EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0937

2009/937/ЕС: Решение на Съвета от 1 декември 2009 rодина за приемане на Процедурен правилник на Съвета

OJ L 325, 11.12.2009, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 181 - 181

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/oj

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 декември 2009 rодина

за приемане на Процедурен правилник на Съвета

(2009/937/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Договора от Лисабон се внасят редица промени, засягащи функционирането на Съвета и на неговото председателство, структурата на Съвета, както и видовете правни актове на Съюза и провеждането на процедурата по приемане на актовете, по-специално като се разграничават законодателните и незаконодателните актове.

(2)

Следователно процедурният правилник, приет на 15 септември 2006 г. (1), следва да бъде заменен с процедурен правилник, в който са включени измененията, необходими за прилагането на Договора от Лисабон,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Процедурният правилник на Съвета от 15 септември 2006 г. се заменя с приложените разпоредби.

Чрез дерогация от член 2, параграф 2 от приложение III към процедурния правилник на Съвета, данните за населението, включени с настоящото решение в член 1 на посоченото приложение, се прилагат за периода от 1 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г.

Член 2

В съответствие с Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз член 3, параграф 3 от процедурния правилник на Съвета, приет с настоящото решение, се прилага по отношение на проектите на законодателни актове, които са приети и изпратени, считано от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Публикува се в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВЕТА

Член 1

Общи разпоредби, свикване и място на работа

1.   Съветът се свиква от своя председател по негова инициатива, по искане на един от неговите членове или на Комисията (1).

2.   Седем месеца преди началото на съответното полугодие и след като проведе необходимите консултации, председателството оповестява, по отношение на всеки състав, предвидените от него дати за заседанията на Съвета, необходими за осъществяване на законодателната дейност на институцията или за вземане на оперативни решения. Тези дати се съдържат в единен документ, който се прилага за всички състави на Съвета.

3.   Седалището на Съвета е в Брюксел. През месеците април, юни и октомври Съветът провежда заседанията си в Люксембург (2).

При извънредни обстоятелства и поради надлежно обосновани причини Съветът или Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите-членки (Корепер) може да реши с единодушие Съветът да заседава на друго място.

4 (3).   Председателството на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се изпълнява от предварително определени групи от три държави-членки за период от 18 месеца. Тези групи се формират въз основа на равноправна ротация на държавите-членки, като се вземат предвид тяхното многообразие и географското равновесие в Съюза.

Всеки член на групата поема последователно, за период от шест месеца председателството на всички състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи. Останалите членове на групата подпомагат председателството във всички негови задължения въз основа на обща програма. Членовете на групата могат да постигат и други договорености помежду си.

5.   Решенията, приети от Съвета или от Корепер съгласно настоящия процедурен правилник, се приемат с обикновено мнозинство освен когато в него е предвидена друга процедура на гласуване.

Освен ако специално не е предвидено друго, в настоящия процедурен правилник позоваването на председателството или на председателя се прилага към всяко лице, което председателства някой от съставите на Съвета или, когато е приложимо, някой от подготвителните му органи.

Член 2

Състави на Съвета, роля на състава по общи въпроси и на състава по външни работи и планиране

1.   Съветът заседава в различни състави в зависимост от разглежданите въпроси. Списъкът на съставите на Съвета, различни от тези по общи въпроси и по външни работи, се приема от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство (4). Списъкът на съставите на Съвета се съдържа в приложение I.

2.   Съветът по общи въпроси осигурява съгласуваност в работата на различните състави на Съвета. Той подготвя заседанията на Европейския съвет и съвместно с председателя на Европейския съвет и с Комисията следи за изпълнението на взетите решения (5). Той отговоря за общата координация на политиките, за институционалните и административните въпроси, за хоризонталните въпроси, засягащи няколко политики на Европейския съюз, като многогодишната финансова рамка и разширяването, както и за всеки въпрос, предаден му от Европейския съвет, като взема предвид правилата за функциониране на икономическия и паричен съюз.

3.   Редът и условията за подготовка на заседанията на Европейския съвет са предвидени в член 3 от процедурния правилник на Европейския съвет, както следва:

а)

За целите на подготовката, предвидена в член 2, параграф 2 от процедурния правилник на Европейския съвет, най-малко четири седмици преди всяко редовно заседание на Европейския съвет съгласно член 1, параграф 1 от процедурния правилник на Европейския съвет, неговият председател, в тясно сътрудничество с члена на Европейския съвет, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета, и с председателя на Комисията, представя на Съвета по общи въпроси проект за дневен ред с обяснителни бележки.

Материалите, които се изготвят от другите състави на Съвета за подпомагане на работата на Европейския съвет, се предават на Съвета по общи въпроси най-късно две седмици преди заседанието на Европейския съвет.

Председателят на Европейския съвет, като действа в тясно сътрудничество, както е посочено в първа алинея, изготвя проект на насоки за заключенията на Европейския съвет и по целесъобразност — проектите на заключения и проектите на решения на Европейския съвет, по които Съветът по общи въпроси провежда дебати.

Последното заседание на Съвета по общи въпроси се провежда в рамките на петте дни преди заседанието на Европейския съвет. Председателят на Европейския съвет изготвя предварителния дневен ред, като взема предвид дебатите на това последно заседание.

б)

Освен по наложителни и непредвидени причини, свързани например с текущи международни събития, никой друг състав на Съвета или подготвителен орган не може да провежда дебати по въпрос, поставен пред Европейския съвет, между заседанието на Съвета по общи въпроси, в резултат на което се определя предварителният дневен ред на Европейския съвет, и заседанието на Европейския съвет.

в)

Европейският съвет приема дневния ред в началото на заседанието си.

По правило включените в дневния ред теми следва да са били разгледани предварително в съответствие с разпоредбите на настоящия параграф.

4.   Съветът по общи въпроси в сътрудничество с Комисията осигурява съгласуваността и приемствеността в работата на различните състави на Съвета в рамките на многогодишна програма в съответствие с параграф 6 (6).

5.   Съветът по външни работи разработва външната дейност на Съюза в съответствие със стратегическите насоки, определени от Европейския съвет, и осигурява съгласуваност в дейността на Съюза (7). Той отговоря за ръководството на цялостната външна дейност на Европейския съюз, по-точно на общата външна политика и политика на сигурност, общата политика за сигурност и отбрана, общата търговска политика, както и сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.

Съветът по външни работи се председателства от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който при необходимост може да бъде заместен от члена на този състав, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета (8).

6.   За всеки период от 18 месеца предварително определената група от три държави-членки, които председателстват Съвета през този период съгласно член 1, параграф 4, изготвя проект на програма на дейностите на Съвета за същия период. Този проект се изготвя съвместно с председателя на Съвета по външни работи, що се отнася до дейностите на този състав през същия период. Проектът на програмата се изготвя в тясно сътрудничество с Комисията и с председателя на Европейския съвет и след провеждане на съответните консултации. Той се представя в единен документ най-късно един месец преди съответния период с цел същият да бъде одобрен от Съвета по общи въпроси (9).

7.   Действащото през съответния период председателство изготвя за всеки състав на Съвета и след провеждане на съответните консултации проекти на дневен ред на заседанията на Съвета, предвидени за следващото полугодие, като отбелязва за сведение предвидените законодателна дейност и оперативни решения. Тези проекти се изготвят най-късно една седмица преди началото на съответното полугодие въз основа на 18-месечната програма на Съвета и след консултация с Комисията. Те се съдържат в единен документ, който се прилага за всички състави на Съвета. Ако е необходимо, могат да се предвидят допълнителни заседания на Съвета освен предварително планираните.

Ако през дадено полугодие се окаже, че някое от планираните заседания не е необходимо, председателството не го свиква.

