EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0023

Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно везните с неавтоматично действие (кодифицирана версия) (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 122, 16.5.2009, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 169 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; отменен от 32014L0031 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/23/oj

16.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 122/6


ДИРЕКТИВА 2009/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно везните с неавтоматично действие

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 90/384/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие (3) е била съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Задължение на държавите-членки е да защитават обществото от неточни резултати при измерване, извършено с помощта на везни с неавтоматично действие, когато те се използват в определени области на приложение.

(3)

В държавите-членки императивни разпоредби определят по-специално необходимите изисквания за работа на везните с неавтоматично действие, като установяват точно метрологичните и техническите изисквания, заедно с процедурите за контрол преди и след въвеждането на везните в експлоатация. Тези императивни разпоредби не водят задължително до различие в мерките за защита между отделните държави-членки, но въпреки това различията между тях пречат на търговията в рамките на Общността.

(4)

Настоящата директива следва да определи задължителните и съществени изисквания по отношение на метрологията и работата на везните с неавтоматично действие. За да може да се улесни доказването на съответствието с тези съществени изисквания, е необходимо на европейско ниво да има хармонизирани стандарти, по-специално за метрологичните и свързаните с проектирането и изработването характеристики, при чието спазване се приема, че везните съответстват на съществените изисквания. Тези хармонизирани на европейско ниво стандарти се разработват от частни структури и трябва да запазят своя характер на незадължителни указания. За тази цел Европейският комитет по стандартизация (CEN), Европейският комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) и Европейският институт по стандартизация в телекомуникациите (ETSI) са признати като органи, които са компетентни за приемане на хармонизирани стандарти (5) в съответствие с подписаните на 28 март 2003 г. между тези три органа, Комисията и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА) насоки за сътрудничество.

(5)

Въз основа на принципите, изложени в Резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход за техническа хармонизация и стандартизация (6), бяха приети редица директиви, предназначени да премахнат техническите бариери пред търговията; тези директиви съдържат разпоредби за нанасянето на маркировката за съответствие „СЕ“. В съобщението от 15 юни 1989 г. (7) относно глобален подход в областта на сертифицирането и изпитването Комисията предложи да се създадат единни правила относно еднакво графично оформление на маркировката за съответствие „СЕ“. В Резолюция от 21 декември 1989 г. относно глобален подход в областта на оценяване за съответствието (8) Съветът одобри като ръководен принцип възприемането на единен подход при употребата на маркировката за съответствие „СЕ“. Двата основни елемента на новия подход, които следва да бъдат прилагани, са съществените изисквания и процедурите по оценяване на съответствието.

(6)

За ефикасната защита на ползвателите или трети лица е необходимо да се оцени съответствието с метрологичните и техническите изисквания. Съществуващите процедури за оценяване на съответствието в различните държави-членки са различни. За избягване на многократното оценяване на съответствието, което от своя страна също така пречи на свободното движение на везните, следва да се предвиди взаимно признаване на процедурите по оценяване на съответствието от държавите-членки. За да се улесни взаимното признаване на процедурите по оценяване на съответствието, следва по-специално да се предвидят общностни процедури, както и критерии за определяне на органите, отговорни за изпълнение на задачите, свързани с процедурите за оценяване на съответствието.

(7)

Следователно е важно да се гарантира, че тези определени органи осигуряват високо ниво на качество в цялата общност.

(8)

При наличието върху везните с неавтоматично действие на маркировката за съответствие „СЕ“ и на знака с буквата „М“ трябва да се приеме, че е налице съответствие с настоящата директива и трябва да бъде излишно повтарянето на вече осъществено оценяване на съответствието.

(9)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и за прилагане на директивите, посочени в приложение VII, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за всички везни с неавтоматично действие.

2.   За целите на настоящата директива се различават следните случаи на употреба на везни с неавтоматично действие:

а)

i)

определяне на масата за целите на търговските сделки;

ii)

определяне на масата за изчисляване на пътни такси, тарифи, такси, премии, глоби, възнаграждения, обезщетения или подобен тип плащания;

iii)

определяне на масата с оглед прилагането на законови или подзаконови актове или за осъществяването на съдебни експертизи;

iv)

определяне на масата за медицински цели при измерване на теглото на пациенти с оглед лекарско наблюдение, диагностициране и лечение;

v)

определяне на масата за производството на лекарствени средства в аптеките въз основа на лекарски предписания и определяне на масата при анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;

vi)

определяне на цената като функция на масата при директна продажба на клиенти и при производството на готови опаковки.

б)

Всички други видове употреба, различни от изброените в буква а).

Член 2

За целите на настоящата директива:

1.

„везна“ означава средство за измерване за определяне на масата на едно тяло на основата на действащата върху това тяло сила на притегляне; една везна може да служи още за определяне на други, свързани с масата величини, количества, параметри или характеристики;

2.

„везна с неавтоматично действие“ или „везна“ означава везна, която при измерването изисква намесата на обслужващо лице;

3.

„хармонизиран стандарт“ означава техническа спецификация (европейски стандарт или хармонизиран документ), приета от Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) или Европейския институт по стандартизация в телекомуникациите (ETSI), или от два или три от тези органи, по поръчение на Комисията съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (9) и общите насоки за сътрудничество между Комисията, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА) и тези три органа, подписани на 28 март 2003 г.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат само везни, които съответстват на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), се въвеждат в експлоатация само везни, които съответстват на изискванията на настоящата директива и които съответно носят маркировката за съответствие „СЕ“, предвидена в член 11.

Член 4

Везни, които се използват за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение I.

