Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Решение № 912/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

30.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/12


РЕШЕНИЕ № 912/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 169 и член 172, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (3) („Седмата рамкова програма“) предвижда участието на Общността в научноизследователски и развойни програми, предприети от няколко държави-членки, включително участие в създадените с оглед изпълнението на тези програми структури по смисъла на член 169 от Договора.

(2)

В Седмата рамкова програма са установени редица критерии за определяне на областите, в които могат да бъдат предприети подобни инициативи по член 169: значимост за целите на Общността, ясно определяне на преследваната цел и нейната значимост за целите на рамковата програма, наличие на предварително съществуваща основа (съществуващи или планирани национални научноизследователски програми), европейска добавена стойност, критична маса по отношение на обхвата и броя на съответните програми и сходството между дейностите, които те обхващат, и ефективността на член 169 като най-подходящо средство за постигане на целите.

(3)

Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Сътрудничество“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4) (специалната програма „Сътрудничество“) насърчава интердисциплинарния подход, включващ научноизследователски теми, свързани с една или повече от темите на Седмата рамкова програма, и в този контекст определя инициатива по член 169 в областта на метрологията като една от инициативите, които са подходящи за участие на Общността в съвместно изпълнявани национални научноизследователски програми на основата на член 169 от Договора.

(4)

Метрологията е интердисциплинарна научна област, която е жизненоважен компонент на модерното общество, основано на знанието. Надеждните и съпоставими стандарти за измервания и адекватните утвърдени методи за измервания и изпитвания подпомагат процеса на научно развитие и технологични иновации и по този начин имат значително въздействие върху икономиката и качеството на живот в Европа.

(5)

Понастоящем редица научноизследователски и развойни програми или дейности, предприети индивидуално от държави-членки на национално ниво за подпомагане на научноизследователски и развойни дейности в областта на метрологията, не са достатъчно координирани на европейско равнище и не позволяват натрупване на необходимата критична маса, която е необходима за стратегическите области на научноизследователски и развойни дейности.

(6)

В желанието си за съгласуван подход на европейско равнище в областта на метрологията и за постигане на ефективни действия няколко държави-членки предприеха инициатива за създаване на съвместна научноизследователска и развойна програма, наречена „Европейска научноизследователска програма по метрология“ („ЕНПМ“), като инструмент за иновации, научни изследвания и подпомагане на политиката в отговор на нарастващите нужди в Европа от модерна метрология, в частност във възникващите технологични области.

(7)

В работната си програма за 2007—2008 г. от 11 юни 2007 г. за изпълнението на специалната програма „Сътрудничество“ Комисията предвиди предоставяне на финансова подкрепа за схемата ERA-NET Plus в областта на метрологията, за да подпомогне прехода между проекта „iMERA“, реализиран чрез ERA-NET, и съвместната научноизследователска и развойна програма в областта на метрологията, която ще бъде изпълнена въз основа на член 169 от Договора. Резултатът е развитието на ЕНПМ, която определи основните предизвикателства и дейности на съвместната програма.

(8)

ЕНПМ има за цел да подпомага научното развитие и иновациите, като обезпечи необходимата правна и организационна рамка за широкомащабно европейско сътрудничество между държавите-членки в областта на научните изследвания по метрология във всяка технологична и промишлена област. Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, както и Норвегия, Швейцария и Турция („участващите държави“) се споразумяха да координират и да изпълняват съвместно дейности, целящи да допринесат към ЕНПМ. Общата стойност на тяхното участие е оценена на минимум 200 млн. евро, плюс резервен капацитет за финансиране в размер на 100 млн. евро за предложения седемгодишен период.

(9)

Участващите държави одобриха участието на Общността в ЕНПМ, за да се увеличи въздействието ѝ. Общността следва да участва с финансова вноска, равна на вноската на участващите държави, с размер до 200 млн. евро за срока на действие на ЕНПМ. Отчитайки, че ЕНПМ отговаря на научните цели на Седмата рамкова програма и че действията в областта на метрологията са с хоризонтален характер или не са пряко свързани с десетте теми, ЕНПМ следва да се подпомага съвместно във всички теми, към които има отношение.

(10)

Допълнителни възможности за финансиране може да бъдат предоставени, inter alia, от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и по-специално чрез Инструмента за финансиране с поделяне на риска, разработен съвместно от ЕИБ и Комисията съгласно приложение III към специалната програма „Сътрудничество“.

(11)

Предоставянето на финансова помощ от страна на Общността следва да се обвърже с определянето на финансов план, основаващ се на официално поети ангажименти от компетентните национални органи за съвместното осъществяване на научноизследователските и развойни програми и дейности, предприемани на национално ниво, и за участие във финансирането на съвместното изпълнение на ЕНПМ.

(12)

Съвместното изпълнение на националните научноизследователски програми изисква създаването или съществуването на специална изпълнителна структура, както е предвидено в специалната програма „Сътрудничество“. Участващите държави се споразумяха да поверят на тази специална изпълнителна структура изпълнението на ЕНПМ. Специалната изпълнителна структура следва да е получател на финансовата вноска на Общността и следва да гарантира ефикасното изпълнение на ЕНПМ.

(13)

Финансовата вноска на Общността следва да е обвързана с ангажимент на участващите държави за осигуряване на ресурси и с ефективното изплащане на техните финансови вноски.

(14)

Въпреки че Съвместният научноизследователски център е отдел на Комисията, неговите институти притежават научноизследователски капацитет, който има отношение към ЕНПМ и който следва да бъде включен в изпълнението ѝ. Поради това е уместно да се определи ролята на Съвместния научноизследователски център по отношение на неговото право на участие и на финансиране, както и на неговото участие в управлението на ЕНПМ.

(15)

Плащането на финансовата вноска на Общността следва да е обвързано със сключването на общо споразумение между Комисията, действаща от името на Европейската общност, и специалната изпълнителна структура, което споразумение да съдържа подробни договорености за използването на вноската на Общността. Това общо споразумение следва да съдържа необходимите разпоредби, за да се гарантира защита на финансовите интереси на Общността.

(16)

Лихвите, получени по финансовата вноска на Общността, следва се разглеждат като целеви приходи в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5) („Финансовият регламент“). Комисията следва съответно да разполага с възможността да увеличава максималната финансова вноска на Общността, посочена в настоящото решение.