Член 3 (10)

Дневен ред

1.   Като се съобразява с 18-месечната програма на Съвета, председателят изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Същият се изпраща на другите членове на Съвета и на Комисията най-малко четиринадесет дни преди началото на заседанието. Едновременно с това той се изпраща и на националните парламенти на държавите-членки.

2.   Предварителният дневен ред съдържа точките, искането за включването на които от страна на член на Съвета или от Комисията и евентуално свързаните с тях документи са получени в генералния секретариат най-малко шестнадесет дни преди началото на заседанието. Освен това точките в предварителния дневен ред, по които председателството, член на Съвета или Комисията могат да поискат гласуване, се отбелязват със звездичка. Този знак се поставя, когато са спазени всички процедурни правила, предвидени в Договорите.

3.   В случаите когато е приложим срокът от осем седмици, предвиден в Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и в Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, точките, свързани с приемането на законодателен акт или позиция на първо четене в рамките на обикновена законодателна процедура, се включват в предварителния дневен ред с цел вземане на решение само ако е изтекъл посоченият срок от осем седмици.

Съветът може да дерогира от изискването за спазване на срока от осем седмици, посочен в първа алинея, когато включването на дадена точка се налага по спешност съгласно изключението, предвидено в точка 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Съветът се произнася в съответствие с процедурата на гласуване, приложима към приемането на съответния акт или позиция.

Освен при надлежно мотивирани спешни случаи, следва да се спази срок от десет дни между включването на проект на законодателен акт в предварителния дневен ред на Съвета и приемането на позиция (11).

4.   В предварителния дневен ред се включват само точки, във връзка с които са изпратени документи на членовете на Съвета и на Комисията най-късно в деня на изпращането на дневния ред.

5.   Генералният секретариат предава на членовете на Съвета и на Комисията исканията за включване на точки и документите, за които посочените по-горе срокове не са били спазени.

Освен ако поради спешност не се налага друго и без да се засяга параграф 3, председателството изважда от предварителния дневен ред точките, свързани с проекти на законодателни актове, чието разглеждане от Корепер не е приключило най-късно до края на седмицата, предхождаща тази преди заседанието на Съвета.

6.   Предварителният дневен ред се разделя на две части, посветени съответно на обсъжданията на законодателни актове и на незаконодателните дейности. Първата част е озаглавена „Обсъждания на законодателни актове“, а втората „Незаконодателни дейности“.

Точките, включени във всяка от тези две части на предварителния дневен ред, се разделят на точки А и точки Б. Като точки А се включват точките, които Съветът може да одобри без дебати, което не изключва възможността всеки член на Съвета, както и Комисията, да изрази мнението си при одобряването на тези точки и да поиска вписването на изявления в протокола.

7.   Дневният ред се приема от Съвета в началото на всяко заседание. За включване в дневния ред на точка, която не е включена в предварителния дневен ред, е необходимо единодушно решение на Съвета. Така включените точки могат да бъдат подложени на гласуване, ако са спазени всички процедурни правила, предвидени в Договорите.

8.   Въпреки това, ако изказването на позиция по дадена точка А би могло да предизвика нови дебати или ако член на Съвета или Комисията поиска това, тази точка се изважда от дневния ред, освен ако Съветът не реши друго.

9.   Всяко искане за включване на точка в „Други въпроси“ се придружава от обяснителен документ.

Член 4

Представителство на член на Съвета

При спазване на разпоредбите относно делегирането на право на глас, посочено в член 11, ако член на Съвета е възпрепятстван да присъства на заседание, той може да изпрати свой представител.

Член 5

Заседания

1.   Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове (12). В останалите случаи заседанията на Съвета не са открити, освен в случаите, посочени в член 8.

2.   Комисията се приканва да участва в заседанията на Съвета. Същото се отнася и за Европейската централна банка, когато упражнява правото си на инициатива. Все пак Съветът може да реши да проведе обсъждане без присъствието на Комисията или на Европейската централна банка.

3.   Членовете на Съвета и на Комисията могат да бъдат придружени от длъжностни лица, които им помагат. Имената и функциите на тези длъжностни лица се съобщават предварително на генералния секретариат. Съветът може да определи максималния брой лица от всяка делегация, включително членовете на Съвета, които могат да присъстват едновременно в заседателната зала на Съвета.

4.   Достъпът до заседанията на Съвета е възможен след представяне на пропуск, издаден от генералния секретариат.

Член 6

Служебна тайна и представяне на документи в рамките на съдебни производства

1.   При спазване на членове 7, 8 и 9 и на разпоредбите за публичния достъп до документи, обсъжданията на Съвета са предмет на служебна тайна, освен ако Съветът не реши друго.

2.   Съветът или Корепер може да разреши представянето в рамките на съдебни производства на копие или извлечение от документи на Съвета, до които все още не е предоставен публичен достъп съгласно разпоредбите за публичния достъп до документи.

Член 7

Законодателна процедура и публичност

1.   Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове. За тази цел дневният ред на заседанието съдържа част „Обсъждания на законодателни актове“.

2.   Предоставя се публичен достъп до представените на Съвета документи, които са изброени под точка от дневния ред, включена в частта „Обсъждания на законодателни актове“, както и до частите от протокола на Съвета, които са свързани с тази част от дневния ред.

3.   Достъпът на обществеността до заседанията на Съвета за частта „Обсъждания на законодателни актове“ от неговия дневен ред се осигурява чрез публично излъчване с аудиовизуални средства, по-специално в озвучена зала с излъчване на всички официални езици на Европейския съюз и с пряка видеовръзка (video streaming). Видеозаписът е на разположение в продължение най-малко на един месец на уебсайта на Съвета. Резултатите от гласуването се оповестяват с визуални средства.

Генералният секретариат прави необходимото за предварително информиране на обществеността за приблизителните дати и часове на тези аудиовизуални излъчвания и предприема всички необходими практически мерки, за да осигури правилното прилагане на настоящия член.

4.   Оповестяват се публично резултатите от гласуванията и обясненията на вота на членовете на Съвета или на техните представители в помирителния комитет, предвиден в рамките на обикновената законодателна процедура, както и изявленията, вписани в протокола на Съвета и точките от протокола, свързани със заседанието на помирителния комитет.

5.   Когато му бъдат представени законодателни предложения или инициативи, Съветът се въздържа да приема актове, които не са предвидени в Договорите, като резолюции, заключения или изявления, различни от тези, които са съпровождали приемането на акта и които са предназначени да бъдат вписани в протокола на Съвета.

Член 8

Други случаи на обсъждания на Съвета, открити за обществеността, и открити дебати

1.   Когато на Съвета е представено незаконодателно предложение, свързано с приемането на правни норми, задължителни в държавите-членки или за тях, под формата на регламенти, директиви или решения въз основа на приложимите разпоредби от Договорите, с изключение на мерки от вътрешен характер, административни или бюджетни актове, актове, свързани с междуинституционалните или международните отношения, или незадължителни актове (като заключения, препоръки или резолюции), първото обсъждане на нови важни предложения в Съвета е открито за обществеността. Председателството определя кои са новите важни предложения, като Съветът или Корепер може да реши друго при необходимост.

Председателството може да реши за всеки отделен случай по-нататъшните обсъждания в Съвета по някое от предложенията, посочени в първа алинея, да са открити за обществеността, освен ако Съветът или Корепер не реши друго.

2.   По решение на Съвета или на Корепер, взето с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда открити дебати по важни въпроси, засягащи интересите на Европейския съюз и на неговите граждани.

Председателството, членовете на Съвета или Комисията предлагат въпросите или конкретните теми за тези дебати, като вземат предвид важността на въпроса и значението му за гражданите.