Ако във везна са вградени устройства или е свързана с устройства, които не се използват за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), тези съществени изисквания не се прилагат за тези устройства.

Член 5

1.   Държавите-членки не препятстват пускането на пазара на везни, които отговарят на изискванията съгласно настоящата директива.

2.   Държавите-членки не препятстват въвеждането в експлоатация за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), на везни, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 6

1.   Държавите-членки приемат, че е налице съответствие със съществените изисквания, определени в приложение I, по отношение на везни, които съответстват на националните стандарти, въвеждащи хармонизираните стандарти, отговарящи на тези съществени изисквания.

2.   Комисията публикува данните за публикацията на посочените в параграф 1 хармонизирани стандарти в Официален вестник на Европейските общности.

Държавите-членки публикуват данните за публикацията на посочените в параграф 1 национални стандарти.

Член 7

Ако държава-членка или Комисията счита, че хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1, не отговарят напълно на съществените изисквания, определени в приложение I, Комисията или заинтересованата държава-членка внася въпроса в постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, наричан по-долу „Комитетът“, като излагат мотивите за своята позиция.

Комитетът представя становището си незабавно.

В светлината на становището на Комитета Комисията уведомява държавата-членка дали е необходимо тези стандарти да се заличат от публикациите, посочени в член 6, параграф 2.

Член 8

1.   Ако една държава-членка установи, че везни, означени с маркировката за съответствие „СЕ“, посочена в приложение II, точки 2, 3 и 4, не отговарят на изискванията на настоящата директива, въпреки че са инсталирани правилно и се използват по предназначение, тя предприема всички подходящи мерки за изтеглянето на тези везни от пазара и за налагане на ограничение или на забрана на въвеждането им в експлоатация и/или пускането им на пазара.

Заинтересованата държава-членка уведомява Комисията незабавно за такива мерки, като посочва основанието за своето решение, по-специално когато несъответствието се дължи на:

а)

неспазване на съществените изисквания, предвидени в приложение I, когато везните не съответстват на хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1;

б)

неправилното прилагане на хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1;

в)

празноти в хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1.

2.   Комисията се консултира незабавно със заинтересованите страни.

След тази консултация тя уведомява незабавно държавата-членка, която е предприела действия, за резултатите от консултацията. Ако Комисията счита, че мерките са оправдани, тя уведомява незабавно и останалите държави-членки.

Ако решението се дължи на празноти в стандартите, Комисията след консултация със заинтересованите страни внася въпроса в Комитета в срок от два месеца, когато държавата-членка, която е взела мерките, възнамерява да ги запази; след това Комисията започва процедурата, посочена в член 7.

3.   Ако везна, която не отговаря на изискванията за съответствие, носи маркировката за съответствие „СЕ“, компетентната държава-членка предприема подходящи действия срещу лицето, което е нанесло маркировката, и уведомява за това Комисията и останалите държави-членки.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки биват уведомени за хода и резултатите от тази процедура.

ГЛАВА 2

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 9

1.   Съответствието на везните със съществените изисквания, установени в приложение I, се удостоверява по избор на заявителя по една от следните процедури:

а)

ЕО изследване на типа, предвидено в приложение II, точка 1, последвано от ЕО декларация за съответствие на типа (осигуряване на качеството на производството), посочена в приложение II, точка 2, или от ЕО проверка, посочена в приложение II, точка 3.

Въпреки това ЕО изследване на типа не е задължително за везни, в които не се използват електронни устройства и чиито устройства за измерване на товара не използват пружини за уравновесяване на товара;

б)

ЕО проверка на единичен продукт, посочена в приложение II, точка 4.

2.   Документите и кореспонденцията във връзка с посочените в параграф 1 процедури се съставят на официалния език на държавата-членка, в която се провеждат посочените процедури, или на един от приетите езици от органа, нотифициран в съответствие с член 10, параграф 1.

3.   Когато за везните се прилагат други директиви, отнасящи се до други аспекти и предвиждащи нанасяне на маркировката за съответствие „СЕ“, то тази маркировка посочва, че везната се счита за съответстваща на разпоредбите на тези други директиви.

Когато през преходен период една или повече от приложимите за везните директиви позволява на производителя да избере приложимия режим, маркировката за съответствие „СЕ“ посочва съответствие само с приложените от производителя директиви. В такъв случай данните за публикацията на приложените директиви, така както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат посочени в задължително изискваните съгласно тези директиви документи, бележки или инструкции, които придружават везните.

Член 10

1.   Държавите-членки нотифицират останалите държави-членки и Комисията за органите, които са определили за провеждането на посочените в член 9 процедури, както и за специфичните задачи, с които тези органи са натоварени, и идентификационните номера, които Комисията предварително е предоставила на тези органи.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък на нотифицираните органи, включващ идентификационния им номер и задачите, за които са били нотифицирани. Комисията осигурява актуализирането на този списък.

2.   Държавите-членки прилагат определените в приложение V минимални критерии за определянето на тези органи. За органи, които отговарят на установените в съответните хармонизирани стандарти критерии, се приема, че отговарят критериите, определени в посоченото приложение.

3.   Държава-членка, която е определила даден орган, отменя своето решение, ако органът вече не отговаря на посочените в параграф 2 критерии за определянето му. Тя информира незабавно останалите държави-членки и Комисията за това и оттегля нотификацията.

ГЛАВА 3

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ „СЕ“ И НАДПИСИ

Член 11

1.   На везни, чието ЕО съответствие е било установено, се нанасят, по отчетлив начин и в лесно четлива и незаличима форма, маркировката за съответствие „СЕ“, както и необходимите допълнителни данни, посочени в приложение IV, точка 1.