(17)

Общността следва да има право да намали, задържи или прекрати финансовата си вноска, в случай че ЕНПМ не се изпълнява или се изпълнява неадекватно, частично или със забавяне, или в случай че участващите държави не предоставят или предоставят частично или със забавяне финансовата си вноска за ЕНПМ според условията, предвидени в общото споразумение, което ще бъде сключено между Общността и специалната изпълнителна структура.

(18)

С оглед ефикасното изпълнение на ЕНПМ следва да се предостави финансова подкрепа на участниците в проекти по ЕНПМ, избрани на централно равнище под ръководството на специалната изпълнителна структура и след обявяване на покани за представяне на предложения. Такава финансова помощ и свързаните с нея плащания следва да бъдат прозрачни и ефикасни.

(19)

Оценката на предложенията следва да се осъществява централно от независими експерти под ръководството на специалната изпълнителна структура. Специалната изпълнителна структура следва да одобри класиране, задължително за разпределянето на финансовите средства от финансовата вноска на Общността и от националните бюджети, предназначени за проекти по ЕНПМ.

(20)

В съответствие с Финансовия регламент и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (6) („Правилата за прилагане“) финансовата вноска на Общността следва да се управлява в рамките на непряко централизирано управление в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Финансовия регламент и член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Правилата за прилагане.

(21)

Всяка държава-членка и всяка държава, асоциирана към Седмата рамкова програма, следва да може да се присъедини към ЕНПМ.

(22)

В съответствие с целите на Седмата рамкова програма участието в ЕНПМ на която и да е друга държава следва да е възможно, когато такова участие е предвидено в съответното международно споразумение и при условие че Комисията, действаща от името на Общността, и участващите държави са съгласни то да се осъществи. В съответствие със Седмата рамкова програма и правилата и условията, установени в настоящото решение, Общността следва да има правото да договаря условия, свързани с нейната финансова вноска за ЕНПМ във връзка с участието в програмата на такива други държави.

(23)

Следва да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби и измами, а също и необходимите мерки за възстановяване на загубените, погрешно изплатени или неправилно използвани финансови средства в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (7), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (8) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (9).

(24)

От съществено значение е научноизследователската дейност, извършвана в рамките на ЕНПМ, да отговаря на основните етични принципи, включително отразените в член 6 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и да следва принципите на равенство и равнопоставеност на половете.

(25)

Комисията следва да извърши междинна оценка на качеството и ефективността на изпълнението на ЕНПМ и на постигнатия напредък по отношение на поставените цели, а също и заключителна оценка.

(26)

Специалната изпълнителна структура следва да насърчава участниците в подбраните проекти по ЕНПМ да обменят и разпространяват информация относно постигнатите резултати и да осигурят достъп на обществеността до тази информация,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансова вноска на Общността

1.   Общността предоставя финансова вноска за „Европейската научноизследователска програма по метрология“ („ЕНПМ“), предприета съвместно от Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, както и Норвегия, Швейцария и Турция („участващите държави“).

2.   В съответствие с принципите, предвидени в приложения I и II, които представляват неразделна част от настоящото решение, и за срока на действие на Седмата рамкова програма Общността предоставя финансова вноска, съответстваща по размер на вноската на участващите държави, но ненадвишаваща 200 млн. евро, която да бъде изплатена от бюджетните кредити по общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Финансовата вноска на Общността се изплаща съвместно от бюджетните кредити, отпуснати по всички съответни теми от специалната програма „Сътрудничество“.

Член 2

Условия за финансовата вноска на Общността

Финансовата вноска се обвързва със следните условия:

а)

доказване от страна на участващите държави, че ЕНПМ е ефикасно създадена съгласно посоченото в приложение I;

б)

официално създаване на специална изпълнителна структура, притежаваща правосубектност, която ще носи отговорност за изпълнението на ЕНПМ и за получаването, разпределението и наблюдението на финансовата вноска на Общността в рамките на непряко централизирано управление в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Финансовия регламент, както и член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Правилата за прилагане;

в)

създаване на подходящ и ефикасен модел на управление на ЕНПМ в съответствие с приложение II;

г)

ефикасно изпълнение от специалната изпълнителна структура на описаните в приложение I дейности по ЕНПМ, което включва обявяване на покани за представяне на предложения;

д)

поемане от страна на всяка от участващите държави на ангажимент за предоставяне на нейния дял от финансирането на ЕНПМ и в случай на голям брой успешни участници от съответната държава в проектите по ЕНПМ за увеличаване на тези вноски с резервен фонд в размер на 50 %, както и за действително изплащане на финансовите вноски на бенефициерите;

е)

спазване на правилата на Общността за държавните помощи, и по-специално на Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (10);

ж)

осигуряване на високо ниво на научна компетентност и зачитане на етичните принципи в съответствие с общите принципи на Седмата рамкова програма и принципите на равенство и равнопоставеност на половете, както и принципите на устойчиво развитие;

з)

формулиране на разпоредби, уреждащи правата върху интелектуалната собственост, произтичащи от изпълняваните в рамките на ЕНПМ на дейности, и изпълнение и координиране на научноизследователските и развойни програми и дейности, предприемани на национално равнище от участващите държави по начин, който способства за създаването на такива знания и подкрепя широкото използване и разпространение на създадените знания. Възприетият подход следва модела, установен с Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (11) („правилата за участие в Седмата рамкова програма“).

Член 3

Дейности по ЕНПМ

1.   Основната дейност по ЕНПМ се състои във финансиране на транснационални проекти между множество партньори в рамките на ЕНПМ, включващи дейности за научни изследвания, технологично развитие, обучение и разпространение на информация („проектите по ЕНПМ“). С оглед на концентрирания капацитет в областта на метрологията основната част от проектите по ЕНПМ се изпълняват от националните институти по метрология и определените институти (а именно, специализирани институти, които отговарят за определени национални стандарти и свързани услуги, които не са обхванати от дейностите на националните институти по метрология) на участващите държави.

2.   С цел увеличаване и диверсифициране на капацитетите в областта на метрологията ЕНПМ финансира също и няколко схеми за предоставяне на безвъзмездни средства на изследователи, които допълват проектите по ЕНПМ.

