Help Print this page 

Document 32009D0965

Title and reference
ЕО: Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер С(2009) 8680) (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 341, 22.12.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/965/oj
Multilingual display
Text

22.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/1


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(нотифицирано под номер С(2009) 8680)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/965/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като взе предвид препоръката на Европейската железопътна агенция (№ ERA/REC/XA/01-2009) от 17 април 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

В член 27, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО от Европейската железопътна агенция се изисква да изготви предложение за референтен документ, съдържащ препратки към всички национални правила, прилагани от държавите-членки за въвеждане в експлоатация на превозни средства. Този документ трябва да съдържа националните правила на всяка държава-членка за всеки от параметрите, посочени в приложение VII към Директива 2008/57/ЕО, и да определя групата, посочена в раздел 2 от същото приложение, към която принадлежат правилата. Тези правила трябва да включват правилата, нотифицирани съгласно член 17, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО, включително правилата, нотифицирани след приемането на ТСОС (особени случаи, неразрешени въпроси, дерогации), както и правилата, нотифицирани съгласно член 8 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Първата версия на този документ се представя на Комисията не по-късно от 1 януари 2010 г.

(2)

За бъде възможно извършването на сравнения и кръстосаното позоваване по отношение на даден параметър между изискванията на ТСОС и тези на националните правила, списъкът на параметрите, които се проверяват във връзка с въвеждането в експлоатация на превозни средства, които не са в съответствие с ТСОС, следва да запази съвместимостта си със съществуващите споразумения и да се основава на тях, като същевременно отразява ТСОС. Поради това е необходимо детайлността на списъка на параметрите да бъде на значително по-високо ниво от посочената в момента в раздел 1 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО. Уместно е подробният списък на параметрите, посочен в приложението към настоящото решение, да бъде приет като база за референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Референтният документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО, се изготвя на базата на списъка на параметрите, посочен в приложението към настоящото решение.

За всяка държава-членка той съдържа също някои основни данни за националната законодателна рамка, която се прилага към въвеждането на железопътни превозни средства в експлоатация.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и Европейската железопътна агенция, представена от своя изпълнителен директор.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на параметрите, използвани за класифициране на националните правила в референтния документ, посочен в член 27 от Директива 2008/57/ЕО

Реф. №

Параметри

Обяснения

1.0

Обща документация

Обща документация (включително описание на нови, обновени или преоборудвани превозни средства и на тяхното предназначение, информация за конструкцията, ремонта, функционирането и поддръжката им, техническо досие и т.н.)

1.1

Обща документация

Обща документация, техническо описание на превозното средство, неговата конструкция и вид транспорт, за който е предназначено (превоз на дълги разстояния, крайградски превоз, превоз на къси разстояния за ежедневно пътуващи и т.н.), в това число информация за обичайната и максималната скорост, предвидени по проект, общи планове, диаграми и данни, необходими за регистрите, например дължина на превозното средство, подредба на осите, междуосово разстояние, маса за единица и т.н.

1.2

Инструкции и изисквания за поддръжка

 

1.2.1

Инструкции за поддръжка

Ръководства и листовки по поддръжката, включващи необходимите инструкции за поддържане на проектираните нива на безопасност на превозното средство

Всички съответни професионални квалификации, т.е. уменията, необходими за поддържане на оборудването

1.2.2

Инструкция за проектиране на ремонтите

 

1.3

Инструкции и документация за експлоатация

 

1.3.1

Инструкции за експлоатация в нормален и влошен режим на превозното средство

 

1.4

Цялостни изпитвания на превозното средство по линията

 

2.0

Конструкция и механични части

Механична цялост на превозните средства и връзка между тях (включително теглични и буферни съоръжения, проходи), якост на конструкцията на превозното средство и на оборудването (например седалки), товароспособност, пасивна безопасност (включително вътрешна и външна удароустойчивост)

2.1

Конструкция на превозното средство

 

2.1.1

Устойчивост и цялост

Този параметър покрива например изискванията към механичната устойчивост на корпуса на вагона, подрамковата конструкция, системите за окачване, спряговете, почистващия механизъм и снегорина. Механичната устойчивост на отделни елементи от този списък, като талига, ходова част, букси, ос, колела и пантограф ще бъде описана отделно