2.   На всички други везни се нанасят по отчетлив, лесно четлив и незаличим начин надписите, посочени в приложение IV, точка 2.

3.   Забранява се нанасяне на маркировки върху везни, когато тези маркировки могат да заблудят трети лица по отношение на значението и графичното оформяне на маркировката за съответствие „СЕ“. Върху везните могат да се нанасят всякакви други маркировки, при условие че не се намалява отчетливостта и четливостта на маркировката за съответствие „СЕ“.

Член 12

Без да се засяга член 8:

а)

когато държава-членка установи неправомерно нанасяне на маркировка за съответствие „СЕ“, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе везната в съответствие с разпоредбите за маркировката за съответствие „СЕ“ и да преустанови нарушението при условия, определени от държавата-членка;

б)

при продължаване на несъответствието държавата-членка приема всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на везната или осигурява изтеглянето ѝ от пазара в съответствие с процедурите, предвидени в член 8.

Член 13

Ако везна, която се използва за някоя от целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), съдържа или е свързана с устройства, които не подлежат на оценяването на съответствието, посочено в член 9, върху всяко подобно устройство се нанася знак за ограничена употреба, определен в приложение IV, точка 3. Знакът се нанася върху устройствата по отчетлив и незаличим начин.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че везните с маркировка за съответствие „СЕ“, свидетелстваща за съответствието им с разпоредбите на настоящата директива, продължават да отговарят на тези изисквания.

Член 15

Във всяко решение, взето в съответствие с настоящата директива, което води до ограничаване на въвеждането в експлоатация на везни, се посочват точно мотивите, на които се основава.

Решението се съобщава незабавно на заинтересованото лице, което едновременно с това бива информирано за средствата за правна защита, които са на негово разположение съгласно действащото законодателство на съответната държава-членка, и за сроковете за използване на тези средства.

Член 16

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Директива 90/384/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение VII, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и за прилагане на директивите, посочени в приложение VII, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 18

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 33.

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. (ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 57) и решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение VII, част А.

(5)  ОВ C 91, 16.4.2003 г., стр. 7.

(6)  ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 267, 19.10.1989 г., стр. 3.

(8)  ОВ C 10, 16.1.1990 г., стр. 1.

(9)  OB L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Използвана е терминологията на Международната организация по законова метрология (OIML).

Предварителни бележки

Ако в една везна е вградено или тя е свързана с повече от едно показващо или печатащо устройство, което се използва за целите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), съществените изисквания не се прилагат за онези устройства, които повтарят резултатите от измерването и не могат да повлияят на правилното функциониране на везната, в случай че резултатите от измерването се отпечатват или запаметяват по правилен и незаличим начин върху част от везната, която отговаря на съществените изисквания, както и че резултатите са достъпни за двете страни, заинтересовани от измерването. Въпреки това при везни, използвани при директна продажба на клиенти, показващите и печатащите устройства за продавача и купувача трябва да отговарят на съществените изисквания.

МЕТРОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Единици за маса

Използват се законовите единици за маса по смисъла на Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (1).

При спазване на посоченото по-горе условие се допускат следните единици:

единици от системата SI: килограм, микрограм, милиграм, грам, тон,

британска единица: тройунция за определяне на масата на ценни метали,

друга единица извън системата SI: метричен карат за определяне на масата на скъпоценни камъни.

За везни, при които се използва горепосочената британска единици за маса, приложимите определени по-долу съществени изисквания се преобразуват в тази единица чрез проста интерполация.

2.   Класове на точност

2.1.   Определят се следните класове на точност:

I.

Специален

II.

Висок

III.

Среден

IIII.

Обикновен

Характеристиките на тези класове са представени в таблица 1.

Таблица 1

Класове на точност

Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления

FOR-L_2009122BG.01001101.notes.0001.xml.jpg

минималнa стойност

минималнa стойност

максимална стойност

I

0,001

g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001

g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1

g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

За везни от класове II и III, предназначени за определяне на тарифи за превоз, минималният товар се намалява до 5 е.

2.2.   Скални деления

2.2.1.

Реалното (d) и проверочното (е) скално деление имат следната форма:

1 × 10к, 2 × 10к или 5 × 10к единици за маса,

при което к е цяло число или нула.

2.2.2.

За всички везни без спомагателни показващи устройства

d = e.

2.2.3.

За везни със спомагателни показващи устройства се прилагат следните условия

е = 1 × 10к g,

d < e ≤ 10 d,

освен за везните от клас I с d < 10–4 g, за които е = 10–3 g.

3.   Класифициране

3.1.   Везни с един обхват на измерване

Везни със спомагателно показващо устройство се класифицират в клас I или II. За тези везни долните граници на товара за тези два класа се взимат от таблица 1, при което проверочното скално деление (е) от колона 3 се заменя от реалното скално деление (d).

Ако d < 10–4 g, максималният товар за клас I може да бъде по-малък от 50 000 е.

3.2.   Многообхватни везни

Повече обхвати на измерване са разрешени, ако те са ясно означени върху везната. Всеки отделен обхват на измерване се класифицира съгласно точка 3.1. Ако обхватите на измерване попадат в различни класове на точност, везната трябва да отговаря на най-строгите изисквания, приложими за класовете на точност, в които попадат обхватите на измерване.

3.3.   Многоинтервални везни

3.3.1.

Везни с един обхват на измерване могат да имат няколко частични обхвата на измерване (многоинтервални везни).