3.   Проектите по ЕНПМ се избират, а безвъзмездните средства за изследователи се отпускат в резултат на покани за представяне на предложения, провеждани при зачитане на принципите на равно третиране, прозрачност, независима оценка, съфинансиране, финансиране, което не води до печалби, както и принципът, че не се отпуска финансиране за започнали дейности, посочен в член 112, параграф 1 от Финансовия регламент, съгласно предвиденото в приложение I към настоящото решение.

4.   Основните критерии за оценка, mutatis mutandis, са предвидените в член 15, параграф 1, букви a) и б) от правилата за участие в Седмата рамкова програма, съответно за проектите по ЕНПМ и схемите за безвъзмездни средства за изследователи. В поканата за представяне на предложения се конкретизират основните критерии за оценка. Може да бъдат включени допълнителни критерии, при условие че са публикувани в поканата за представяне на предложения, не са дискриминационни и нямат предимство пред основните критерии за оценка.

5.   Подробни разпоредби относно изпълнението на дейностите по ЕНПМ се съдържат в приложение I.

Член 4

Роля на Съвместния научноизследователски център

1.   Съвместният научноизследователски център на Комисията има право на участие в ЕНПМ и на финансиране по програмата при условия, сравними с приложимите по отношение на националните институти по метрология в участващите държави.

2.   Собствените ресурси на Съвместния научноизследователски център, които не са финансирани по ЕНПМ, не се считат за финансова вноска на Общността по смисъла на член 1.

3.   Институтът на Съвместния научноизследователски център, който отговаря за метрологията, в качеството му на отдел на Комисията, действащ от името на Общността, има право на участие в изпълнението на ЕНПМ в рамките на специалната изпълнителна структура със статут на наблюдател без право на глас.

Член 5

Споразумения между Общността и специалната изпълнителна структура

Подробните договорености за управлението и контрола на средствата и защитата на финансовите интереси на Общността се уреждат с общо споразумение и годишни финансови споразумения, които се сключват между Комисията, от името на Общността, и специалната изпълнителна структура.

Общото споразумение включва по-специално следните разпоредби:

1.

определение на възложените задачи;

2.

условията и подробните механизми за изпълнение на задачите, включително подходящи разпоредби за разграничаване на отговорностите и организиране на контрола върху изпълнението;

3.

правилата за отчитане на изпълнението на задачите пред Комисията;

4.

условията за прекратяване на изпълнението на задачите;

5.

подробните механизми за контрол от страна на Комисията;

6.

условията за използване на отделни банкови сметки и за третиране на начислените лихви;

7.

разпоредбите, гарантиращи видимост на действието на Общността по отношение на останалите дейности на специалната изпълнителна структура;

8.

ангажимент за въздържане от действия, които могат да доведат до конфликт на интереси по смисъла на член 52, параграф 2 от Финансовия регламент;

9.

разпоредбите, които регламентират правата върху интелектуална собственост, произтичащи от реализираните по ЕНПМ дейности, посочени в член 2;

10.

списък с критерии, които да се използват при междинните и окончателните оценки, включително посочените в член 13.

Член 6

Лихви по финансовата вноска на Общността

В съответствие с член 18, параграф 2 от Финансовия регламент лихвите, получени по финансовата вноска на Общността към ЕНПМ, се разглеждат като целеви приходи. Максималната вноска на Общността, посочена в член 1, параграф 2 от настоящото решение, може съответно да бъде увеличена от Комисията.

Член 7

Намаляване, задържане или прекратяване на финансовата вноска на Общността

Когато ЕНПМ не се изпълнява или се изпълнява неправилно, частично или със закъснение, Общността може да намали, задържи или прекрати финансовата си вноска съобразно реалното изпълнение на ЕНПМ.

Когато участващите държави не участват или участват частично или със закъснение във финансирането на ЕНПМ, Общността може да намали финансовата си вноска в съответствие с действителния размер на публичното финансиране, отпуснато от участващите държави при условията, предвидени в общото споразумение, което ще бъде сключено между Комисията и специалната изпълнителна структура.

Член 8

Защита на финансовите интереси на Общността от участващите държави

В процеса на изпълнение на ЕНПМ участващите държави предприемат законодателни, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защитата на финансовите интереси на Общността. По-специално, участващите държави предприемат необходимите мерки, за да осигурят пълното възстановяване на всички суми, дължими на Общността в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент и член 38, параграф 2 от Правилата за прилагане.

Член 9

Контрол от Сметната палата

Чрез своите длъжностни лица или други служители Комисията и Сметната палата имат право да извършват всички необходими проверки и инспекции за осигуряване правилното управление на финансовите средства на Общността и защитата на финансовите интереси на Общността срещу всякакви измами или нередности. За тази цел участващите държави и/или специалната изпълнителна структура своевременно предоставят на разположение на Комисията и на Сметната палата всички приложими документи.

Член 10

Информиране

Комисията съобщава цялата релевантна информация на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата. Участващите държави се приканват да предоставят на Комисията, чрез специалната изпълнителна структура, всякаква допълнителна информация, изискана от Европейския парламент, от Съвета и от Сметната палата относно финансовото управление на специалната изпълнителна структура, която съответства на всички отчетни изисквания, предвидени в член 13.

Член 11

Участие на допълнителни държави-членки и асоциирани държави

Всяка държава-членка и всяка държава, асоциирана към Седмата рамкова програма, има право да се присъедини към ЕНПМ в съответствие с критериите, предвидени в член 2, букви д) и е) от настоящото решение, и се третира като участваща държава.

Член 12

Участие на други трети държави

Участващите държави и Комисията могат да одобрят участието на всяка друга държава при спазване на критериите, предвидени в член 2, буква д), и при условие че такова участие е предвидено в съответното международно споразумение. Те определят условията, при които юридическите лица, които са установени, и физическите лица, които пребивават в такива държави, получават право на финансиране по ЕНПМ.

Член 13

Годишно отчитане и оценка

Годишният доклад по Седмата рамкова програма, предоставен на Европейския парламент и на Съвета в изпълнение на член 173 от Договора, включва доклад за дейностите по ЕНПМ.

Комисията провежда междинна оценка на ЕНПМ три години след началото на програмата. Тази оценка обхваща напредъка към постигане на целите, предвидени в приложение I, както и препоръки към ЕНПМ относно най-подходящите подходи за по-нататъшно задълбочаване на интеграцията и на качеството и ефикасността на изпълнението, включително научна, управленска и финансова интеграция, както и за целесъобразността на нивото на финансовите вноски на участващите държави с оглед на потенциалните потребности на техните различни национални научноизследователски общности.