2.1.2

Товароспособност

 

2.1.2.1

Условия на натоварване и претеглена маса

 

2.1.2.2

Натоварване на ос и на колело

За отделни колела/оси в съответствие с условията на натоварване в 2.1.2.1

2.1.3

Технология за свързване

 

2.1.4

Повдигане

 

2.1.5

Прикрепване на устройства към корпуса на вагона

 

2.1.7

Връзки между различните части на превозното средство

Например връзка/окачване между корпуса на вагона и талигата

2.2

Механични интерфейси за крайни или вътрешни спрягове

 

2.2.1

Автоматичен спряг

 

2.2.2

Характеристики на спасителните спрягове

Относно експлоатационните изисквания за оказване на помощ на влакове вж. също 13.1 и 13.3

2.2.3

Винтови спрягове

 

2.2.4

Елементи на съоръженията за отбиване, вътрешен спряг и теглене

Включително конструкция, функции и характеристики, например еластичност на буфери

2.2.5

Буферна маркировка

 

2.2.6

Теглична кука

 

2.2.7

Проходи

 

2.3

Пасивни мерки за безопасност

В това число например плуг за отклоняване на препятствия, ограничаване на отрицателното ускорение, пространството за оцеляване, конструкционна цялост на обитаемите помещения, намаляване на риска от дерайлиране и качване на вагоните един върху друг, ограничаване на последствията от навлизане в участък с изкривявания на коловоза, вътрешни съоръжения за пасивна безопасност

3

Взаимодействие с коловоза и определяне на габаритите

Механични връзки с инфраструктурата (вкл. статично и динамично поведение, просвети и сглобки, междурелсие, ходова част и т.н.)

3.1

Габарити на превозното средство

Съвместимост на профила на превозното средство с инфраструктурата и с други превозни средства (статични и динамични габарити) въз основа на референтни статични и динамични габарити

3.1.1

Специфичен случай

Специфичен случай (например превозни средства, които ще бъдат транспортирани с ферибот)

3.2

Динамика на превозното средство

Динамично поведение на подвижния състав, включително еквивалентна коничност, критерий за нестабилност, махаловидно окачване на кошовете, подсигуряване срещу дерайлиране по извит релсов път, натоварване на коловоза и т.н.

3.2.1

Безопасност и динамика при движение

В това число толеранс на превозното средство по отношение на изкривявания на коловоза, движение при завои или извиване на релсовия път, безопасно движение в точките на пресичане и т.н.

3.2.2

Еквивалентна коничност, профил на колелата и ограничения

 

3.2.3

Параметри за съвместимост на натоварването на коловоза

Например динамична сила, упражнявана от колелото, сили, упражнявани от колелата върху коловоза (квазистатична сила от колелото, максимална обща динамична странична сила, квазистатична водеща сила)

3.2.4

Вертикално ускорение

Например динамични ефекти, предавани на връхната конструкция на мостове, включително резонанс на мостове

3.3

Талиги/ходова част

 

3.3.1

Талиги

 

3.3.2

Колооси (оси + колела)

Включително колооси с променливи габарити, корпус на оста и т.н.

3.3.3

Колела

 

3.3.4

Взаимодействие колело—релса (включително смазване на ребордите на колелата и опесъчаване)

Взаимодействие колело—релса (включително смазване на ребордите на колелата, натиск/износващи взаимодействия колело—релса и изисквания за опесъчаване във връзка със задвижващите, спирачните и детекторните влакови системи)

3.3.5

Буксови лагери на колелата

 

3.3.6

Съгласуване на минималния радиус на завоите

Стойности и условия (например скачени/разкачени вагони)

3.3.7

Защита на колелата

„Защита на колелата от препятствия по релсите“

3.4

Ограничение на максималното надлъжно положително и отрицателно ускорение

 

4

Спирачна система

Елементи на спирачното оборудване (включително за защита срещу приплъзване на колелата, управление на спирането, спирачно действие в експлоатационен режим, при аварийно спиране и в неподвижно състояние)