Многоинтервалните везни не трябва да имат спомагателни показващи устройства.

3.3.2.

Всеки частичен обхват на измерване i от многоинтервалната везна се определя чрез:

неговото проверочно деление еi:

e(i + 1) > ei

неговия максимален товар Махi:

Maxr = Max

неговия минимален товар Mini:

Mini = Max(i – 1)

и Min1 = Min

при което

i

=

1, 2, … r

i

=

номер на частичния обхват

r

=

общ брой на частичните обхвати

Всички товари са нето товари независимо от стойността на използваната тара.

3.3.3.

Частичните обхвати се класифицират съгласно таблица 2. Всички частични обхвати попадат в един и същ клас на точност, като този клас е класът на точност на везната.

Таблица 2

Многоинтервални везни

i

=

1, 2, … r,

i

=

номер на частичния обхват,

r

=

общ брой на частичните обхвати.


Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления

минимална стойност

минимална стойност (2)

FOR-L_2009122BG.01001101.notes.0002.xml.jpg

максимална стойност

FOR-L_2009122BG.01001101.notes.0003.xml.jpg

I

0,001

g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001

g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1

g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Точност

4.1.   При прилагане на процедурите, предвидени в член 9, грешката на показанието не трябва да надхвърля максималната допустима грешка, посочена в таблица 3. При цифрово показание грешката на показанието се коригира с грешката от закръгляване.

Максималните допустими грешки се прилагат за нето и тара стойностите за всички възможни товари, с изключение на предварително зададените тара стойности.

Таблица 3

Максимални допустими грешки

Товар

Максимално допустима грешка

клас I

клас II

клас III

клас IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

±1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±1,5 e

4.2.   Максималните допустими грешки при употреба са равни на удвоената стойност на максималните допустими грешки, определени в точка 4.1.

5.   Резултатите от измерването с една везна трябва да могат да бъдат повторени и възпроизведени от другите показващи устройства на везната и при използване на други методи на уравновесяване.

Резултатите от измерването трябва да са достатъчно нечувствителни към промените в положението на товара върху устройството за приемане на товара.

6.   Везната трябва да реагира на незначителни изменения на товара.

7.   Влияещи величини и стабилност

7.1.   Везните от класове II, III и IIII, които могат да бъдат денивелирани при употребата им, трябва да бъдат достатъчно нечувствителни към денивелацията, която може да възникне при нормална употреба.

7.2.   Везните трябва да отговарят на метрологичните изисквания в температурния обхват, посочен от производителя. Този обхват трябва да бъде най-малко равен на:

5 °С за везна от клас I,

15 °С за везна от клас II,

30 °С за везна от клас III или клас IIII.

Ако няма други данни, посочени от производителя, температурният обхват е от – 10 °С до + 40 °С.

7.3.   Захранваните от електрическата мрежа везни трябва да отговарят на метрологичните изисквания при условия на захранване в нормални граници на промяна на захранването.

Захранваните от батерии везни трябва да показват всяко спадане на напрежението на батерията под необходимата минимална стойност и в този случай трябва да продължават да функционират правилно или да се изключват автоматично.

7.4.   Електронните везни, с изключение на тези от класове I и II, при които „е“ е по-малко от 1 g, трябва да отговарят на метрологичните изисквания при висока относителна влажност на въздуха в горната граница на температурния обхват.

7.5.   Продължителното натоварване на везните от клас II, III или IIII и задържането им под товар трябва да оказва незначително влияние върху показанието под товар и върху нулевото показание веднага след отстраняването на товара.

7.6.   При други условия везните трябва да продължат да функционират правилно или да се изключват автоматично.

Проектиране и изработване

8.   Общи изисквания

8.1.   Проектирането и изработването на везните трябва да гарантират запазването на метрологичните им характеристики при правилна употреба и инсталиране в среда, за която са предназначени. Стойността на масата трябва да бъде посочена.

8.2.   При смущения електронните везни не трябва да показват значителни грешки или трябва да ги установяват и посочват автоматично.

При автоматично откриване на значителна грешка електронните везни трябва да издават светлинен или звуков сигнал, който продължава, докато използващият везната предприеме коригиращи действия или докато недостатъкът изчезне.

8.3.   Изискванията по точки 8.1 и 8.2 трябва да се изпълнени постоянно през нормален период от време в зависимост от употребата, за която са предвидени тези везни.

Цифровите електронни устройства трябва винаги да осигуряват подходящ контрол за нормалното протичане на процеса на измерване и на всички процеси на запаметяване и прехвърляне на данни, както и за правилно функциониране на показващите устройства.

При автоматично откриване на значителна грешка от стареене електронните везни трябва да издават светлинен или звуков сигнал, който да продължава, докато използващите ги предприемат коригиращи действия или грешката не изчезне.

8.4.   Метрологичните качества на електронните везни не трябва да се повлияват отрицателно от свързването на външни устройства с помощта на подходящ интерфейс.

8.5.   Везните не трябва да притежават характеристики, които могат да улеснят употребата им с цел измама; възможностите за неумишлена неправилна употреба трябва да бъдат сведени до минимум. Компонентите на везната, които не трябва да бъдат демонтирани или настройвани от използващия везната, трябва да бъдат защитени от такива действия.

8.6.   Везните трябва да са проектирани така, че предвидените в настоящата директива задължителни проверки да могат да се извършват без забавяне.

9.   Показание на резултатите от измерването и на други стойности на масата

Показанието на резултатите от измерването и на други стойности на масата трябва да е точно и недвусмислено и не трябва да бъде заблуждаващо; показващото устройство трябва да позволява лесно отчитане на показанието при нормални условия на употреба.