Комисията съобщава заключенията от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета, заедно със своите бележки и евентуални предложения за изменение на настоящото решение.

При приключване на участието на Общността в ЕНПМ, но не по-късно от 2017 г., Комисията, със съдействието на група от независими експерти, провежда заключителна оценка на общите, специфичните и оперативните цели на ЕНПМ.

Групата основава оценката си, inter alia, на следните показатели:

а)

научната стойност на проектите и предоставените безвъзмездни средства, оценени според броя публикации, патенти и други показатели за научни резултати;

б)

нивото на участие в програмата на външни научни изследователи и научноизследователски институции;

в)

увеличаването на метрологичния капацитет на държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма, чиито програми в областта на метрологията са в ранен етап на развитие;

г)

броя и качеството на дейностите, свързани с обучение;

д)

броя и качеството на дейностите, свързани с метрологичната комуникация и разпространение.

Резултатите от заключителната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 15

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 25 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(9)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(10)  ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Описание на целите и дейностите на Европейската научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)

I.   ЦЕЛИ

В условията на днешната глобална икономика метрологията има значителен принос за технологичното и икономическото развитие на много нации по света. Научните изследвания в областта на метрологията са необходими за решаване на обществени проблеми, за което могат да се приведат примери, свързани с области като космическите изследвания, включително сателитната навигация, сигурността, здравеопазването, производството на полупроводници и промените в климата. Научните изследвания в областта на метрологията са с подчертана публична полза и представляват основна подпомагаща дейност за осъществяваната от правителствата регулация и стандартизация. Метрологията не попада във фокуса на общественото внимание, но същевременно тя е от съществено значение за развитието на модерната търговия и комуникации. Достъпът до пазари може да бъде затруднен поради липсата на единна и прецизна система от мерки и теглилки. Всички значими световни икономически сили отчитат, че научноизследователската и развойна дейност в областта на метрологията има решаващо значение за дългосрочния икономически растеж.

Научните изследвания в областта на метрологията по традиция имат висок национален приоритет в много държави. Въпреки това европейските държави осъществяват напълно самостоятелно своите национални програми за научни изследвания в областта на метрологията, а държавите-членки на ЕС не съумяха самостоятелно да създадат единна и истински интегрирана ЕНПМ. Националните институти по метрология (НИМ), подпомагани от определените институти (ОИ), са натоварени с изпълнението на националните програми за научни изследвания в областта на метрологията въз основа на институционално финансиране, предоставяно от правителствени агенции или министерства. Участниците в научните изследвания в областта на метрологията в Европа формират специализирана общност, слабо свързана с научноизследователските организации или академичната общност. Тя е в голяма степен фрагментирана, като включва няколко центъра за върхови научни постижения с глобално значение, които биха спечелили от широка конкуренция в международен мащаб. Очевидно съществува дублиране на научноизследователски дейности.

Правомощията на Общността да действа в тази област са предвидени в няколко члена от Договора, които предвиждат координиране и сътрудничество между държавите-членки и Общността в областта на научноизследователската дейност. Съгласно член 165 „Общността и държавите-членки координират своите дейности в областта на научните изследвания и технологичното развитие по такъв начин, че да осигурят взаимната съвместимост на техните национални политики и политиката на Общността“. Член 169 приканва Общността да предвиди възможности за участие в научноизследователски и развойни програми, предприети от няколко държави-членки. Действието от страна на Общността изглежда напълно обосновано, тъй като не може да се очаква, че държавите-членки ще са в състояние да решат тези проблеми, действайки самостоятелно.

ЕНПМ ще интегрира националните програми на 22 участващи държави в единна съвместна научноизследователска програма и ще подкрепя по-специално целите на европейските национални системи за измервания. Целите на ЕНПМ са да се ускори развитието, утвърждаването и прилагането на нови измервателни техники, стандарти, процеси, инструменти, референтни материали и знания, насочени към стимулиране на иновативно развитие в промишлеността и търговията, повишаване на качеството на данните, използвани в областите на науката, промишлеността и определянето на политиката, и да се подпомогне разработването и прилагането на директиви и регламенти.

ЕНПМ ще постигне тези цели по следния начин:

а)

обединяване на върховите постижения в научните изследвания в областта на метрологията — посредством създаване на конкурентни съвместни научноизследователски проекти, а именно ЕНПМ проекти, които обединяват капацитет с достатъчна критична маса от мрежите на НИМ и ОИ на участващите държави за посрещане на основните предизвикателства, свързани с метрологията, съществуващи на европейско равнище;

б)

отваряне на системата за най-високите научни постижения — посредством разширяване на участието на широката европейска научноизследователска общност чрез предоставяне на безвъзмездни средства за изследователи;

в)

изграждане на капацитет — посредством увеличаване на потенциала на европейската научноизследователска общност в областта на метрологията чрез предоставяне на безвъзмездни средства за мобилност на изследователи, насочени към тези страни, членуващи в EURAMET, които разполагат с ограничен капацитет за научни изследвания в областта на метрологията.

ЕНПМ допълва текущите национални програми и дейности, насочени към чисто национални приоритети.

Инициативата ЕНПМ е насочена към координиране и интегриране на съответните национални научноизследователски дейности в областта на метрологията с цел създаване на съвместна научноизследователска програма, характеризираща се с научна, управленска и финансова интеграция, която ще реализира важен принос в Европейското научноизследователско пространство и ще подкрепи с научни резултати концепциите, заложени в Лисабонската програма за Европа като „най-конкурентоспособната и динамична икономика, основана на знанието“. Научната интеграция се постига посредством общо планиране и изпълнение на дейности в рамките на ЕНПМ. Управленската интеграция се постига посредством използване на EURAMET e.V., организация с идеална цел, учредена съгласно германското законодателство като специална изпълнителна структура, подчинена на подробните договорености, поместени в приложение II.

Финансовата интеграция предполага участващите държави да се ангажират ефективно да участват във финансирането на ЕНПМ, като предоставят национално финансиране на всички отговарящи на условията по програмата участници в избрани проекти по ЕНПМ от националните бюджети, предназначени за ЕНПМ, като при необходимост използват резервния фонд за финансиране, възлизащ на 50 % от тези бюджети, и като предоставят парични вноски в общ фонд за финансиране на върхови научноизследователски постижения и безвъзмездни средства за мобилност, наред с цялостното финансиране на текущите разходи на ЕНПМ. Допълнителен елемент на финансовата интеграция е общият подход към допустимите разходи, основаващ се на правилата на Седмата рамкова програма.