4.1

Функционални изисквания към спирачната система на влака

Например автоматичност, последователност, издръжливост…

4.2

Изисквания за безопасност към спирачната система на влака

 

4.2.1

Взаимно блокиране на спирачната и задвижващата система

Например преустановяване на задвижването

4.3

Спирачна система

Признати конструктивни и сродни стандарти

Препратка към съществуващи решения, например UIC

4.4

Команда за спиране

Изисквания към командата за спиране относно типа спирачка и типа устройство, разрешеното закъснение между командата и задействането на спирачката…

4.4.1

Команда за аварийно спиране

 

4.4.2

Команда за спиране при нормално движение

 

4.4.3

Пряка команда за спиране

 

4.4.4

Динамична команда за спиране

 

4.4.5

Команда за спиране при паркиране

 

4.5

Показатели при спирачната система

 

4.5.1

Аварийно спиране

 

4.5.2

Спиране при нормално движение

 

4.5.3

Изчисления във връзка с топлинния капацитет

 

4.5.4

Спирачка за паркиране

 

4.6

Управление на сцеплението при спиране

 

4.6.1

Ограничения на профила на сцепление колело/релса

 

4.6.2

Система за защита срещу приплъзване на колелото

 

4.7

Производство на спирачна сила

Изисквания към оборудването, създаващо спирачна сила, за всеки тип спирачна система

4.7.1

Фрикционна спирачка

Включително свойства на материала, например за спирачни калодки от композитни материали

4.7.1.1

Спирачни калодки

 

4.7.1.2

Спирачен диск

 

4.7.1.3

Спирачни накладки

 

4.7.2

Динамична спирачка, свързана със задвижването

 

4.7.3

Магнитно-релсова спирачка

 

4.7.4

Релсова спирачка, действаща с токове на Фуко

 

4.7.5

Спирачка за паркиране

 

4.8

Указания за състоянието на спирачката и за грешки

 

4.9

Изисквания към спирачките във връзка със спасителни дейности

 

5.0

Параметри, свързани с пътниците

Съоръжения и обстановка за пътниците, включително прозорци и врати за пътниците, потребности на лица с намалена подвижност и т.н.

5.1

Достъп

Функционални и технически спецификации, например за лица с ограничена подвижност

5.1.1

Външни врати

 

5.1.2

Вътрешни врати

 

5.1.3

Свободни пътеки във вагоните

 

5.1.4

Стъпала и осветление

 

5.1.5

Промени във височината на пода

 

5.1.6

Дръжки

 

5.1.7

Помощни средства за качване

 

5.2

Прозорци

Например механични характеристики на прозорци и стъкла, изисквания относно аварийни ситуации

За механичните характеристики на предните стъкла вж. 9.1.3.1

5.3

Тоалетни

Вж. 6.2.1.1 за освобождаване на тоалетните

5.4

Информация по отношение на пътниците

 

5.4.1

Система за осведомяване на пътниците

 

5.4.2

Означения и информация

В това число инструкции за безопасност и аварийни маркировки за пътниците

5.5

Седалки и специални съоръжения за лица с ограничена подвижност

С изключение на темата за достъп (покрита в 5.1)

5.6

Специални съоръжения за пътниците

 

5.6.1

Повдигащи системи

Съвместимост с общностното или с националното законодателство, ако съществува такова

5.6.2

Отоплителни, вентилационни и климатични системи

Например качество на въздуха, изисквания в случай на пожар (изключване)

5.6.3

Други

Например автомати за напитки

6.0

Околни условия и аеродинамични ефекти

Въздействие на околната среда върху превозното средство и въздействие на превозното средство върху околната среда (включително аеродинамични условия и взаимодействие на превозното средство с релсовата част на железопътната система, както и с външната среда)

6.1

Въздействие на околната среда върху превозното средство

 

6.1.1

Околни условия, въздействащи върху превозното средство

 

6.1.1.1

Надморска височина

 

6.1.1.2

Температурата

 

6.1.1.3

Влажност

Например мерки срещу кондензация и замръзване

6.1.1.4

Дъжд

 

6.1.1.5

Сняг, лед и градушка

Например оборудване за почистване на снега, снегорин, нагреватели против обледеняване и т.н.