Наименованията и означенията на единиците, посочени в точка 1 от настоящото приложение, трябва да съответстват на изискванията на Директива 80/181/ЕИО, като се добавя означението „ct“ за метричен карат.

Везната не трябва да дава показание, по голямо от максималния товар (Мах) плюс 9 е.

Спомагателно показващо устройство е допустимо само за стойности след десетичния знак. Показващо устройство с повишена разделителна способност може да се използва само временно; по време на функционирането му не трябва да бъде възможно отпечатването на резултатите.

Допълнителни показания са допустими, само ако се изключи възможността за объркването им с основното показание.

10.   Отпечатване на резултатите от измерването и на други стойности на масата

Отпечатаните резултати трябва да бъдат точни, ясно означени и недвусмислени. Печатът трябва да е ясен, четлив, незаличим и траен.

11.   Нивелиране

В случай на необходимост везните се оборудват с нивелиращо устройство и нивелир, чиято чувствителност е достатъчна, за да гарантира правилното инсталиране.

12.   Настройване на нулата

Везните могат да имат устройства за нулиране. Те трябва да осъществяват точно настройване на нула и трябва да не разрешават получаването на погрешни резултати от измерване.

13.   Устройства за тариране и за предварително задаване на тара

Везните могат да имат едно или повече устройства за тариране, както и едно устройство за предварително задаване на тара. Устройствата за тариране трябва да осъществяват точно настройване на показанието на нула и правилно измерване на нетото. Устройството за предварително задаване на тарата трябва да гарантира точно изчисляване на нетото.

14.   Допълнителни изисквания за везни с максимален товар до 100 kg, използвани при директна продажба на клиенти

Везните, използвани при директна продажба на клиенти, трябва да показват недвусмислено на клиента цялата съществена информация за процеса на измерването, а при везни, които изчисляват цената — изчислението на цената на продукта, който купува.

Ако се показва продажната цена, то тя трябва да бъде точно изчислена.

Съществените показания при везните, които изчисляват цената, трябва да остават видими достатъчно дълго време, за да позволят на клиента да ги прочете правилно.

При везните, които изчисляват цена, извършването на различни от измерването и изчисляването на цената функции е допустимо само тогава, когато всички показания от всички действия се отпечатват по ясен и недвусмислен начин и са групирани по подходящ начин върху касов бон или етикет, предназначен за клиента.

Везните не трябва да имат характеристики, които могат да доведат пряко или косвено до показания, които не могат да бъдат разбрани лесно и бързо.

Везните трябва да осигуряват защита на клиента срещу неправилни плащания при покупко-продажба, дължащи се на неправилното им функциониране.

Не са допустими спомагателни показващи устройства и показващи устройства с повишена разделителна способност.

Допълнителни устройства се допускат само тогава, когато е изключена употребата им с цел измама.

Везни, които са подобни на везните, използвани при директна продажба на клиенти, и които не отговарят на изискванията на настоящата точка, трябва да имат в близост до показанието нанесен по траен начин надпис „Забранени за директна продажба“.

15.   Етикетиращи везни, отпечатващи цената

Етикетиращи везни, отпечатващи цената, трябва да отговарят на същите изисквания както везни, които изчисляват цената за директна продажба на клиенти, доколкото тези изисквания се отнасят и за въпросните везни. Отпечатването на етикет с цената не трябва да бъде възможно под определен минимален товар.


(1)  ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40.

(2)  При i = r се прилага съответната колона от табл. 1, при което „е“ се замества от „еr“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.   ЕО изследване на типа.

1.1.   ЕО изследването на типа е процедура, с която нотифициран орган проверява и удостоверява, че везна, представителна за предвиденото производство, отговаря на съществените изисквания на настоящата директива.

1.2.   Заявлението за ЕО изследване на типа се подава само до един нотифициран орган от производителя или от негов упълномощен представител, установен в Общността.

Заявлението съдържа:

име и адрес на производителя и, ако заявлението се подава от упълномощен представител, неговото име и адрес,

писмена декларация, че заявлението не е подадено до друг нотифициран орган,

техническата документация, описана в приложение III.

Заявителят предоставя на разположение на нотифицирания орган везна, представителна за предвиденото производство (наричана по-долу „тип“).

1.3.   Нотифицираният орган:

1.3.1.

изследва техническата документация и проверява дали типът е произведен в съответствие с тази техническа документация;

1.3.2.

съгласува със заявителя мястото, където изследванията и/или изпитванията ще бъдат проведени;

1.3.3.

провежда или организира провеждането на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали, когато не са приложени хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1, избраните от производителя решения съответстват на съществените изисквания;

1.3.4.

провежда или организира провеждането на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали съответните стандарти, когато производителят е избрал да прилага, са действително приложени, като така гарантира съответствието със съществените изисквания.

1.4.   Ако типът съответства на разпоредбите от настоящата директива, нотифицираният орган издава на заявителя сертификат за ЕО одобрение на типа. Този сертификат съдържа заключенията от изследването, условия, ако има такива, за валидността му, необходимите данни за идентифициране на одобрената везна и при необходимост описание на нейния начин на действие. Всички съответни технически документи, като чертежи и схеми, се прилагат към сертификата за ЕО одобрение на типа.

Сертификатът има срок на валидност десет години от датата на издаването му, който може да бъде удължаван за нови периоди от десет години.

При основни промени в устройството на везната, например в резултат на прилагането на нови технически решения, срокът на валидност на сертификата може да се ограничи до две години и да се удължи с три години.