II.   ДЕЙНОСТИ

ЕНПМ включва съвместни дейности за научни изследвания и технологично развитие от четири типа:

А.   Основната дейност се състои в транснационални проекти по ЕНПМ между множество партньори, включващи дейности за научни изследвания, технологично развитие, обучение и разпространение на информация. С оглед на концентрирания капацитет в областта на метрологията основната част от проектите по ЕНПМ се изпълняват от националните институти по метрология на участващите държави.

Б.   С цел увеличаване и диверсифициране на капацитетите в областта на метрологията ще бъдат създадени три схеми за предоставяне на безвъзмездни средства:

Б1.   С оглед увеличаване на броя на организациите с капацитет, тясно свързан с метрологията, безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения се предоставят на организации и/или физически лица от широката научноизследователска общност в държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма, които могат да дадат значителен принос за научноизследователските дейности на съвместната програма. Всички одобрени организации и/или физически лица следва да са асоциирани към проекти по ЕНПМ.

Б2.   С цел развитие на капацитета на физически лица в областта на метрологията безвъзмездни средства за мобилност на изследователи се предоставят на:

1.

изследователи от НИМ и ОИ в участващите държави,

2.

изследователи, подпомагани индивидуално или чрез организациите, за които работят, чрез безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения, и

3.

изследователи от държави — членки на EURAMET, които не участват в ЕНПМ и понастоящем разполагат с ограничен капацитет за научни изследвания в областта на метрологията или изобщо не разполагат с такъв капацитет.

Тези безвъзмездни средства за мобилност на изследователи финансират престоя на изследователите в участващ в проект по ЕНПМ НИМ или ОИ или в организация, получаваща безвъзмездни средства за върхови постижения.

Б3.   С цел гарантиране устойчивостта на сътрудничеството между НИМ и ОИ на участващите държави и подготовката на следващото поколение опитни изследователи в областта на метрологията безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера се предоставят на изследователи в началните етапи на научната им кариера от НИМ и ОИ на участващите държави, с които се обуславя оставането им в НИМ или ОИ или в организации, на които са отпуснати безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения или други организации, участващи в научноизследователски проекти по ЕНПМ за своя сметка.

Тези дейности се допълват, когато е уместно, със сътрудничество с други компетентни или заинтересовани организации в Европа или извън нея, участващи със собствено финансиране.

В допълнение се предоставя ограничено финансиране за по-широки дейности в мрежи с цел популяризиране на ЕНПМ и повишаване на въздействието на програмата. Тези дейности включват, при необходимост, поддържане и актуализиране на идентифицираните научноизследователски области по ЕНПМ посредством семинари и контакти с други заинтересовани страни в Европа и извън нея.

III.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Подборът на проектите по ЕНПМ и отпускането на безвъзмездните средства за върхови научноизследователски постижения и мобилност на изследователи се осъществяват чрез периодични покани за представяне на предложения. Съгласно предварителния календар е предвидено обявяването на покани за представяне на предложения да се извършва на 12- до 18-месечни интервали за период от максимум седем години. Предоставянето на безвъзмездни средства за мобилност за изследователи в началните етапи на научната им кариера се осъществява посредством постоянна процедура за набиране на предложения.

А.   Проекти по ЕНПМ

а)

Покана за представяне на потенциални теми за научни изследвания по проекти по ЕНПМ (етап 1):

Всяка покана за представяне на предложения за проекти по ЕНПМ се предшества от определяне на темите по тази покана, което се извършва съгласно предвидените по-долу стъпки. Първо, комитетът на ЕНПМ (вж. приложение II), в консултации с Комисията, определя частите от научноизследователските дейности, включени в ЕНПМ, които ще бъдат предмет на поканата за представяне на предложения. Второ, отправя се публична покана към научноизследователската общност — всички заинтересовани лица или организации — да предложи потенциални теми за научни изследвания. Трето, комитетът на ЕНПМ определя измежду получените предложения най-добрите потенциални теми за научни изследвания. Комитетът на ЕНПМ може да изменя, разделя или обединява получените теми и да включва нови теми, за да оптимизира поканата за представяне на предложения на етап 2. Комитетът на ЕНПМ гарантира, че не е възможно да се проследят първоначалните автори на идеите, залегнали в окончателните научноизследователски теми, т. е. авторите остават анонимни.

б)

Покана за представяне на предложения за проекти по ЕНПМ (етап 2):

След избора на научноизследователските теми EURAMET e.V. публикува поканата за представяне на предложения и кани научноизследователски екипи от НИМ и ОИ на участващите държави да сформират консорциуми и да представят проектни предложения.

Поканата за представяне на предложения остава открита за срок от най-малко два месеца.

EURAMET e.V. оценява всяко предложение с помощта на поне трима независими експерти, назначени от асоциацията въз основа на критериите, предвидени в правилата за участие в Седмата рамкова програма. Експертите съставят списък на класирането, който има обвързваща сила по отношение на разпределението на финансирането от Общността и националното финансиране.

За проектите по ЕНПМ се прилагат следните основни критерии за оценка:

i)

научни и/или технологични върхови постижения;

ii)

относимост към целите на ЕНПМ;

iii)

потенциално въздействие посредством разработване, разпространение и използване на резултатите от проекта;

iv)

качество и ефикасност на изпълнението и управлението.

В поканата за представяне на предложения се конкретизират основните критерии за оценка. Може да бъдат включени допълнителни критерии, при условие че са публикувани в поканата за представяне на предложения, не са дискриминационни и нямат предимство пред основните критерии за оценка.

Всеки консорциум, който представя предложение за проект по ЕНПМ, може да включи всяка европейска или неевропейска организация, неотговаряща на изискванията за финансиране, при условие че тази организация може да предостави реалистични гаранции, че разполага с ресурсите, необходими за участието ѝ.

Консорциум, който представя предложение за проект по ЕНПМ, може още на този етап да включи в предложението си предложение за отпускане на безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения, ако това добавя съществена научна стойност към проекта. В този случай оценката на предложението за отпускане на безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения е част от общата оценка на проекта. Одобряването на проекта за финансиране означава автоматично отпускане на такива безвъзмездни средства.