3.   Съветът по общи въпроси провежда открит ориентационен дебат по 18-месечната програма на Съвета. Ориентационни дебати, провеждани от другите състави на Съвета по техните приоритети също са открити за обществеността. Представянето на петгодишната програма, годишната работна програма и годишната политическа стратегия на Комисията, както и последващите дебати в Съвета, са открити.

4.   След изпращането на предварителния дневен ред съгласно член 3

а)

точките от дневния ред на Съвета, по които се провежда обсъждане, открито за обществеността съгласно параграф 1, се отбелязват със забележка „открито обсъждане“;

б)

точките от дневния ред на Съвета, по които се провеждат дебати, открити за обществеността съгласно параграфи 2 и 3, се отбелязват със забележка „открити дебати“.

Достъпът на обществеността до обсъжданията на Съвета и до откритите дебати съгласно настоящия член се осигурява чрез публично излъчване като посоченото в член 7, параграф 3.

Член 9

Оповестяване на гласуването, на обясненията на вота и на протокола в останалите случаи

1.   Когато Съветът приема незаконодателни актове, посочени в член 8, параграф 1, резултатите от гласуванията и обясненията на вота на членовете на Съвета, както и изявленията, вписани в протокола на Съвета, и точките от протокола, свързани с приемането на такива актове се оповестяват публично.

2.   Освен това резултатите от гласуването се оповестяват публично:

а)

когато Съветът действа в рамките на дял V от Договора за ЕС, по единодушно решение на Съвета или на Корепер, прието по искане на някой от техните членове;

б)

в останалите случаи, по решение на Съвета или на Корепер, прието по искане на някой от техните членове.

Когато резултатите от гласуването на Съвета се оповестяват публично съгласно първа алинея, букви а) и б), обясненията на вота, направени по време на гласуването, също се оповестяват публично по искане на заинтересованите членове на Съвета и при спазване на настоящия процедурен правилник, правната сигурност и интересите на Съвета.

С решение на Съвета или на Корепер, взето по искане на някой от техните членове, се оповестяват публично изявленията, вписани в протокола на Съвета, и точките от протокола, свързани с приемането на актовете, посочени в първа алинея, букви а) и б).

3.   Освен в случаите, когато обсъжданията в Съвета са открити за обществеността съгласно членове 7 и 8, при обсъжданията, водещи до предварително гласуване или до приемането на подготвителни актове, гласуването не се оповестява публично.

Член 10

Публичен достъп до документите на Съвета

Специалните разпоредби относно публичния достъп до документите на Съвета се съдържат в приложение II.

Член 11

Процедура на гласуване и кворум

1.   Съветът пристъпва към гласуване по инициатива на своя председател.

Освен това председателят е длъжен да започне процедура на гласуване по инициатива на член на Съвета или на Комисията, при условие че мнозинството от членовете на Съвета изрази съгласие за това.

2.   Членовете на Съвета гласуват по реда на държавите-членки, определен съгласно списъка на реда на председателствата, като се започне от члена, който според този ред следва този, който изпълнява председателството.

3.   При гласуване всеки член на Съвета може да гласува от името на не повече от един от другите членове (13).

4.   За да пристъпи Съветът към гласуване, се изисква присъствието на мнозинството от членовете на Съвета, които могат да участват в гласуването съгласно Договорите. В момента на гласуването председателят, подпомаган от генералния секретариат, проверява дали има кворум.

5.   До 31 октомври 2014 г., когато Съветът взема решение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, и ако член на Съвета поиска това, се проверява дали държавите-членки, които съставляват това мнозинство, представляват най-малко 62 % от общото население на Европейския съюз, изчислено съгласно данните за населението, които се съдържат в член 1 от приложение III. Настоящият параграф се прилага и между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., когато член на Съвета поиска това в съответствие с член 3, параграф 2 от Протокола относно преходните разпоредби.

Член 12

Обичайна писмена процедура и процедура на мълчаливо съгласие

1.   Актовете на Съвета по спешни въпроси могат да бъдат приети чрез писмено гласуване, когато Съветът или Корепер реши с единодушие да използва тази процедура. При особени обстоятелства председателят също може да предложи да се използва тази процедура; в този случай може да се пристъпи към писмено гласуване, когато всички членове на Съвета приемат тази процедура.

Съгласието на Комисията да се използва писмената процедура е необходимо, когато писменото гласуване е по въпрос, представен на Съвета от Комисията.

Генералният секретариат изготвя месечна справка за актовете, приети чрез писмената процедура. Тази справка съдържа евентуалните изявления, които трябва да бъдат вписани в протокола на Съвета. Частите на тази справка, които се отнасят до приемането на законодателни актове, се оповестяват публично.

2.   По предложение на председателството Съветът може да действа по опростена писмена процедура, наречена „процедура на мълчаливо съгласие“:

а)

с цел приемане на текста на отговор на писмен въпрос или, когато е приложимо, на устен въпрос, поставен на Съвета от член на Европейския парламент, след като проектът на отговор е разгледан от Корепер (14);

б)

с цел назначаване на членовете и заместник-членовете на Икономическия и социален комитет и на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите, след като проектът на решението е разгледан от Корепер;

в)

с цел вземане на решение за консултация с други институции, органи, служби или агенции, когато тази консултация се изисква от Договорите;

г)

с цел провеждане на общата външна политика и политика на сигурност чрез мрежата COREU („процедура на мълчаливо съгласие COREU“) (15).

В този случай съответния текст се счита за приет след изтичането на срока, определен от председателството в зависимост от спешността на въпроса, освен ако някой от членовете на Съвета не се противопостави на това.

3.   Приключването на писмената процедура се установява от генералния секретариат.

Член 13

Протокол

1.   За всяко заседание се съставя протокол, който след одобрение се подписва от генералния секретар. Той може да делегира правото си на подпис на генералните директори на генералния секретариат.

По правило за всяка точка от дневния ред протоколът посочва:

документите, представени на Съвета,

взетите решения или заключенията на Съвета,

изявленията на Съвета и тези, чието вписване е поискано от член на Съвета или от Комисията.

2.   Проектът на протокола се изготвя от генералния секретариат в срок от петнадесет дни и се представя за одобрение на Съвета или на Корепер.

3.   Преди одобряването на протокола всеки член на Съвета или Комисията може да поиска да бъде изготвено по-подробно изложение по дадена точка от дневния ред. Тези искания могат да се отправят до Корепер.

4.   След одобряването им протоколите от частта „Обсъждания на законодателни актове“ на заседанията на Съвета се предават пряко на националните парламенти, като едновременно с това се предават на правителствата на държавите-членки.

Член 14

Обсъждания и решения въз основа на документи и проекти, съставени на езиците, предвидени в действащия езиков режим

1.   Освен ако поради спешност Съветът не реши с единодушие друго, Съветът обсъжда и приема решения само въз основа на документи и проекти, съставени на езиците, предвидени в действащия езиков режим.

2.   Всеки член на Съвета може да се противопостави на обсъждането, ако текстът на евентуалните изменения не е съставен на посочените от него езици по параграф 1.

Член 15

Подписване на актовете

Текстът на актовете, приети от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура, както и на актовете, приети от Съвета, се подписва от действащия при приемането им председател и от генералния секретар. Генералният секретар може да делегира правото си на подпис на генерални директори от генералния секретариат.

Член 16 (16)

Невъзможност за участие в гласуването

За целите на прилагането на настоящия процедурен правилник и в съответствие с приложение IV, надлежно ще се вземат предвид случаите, когато съгласно Договорите един или повече членове на Съвета не могат да участват в гласуването.