1.5.   Всеки нотифициран орган предоставя периодично на разположение на всички държави-членки списък със:

получените заявления за ЕО изследване на типа,

издадените сертификати за ЕО одобрение на типа,

отказите по заявления за сертификат за одобрение на типа,

допълнения и изменения на вече издадени документи.

Всеки нотифициран орган уведомява незабавно всички държави-членки за случаите на отнемане на сертификат за ЕО одобрение на типа.

Всяка държава-членка предоставя тази информация на разположение на нотифицираните от нея органи.

1.6.   Другите нотифицирани органи могат да получат копие от сертификатите и приложенията към тях.

1.7.   Заявителят уведомява нотифицирания орган, който е издал сертификата за ЕО одобрение на типа, за всички модификации в одобрения тип.

Модификациите в одобрения тип изискват допълнително одобрение от страна на нотифицирания орган, който е издал сертификата за ЕО одобрение на типа, когато тези модификации могат да повлияят върху съответствието със съществените изисквания на настоящата директива или върху предписаните условия за употреба на везната. Това допълнително одобрение се дава под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕО одобрение на типа.

2.   ЕО декларация за съответствие на типа (осигуряване на качеството на производството)

2.1.   ЕО декларацията за съответствие на типа (осигуряване на качеството на производството) е процедура, с която производителят, който изпълнява задълженията по точка 2.2, декларира, че въпросните везни, когато е приложимо, съответстват на изискванията на настоящата директива, така както това е описано в сертификата за ЕО одобрение на типа.

Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката за съответствие „СЕ“ и надписите, предвидени в приложение IV, върху всяка една везна и попълва декларация за съответствие.

Маркировката за съответствие „СЕ“ се допълва от идентификационния номер на нотифицирания орган, който отговаря за ЕО надзора, посочен в точка 2.4.

2.2.   Производителят трябва да е въвел подходяща система по качеството, както е описано в точка 2.3, и да подлежи на ЕО надзор, както е посочено в точка 2.4.

2.3.   Система по качеството

2.3.1.

Производителят подава заявление за одобряване на неговата система по качеството до нотифициран орган.

Заявлението съдържа:

ангажимент за изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството,

ангажимент за поддържане на одобрената система по качеството, за да се осигури нейната пригодност и ефективност.

Производителят предоставя на нотифицирания орган всякаква необходима информация, по-специално документацията относно системата по качеството и техническата документация за везната.

2.3.2.

Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на везните с типа, описан в сертификата за ЕО одобрение на типа, и с изискванията на настоящата директива.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на писмени правила, процедури и инструкции. Тази документация на системата по качеството трябва да позволява правилно разбиране на програмите, плановете, наръчниците и записите, свързани с качеството.

Документацията трябва да включва по-специално подходящо описание на:

целите по качеството и организационна структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта,

процеса на производство, методите на контрол и осигуряване на качеството, както и систематичните мерки, които ще се прилагат,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и тяхната честота,

средства за наблюдение на постигането на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.

2.3.3.

Нотифицираният орган изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията на точка 2.3.2. Той приема, че е налице съответствие с тези изисквания за системи за осигуряване на качеството, които въвеждат съответен хармонизиран стандарт.

Той уведомява за своето решение производителя и информира другите нотифицирани органи за него. Уведомлението до производителя съдържа заключенията от изследването, а в случай на отказ — основания за решението.

2.3.4.

Производителят или негов упълномощен представител уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всички актуализации на системата, свързани с промените, в резултат например от нови технологии или нови концепции за качеството.

2.3.5.

Всеки нотифициран орган, който оттегля одобрението на система по качеството, уведомява за това останалите нотифицирани органи.

2.4.   ЕО надзор

2.4.1.

Целта на ЕО надзора е да гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията си, произтичащи от одобрената система по качеството.

2.4.2.

За целите на проверката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата за производство, проверка, изпитване и съхраняване; той предоставя на нотифицирания орган цялата необходима информация, и по-специално:

документацията на системата по качеството,

техническата документация,

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други подобни.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството; той представя на производителя доклад от одита.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения е възможно нотифицираният орган да извърши частичен или пълен одит. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, когато е приложимо — доклад за одита.

2.4.3.

Нотифицираният орган гарантира, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството.

3.   ЕО проверка

3.1.   ЕО проверката е процедура, чрез която производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че везните, проверени по реда на точка 3.3, са — където е приложимо — в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на приложимите изисквания на настоящата директива.

3.2.   Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес да осигури, когато е приложимо, съответствието на везните с одобрения тип, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката за съответствие „СЕ“ върху всяка една везна и изготвя писмена декларация за съответствие.

3.3.   Нотифицираният орган извършва подходящите изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на продукта с изискванията на настоящата директива посредством изследване и изпитване на всяка една везна по начина, определен в точка 3.5.

3.4.   За везни, които не подлежат на ЕО одобрение на типа, документацията, свързана с проектирането на везните, посочена в приложение III, трябва да бъде на разположение на нотифицирания орган при поискване.

3.5.   Проверка чрез изследване и изпитване на всяка една везна.

3.5.1.

Всички везни се изследват поотделно и се извършват подходящите изпитвания, определени в приложимите хармонизирани стандарти, посочени в член 6, параграф 1, или се провеждат равностойни изпитвания с цел да се провери, ако е приложимо, съответствието с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите изисквания на настоящата директива.

3.5.2.

Нотифицираният орган нанася или възлага нанасянето на идентификационния си номер върху всяка една везна, чието съответствие е установено, и изготвя писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания.