Съветът за научни изследвания към EURAMET e.V., посочен в приложение II, публикува независимото си становище върху цялостните резултати от оценката по дадена покана за представяне на предложения за проекти по ЕНПМ (етапи 1 и 2), но не и върху отделните проекти по ЕНПМ. Това становище се взема предвид от EURAMET e.V. в рамките на следващите покани за представяне на предложения.

Б.   Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения и безвъзмездни средства за мобилност на изследователи (етап 3)

Публикуването на списъка на одобрените предложения за проекти по ЕНПМ се придружава с покана към широката научноизследователска общност за участие в проектите по ЕНПМ чрез отпускане на безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения и/или на безвъзмездни средства за мобилност за изследователи.

Към всички консорциуми, изпълняващи проекти по ЕНПМ (освен към тези, които са представили предложения за отпускане на безвъзмездни средства заедно с предложенията за проекти по ЕНПМ, както е описано в раздел A, буква б), седма алинея, се отправя покана да обявят в срок от три месеца от влизането в сила на договорите за проектите по ЕНПМ покани за представяне на предложения за определяне на потенциални бенефициери и да предложат на EURAMET e.V. да им предостави безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения и/или безвъзмездни средства за мобилност на изследователи. Ориентировъчната разбивка на финансирането по ЕНПМ се изчислява така, че средно всеки проект по ЕНПМ да може да се асоциира поне с безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения и/или за мобилност на изследователи. Това обаче не е задължително условие и този вид безвъзмездни средства ще се предоставят по най-гъвкав начин.

Консорциумът по проекта по ЕНПМ публикува поканата за представяне на предложения най-малко в един международен вестник и в национални вестници в три участващи държави. Той отговаря и за широкото разпространение на рекламата на поканата за представяне на предложения, като използва конкретни информационни средства, и по-специално интернет страници за Седмата рамкова програма, специализирани брошури и печатни издания, както и чрез националните центрове за контакт, създадени в държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма. В допълнение публикуването и рекламата на поканата за представяне на предложения следва да съответстват на указанията и насоките, приети от EURAMET e.V. Консорциумът уведомява EURAMET e.V. за поканата за представяне на предложения и нейното съдържание поне 30 дни преди планираната дата на публикуването ѝ. EURAMET e.V. проверява съответствието на поканата с приложимите правила, указания и насоки.

Поканата за представяне на предложения остава открита за срок от поне пет седмици.

Консорциумът по проекта по ЕНПМ оценява получените предложения с помощта на поне двама независими експерти, назначени от него въз основа на правилата за участие в Седмата рамкова програма.

Към оценката на предложенията се прилагат следните основни критерии за оценка:

i)

научни и/или технологични върхови постижения;

ii)

връзка с целите на проекта по ЕНПМ;

iii)

капацитет за качество и изпълнение на кандидата и неговия потенциал за по-нататъшен напредък;

iv)

качество на предложената дейност за научно обучение и/или трансфер на знания.

В поканата за представяне на предложения се конкретизират основните критерии за оценка. Може да бъдат включени допълнителни критерии, при условие че са публикувани в поканата за представяне на предложения, не са дискриминационни и нямат предимство пред основните критерии за оценка.

Консорциумът по проекта по ЕНПМ предлага на EURAMET e.V. да отпусне безвъзмездни средства на бенефициер и се отчита пред асоциацията за начина на провеждане на поканата за представяне на предложения, включително начина на публикуване и имената и служебната принадлежност на експертите, взели участие в оценката. В срок от 45 дни от получаването на това предложение EURAMET e.V. отпуска или отказва да отпусне безвъзмездни средства, ако подборът не е извършен в съответствие с приложимите правила, указания и насоки.

EURAMET e.V. отправя покана към европейските държави, които разполагат с ограничен капацитет за научни изследвания в областта на метрологията или не разполагат с такъв капацитет, да насърчават техните научноизследователски институти и университети да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства за мобилност на изследователи като един от начините за увеличаване на техния капацитет за научни изследвания в областта на метрологията.

В.   Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера

EURAMET e.V. обявява постоянно открита покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера и публикува тази покана най-малко в един международен вестник и в национални вестници в три участващи държави. Асоциацията отговаря и за широкото разпространение на рекламата на поканата за представяне на предложения, като използва конкретни информационни средства, и по-специално интернет страници за Седмата рамкова програма, специализирани брошури и печатни издания, както и чрез националните центрове за контакт, създадени в държавите-членки и държавите, асоциирани към Седмата рамкова програма.

Предложенията се внасят от изследователя и от изпращащата и приемащата организация (НИМ, ОИ или друга организация, участваща в проект по ЕНПМ). Ориентировъчната разбивка на финансирането е изчислена така, че средно всеки проект по ЕНПМ да може да се асоциира поне с безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера. Това обаче не е задължително условие и този вид безвъзмездни средства ще се предоставят по най-гъвкав начин. EURAMET e.V. оценява получените предложения.

Прилагат се следните основни критерии за оценка:

i)

научни и/или технологични върхови постижения;

ii)

връзка с целите на проекта по ЕНПМ;

iii)

капацитет за качество и изпълнение на кандидата и неговия потенциал за по-нататъшен напредък;

iv)

качество на предложената дейност за научно обучение и/или трансфер на знания.

В поканата за представяне на предложения се конкретизират основните критерии за оценка. Може да бъдат включени допълнителни критерии, при условие че са публикувани в поканата за представяне на предложения, не са дискриминационни и нямат предимство пред основните критерии за оценка.

EURAMET e.V. се стреми към две крайни дати годишно, на които предоставя тези безвъзмездни средства чрез опростена процедура, основана за всяко предложение на становище на поне двама независими експерти, които са обсъдили и класирали всички предложения.

Г.   Обобщаваща таблица

Видове финансиране

Организации с право на участие (1)

Държави с право на участие

Критерии за оценка

А.

Проект по ЕНПМ (консорциум)

НИМ и ОИ

Държави, участващи в ЕНПМ

Член 15, параграф 1, буква а) от правилата за участие в Седмата рамкова програма

Б1.

Безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения

 

От:

1.

всички организации без НИМ и ОИ или

2.