Член 17

Публикуване на актовете в Официален вестник

1.   Следните актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз (наричан по-нататък „Официален вестник“) по искане на генералния секретар:

а)

актовете, посочени в член 297, параграф 1 и параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС;

б)

позициите на първо четене, приети от Съвета съгласно обикновената законодателна процедура, както и изложението на мотивите за тях;

в)

инициативите, представени на Съвета съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС с цел приемане на законодателен акт;

г)

международните споразумения, сключени от Съюза.

В Официален вестник се отбелязва влизането в сила на тези споразумения;

д)

международните споразумения, сключени от Съюза в областта на общата външна политика и политика на сигурност, освен ако Съветът не реши друго на основание членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (17).

В Официален вестник се отбелязва влизането в сила на споразуменията, публикувани в Официален вестник.

2.   Освен ако Съветът или Корепер не реши друго, следните актове се публикуват в Официален вестник по искане на генералния секретар:

а)

инициативите, представени на Съвета съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС в случаите, различни от посочените в параграф 1, буква в);

б)

директивите и решенията, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, препоръките и становищата, с изключение на решенията, посочени в параграф 3 от настоящия член.

3.   Съветът или Корепер решава с единодушие и за всеки отделен случай дали е уместно публикуването в Официален вестник по искане на генералния секретар на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС.

4.   Съветът или Корепер решава, за всеки отделен случай и като взема предвид това дали основният акт се публикува, дали е уместно да се публикуват в Официален вестник по искане на генералния секретар:

а)

решенията за прилагане на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС;

б)

решенията, приети съгласно член 31, параграф 2, първо и второ тире от Договора за ЕС;

в)

другите актове на Съвета като резолюциите или заключенията.

5.   Когато със споразумение, сключено между Съюза или Европейската общност за атомна енергия и една или повече държави или международни организации, се създава орган, компетентен да взема решения, в момента на сключване на съответното споразумение Съветът решава дали решенията на този орган следва да бъдат публикувани в Официален вестник.

Член 18

Нотификация на актовете

1.   Директивите и решенията, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, се нотифицират на техните адресати от генералния секретар или от генерален директор, действащ от негово име.

2.   Когато не се публикуват в Официален вестник, следните актове се нотифицират на техните адресати от генералния секретар или от генерален директор, действащ от негово име:

а)

препоръките;

б)

решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС;

3.   Генералният секретар или генерален директор, действащ от негово име, изпраща на правителствата на държавите-членки и на Комисията заверени копия от директивите и решенията на Съвета, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, както и на препоръките на Съвета.

Член 19 (18)

Корепер, комитети и работни групи

1.   Корепер е отговорен за подготовката на всички заседания на Съвета и за изпълнение на възложените му от Съвета задачи. Във всеки случай той следи (19) за съгласуваността на политиките и действията на Европейския съюз и за спазването на следните принципи и правила:

а)

принципите на законност, субсидиарност, пропорционалност и мотивираност на актовете;

б)

правилата, определящи правомощията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза;

в)

бюджетните разпоредби;

г)

процедурните правила, правилата за прозрачност и за качествено съставяне на актовете.

2.   Всички точки, включени в дневния ред на заседание на Съвета, се разглеждат предварително от Корепер, освен ако Корепер не реши друго. Корепер се стреми да постигне съгласие на своето ниво, като впоследствие то се предлага за приемане от Съвета. Той осигурява адекватното представяне на въпросите пред Съвета и при необходимост му представя насоки, варианти или предложения за решения. В спешни случаи Съветът може да реши с единодушие да проведе обсъждане, без да е имало такова предварително разглеждане.

3.   За изпълнението на някои предварително определени подготвителни задачи или проучвания могат да бъдат създавани комитети или работни групи от Корепер или с негово одобрение.

Генералният секретариат актуализира и оповестява публично списъка на подготвителните органи. Само комитетите и работните групи, включени в този списък, могат да заседават като подготвителни органи на Съвета.

4.   В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, Корепер се председателства от постоянния представител или заместник постоянния представител на държавата-членка, която председателства Съвета по общи въпроси.

Комитетът по политика и сигурност се председателства от представител на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Останалите подготвителни органи към различните състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се председателстват от делегат на държавата-членка, която председателства съответния състав, освен ако Съветът с квалифицирано мнозинство не реши друго. В списъка, посочен в параграф 3, втора алинея, се изброяват и тези подготвителни органи, за които Съветът е определил с решение съгласно член 4 от Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, друг вид председателство.

5.   За подготовка на заседанията на съставите на Съвета, които заседават веднъж на полугодие, и когато тези заседания се провеждат през първата половина на полугодието, заседанията на комитетите, различни от Корепер, и заседанията на работните групи, провеждащи се по време на предходното полугодие, се председателстват от делегат на държавата-членка, която председателства посочените заседания на Съвета.

6.   Освен в случаите, при които се прилага друг вид председателство, когато даден въпрос трябва да бъде разгледан по същество през определено полугодие, делегат на държавата-членка, която ще поеме председателството през това полугодие, може да председателства по време на предходното полугодие заседанията на комитетите, различни от Корепер, и на работните групи, когато обсъждат този въпрос. Практическото прилагане на настоящата алинея е предмет на споразумение между съответните две председателства.

В особения случай, когато се обсъжда бюджетът на Съюза за дадена финансова година, заседанията на подготвителните органи на Съвета, различни от Корепер, които подготвят точките от дневния ред на Съвета, свързани с обсъждането на бюджета, се председателстват от делегат на държавата-членка, която ще председателства Съвета по време на второто полугодие на годината, предхождаща съответната финансова година. Това правило се прилага, със съгласието на другото председателство, за председателството на заседанията на Съвета в момента, когато се разглеждат посочените точки за бюджета. Заинтересованите председателства се консултират за правилата за прилагане на практика.

7.   Съгласно приложимите разпоредби, посочени по-долу, Корепер може да приеме следните процедурни решения, при условие че свързаните с тях точки са включени в предварителния му дневен ред най-малко три работни дни преди заседанието. За дерогация от този срок е необходимо единодушно решение на Корепер (20):

а)

решение дадено заседание на Съвета да се проведе на място, различно от Брюксел или Люксембург (член 1, параграф 3);

б)

разрешение за представяне на копие или извлечение от документ на Съвета в рамките на съдебни производства (член 6, параграф 2);

в)

решение да се проведе открит дебат на Съвета или дадено обсъждане на Съвета да не бъде открито за обществеността (член 8, параграфи 1, 2 и 3);

г)

решение да се оповестят публично резултатите от гласуването и изявленията, вписани в протокола на Съвета в случаите, предвидени в член 9, параграф 2;

д)

решение да се използва писмената процедура (член 12, параграф 1);

е)

одобрение или изменение на протокол на Съвета (член 13, параграфи 2 и 3);

ж)

решение дали да се публикува или не даден текст или акт в Официален вестник (член 17, параграфи 2, 3 и 4);

з)

решение да се проведе консултация с друга институция или друг орган, когато тази консултация не се изисква от Договорите;

и)

решение да се определи или да се удължи срокът за консултация с определена институция или орган;

й)

решение да се удължат сроковете, посочени в член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на ЕС;

к)

одобрение на текста на писмо, адресирано до институция или орган.

Член 20

Председателство и добро протичане на работата

1.   Председателството отговаря за прилагането на настоящия процедурен правилник и следи за доброто протичане на дебатите. По-специално, председателството спазва и следи за спазването на разпоредбите на приложение V относно методите на работа на Съвета.

