Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0584

2009/584/ЕО: Решение на Комисията от 31 юли 2009 година за създаване на ръководна група на високо равнище за SafeSeaNet (нотифицирано под номер C(2009) 5924) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 152 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/584/oj

1.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/63


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2009 година

за създаване на ръководна група на високо равнище за SafeSeaNet

(нотифицирано под номер C(2009) 5924)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/584/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 година за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (1), и по-специално точка 2.2 от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията отговаря за управлението и разработването на централната система SafeSeaNet на равнището на политика, както и за упражняването в сътрудничество с държавите-членки на нейния надзор.

(2)

В точка 2.2 от приложение III към Директива 2002/59/ЕО се предвижда Комисията да създаде ръководна група на високо равнище за подпомагане на управлението на системата SafeSeaNet.

(3)

Необходимо е следователно да бъде създадена такава ръководна група на високо равнище, както и да бъдат определени задачите и структурата ѝ.

(4)

Ръководната група на високо равнище следва да се състои от представители на държавите-членки и на Комисията.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) е натоварена с техническото внедряване на системата SafeSeaNet в сътрудничество с държавите-членки и Комисията; необходимо е следователно тя да бъде активно включена в работата на ръководната група на високо равнище.

(6)

Също така изглежда необходимо стратегическите въпроси, свързани с бъдещото развитие на системата SafeSeaNet, да бъдат разгледани с отчитане в частност на целите на интегрираната морска политика на Европейския съюз и целите на политиката в областта на морския транспорт за 2018 г., както са зададени в Съобщението на Комисията относно стратегическите цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Ръководна група на високо равнище за SafeSeaNet

Създава се Ръководна група на високо равнище за SafeSeaNet, наричана по-долу „групата“.

Член 2

Задачи

Комисията може да се допитва до групата по всеки въпрос във връзка с настоящото и бъдещо развитие на SafeSeaNet, включително приноса ѝ за морското наблюдение от холистична гледна точка.

Задачите на групата са:

а)

да изготвя предложения за подобряването на ефективността и сигурността на SafeSeaNet;

б)

да предоставя подходящи насоки за развитието на SafeSeaNet;

в)

да подпомага Комисията при прегледа на резултатите от функционирането на SafeSeaNet;

г)

да одобри посочения в точка 2.3 от приложение III към Директива 2002/59/ЕО документ за контрол на интерфейса и параметрите.

Член 3

Членство — назначаване

1.   Групата се състои от по един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията.

2.   Държавите-членки назначават представителите в групата и техните заместници за възобновяем период от 3 години. Те са висши служители.

3.   Членовете на групата, назначавани от Комисията, са длъжностни лица с висок ранг.

4.   Представителят на Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) присъства на заседанията като наблюдател. ЕАМБ бива представяна на високо равнище.

5.   Представителите на Европейското икономическо пространство могат да присъстват на заседанията на групата като наблюдатели.

6.   Членовете остават на длъжност докато не бъдат заменени или мандатът им не изтече.

7.   Членовете, които не са в състояние да допринесат активно за дискусиите в групата или които се оттеглят, могат да бъдат заменени.

Член 4

Функциониране

1.   Групата се председателства от представител на Комисията.

2.   Със съгласието на Комисията могат да бъдат създавани подгрупи за разглеждане на конкретни въпроси, съгласно мандат, установен от групата. Тези подгрупи се разпускат веднага след изпълнението на мандата им.

3.   Представителят на Комисията, председателстващ групата, може да покани експерти със специфична компетентност по въпрос от дневния ред за участие в обсъжданията на групата или подгрупата, ако това е полезно и/или необходимо.

4.   Информацията, получена в резултат на участието в обсъжданията на групата или на подгрупата, не се разгласява, ако по мнение на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

5.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретариата на групата.

6.   Групата приема свой процедурен правилник въз основа на стандартните процедурни правилници, приети от Комисията.

7.   Комисията може да публикува всяко резюме, заключение, частично заключение или работен документ на групата.

Член 5

Разходи за заседанията

Комисията възстановява пътните, а когато е необходимо, и дневните разходи на членовете, експертите и наблюдателите във връзка с дейността на групата в съответствие с правилата на Комисията за възстановяване на разходите на външни експерти.

Членовете не получават възнаграждение за предоставените от тях услуги.

Разходите за заседанията се възстановяват в рамките на годишния бюджет, определен за групата от съответните служби на Комисията.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-предсетател


(1)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(3)  COM(2009) 8 окончателен.


Top