3.5.3.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

4.   ЕО проверка на единичен продукт

4.1.   ЕО проверка на единичен продукт е процедура, чрез която производител или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че везната, проектирана по правило за дадено приложение, за която е издаден сертификатът, посочен в точка 4.2, съответства на приложимите изисквания на настоящата директива. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката за съответствие „СЕ“ върху везната и изготвя писмена декларация за съответствие.

4.2.   Нотифицираният орган изследва везната и извършва подходящите изпитвания, определени в съответните хармонизирани стандарти, посочени в член 6, параграф 1, или равностойни изпитвания, за да провери съответствието на везната с приложимите изисквания на настоящата директива.

Нотифицираният орган нанася или възлага нанасянето на идентификационния си номер върху везната, чието съответствие с изискванията е установено, и изготвя писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания.

4.3.   Целта на посочената в приложение III техническа документация, свързана с проектирането на везната, е да позволи оценяване на съответствието ѝ с изискванията на настоящата директива, както и разбирането на устройството, производството и действието на везната. Тя трябва да е достъпна за нотифицирания орган.

4.4.   Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

5.   Общи разпоредби

5.1.   Процедурите ЕО декларация за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството), ЕО проверка и ЕО проверка на единичен продукт могат да се извършват в предприятието на производителя или на всяко друго място, ако превозът до мястото на употреба не изисква разглобяване на везната и ако въвеждането в експлоатация на мястото на употреба не изисква сглобяването на везната или други технически монтажни дейности, които е възможно да повлияят върху резултатите от работата на везната, както и ако земното ускорение на мястото на въвеждане в експлоатация се взема предвид или ако резултатите от работата на везната не се влияят от промените в земното ускорение. Във всички други случаи те се извършват на мястото на употреба на везната.

5.2.   Ако резултатите от работата на везната се влияят от промените в земното ускорение, процедурите, посочени в точка 5.1, могат да бъдат проведени на два етапа, като вторият етап обхваща всички изследвания и изпитвания, при които резултатите се влияят от земното ускорение, а първият етап — всички останали изследвания и изпитвания. Вторият етап се провежда на мястото на употреба на везната. Ако някоя държава-членка е установила предварително на територията си гравитационни зони, то изразът „на мястото на употреба на везната“ може да се разбира също като „в гравитационната зона на употреба на везната“.

5.2.1.   Когато производителят е предпочел да извърши на два етапа една от посочените в точка 5.1 процедури и тези два етапа се провеждат от различни лица, върху везните, преминали през първия етап на процедурата, се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в този етап.

5.2.2.   Лицето, което провежда първия етап от процедурата, издава за всяка една везна писмен сертификат, съдържащ необходимите за нейната идентификация данни и посочващ проведените изследвания и изпитвания.

Лицето, което провежда втория етап на процедурата, извършва изследванията и изпитванията, които все още не са извършени.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

5.2.3.   Производителят, който е избрал да използва ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството) през първия етап, може през втория етап да използва същата процедура или да избере да използва процедурата на ЕО проверка.

5.2.4.   След завършване на втория етап върху везната се нанася маркировката за съответствие „СЕ“ заедно с идентификационния номер на нотифицирания орган, участвал във втория етап.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Техническата документация трябва да позволява да се разберат устройството, начинът на производство и начинът на действие на продукта, както и да се оцени неговото съответствие с изискванията на настоящата директива.

Техническата документация съдържа, когато това е необходимо за оценката, най-малко следните елементи:

общо описание на типа,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компоненти, възли, електрически вериги и др.,

описания и обяснения, необходими за разбиране на приложените документи, включително за начина на действие на везната,

списък на хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1, които са приложени изцяло или частично, както и описание на решенията, възприети за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти, посочени в член 6, параграф 1, не са били приложени,

резултати от извършени конструктивни изчисления, проведени изследвания и др.,

протоколи от изпитвания,

сертификатите за ЕО одобрение на типа и резултати от съответните изпитвания на везни, които съдържат части, еднакви с тези в проекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ „СЕ“ И НАДПИСИ

1.   Везни, за които се прилага процедурата на ЕО за оценяване на съответствие

1.1.

Върху тези везни трябва да са нанесени:

а)

маркировката за съответствие „СЕ“, която се състои от инициалите „СЕ“, описани в приложение VI,

идентификационният/ите номер/а на нотифицирания/те орган/и, упражнил/и ЕО надзора или провел/и ЕО проверката.

Посочените по-горе маркировка и надписи се нанасят върху везната и отчетливо се групират;

б)

зелен квадратен знак с дължина на страната най-малко 12,5 mm, който съдържа главната печатна буква „М“ в черен цвят;

в)

следните надписи:

ако е приложимо, номер на сертификата за ЕО одобрение на типа,

знака или наименованието на производителя,

класа на точност, ограден с овал или с две хоризонтални линии, свързани от две полуокръжности,

максималния товар, изразен като Мах …,

минималния товар, изразен като Min …,

проверочното скално деление, изразено като е = …,

последните две цифри от годината на нанасяне на маркировката за съответствие „СЕ“;

и, когато е приложимо:

фабричен номер,

за везните, съставени от отделни, но взаимно свързани части: идентификационния знак на всяка отделна част,

стойността на скалното деление, ако се различава от „е“, изразено като d = …,

максималния обхват на добавената тара, изразен като Т = + …,

максималния обхват на изваждащата тара, ако се различава от Мах, изразен като Т = – …,

стойността на делението на устройството за тариране, ако се различава от „d“, изразена като dТ = …,

граничния товар, ако се различава от Мах, изразен като Lim …,

специфичните граници на температурен обхват, изразени като … °С/ … °С,

предавателното число между устройството за приемане на товара и устройството за измерване на товара.