За да осигури доброто протичане на дебатите, председателството може също така, освен ако Съветът не реши друго, да вземе всяка друга мярка, която способства за оптимално използване на наличното време в хода на заседанията, и по-специално:

а)

при разглеждане на определена точка — да ограничи броя на присъстващите в заседателната зала лица от всяка делегация по време на заседанието и да реши дали да разреши използването на отделна зала за проследяване на работата;

б)

да определи реда на разглеждане на точките и продължителността на дебатите по тях;

в)

да организира времето, отделено на определена точка, по-специално като ограничи времето за изказване на участниците и определи реда на изказванията;

г)

да поиска от делегациите да представят в писмен вид предложенията си за изменение на обсъждания текст в рамките на определен срок, при необходимост придружени от кратко обяснение;

д)

да поиска от делегациите, които имат еднакви или сходни позиции по определена точка или текст, или част от текст, да изберат една от тях, която да изрази общата им позиция по време на заседанието или преди заседанието — в писмен вид.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 19, параграфи 4—6, правомощията му или общата му политическа отговорност, шестмесечното председателство се подпомага във всичките си задължения, въз основа на 18-месечната програма или на други договорености между тях, от другите членове на предварително определената група от три държави-членки, посочени в член 1, параграф 4. То се подпомага при необходимост и от представител на държавата-членка, която ще поеме председателството през следващия период. По искане на председателството и в съответствие с неговите негови указания този представител или един от членовете на посочената група го замества, когато е необходимо, поема, ако е целесъобразно, определени задачи и осигурява приемствеността в работата на Съвета.

Член 21 (21)  (22)

Доклади на комитетите и работните групи

Независимо от останалите разпоредби на настоящия процедурен правилник, председателството организира заседанията на различните комитети и работни групи по такъв начин, че техните доклади да бъдат на разположение преди заседанието на Корепер, на което ще бъдат разгледани.

Освен ако поради спешност се налага да се действа по друг начин, председателството отлага за следващо заседание на Корепер точките, свързани със законодателните актове, по които комитетът или работната група не са приключили работата си най-малко пет работни дни преди заседанието на Корепер.

Член 22

Качествено съставяне на актовете (23)

С цел да съдейства на Съвета в задачата му да следи за качественото съставяне на приеманите от него законодателни актове, правната служба има за задача да проверява в подходящ срок качественото съставяне на предложенията и проектите на законодателни актове и да предлага на вниманието на Съвета и на неговите органи предложения, свързани със съставянето на актовете, в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 22 декември 1998 г. относно общите насоки за качеството на съставяне на общностното законодателство (24).

В хода на целия законодателен процес вносителите на текстове в рамките на работата на Съвета обръщат особено внимание на качественото им съставяне.

Член 23

Генерален секретар и генерален секретариат

1.   Съветът се подпомага от генерален секретариат, за който отговаря генерален секретар. Генералният секретар се назначава от Съвета с квалифицирано мнозинство.

2.   Съветът решава каква да бъде организацията на генералния секретариат (25).

Под негово ръководство генералният секретар взема всички необходими мерки, за да осигури добрата работа на генералния секретариат.

3.   Генералният секретариат участва постоянно и непосредствено в организацията, координацията и контрола на съгласуваността на работата на Съвета и изпълнението на 18-месечната му програма. Под ръководството и като се запазва отговорността на председателството той го подпомага в търсенето на решения.

4.   Генералният секретар представя на Съвета проект на прогнозата за разходите на Съвета в подходящ срок, който позволява спазването на сроковете, наложени от финансовите разпоредби.

5.   Генералният секретар носи пълна отговорност за управлението на бюджетните кредити, записани в раздел II — Европейски съвет и Съвет — на бюджета, и взема всички необходими мерки, за да осигури доброто им управление. Той изпълнява тези кредити съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, приложим по отношение на бюджета на Съюза.

Член 24

Сигурност

Правилата за сигурност се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство.

Член 25

Функции на депозитар на споразумения

В случай че генералният секретар е определен за депозитар на споразумение, сключено между Съюза или Европейската общност за атомна енергия и една или повече държави или международни организации, актовете за ратифициране, приемане или одобрение на тези споразумения се депозират на мястото на седалището на Съвета.

В тези случаи генералният секретар изпълнява функциите на депозитар и следи датата на влизане в сила на съответните споразумения да бъде публикувана в Официален вестник.

Член 26

Представителство пред Европейския парламент

Съветът се представлява пред Европейския парламент и неговите комисии от председателството или, със съгласието на председателството, от един от членовете на предварително определената група от три държави-членки, посочени в член 1, параграф 4, от следващото председателство или от генералния секретар. По указание на председателството Съветът може също да бъде представляван пред комисиите на Европейския парламент от висши длъжностни лица в генералния секретариат.

Що се отнася до Съвета по външни работи, Съветът се представлява пред Европейския парламент и комисиите му от своя председател. При необходимост той може да бъде заместен от члена на този състав, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета. По указание на неговия председател Съветът по външни работи може да бъде представляван пред комисиите на Европейския парламент и от висши служители на Европейската служба за външна дейност или, ако е целесъобразно, на генералния секретариат.

Освен това Съветът може да изложи вижданията си пред Европейския парламент чрез писмено съобщение.

Член 27

Разпоредби за формата на актовете

Разпоредбите за формата на актовете се съдържат в приложение VI.

Член 28

Кореспонденция, предназначена за Съвета

Кореспонденцията, предназначена за Съвета, се адресира до председателя, на адреса на седалището на Съвета:

Conseil de l'Union européenne

rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на съставите на Съвета

1.

Общи въпроси (26);

2.

Външни работи (27);

3.

Икономически и финансови въпроси (28);

4.

Правосъдие и вътрешни работи (29);

5.

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси;

6.

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания); (30)

7.

Транспорт, телекомуникации и енергетика;

8.

Селско стопанство и рибарство;

9.

Околна среда;

10.

Образование, младеж и култура (31).

Всяка държава-членка трябва да определи как ще бъде представлявана в Съвета съгласно член 16, параграф 2 от Договора за ЕС.

Няколко министри могат да участват като титуляри в един и същ състав на Съвета, като дневният ред и организацията на работата се привеждат в съответствие (32).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Специални разпоредби тносно публичния достъп до документите на Съвета

Член 1

Приложно поле

Всяко физическо или юридическо лице има право на достъп до документите на Съвета при спазване на принципите, условията и ограниченията, определени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и специалните разпоредби, предвидени в настоящото приложение.

Член 2

Консултация във връзка с документи на трети страни

1.   За целите на прилагането на член 4, параграф 5 и на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и в случай че от прегледа на документа по отношение на член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 не следва недвусмислено, че той не трябва да се оповестява, съответната трета страна се консултира, ако:

а)

документът е чувствителен документ по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001;

б)

документът е получен от държава-членка и:

е представен на Съвета преди 3 декември 2001 г. или

съответната държава-членка е поискала той да не бъде оповестяван без нейното предварително съгласие.

2.   Във всички останали случаи, когато към Съвета е отправено искане относно документ на трета страна, с който той разполага, генералният секретариат се консултира със съответната трета страна за целите на прилагането на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, освен ако от прегледа на документа по отношение на член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 следва недвусмислено, че той трябва или не трябва да се оповестява.

3.   Третата страна се консултира писмено (включително по електронна поща), като ѝ се предоставя разумен срок за отговор предвид срока по член 7 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. В случаите, посочени в параграф 1, третата страна се приканва да съобщи мнението си писмено.

4.   Когато документът не попада в приложното поле на параграф 1, буква а) или буква б) и ако, предвид отрицателното становище на третата страна, генералният секретариат не е убеден, че се прилага член 4, параграф 1 или параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, въпросът се внася в Съвета.

Ако Съветът възнамерява да предостави публичен достъп до документа, третата страна се информира незабавно писмено, че Съветът има намерение да предостави публичен достъп до документа след не по-малко от десет работни дни. Едновременно с това на третата страна се обръща внимание върху член 279 от Договора за функционирането на ЕС.

