EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0004

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 година относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/4/oj

24.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/39


ДИРЕКТИВА 2009/4/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (1), и по специално член 15 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 15 от Директива 2006/22/ЕО измененията на приложенията към посочената директива, необходими за тяхното адаптиране към най-добрите практики в областта на правоприлагането и проверките на времената на шофиране и периодите на почивка, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 12, параграф 2 от нея.

(2)

След въвеждането на цифровия тахограф вниманието на Комисията бе привлечено към нова опасност, произтичаща от инсталирането на устройства за заблуждаване на системата, които по този начин понижават ефективността от прилагането на социалното законодателство във връзка с пътния транспорт.

(3)

Следователно е уместно да се гарантира предприемането на целенасочени проверки за такова оборудване от страна на държавите-членки по време на проверки на пътя и проверки в предприятието.

(4)

За да се гарантира ефективността на такива проверки, е необходимо също да се определи стандартното оборудване, с което трябва да разполагат проверяващите служители.

(5)

Приложения I и II към Директива 2006/22/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/22/ЕО се изменя, както следва:

1.

В приложение I, част А се добавя следната точка 5:

„5.

Когато е уместно и с оглед на съображенията за безопасност, проверка на инсталираното в превозните средства записващо оборудване с цел установяване на наличието или употребата на средство(а), целящо(и) разрушаването, потискането, манипулацията или промяната на данни, или внасящо(и) смущения в електронния обмен на данни между елементите на записващото оборудване, или на средства, потискащи или променящи по такъв начин данните преди криптиране.“

2.

В приложение II се добавя следната точка 3:

„3.

Специфично оборудване за анализ, снабдено с подходящ софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специален софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробния скоростен профил на превозните средства преди проверката на тяхното записващо оборудване.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.


Top