6.1.1.6

Слънчево лъчение

 

6.1.1.7

Въздействия на химически вещества и прахови частици

Въздействие на химически вещества и малки летящи частици (например от баласт) върху оборудването и функциите на превозното средство

6.1.2

Аеродинамични въздействия върху превозното средство

Аеродинамични въздействия върху оборудването и функциите на превозното средство

6.1.2.1

Въздействие на страничния вятър

Въздействие на страничния вятър върху оборудването и функциите на превозното средство

6.1.2.2

Максимални промени на налягането в тунелите

Въздействие на бързи промени на налягането на околната среда върху оборудването и функциите на превозното средство

6.2

Въздействие на превозното средство върху околната среда

 

6.2.1

Емисии на химически вещества и прахови частици

Граници за химическите вещества и праховите частици, отделяни от превозното средство

6.2.1.1

Отпадъци от тоалетните

Отпадъци, изхвърляни от тоалетните в околната среда

6.2.1.2

Емисии на изгорели газове

Емисии на изгорели газове в околната среда

6.2.2

Граници за емисиите на шум

Граници за емисиите на шум в околната среда

6.2.2.1

Въздействие на външния шум

Въздействие на шума, произведен от превозното средство, върху околната среда на железопътната система

6.2.2.2

Въздействие на шума в стационарни условия

Въздействие на шума, произведен от превозното средство в стационарни условия, върху околната среда на железопътната система

6.2.2.3

Въздействие на шума при потегляне

Въздействие на шума, възникнал при стартиране на превозното средство, върху околната среда на железопътната система

6.2.2.4

Въздействие на шума при преминаване

Въздействие на шума, възникнал при преминаване на превозното средство, върху околната среда на железопътната система

6.2.3

Граници за аеродинамичните натоварвания

Граници за въздействието на аеродинамичните натоварвания, причинени от превозното средство, върху други части на железопътната система и върху околната среда

6.2.3.1

Челно върхово налягане

Въздействие на възникващото в челото на влака върхово налягане при движение по линията

6.2.3.2

Аеродинамични въздействия върху пътници/материали върху платформата

Аеродинамични смущения, засягащи пътници/материали върху платформата, в това число методи за оценка и оперативни условия за товарене

6.2.3.3

Аеродинамични въздействия върху работещи по железопътната линия

Аеродинамични смущения върху работещи по железопътната линия

6.2.3.4

Изхвърляне на баласт вследствие на завихряне и въздействието му върху съседни обекти

 

7.0

Външни предупреждения, функции за маркиране и изисквания за цялостност на софтуера

Външни предупреждения, функции за маркиране и цялостност на софтуера, като например свързани с безопасността функции, въздействащи върху поведението на влака, включително влаковата шина

7.1

Цялостност на софтуера, използван при свързани с безопасността функции

Например цялостност на софтуера за влаковата шина

7.2

Визуални и звукови сигнални и предупредителни функции на превозното средство

 

7.2.1

Обозначение на превозното средство

 

7.2.2

Външни светлини

 

7.2.2.1

Фарове

 

7.2.2.2

Предни сигнални светлини

 

7.2.2.3

Задни сигнални светлини

 

7.2.2.4

Управление на светлините

 

7.2.3

Локомотивна свирка

 

7.2.3.1

Тонове на локомотивната свирка

 

7.2.3.2

Нива на звуковото налягане на предупредителния сигнал

Извън кабината — вж. 9.2.1.2 за вътрешното ниво на звука

7.2.3.3

Локомотивни свирки, защита

 

7.2.3.4

Локомотивни свирки, управление

 

7.2.3.5

Локомотивни свирки, контролиране на нивата на звуковото налягане

 

7.2.4

Скоби

Например изисквания за предни и задни сигнали: светлини, флагове и т.н.