Член 3

Заявления за консултация, получени от други институции или държави-членки

Заявленията за консултация със Съвета, подадени от друга институция или от държава-членка във връзка със заявление относно документ на Съвета, се изпращат по електронна поща на адрес: access@consilium.europa.eu или по факс на следния номер: +32(0)2 281 63 61.

Генералният секретариат дава бързо становището си от името на Съвета, като взема предвид необходимия срок за вземане на решение от съответната институция или държава-членка, и след не повече от 5 работни дни.

Член 4

Документи, получени от държави-членки

Всяко заявление, подадено от държава-членка съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, се внася в писмен вид в генералния секретариат.

Член 5

Заявления от държавите-членки

Когато дадена държава-членка подаде заявление до Съвета, то се разглежда в съответствие с членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и приложимите разпоредби на настоящото приложение. Когато достъпът е напълно или частично отказан, заявителят се информира, че всяко потвърдително заявление трябва да бъде подадено пряко до Съвета.

Член 6

Адрес за подаване на заявленията

Заявленията за достъп до даден документ се изпращат в писмен вид до генералния секретар на Съвета, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, по електронна поща на адрес: access@consilium.europa.eu или по факс на следния номер: +32(0)2 281 63 61.

Член 7

Разглеждане на първоначалните заявления

При спазване на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, всяко заявление за достъп до документ на Съвета се разглежда от генералния секретариат.

Член 8

Разглеждане на потвърдителните заявления

При спазване на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, Съветът взема решение по всяко потвърдително заявление.

Член 9

Такси

Генералният секретар определя размера на дължимите такси за изготвянето и изпращането на копия от документи на Съвета.

Член 10

Публичен регистър на документите на Съвета

1.   Генералният секретариат е отговорен за осигуряване на публичен достъп до регистъра на документите на Съвета.

2.   Освен референтен номер на документите регистърът посочва документите, създадени след 1 юли 2000 г., до които вече е предоставен публичен достъп. Тяхното съдържание се публикува в интернет при спазване на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (33) и на член 16 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 11

Документи с пряк публичен достъп

1.   Настоящият член се прилага към всички документи на Съвета, които не са класифицирани, без да се засяга възможността да се подаде писмено заявление съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   За целите на настоящия член:

„разпространение“ означава предоставяне на окончателния текст на даден документ на членовете на Съвета, техните представители или делегати;

„законодателни документи“ означава документите, съставени или получени по време на процедурите за приемане на законодателни актове.

3.   Генералният секретариат предоставя публичен достъп до следните документи веднага след разпространението им:

а)

документите, чийто автор не е нито Съветът, нито държава-членка, които са били оповестени публично от техния автор или с негово съгласие;

б)

предварителния дневен ред на заседанията на различните състави на Съвета;

в)

всеки текст, приет от Съвета и предназначен за публикуване в Официален вестник.

4.   При условие че очевидно не са обхванати от нито едно от изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, генералният секретариат може да предостави публичен достъп и до следните документи веднага след разпространението им:

а)

предварителния дневен ред на комитетите и групите;

б)

други документи като информационни бележки, доклади, доклади за напредъка и доклади за хода на работата на Съвета или на подготвителен орган, които не изразяват индивидуалните позиции на делегациите, с изключение на становищата и другите материали, изготвени от правната служба.

5.   Освен документите, посочени в параграфи 3 и 4, генералният секретариат предоставя веднага след разпространението им публичен достъп до законодателните документи и до следните други документи:

а)

придружителните писма и копия от писма, свързани със законодателни актове и актове, посочени в член 8, параграф 1 от процедурния правилник, които са изпратени до Съвета от други институции или органи на Европейския съюз или, при спазване на член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, от държава-членка;

б)

представените на Съвета документи, които са изброени под точка от дневния ред, включена в частта „Обсъждания на законодателни актове“, или са придружени със забележка „открито обсъждане“ или „открит дебат“ съгласно член 8 от процедурния правилник;

в)

бележките, внесени в Корепер и/или Съвета за одобрение (бележки по точки „I/А“ и по точки „А“), свързани с проекти на законодателни актове и на актове, посочени в член 8, параграф 1 от процедурния правилник, както и проектите на законодателни актове и на актове, посочени в член 8, параграф 1 от същия правилник, на които се позовават;

г)

актовете, приети от Съвета в рамките на обикновена или специална законодателна процедура, и общите проекти, одобрени от помирителния комитет в рамките на обикновената законодателна процедура.

6.   След приемането на някой от актовете, посочени в параграф 5, буква г) или окончателното приемане на съответния акт, генералният секретариат предоставя публичен достъп до всички свързани с този акт документи, които са били съставени преди някой от тези актове и които не са обхванати от нито едно от изключенията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, и параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001, като информационни бележки, доклади, доклади за напредъка и доклади за хода на работата на Съвета или на негов подготвителен орган („резултати от работата“), с изключение на становищата и на другите материали, изготвени от правната служба.

По искане на държава-членка не се предоставя публичен достъп до документите, които попадат в приложното поле на първа алинея и изразяват позицията на делегацията на тази държава-членка в рамките на Съвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ред и условия за прилагане на разпоредбите относно пропорционалната тежест на гласовете в Съвета

Член 1

За целите на прилагането на член 16, параграф 5 от Договора за ЕС и на член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола относно преходните разпоредби, общото население на всяка държава-членка, за периода от 1 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г., е следното:

Държава-членка

Население

(x 1 000)

Германия

82 002,4

Франция

64 350,8

Обединено кралство

61 576,1

Италия

60 045,1

Испания

45 828,2

Полша

38 135,9

Румъния

21 498,6

Нидерландия

16 485,8

Гърция

11 260,4

Белгия

10 750,0

Португалия

10 627,3

Чешка република

10 467,5

Унгария

10 031,0

Швеция

9 256,3

Австрия

8 355,3

България

7 606,6

Дания

5 511,5

Словакия

5 412,3

Финландия

5 326,3

Ирландия

4 450,0

Литва

3 349,9

Латвия

2 261,3

Словения

2 032,4

Естония

1 340,4

Кипър

796,9

Люксембург

493,5

Малта

413,6

Общо

499 665,1

Праг (62 %)

309 792,4

Член 2

1.   Преди 1 септември на всяка година държавите-членки съобщават на Статистическата служба на Европейския съюз данните за общото си население към 1 януари на текущата година.

2.   Считано от 1 януари на всяка година Съветът актуализира посочените в член 1 данни въз основа на данните, с които разполага Статистическата служба на Европейския съюз към 30 септември на предходната година. Това решение се публикува в Официален вестник.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

посочено в член 16

1.

При прилагане на следните разпоредби от настоящия процедурен правилник и за вземане на решенията, по отношение на които съгласно Договорите един или повече членове на Съвета или на Корепер не могат да участват в гласуването, гласът на този или тези членове не се вземат предвид:

а)

член 1, параграф 3, втора алинея (провеждане на заседание на място, различно от Брюксел или Люксембург);

б)

член 3, параграф 7 (включване в дневния ред на точка, различна от включените в предварителния дневен ред);

в)

член 3, параграф 8 (запазване като точка Б от дневния ред на точка А, която иначе би била извадена от дневния ред);

г)

член 5, параграф 2 по отношение единствено на присъствието на Европейската централна банка (обсъждане без присъствието на Европейската централна банка);

д)

член 9, параграф 2, първа алинея, буква б) и втора и трета алинея (публично оповестяване на резултатите от гласуването, обясненията на вота, изявленията, вписани в протокола на Съвета и точките от този протокол, свързани със случаи, различни от посочените в параграф 1);

е)

член 11, параграф 1, втора алинея (откриване на процедура на гласуване);

ж)

член 12, параграф 1 (използване на писмената процедура);

з)

член 14, параграф 1 (решение да се проведе обсъждане и да се вземе решение по изключение въз основа на документи и проекти, които не са съставени на всички езици) (34)

и)

член 17, параграф 2, буква а) (непубликуване в Официален вестник на инициатива, представена от държава-членка съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС);

й)

член 17, параграф 2, буква б) (непубликуване в Официален вестник на някои директиви, решения, препоръки и становища);

к)

член 17, параграф 5 (публикуване или не в Официален вестник на решения, взети от орган, създаден с международно споразумение).

