички измервания на една и съща серия трябва да се проведат на една и съща писта.

3.   МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

3.1.

Микрофонът се разполага на 250 mm встрани от равнината на симетрия на седалката, като се избира страната, от която се отчита по-високо ниво на шума.

Мембраната на микрофона е насочена напред, а центърът на микрофона е разположен на 790 mm над и на 150 mm напред спрямо базовата точка на седалката, описана в приложение III. Трябва да се избягват прекомерни вибрации на микрофона.

3.2.

Нивото на шума се определя, както следва:

3.2.1.

тракторът трябва да премине по мястото за изпитване с една и съща скорост най-малко три пъти, като продължителността е най-малко на 10 секунди;

3.2.2.

през първата серия от измервания се затварят всички отвори (например врати и прозорци) върху серийно произведените със затворена кабина трактори;

3.2.2.1.

през втората серия от измервания същите трябва да се оставят отворени, при условие че когато са отворени не се създава риск за безопасността по пътищата, но повдигащите се или спускащите се предни стъкла трябва да останат затворени;

3.2.3.

шумът се измерва при максимален режим на оборотите, при характеристика на шумомера „бавно“, тоест при предавка, осигуряваща скорост най-близка до 7,5 km/h при номинални обороти. По време на измерването тракторът трябва да бъде без товар.

4.   ОЦЕНКА

Резултатите от измерванията, извършени в съответствие с точки 3.2.2 и 3.2.3, не трябва да надхвърлят стойностите, определени в член 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗОВАТА ТОЧКА НА СЕДАЛКАТА

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1.

Базовата точка на седалката (S) е точката от надлъжната равнина на симетрия на седалката, в която се пресичат допирателната към долната част на облегалката и хоризонталната равнина. Тази хоризонтална равнина пресича долната повърхност на седалката на 150 mm пред базовата точка на седалката.

2.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗОВАТА ТОЧКА НА СЕДАЛКАТА

2.1.

Базовата точка на седалката се определя, като се използва устройството, показано на фигури 1 и 2 от допълнението към настоящото приложение, което позволява да се симулира натоварването, създавано от седящ върху седалката човек.

2.2.

Седалката трябва да е разположена в средата на диапазона на вертикалното ѝ регулиране, което се извършва независимо от хоризонталното регулиране. За определяне на местоположението на микрофона, предвидено в точка 3 от приложения I и II, седалката трябва да се постави в средата на диапазона на хоризонталното ѝ регулиране или възможно по-близо до тази среда.

3.   ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

3.1.

Устройството, посочено в точка 2.1, включва една опорна плоча и две плочи за облегалката.

3.2.

Долната плоча на облегалката е шарнирно свързана в областта на седалището (A) и на кръста (В), като положението на шарнира (В) може да се регулира по височина (вж. фигура 2).

4.   РАЗПОЛАГАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Устройството се разполага по следния начин:

4.1.

устройството се поставя върху седалката;

4.2.

то се натоварва със сила 550 N в точка, разположена на 50 mm пред връзка (А), а двете плочи на облегалката се притискат леко по допирателната към облегалката;

4.3.

ако не е възможно да се определи точно допирателната към долната част на облегалката, долната плоча на облегалката във вертикално положение се притиска леко към тази част на облегалката;

4.4.

ако окачването на седалката може да се регулира в съответствие с теглото на водача, окачването се регулира така, че седалката да застане на равни разстояния от двете си крайни положения.

Допълнение

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 7)

Директива 77/311/ЕИО на Съвета

(ОВ L 105, 28.4.1977 г., стр. 1)

 

Директива 82/890/ЕИО на Съвета

(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45)

единствено по отношение на позоваванията на Директива 77/311/ЕИО в член 1, параграф 1

Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24)

единствено по отношение на позоваванията на Директива 77/311/ЕИО в член 1, първо тире

Решение 96/627/ЕО на Комисията

(ОВ L 282, 1.11.1996 г., стр. 72)

 

Решение 2000/63/ЕО на Комисията

(ОВ L 22, 27.1.2000 г., стр. 66)

 

Директива 2006/26/ЕО на Комисията

(ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 22)

единствено член 2 и приложение II

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 7)

Акт

Срок за транспониране

Дата на прилагане

77/311/ЕИО

1 октомври 1978 г.

82/890/ЕИО

22 юни 1984 г.

97/54/ЕО

22 септември 1998 г.

23 септември 1998 г.

96/627/ЕО

29 септември 1999 г.

2000/63/ЕО

30 септември 2001 г.

2006/26/ЕО

31 декември 2006 г. (1)


(1)  В съответствие с член 5 от Директива 2006/26/ЕО:

„1.   От 1 януари 2007 г. по отношение на превозни средства, които изпълняват изискванията съответно на директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, държавите-членки не могат на основания, свързани с приложното поле на съответната директива:

а)

да отказват да предоставят типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение;

б)

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в експлоатация на такива превозни средства.

2.   От 1 юли 2007 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията съответно на директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, и на основания, свързани с приложното поле на съответната директива, държавите-членки:

а)

не предоставят типово одобрение на ЕО;

б)

могат да отказват предоставяне на национално типово одобрение.

3.   От 1 юли 2009 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията съответно на директиви 74/151/ЕИО, 78/933/ЕИО, 77/311/ЕИО и 89/173/ЕИО, изменени с настоящата директива, и на основания, свързани с приложното поле на съответната директива, държавите-членки:

а)

ще разглеждат сертификатите за съответствие, които съпровождат нови превозни средства в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО, като невалидни по смисъла на член 7, параграф 1;

б)

могат да отказват регистрацията, продажбата или пускането в експлоатация на такива нови превозни средства.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Директива 77/311/ЕИО

Директива 2006/26/ЕО

Настоящата директива

Член 1

 

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

 

Член 2, параграфи 1 и 4

Член 2, параграф 1, втора алинея

 

Член 2, параграф 2

 

 

Член 5, параграф 2

Член 2, параграф 2

 

Член 5, параграф 3

Член 2, параграф 3

Членове 3, 4 и 5

 

Членове 3, 4 и 5

Член 6, параграф 1

 

Член 6, параграф 2

 

Член 6

 

Член 7

 

Член 8

Член 7

 

Член 9

Приложение I

 

Приложение I

Приложение II

 

Приложение II

Приложение III

 

Приложение III

 

Приложение IV

 

Приложение V


Top