8.0

Бордови системи за енергоснабдяване и управление

Бордови системи за задвижване, енергоснабдяване и управление плюс системата за връзка на превозното средство с инфраструктурата за енергоснабдяване и всички аспекти на електромагнитната съвместимост

8.1

Изисквания към тяговите показатели

 

8.1.1

Остатъчно ускорение при максимална скорост

 

8.1.2

Остатъчна тяга в режим на влошени условия

 

8.1.3

Изисквания към тракционното сцепление колело/релса

 

8.2

Функционална и техническа спецификация по отношение на връзката между превозното средство и енергийната подсистема

 

8.2.1

Функционална и техническа спецификация по отношение на електрозахранването

 

8.2.1.1

Електрозахранване

 

8.2.1.2

Импеданс между пантографа и колелата

 

8.2.1.3

Напрежение и честота на въздушната контактна електрозахранваща линия

 

8.2.1.4

Рекуперативно връщане на енергия

 

8.2.1.5

Максимална мощност и максимален ток, разрешени за черпене от контактната мрежа

В това число и максимален ток при престой

8.2.1.6

Фактор на мощността

 

8.2.1.7

Енергийни смущения на системата

 

8.2.1.7.1

Хармонични характеристики и съответни пренапрежения на въздушната контактна мрежа

 

8.2.1.7.2

Въздействие на постояннотоковата съставна при захранване с променлив ток

 

8.2.1.8

Електрическа защита

Например възможност за избор между бордовата система за защита и тази на подстанцията

8.2.2

Функционални и конструкционни параметри на пантографа

 

8.2.2.1

Обща конструкция на пантографа

 

8.2.2.2

Геометрия на плъзгача на пантографа

 

8.2.2.3

Статичен контактен натиск на пантографа

 

8.2.2.4

Динамичен контактен натиск на пантографа (включително динамично поведение и аеродинамични ефекти)

В това число качество на токоприемането

8.2.2.5

Работен обхват на пантографите

 

8.2.2.6

Допустимо натоварване по ток

 

8.2.2.7

Разположение на пантографите

 

8.2.2.8

Изолиране на пантографа от превозното средство

 

8.2.2.9

Спускане на пантографа

 

8.2.2.10

Преминаване през секции за разделяне на фазите

 

8.2.2.11

Преминаване през секции за разделяне на електрозахранващи системи

 

8.2.3

Функционални и конструкционни параметри на контактните накладки

 

8.2.3.1

Геометрия на контактните накладки

 

8.2.3.2

Материал на контактните накладки

 

8.2.3.3

Оценка на материала на контактните накладки

 

8.2.3.4

Откриване на счупване на контактна накладка

 

8.2.3.5

Допустимо натоварване по ток

 

8.3

Електрозахранваща и задвижваща система

 

8.3.1

Измерване на консумацията на електроенергия

 

8.3.2

Конфигурация на основната електрическа верига

 

8.3.3

Елементи за високо напрежение

 

8.3.4

Заземяване

 

8.4

Електромагнитна съвместимост

Електромагнитната съвместимост между бордовата система за електрозахранване и управление и:

други елементи на бордовата система за електрозахранване и управление на същото превозно средство;

други превозни средства;

релсовата част на железопътната система;

околната среда.

8.4.1

Електромагнитна съвместимост в рамките на бордовата система за електрозахранване и управление

Електромагнитната съвместимост между елементите на бордовата система за електрозахранване и управление

8.4.2

Електромагнитна съвместимост с мрежата за сигнализация и телекомуникации

Електромагнитната съвместимост между бордовата система за електрозахранване и управление и мрежата за сигнализация и телекомуникации на железопътната линия

8.4.3

Електромагнитна съвместимост с други превозни средства и с релсовата част на железопътната система

Електромагнитната съвместимост между бордовата система за електрозахранване и управление и други превозни средства, както и релсовата част на железопътната система, различна от мрежата за сигнализация и телекомуникации

8.4.4

Електромагнитна съвместимост с околната среда

Електромагнитната съвместимост между бордовата система за електрозахранване и управление и околната среда на железопътната система (в това число лица, намиращи се в съседство или върху платформата, пътници, водачи/персонал)

8.5

Мерки за предпазване от електрически опасности

 

8.6

Изисквания към дизелови и други топлинни системи за задвижване

 

8.7

Системи, нуждаещи се от специални мерки за контрол и защита

 

8.7.1

Резервоари и тръбопроводи за запалими течности

Специални изисквания към резервоарите и тръбопроводите за запалими течности (включително гориво)

8.7.2

Системи със съдове под налягане/оборудване за високо налягане

 