2.

Член на Съвета или на Корепер не може да се позовава на следните разпоредби на настоящия процедурен правилник във връзка с решения, при гласуването на които съгласно Договорите не може да участва:

а)

член 3, параграф 8 (възможност член на Съвета да поиска изваждане на дадена точка А от дневния ред);

б)

член 11, параграф 1, втора алинея (възможност член на Съвета да поиска откриване на процедура на гласуване);

в)

член 11, параграф 3 (възможност член на Съвета да гласува от името на друг);

г)

член 14, параграф 2 (възможност всеки член на Съвета да се противопостави на обсъждането, ако текстът на евентуалните изменения не е съставен на езика, който той е посочил).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Методи на работа на Съвета

Подготовка на заседанията

1.

Председателството следи за това дадена работна група или комитет да внася въпрос в Корепер само когато съществува разумна възможност за напредък или изясняване на позициите на това ниво. Обратно, въпросите се връщат на дадена работна група или комитет само когато това е необходимо и, във всеки случай, задължително с указание за разглеждане на конкретни и точно определени проблеми.

2.

Председателството взема необходимите мерки за напредъка на работата между заседанията. То може например, със съгласието на работната група или на комитета, да започне по възможно най-ефективен начин необходимите консултации по конкретни проблеми, за да предложи евентуални решения на съответната работна група или комитет. Председателството може също така да провежда писмени консултации, като поиска от делегациите да отговорят писмено на дадено предложение преди следващото заседание на работната група или на комитета.

3.

Когато е уместно, делегациите излагат предварително писмено позициите, които възнамеряват да заемат на предстоящо заседание. Когато това предполага предложения за изменения на текстове, те предлагат конкретен текст на изменението. Доколкото е възможно, писмените предложения се представят съвместно от делегациите, които подкрепят една и съща позиция.

4.

Корепер се стреми да не повтаря вече извършена подготвителна работа. Това правило се прилага по-специално за точките „I“, за информацията относно организацията и поредността на разглежданите точки, както и за информацията относно дневния ред и организацията на следващите заседания на Съвета. Доколкото е възможно, делегациите повдигат точки „Други въпроси“ при подготовката на работата на Корепер, а не по време на самото заседание на Корепер.

5.

Възможно най-рано в рамките на подготовката на работата на Корепер председателството предава на делегациите цялата информация, необходима за задълбочената й подготовка, включително за целта, която председателството се надява да постигне в резултат на разглеждането на всяка точка от дневния ред. Обратно, когато е уместно, председателството насърчава делегациите да информират другите делегации по време на подготовката на работата на Корепер за позициите, които ще заемат в рамките на Корепер. При тези условия председателството съставя дневния ред на Корепер. В зависимост от обстоятелствата председателството може да свиква по-често групите за подготовка на работата на Корепер.

Провеждане на заседанията

6.

В дневния ред на Съвета не се включват точки, по които се предвижда само изложение от Комисията или от член на Съвета, освен ако не са предвидени дебати по важни нови инициативи.

7.

Председателството избягва да включва в дневния ред на Корепер въпроси само за информация. Такава информация, например за резултатите от срещи в други форуми, с трета държава или с друга институция, за процедурни и организационни въпроси и други, е препоръчително да се предава на делегациите при подготовката на работата на Корепер, по възможност винаги писмено, и да не се повтаря на заседанията на Корепер.

8.

В началото на заседанието председателството дава всякакви полезни допълнителни сведения за протичането му и посочва колко време е предвидено за всеки въпрос. Председателството избягва дълги въведения, както и повторения на информация, с която делегациите вече са запознати.

9.

В началото на обсъжданията на даден въпрос по същество председателството посочва на делегациите максималната продължителност на изказванията им в зависимост от вида на дискусията. В повечето случаи изказванията не следва да надхвърлят две минути.

10.

Даване на думата поред на всички присъстващи по принцип е изключено и следва да е възможно само при извънредни обстоятелства и по специфични въпроси, като председателството определя продължителността на изказванията.

11.

Председателството направлява обсъжданията в рамките на възможното, като приканва делегациите да изразят мнението си по компромисни формулировки или конкретни предложения.

12.

По време и в края на заседанията председателството избягва да прави дълги обобщения на обсъжданията и се ограничава с кратко заключение по постигнатите резултати по същество и/или по процедурни въпроси.

13.

Делегациите избягват да повтарят становищата на изказалите се преди тях. Техните изказвания са кратки, точни и по същество.

14.

Делегациите, които са на едно и също становище, се приканват да се консултират, така че една от тях да изрази общата им позиция по конкретен въпрос.

15.

При разглеждането на текстове делегациите представят писмено предложения за конкретен текст, вместо да изразяват несъгласието си с дадено предложение.

16.

Освен ако председателството не даде друго указание, делегациите се въздържат да вземат думата, за да подкрепят дадено предложение, като липсата на изказване е равнозначна на принципно съгласие.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Разпоредби за формата на актовете

A.   Форма на регламентите

1.

Регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета, както и регламентите на Съвета, включват:

а)

в началото — заглавието „регламент“, пореден номер, датата на приемане и посочване на предмета им; Когато актът е регламент за изпълнение, приет от Съвета съгласно член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, заглавието в началото на регламента е „регламент за изпълнение“;

б)

думите „Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз“ или съответно „Съветът на Европейския съюз“;

в)

посочване на разпоредбите, въз основа на които се приема регламентът, предхождани от думите „като взе/ха предвид“;

г)

позоваване в преамбюла на внесените предложения и получените становища;

д)

изложение на мотивите за регламента, предхождано от израза „като има/т предвид, че:“, като съображенията се номерират;

е)

израза „приеха настоящия регламент“ или съответно „прие настоящия регламент“, следван от постановителната част на регламента.

2.

Регламентите се подразделят на членове, ако е необходимо групирани в глави и раздели.

3.

С последния член от регламента се определя датата на влизане в сила, в случай че тя е преди или след двадесетия ден след публикуването му.

4.

След последния член от регламента следва:

а)

i)

изразът: „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки“

или

ii)

изразът: „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите“, в случай че даден акт не се прилага към или във всички държави-членки (35);

б)

изразът: „Съставено в .… на .… година“, като се посочва датата, на която регламентът е приет,

както и

в)

ако става въпрос за:

i)

регламент, приет съвместно от Европейския парламент и от Съвета, думите:

За Европейския парламент

Председател

„За Съвета

Председател“,

следвани от имената на председателя на Европейския парламент и на председателя на Съвета към момента на приемането на регламента;

ii)

регламент на Съвета, думите:

За Съвета

Председател“,

следвани от името на председателя на Съвета към момента на приемането на регламента.

Б.   Форма на директивите, решенията, препоръките и становищата

1.

Директивите и решенията, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета, както и директивите и решенията на Съвета, включват в началото заглавието „директива“ или „решение“;

Когато става въпрос за директива или решение за изпълнение, приети от Съвета съгласно член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, заглавието в началото е „директива за изпълнение“ или „решение за изпълнение“;

2.