1.2.

Върху везните се предвиждат подходящи места за нанасяне на маркировката за съответствие „СЕ“ и/или на надписите. Те трябва да бъдат нанесени така, че да не могат да се отстраняват без разрушаване и да бъдат видими, когато везната е поставена в положение за нормална употреба.

1.3.

Ако се използва информационна табела, върху тази табела трябва да може да бъде поставена пломба, освен ако е невъзможно отстраняването ѝ без разрушаване. Ако върху информационната табела може да бъде поставена пломба, то върху нея трябва да може да бъде нанасян знак от контрол.

1.4.

Надписите Max, Min, e и d също трябва да се нанесат в близост до показанието за резултата, ако вече не са нанесени там.

1.5.

Върху всяко устройство за измерване на товара, което е свързано или може да бъде свързано с едно или повече устройства за приемане на товара, трябва да бъдат нанесени съответните надписи за тези устройства за приемане на товара.

2.   Други везни

Върху останалите везни трябва да бъдат нанесени:

знак или наименование на производителя,

максимален товар, изразен като Мах …

Върху тези везни не трябва да бъде нанесен знакът, предвиден в точка 1.1, буква б).

3.   Знак за ограничена употреба, предвиден в член 13

Този знак се състои от главна печатна буква „М“ в черен цвят, нанесена върху червен фон с формата на квадрат със страна най-малко 25 mm, като целият знак е пресечен по двата диагонала на квадрата.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Минимални критерии, прилагани от държавите-членки при определяне на органите за изпълнение на задачите, свързани с посочените в член 9 процедури

1.

Органите трябва да разполагат с необходимите персонал, средства и оборудване.

2.

Персоналът на органите трябва да бъде технически компетентен и да отговаря на изискванията за професионална почтеност.

3.

При провеждане на изпитванията, изготвяне на протоколите, издаване на сертификатите и упражняване на надзора, предвидени в настоящата директива, органите трябва да работят независимо от среди, групи или отделни лица, които имат пряк или косвен интерес от везните с неавтоматично действие.

4.

Персоналът на органите трябва да спазва задължение за служебна/професионална тайна.

5.

Ако гражданската им отговорност не се поема от държавата по силата на националното законодателство, органите трябва да сключат застраховка „Гражданска отговорност“.

Спазването на условията, посочени в точки 1 и 2, се проверява редовно от държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ „СЕ“

Маркировката за съответствие „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“ в следната форма:

Image

При увеличаване и намаляване на маркировката за съответствие „СЕ“ се спазват показаните по-горе пропорции.

Отделните елементи на маркировката за съответствие „СЕ“ трябва да имат принципно еднакви вертикални размери, които не могат да бъдат по-малки от 5 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЧАСТ A

Отменена директива и нейното изменение

(посочени в член 17)

Директива 90/384/ЕИО на Съвета

(ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 1)

 

Директива 93/68/ЕИО на Съвета

(ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1)

Единствено член 1, точка 7 и член 8

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство и за прилагане

(посочени в член 17)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

90/384//ЕИО

30 юни 1992 г.

1 януари 1993 г. (1)

93/68/ЕИО

30 юни 1994 г.

1 януари 1995 г. (2)


(1)  В съответствие с член 15, параграф 3 от Директива 90/384/ЕИО държавите-членки разрешават за период десет години от датата на прилагане законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети от държавите-членки за целите на транспонирането в националното законодателство на посочената директива, пускането на пазара и/или в експлоатация на везни, съответстващи на действащите преди 1 януари 1993 г. разпоредби.

(2)  В съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 93/68/ЕИО: „До 1 януари 1997 г. държавите-членки допускат пускането на пазара и употребата на продукти, съобразени с маркировките в сила до 1 януари 1995 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 90/384/ЕИО

Настоящата директива

Съображение 5, последно изречение

Член 2, точка 3

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 2, точка 1

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 2, точка 2

Член 1, параграф 1, трета алинея

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, уводно изречение

Член 1, параграф 2, уводно изречение

Член 1, параграф 2, буква a), точка 1

Член 1, параграф 2, буква а), подточка i)

Член 1, параграф 2, буква a), точка 2

Член 1, параграф 2, буква а), подточка ii)

Член 1, параграф 2, буква a), точка 3

Член 1, параграф 2, буква а), подточка iii)

Член 1, параграф 2, буква a), точка 4

Член 1, параграф 2, буква а), подточка iv)

Член 1, параграф 2, буква a), точка 5

Член 1, параграф 2, буква а), подточка v)

Член 1, параграф 2, буква a), точка 6

Член 1, параграф 2, буква а), подточка vi)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, първа алинея, първо изречение

Член 7, първа алинея

Член 6, първа алинея, второ изречение

Член 7, втора алинея

Член 6, втора алинея

Член 7, трета алинея

Член 7

Член 8

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3, буква a)

Член 9, параграф 3, първа алинея

Член 8, параграф 3, буква б)

Член 9, параграф 3, втора алинея

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14, първо изречение

Член 15, първа алинея

Член 14, второ изречение

Член 15, втора алинея

Член 15, параграфи 1—3

Член 15, параграф 4

Член 16

Член 15, параграф 5

Член 17

Член 18

Член 16

Член 19

Приложения I—VI

Приложения I—VI

Приложение VII

Приложение VIII


Top