8.7.3

Инсталации с парни котли

 

8.7.4

Технически системи в потенциално експлозивна атмосфера

Специални изисквания към технически системи в потенциално експлозивна атмосфера (например системи, захранвани с течен газ, природен газ или с акумулаторни батерии, включително и защита на трансформаторния резервоар)

8.7.5

Детектори на йонизация

 

8.7.6

Хидравлични/пневматични системи за енергоснабдяване и управление

Функционални и технически спецификации, например за системи за енергоснабдяване със сгъстен въздух, капацитет, тип, температурен диапазон, изсушители на въздух (кули), индикатори на температурата на кондензация, изолиране, характеристики на въздушното засмукване, индикатори на грешки и т.н.

9.0

Съоръжения, интерфейси и обстановка за персонала

Бордовите съоръжения, интерфейси, работни условия и обстановка за персонала (включително кабини за водачите и интерфейси водач—машина)

9.1

Конструкция на кабината на водача

 

9.1.1

Конструкция на кабината

 

9.1.1.1

Вътрешна планировка

Например изисквания относно наличното пространство, подредбата и ергономичните изисквания

9.1.1.2

Ергономия на работния пулт

 

9.1.1.3

Седалка на водача

 

9.1.1.4

Средства за обмен на документи на разположение на водача

 

9.1.1.5

Други устройства за управление на работата на влака

 

9.1.2

Достъп до кабината на водача

 

9.1.2.1

Достъп, напускане и врати

 

9.1.2.2

Аварийни изходи в кабината на водача

 

9.1.3

Предно стъкло в кабината на водача

 

9.1.3.1

Механични характеристики

 

9.1.3.2

Оптически характеристики

 

9.1.3.3

Оборудване

Например устройства за предпазване от заскрежаване и запотяване на стъклата, за външно почистване и т.н.

9.1.3.4

Фронтална видимост

 

9.2

Условия на работа

 

9.2.1

Условия на околната среда

 

9.2.1.1

Отоплителни, вентилационни и климатични системи в кабината на водача

 

9.2.1.2

Шум в кабината на водача

Включително ниво на акустичното налягане на свирката в кабината

9.2.1.3

Осветление в кабината на водача

 

9.2.2

Други

 

9.3

Интерфейс водач—машина

Оборудване в кабината на водача за наблюдение и контрол на безопасната работа на влака

9.3.1

Интерфейс водач—машина

 

9.3.1.1

Индикация на скоростта

Протоколирането на скоростта е разгледано в 9.6

9.3.1.2

Дисплеи и екрани на водача

 

9.3.1.3

Органи за управление и индикация

 

9.3.2

Наблюдение от страна на водача

Функция за контрол на активността на водача (например контрол за бдителност)

9.3.3

Фронтална и странична видимост

 

9.4

Маркировка и обозначения в кабината на водача

Статично представяне на основна информация за водача

9.5

Оборудване и други бордови съоръжения за персонала

 

9.5.1

Бордови съоръжения за персонала

 

9.5.1.1

Достъп на персонала за осъществяване на скачване/разкачване

 

9.5.1.2

Външни степенки и ръкохватки за използване от маневристи

 

9.5.1.3

Складови отделения за използване от персонала

 

9.5.1.4

Други съоръжения

 

9.5.2

Врати за достъп на персонала и товарите

Врати, подсигурени със системи за отваряне само от персонала, в това число и доставящия хранителни продукти персонал

9.5.3

Бордови инструменти и преносимо оборудване

Например оборудване, необходимо на водача или персонала в аварийна ситуация

9.5.4

Система за звукова комуникация

Например за осъществяване на връзка между:

персонала на влака,

персонала на влака и лица във/извън влака

9.6

Записващо устройство

Предназначено за наблюдаване на поведението на водача и на влака

9.8

Функция за дистанционно управление

 

10

Пожарна безопасност и евакуация

 

10.1

Пожарна безопасност

 

10.1.1

Концепция за противопожарна защита

 

10.1.1.1

Класификация на превозното средство от гледна точка на противопожарната защита

 

10.1.2

Мерки за защита от пожар

 

10.1.2.1

Общи защитни мерки за превозни средства

 

10.1.2.2

Мерки за защита от пожар за специални видове превозни средства

Например изисквания относно способността за движение при пожар на товарни или пътнически влакове, защитата на водача и т.н.