изследовател — физическо лице

 

На:

проект по ЕНПМ в НИМ или ОИ

Държави-членки и държави, асоциирани към Седмата рамкова програма

Член 15, параграф 1, буква б) от правилата за участие в Седмата рамкова програма

Б2.

Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи

 

От:

1.

НИМ и ОИ или

2.

организация, на която са отпуснати безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения,

3.

изследователи от държави — членки на EURAMET, които не участват в ЕНПМ и понастоящем разполагат с ограничен капацитет за научни изследвания в областта на метрологията или не разполагат с такъв капацитет

 

На:

1.

НИМ и ОИ или

2.

организация, на която са отпуснати безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения

Държави-членки и държави, асоциирани към Седмата рамкова програма

Член 15, параграф 1, буква б) от правилата за участие в Седмата рамкова програма

Б3.

Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера

 

От:

НИМ и ОИ

 

На:

1.

НИМ и ОИ или

2.

други организации, участващи в проект по ЕНПМ (консорциум)

Държави, участващи в ЕНПМ

Член 15, параграф 1, буква б) от правилата за участие в Седмата рамкова програма

IV.   МЕХАНИЗЪМ НА ФИНАНСИРАНЕ

А.   Финансиране на ниво програма

ЕНПМ се финансира от участващите държави и от Общността.

Участващите държави определят многогодишен план за финансиране, за да участват в ЕНПМ и във финансирането на нейните дейности. Националното участие може да се реализира чрез съществуващи или нови програми, доколкото тези програми съответстват на принципа за публично финансирана метрология на най-високо ниво. В допълнение към изискваното основно финансиране (бюджет, предназначен за ЕНПМ) всяка участваща държава определя резервен фонд за финансиране, равен на 50 % от основното финансиране, за да гарантира гъвкавост на изпълнението на ЕНПМ за целия период на програмата и зачитане на класирането. Финансирането на ЕНПМ включва по-специално ангажимент за участие на предназначените за ЕНПМ национални бюджети във финансирането на участниците в одобрените проекти по ЕНПМ и предоставяне на парични вноски, с квоти според предназначените за ЕНПМ бюджети, в общ фонд за финансирането на безвъзмездни средства за изследователи, наред с цялостното финансиране на текущите разходи на ЕНПМ.

Общата финансова вноска на Общността за ЕНПМ се изчислява като съответстваща по размер на действителната финансова вноска на участващите държави (от която се изключват текущите разходи, надхвърлящи 16 млн. евро и резервния фонд за финансиране), с максимална стойност 200 млн. евро. Тъй като текущите разходи са включени в изчислението на съответстващата финансова вноска, те трябва да бъдат оправдани от EURAMET e.V.

За покриване на текущите разходи на EURAMET e.V. не може да се ползват финансови средства на Общността.

Б.   Ориентировъчна разбивка на финансирането

Общо: 400 млн. евро (+ 100 млн. евро резервен фонд за финансиране)

Вид дейност

Общност

200 милиона евро

Участващи държави

200 милиона евро

Общо

400 милиона евро

 

%

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

Предложения за проекти по ЕНПМ — модул (част A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Модул за предложения за безвъзмездни средства за изследователи (част Б) финансиране до 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

Б1.

Безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения

 

 

 

 

7,5 %

30

Б2.

Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи

 

 

 

 

1,5 %

6

Б3.

Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера

 

 

 

 

1,0 %

4

Текущи разходи (част В)

8 %

16 (2)

4 %

16

Общо

100 %

200

100 %

200

100 %

400

В.   Финансиране на проекти по ЕНПМ и безвъзмездни средства за изследователи

Разпределението на финансови средства от предназначените за ЕНПМ национални бюджети и от вноската на Общността за проекти по ЕНПМ следва реда на одобреното класиране.

Финансовата вноска в полза на участниците в тези проекти по ЕНПМ се изчислява въз основа на допустимите разходи, определени съгласно правилата за участие в Седмата рамкова програма. В случай че бюджетът, предназначен за ЕНПМ, бъде изчерпан поради голям брой успешни проекти на НИМ и ОИ от дадена участваща държава, тази участваща държава използва резервния фонд за финансиране, възлизащ на 50 % от нейния бюджет, предназначен за ЕНПМ, разпределен между допълнителни одобрени предложения по реда на класирането.

Вноската на Общността в проектите по ЕНПМ е фиксирана като процентен дял от допустимите разходи — не по-висок от 50 %, за всяка покана за представяне на предложения. Тя се превежда от EURAMET e.V. пряко на участниците в проектите по ЕНПМ.

Националните вноски за проектите по ЕНПМ се обезпечават чрез механизмите за национално финансиране.

Паричните вноски на Общността и участващите държави, използвани за финансиране на безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения, безвъзмездни средства за мобилност на изследователи и безвъзмездни средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера, се превеждат на EURAMET e.V. и от асоциацията — на получателите на безвъзмездните средства.

Законността и редовността на съответните сделки, и по-специално съществуването на националната вноска, нейното действително изплащане, целесъобразното използване на финансирането от Общността и допустимостта на заявените разходи се гарантират от EURAMET e.V. и се удостоверяват чрез независимия финансов одит на проектите по ЕНПМ съгласно принципи, съответстващи на принципите на Седмата рамкова програма.

Безвъзмездните средства за върхови научноизследователски постижения, безвъзмездните средства за мобилност на изследователи и безвъзмездните средства за мобилност на изследователи в началните етапи на научната им кариера представляват безвъзмездни средства с фиксиран размер, предоставяни съобразно предварително определени скали; подробните свързани с тях разходи не подлежат на одит. Категориите разходи, покрити с такива безвъзмездни средства, не са допустими като разходи по проект по ЕНПМ. Единствено действителното пълно изплащане на определената сума на крайния бенефициер трябва да бъде подкрепено с документални доказателства. Плащанията в брой не се считат за правилно удостоверени и не са допустими. EURAMET e.V. може да изисква съответстващо финансиране от получателите на безвъзмездни средства за върхови научноизследователски върхови постижения, които са юридически, а не физически лица.

V.   ДОГОВОРЕНОСТИ ОТНОСНО ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

EURAMET e.V. възприема политиката на ЕНПМ относно интелектуалната собственост в съответствие с член 2, буква з) от настоящото решение.


(1)  Съвместният научноизследователски център има същото правно положение като националните институти по метрология.