Препоръките и становищата на Съвета включват в началото заглавието „препоръка“ или „становище“.

3.

Разпоредбите на част А относно регламентите се прилагат mutatis mutandis и при спазване на разпоредбите на Договорите, приложими към директивите и решенията.

В.   Форма на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС

Тези решения включват в началото заглавието „решения на Съвета“, пореден номер (година/номер/ОВППС), датата на приемане и посочване на предмета им.


(1)  Този параграф възпроизвежда член 237 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за функционирането на ЕС“).

(2)  Този параграф възпроизвежда буква б) от единствения член на Протокола за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз.

(3)  Този параграф възпроизвежда член 1 от Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на Съвета (ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 50).

(4)  Тези две изречения възпроизвеждат, като я адаптират, първа алинея от член 16, параграф 6 от Договора за Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за ЕС“), както и член 236, буква а) от Договора за функционирането на ЕС.

(5)  Тези две изречения възпроизвеждат член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(6)  Този параграф възпроизвежда член 3, първо изречение от Решението на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на Съвета.

(7)  Това изречение възпроизвежда член 16, параграф 6, трета алинея от Договора за ЕС.

(8)  Вж. изявление а) по-долу:

а)

Относно член 2, параграф 5, втора алинея:

„Когато Съветът по външни работи се свиква, за да разглежда въпроси на общата търговска политика, неговият председател ще бъде заместван от шестмесечното председателство, както е предвидено в член 2, параграф 5, втора алинея.“

(9)  Вж. изявление б) по-долу:

б)

Относно член 2, параграф 6:

„18-месечната програма съдържа общ въвеждащ раздел, който поставя програмата в контекста на дългосрочните стратегически насоки на Съюза. Трите председателства, натоварени да съставят проекта на 18-месечната програма, се консултират по този раздел с трите следващи председателства в рамките на „съответните консултации“, посочени в третото изречение на параграф 6. Проектът на 18-месечната програма следва да отчита, inter alia, съответните елементи от диалога за годишните политически приоритети, провеждан по инициатива на Комисията.“

(10)  Вж. изявления в) и г) по-долу:

в)

Относно член 3, параграфи 1 и 2:

„Председателят полага необходимите усилия с цел, по принцип, предварителният дневен ред на всяко заседание на Съвета, което има за предмет прилагането на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и документите, свързани с включените в този дневен ред точки, да бъдат получени членовете на Съвета най-малко двадесет и един дни преди началото на това заседание.“

г)

Относно членове 1 и 3:

„Без да се засяга член 30, параграф 2 от Договора за ЕС, съгласно който в случаите, изискващи бързо решение, може да бъде свикано извънредно заседание на Съвета в много кратък срок, Съветът осъзнава необходимостта въпросите от областта на външната политика и политика на сигурност да бъдат разглеждани по бърз и ефикасен начин. Посочените в член 3 разпоредби не са пречка пред спазването на това изискване.“

(11)  Тази алинея възпроизвежда последното изречение на член 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

(12)  Това изречение възпроизвежда първото изречение на член 16, параграф 8 от Договора за ЕС.

(13)  Този параграф възпроизвежда член 239 от Договора за функционирането на ЕС.

(14)  Вж. изявление д) по-долу:

д)

Относно член 12, параграф 2, букви а), б) и в)

„Съгласно обичайната практика на Съвета срокът обикновено се определя на три работни дни.“

(15)  Вж. изявление е) по-долу:

е)

Относно член 12, параграф 2, буква г)

„Съветът напомня, че мрежата COREU трябва да бъде използвана в съответствие със заключенията на Съвета от 12 юни 1995 г. (документ 7896/95) относно методите на работа на Съвета.“.

(16)  Вж. изявление ж) по-долу:

ж)

Относно член 16 и приложение IV

„Съветът приема, че разпоредбите на член 16 и на приложение IV се прилагат по отношение на актовете, при чието приемане съгласно Договорите някои членове на Съвета не могат да участват в гласуването. Случаи, при които се прилага член 7 от Договора за ЕС, обаче не са обхванати от тези разпоредби. При първия случай на прилагане на разпоредбите относно засиленото сътрудничество Съветът ще обсъди необходимите промени на член 16 и приложение IV към процедурния правилник с оглед на придобития опит в други области.“

(17)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(18)  Тези разпоредби не засягат ролята на Икономическия и финансов комитет, определена в член 134 от Договора за функционирането на ЕС, нито действащите решения на Съвета, които са свързани с него (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109 и ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71).

(19)  Вж. изявление з) по-долу:

з)

Относно член 19, параграф 1

„Корепер следи за съгласуваността и спазването на принципите, изложени в параграф 1, по-специално по въпросите, чийто предмет се разглежда от други органи.“

(20)  Вж. изявление и) по-долу:

и)

Относно член 19, параграф 7

„Ако член на Съвета счита, че в даден проект на процедурно решение, внесен в Корепер за одобрение съгласно член 19, параграф 7, се поставя въпрос по същество, проектът за решение ще бъде внесен в Съвета.“

(21)  Настоящите разпоредби не засягат ролята на Икономическия и финансов комитет, определена в член 134 от Договора за функционирането на ЕС, нито съществуващите решения на Съвета, свързани с него (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109 и ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71).

(22)  Вж. изявление й) по-долу:

й)

Относно член 21

„Докладите на работните групи и другите документи, които служат за основа на обсъжданията в Корепер, следва да бъдат изпратени на делегациите в срок, позволяващ тяхното разглеждане.“.

(23)  Вж. изявление к) по-долу:

к)

Относно член 22

„Правната служба на Съвета има също така за задача да подпомага държавите-членки, автори на дадена инициатива по смисъла на член 76, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, по-специално с цел да се провери качественото съставяне на тези инициативи, ако съответната държава-членка е поискала такава помощ.“

Вж. изявление л) по-долу:

л)

Относно член 22

„Членовете на Съвета формулират бележките си по предложенията за официална кодификация на законодателни текстове в срок от тридесет работни дни след разпространението на тези предложения от страна на генералния секретариат. Членовете на Съвета вземат мерки разглеждането на разпоредбите на предложение за преработване на законодателни текстове, които възпроизвеждат разпоредби от предходен акт без съществено изменение, да става в съответствие с принципите, приложими при разглеждане на предложения за кодификация.“

(24)  ОВ C 73, 17.3.1999 г., стр. 1.

(25)  Параграф 1 и параграф 2, първа алинея възпроизвеждат член 240, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС.

(26)  Този състав е предвиден в член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(27)  Този състав е предвиден в член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(28)  Включително бюджет.

(29)  Включително гражданска защита.

(30)  Включително туризъм.

(31)  Включително аудиовизуални въпроси.

(32)  Вж. изявление м) по-долу:

м)

Относно приложение I, втора алинея

„Председателството ще организира дневния ред на Съвета, като подрежда свързаните помежду си точки от дневния ред, така че да улесни участието на националните представители, особено когато един състав на Съвета трябва да обсъжда обособени групи въпроси.“

(33)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(34)  Вж. изявление н) по-долу:

н)

Относно приложение IV, параграф 1, буква з):

„Съветът потвърждава, че ще продължи да се прилага действащото в момента правило, съгласно което всички текстове, които служат за основа на неговите обсъждания, се съставят на всички езици.“.

(35)  Вж. изявление о) по-долу:

о)

Относно приложение VI, раздел А, параграф 4, буква а), подточка ii)

„Съветът припомня, че в случаите, предвидени в Договорите, когато един акт не се прилага към или във всички държави-членки, е необходимо да се посочи ясно териториалното му приложение в мотивите и в съдържанието на съответния акт.“


Top