10.1.2.3

Защита на кабината на водача

 

10.1.2.4

Противопожарни бариери

 

10.1.2.5

Свойства на материалите

 

10.1.2.6

Пожарни детектори

 

10.1.2.7

Оборудване за гасене на пожари

 

10.2

Аварии

 

10.2.1

Аварийни изходи за пътниците

 

10.2.2

Информация, оборудване и достъп на спасителните служби

 

10.2.3

Система за подаване на алармен сигнал от пътниците

 

10.2.4

Аварийно осветление

 

10.3

Допълнителни мерки

 

11

Поддръжка

Бордови съоръжения и интерфейси за поддръжка

11.1

Съоръжения за почистване на влака

 

11.1.1

Съоръжения за външно почистване на влака

Например външно почистване в инсталация за миене на влакове

11.1.2

Вътрешно почистване на влаковете

 

11.2

Съоръжения за презареждане на влака с гориво

 

11.2.1

Системи за освобождаване от употребена вода

В това число система за изпразване на тоалетните

11.2.2

Водоснабдителна система

Спазване на санитарните предписания

11.2.3

Други снабдителни съоръжения

Например специални изисквания за гарово обслужване на влакове

11.2.4

Елементи за връзка със системата за презареждане при неелектрически влакове

Например дюзи за дизелови горива и други

12.0

Бордови контрол, управление и сигнализация

Цялото бордово оборудване, необходимо за гарантиране на безопасността и за контрол и управление на движението на влаковете с разрешение да пътуват по мрежата, и неговото въздействие върху релсовата част на железопътната система

12.1

Бордова радиосистема

 

12.1.1

Радиосистема, несъвместима с GSM-R

 

12.1.2

Радиосистема, съвместима с GSM-R

 

12.1.2.1

Текстови съобщения

Специални изисквания за текстови съобщения (например при авария)

12.1.2.2

Прехвърляне на повиквания

Изисквания и условия за прехвърлянето на повиквания

12.1.2.3

Повиквания до всички

Изисквания и условия за повиквания до всички

12.1.2.4

Свързани с радиосистемата изисквания към кабината

Тоест други задължителни национални изисквания към кабината, свързани с радиосистемата, които не са задължителни съгласно ТСОС

12.1.2.5

Избор на мрежа чрез външен превключвател

 

12.1.2.6

Функции от общ характер на радиосистемата

Тоест други задължителни национални изисквания от общ характер към радиосистемата, които не са задължителни съгласно ТСОС

12.1.2.7

MMI функционалност на първичния контролер

Изисквания към мобилната радиоапаратура на кабината, възникващи въз основа на MMI функционалността на контролера

12.1.2.8

Използване на ръчни преносими апарати като мобилни уреди за връзка

Като първична или резервна система за връзка

12.1.2.9

Капацитет на бордовата GSM-R система

Например изискване за възможност за пакетна комутация

12.1.2.10

Интерфейс GSM-R — ETCS

Например синхронизация на идентификаторите на влакове

12.1.2.11

Връзка и роуминг между мрежите на GSM-R

Приложимо до издаването на нова цел за Eirene през 2010 г.

12.1.2.12

Пресичане на граници

Приложимо до издаването на нова цел за Eirene през 2010 г.

12.1.2.13

GPRS и ASCI

Покрива се от очакваната заявка за промяна на националните правила

12.1.2.14

Интерфейс между съоръженията за безопасност на водача на подвижния състав, системата за бдителност и бордовата апаратура за GSM-R

Приложимо до издаването на нова цел за Eirene през 2010 г.