(2)  За разлика от останалите данни, тази сума е задължителен таван в изчисленията на съответстващото финансиране на участващите държави.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Управление и изпълнение на Европейската научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

EURAMET e.V. е специалната изпълнителна структура на ЕНПМ, която е създадена през 2007 г. съгласно германското законодателство като асоциация с нестопанска цел. Тя е европейската регионална организация по метрология. В EURAMET e.V. могат да членуват като членове национални институти по метрология (НИМ) и като асоциирани членове — определени институти (ОИ) от държавите-членки на Европейския съюз и на Европейската асоциация за свободна търговия, както и от други европейски държави. Институтът за референтни материали и измервания към Европейската комисия може също да участва като асоцииран член. Понастоящем в асоциацията членуват организации от 32 държави, от които 22 са същевременно и участващи държави в ЕНПМ.

II.   УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНПМ В РАМКИТЕ НА EURAMET E.V.

Следните органи и вътрешни структури на EURAMET e.V. изпълняват функции във връзка с изпълнението на ЕНПМ:

1.

Председателят на ЕНПМ и неговият заместник се избират от комитета на ЕНПМ. Председателят на ЕНПМ е един от двамата заместник-председатели на EURAMET e.V. Той представлява EURAMET e.V. по въпросите на ЕНПМ.

2.

Комитетът на ЕНПМ е в състав от членове на EURAMET (тоест, НИМ) от участващи държави. Комитетът на ЕНПМ е органът за вземане на решения на ЕНПМ и отговаря за всички въпроси, свързани с ЕНПМ, включително решенията за определяне и актуализиране на програмата, за планирането на поканите за представяне на предложения, за бюджетния профил, за критериите за допустимост и подбор, за списъка на оценителите, за одобряването на класирането на проектите по ЕНПМ, които ще бъдат финансирани, за наблюдението на напредъка по финансираните проекти по ЕНПМ и за надзора върху адекватната и организирана работа на секретариата във връзка с ЕНПМ. Комитетът на ЕНПМ избира председател на ЕНПМ (който е „заместник-председателят на EURAMET (ЕНПМ)“) и негов заместник.

3.

Съветът за научни изследвания има балансиран състав от експерти на високо ниво от областите на промишлеността, научноизследователската и академичната общности, и от международни заинтересовани организации. Съветът предоставя независими стратегически консултации по въпроси на ЕНПМ, както и доклади или коментари на комитета на ЕНПМ, при необходимост и при поискване, но като минимум той дава становища по всяка покана за представяне на предложения и цикъл на подбор.

4.

Секретариатът е в състав от лица, наети от или командировани в EURAMET e.V. Неговата структура и задачи са регламентирани от процедурните правила на EURAMET e.V. Част от секретариата, отговорна за изпълнението на ЕНПМ, се помещава в Националната лаборатория по физика — членът на EURAMET e.V. от Обединеното кралство („членът домакин“).

5.

Програмният ръководител на ЕНПМ е високопоставен ръководен служител, който временно може да бъде командирован от члена домакин. Програмният ръководител на ЕНПМ действа изключително въз основа на преките правомощия на EURAMET e.V. по всички въпроси, отнасящи се до ЕНПМ, и се отчита пред органите на асоциацията. EURAMET e.V. установява ефективни процедури, гарантиращи недопускане на конфликт на интереси между програмния ръководител на ЕНПМ и всички кандидати, участници или бенефициери.

III.   ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА EURAMET E.V. И ВЪЗЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ЗАДАЧИ НА ЧЛЕНА ДОМАКИН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕНПМ

EURAMET e.V. носи изключителната отговорност за изпълнението на ЕНПМ. Тя управлява финансовата вноска на Общността към ЕНПМ. Наред с това тя носи отговорност по-специално за:

i)

актуализиране на ЕНПМ;

ii)

изготвяне на поканите за представяне на предложения;

iii)

публикуване на поканите за представяне на предложения;

iv)

приемане на предложенията за етапи 1 и 2 и предложенията за безвъзмездни средства за изследователи в началните етапи на научната им кариера;

v)

избор на независими експерти за оценката;

vi)

приемане на индивидуалните оценки на независимите експерти и председателстване на оценяващите комисии;

vii)

вземане на окончателните решения за подбор;

viii)

започване на преговорите по условията на договорите и сключване на договорите с избраните консорциуми по проекти по ЕНПМ и други бенефициери;

ix)

приемане и отговаряне на всички жалби, свързани с поканите за представяне на предложения;

x)

приемане и разпределение на финансовата вноска на Общността, както и наблюдение на нейното усвояване;

xi)

извършване на плащанията в полза на участниците във финансираните проекти по ЕНПМ и получателите на безвъзмездни средства;

xii)

изпълнение на изискванията за отчитане пред Комисията (1).

Докато изброените по-горе отговорности и управленски правомощия във връзка с ЕНПМ остават изключителен прерогатив на EURAMET e.V., някои административни и логистични задачи по изпълнението на ЕНПМ могат да бъдат възложени срещу съответно възнаграждение на члена домакин.

Административното и логистичното обезпечаване включват следното:

i)

предоставяне на административно и логистично обслужване във връзка с изпълнението на процедурите по поканите за представяне на предложения, включително обезпечаване на специална телефонна линия за консултации;

ii)

предоставяне на помощ на EURAMET e.V. във връзка с изготвянето на насоки и други документи;

iii)

обезпечаване на специалната интернет базирана система;

iv)

предоставяне на помощ във връзка с изготвяне на договорите, наблюдение на проектите и последващи дейности, свързани с проектите по ЕНПМ и безвъзмездните средства за научни изследвания;

v)

предоставяне при необходимост на помощ на комитета на ЕНПМ и председателя на ЕНПМ.

Със съгласието на Комисията на члена домакин могат да бъдат възложени допълнителни задачи, докато EURAMET e.V. изгражда своя капацитет за изпълнение на функциите на постоянен секретариат.


(1)  Наблюдението на усвояването на финансовата вноска на Общността включва всички дейности с контролен и одитен характер, ex ante и/или ex post, които се считат за необходими за осъществяването в задоволителна степен на изпълнителните правомощия, делегирани от Комисията. Тези дейности са насочени към получаване на правдоподобно уверение за законността и редовността на съответните сделки и за допустимостта на заявените разходи.


Top