12.1.2.15

Тестова спецификация за мобилно оборудване GSM-R

Ще бъде приключена чрез добавки към спецификациите Eirene

12.1.2.16

Управляван/автоматичен избор на мрежа

 

12.1.2.17

Записване и отписване

 

12.1.2.18

Управление на версиите на GSM-R

Приключена тема — покрита от процедура на Агенцията; да бъде заличена от списъка на отворените въпроси в ТСОС. Не се очакват национални правила

12.2

Бордова сигнализация

 

12.2.1

Национални бордови сигнални системи

Системи за контрол и предупреждение, включително „полева функция за аварийно спиране“ и други национални изисквания за защита на влаковете

12.2.2

Съвместимост на сигналната система с останалата част на влака

Съвместимост на бордовото сигнално оборудване с други бордови системи, например спирачна, тягова и т.н.

12.2.3

Съвместимост на подвижния състав с инфраструктурата на трасето

Например съвместимост с релсови детектори или детектори от типа „Hot Axle“; вж. 8.4.2 относно електромагнитната съвместимост

12.2.3.1

Връзка между диаметъра на колелото и разстоянието между осите

 

12.2.3.2

Свободно от метал пространство около колелата

 

12.2.3.3

Метална маса на превозното средство

 

12.2.4

Кабинна система за сигнализация по ETCS

 

12.2.4.1

Събуждане

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.2

Категории влакове

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.3

Изисквания към експлоатационните характеристики на бордовото GSM-R оборудване относно качеството на работа

Качество на работа на GSM-R, изисквано от ETCS

12.2.4.4

Използване на режимите на ETCS

Изисквания към използването на режими на ETCS, засягащи разрешителни на превозни средства, надхвърлящи тези в ТСОС

12.2.4.5

Изисквания по ETCS при превозни средства, управлявани от позиция извън кабината

Изисквания, надхвърлящи или противоречащи на изискванията в ТСОС по отношение на управляването от позиция извън кабината, например радиоуправление от наземен персонал при маневриране

12.2.4.6

Функционалност пресичане на нива

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.7

Граници на безопасността на спиране

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.8

Надеждност — достъпност — изисквания за безопасност

Ще се реши чрез ревизия на ТСОС

12.2.4.9

Сигнални табели

Изисквания към превозното средство по отношение на видимостта на табелите (например разпръскване на лъча на предния фар, видимост от кабината), решени отчасти в 2.3.0d; ще се реши напълно в базова версия 3

12.2.4.10

Ергономични аспекти на интерфейса водач—машина

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.11

Стойности на променливи по ETCS, контролирани извън UNISIG — ръководство

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.12

Изисквания относно съвместимостта с КМ

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.13

Изисквания за предварително оборудване с бордови ETCS съоръжения

Приключена тема — покрита от глава 7 по споразумение с RISC през март 2009 г.; ще бъде заличена от следващата версия на ТСОС. Не се очакват национални правила

12.2.4.14

Управление на версиите на Европейската система за контрол на влаковете (ETCS)

Приключена тема — покрита от процедура на Агенцията; да бъде заличена от списъка на отворените въпроси в ТСОС. Не се очакват национални правила

12.2.4.15

Спецификация на променливи по ETCS

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.16

Интерфейс RBC — RBC

Ще бъде покрит в 2.3.0d, като спецификацията за изпитвания ще бъде препоръчана през юни 2009 г., RISC

12.2.4.17

Допълнителни изисквания за локомотиви и многочленни устройства

 

12.2.4.18

Функционалност и интерфейси на системите за защита на персонала към системата за сигнализация

Ще се реши в базова версия 3

12.2.4.19

Интерфейс с работната спирачка

Ще се реши чрез ревизия на ТСОС CCS

13

Специфични експлоатационни изисквания

Специфични експлоатационни изисквания за превозни средства (включително влошен работен режим, ремонт на превозните средства и т.н.)

13.1

Специални устройства, които трябва да бъдат монтирани на борда

 

13.2

Професионално здраве и безопасност

 

13.3

Диаграма на повдигане и инструкции за спасяване

Спасяване, повдигане и подмяна на релси

14

Параметри, свързани с товара

Свързани с товара изисквания и обстановка (включително съоръжения, специално изисквани за опасни товари)

14.1

Ограничения за конструкцията, експлоатацията и поддръжката при превози на опасни товари

Например изисквания, изведени от RID, национални правила или други разпоредби относно превозите на опасни товари

14.2

Специфични съоръжения за превоз на товари

 

14.3

Врати и съоръжения за товарене

 


Top