EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0375

2009/375/ЕО: Решение на Комисията от 8 май 2009 година за финансиране на работна програма за 2009 г. за средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси

OJ L 116, 9.5.2009, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/375/oj

9.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/54


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2009 година

за финансиране на работна програма за 2009 г. за средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси

(2009/375/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), и по-специално член 75 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 90 от него,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (3), и по-специално член 2, параграф 1, буква и) от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (4), и по-специално член 51 и член 66, параграф 1, букви б) и в) от него,

като взе предвид Решение 2004/858/ЕО на Комисията от 15 декември 2004 г. (5) за създаване на изпълнителна агенция, наречена „Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване“, за управление на дейността на Общността в областта на общественото здравеопазване съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета, и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Решение C(2008) 4943 на Комисията от 9 септември 2008 г. за делегиране на правомощия на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, с оглед изпълнението на определени задачи, свързани с осъществяването на Програмата за общественото здравеопазване за 2003—2008 г., приета с Решение № 1786/2002/ЕО, Програмата за общественото здравеопазване за 2008—2013 г., приета с Решение № 1350/2007/ЕО, Програмата в областта на политиката за защита на потребителите 2007—2013 г., приета с Решение № 1926/2006/ЕО, и мерките за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и член 90 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 поемането на задължението за разхода се предшества от решение за финансиране, с което се определят съществените елементи на действие, което предполага разход за сметка на бюджета.

(2)

В рамките на няколко законодателни акта, отнасящи се до безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси, са предвидени различни действия в областта на средствата за обучение. Тези действия следва да бъдат финансирани от бюджета на Общността. Финансирането на подобни действия следва да бъде предмет на единно решение.

(3)

Съгласно членове 4 и 6 от Решение 2004/858/ЕО Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, осъществява определени задачи по изпълнението на мерките за обучение в областта на безопасността на храните, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО, и следва да получава необходимите за целта бюджетни кредити,

РЕШИ:

Член 1

Приема се съдържащата се в приложението работна програма, отнасяща се до финансирането през 2009 г. на действия, свързани със средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси.

Генералният директор на Генерална дирекция „Здраве и потребители“ отговаря за публикуването и изпълнението ѝ.

В рамките на максималния примерен бюджет за всяко конкретно действие натрупаните промени, които не превишават 20 %, не се считат за съществени, при условие че не оказват значително влияние върху същността и целите на работния план. Разпоредителят с бюджетни кредити, както е посочено в член 59 от Финансовия регламент, има право да одобрява такива промени в съответствие с принципите на разумното финансово управление.

Член 2

Оперативната субсидия, вписана в бюджетен ред 17 01 04 31, се изплаща на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите.

Член 3

Бюджетните кредити, предвидени в приложената работна програма, могат да бъдат използвани за плащане на лихви за забава в съответствие с член 83 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Съставено в Брюксел на 8 май 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Работна програма за 2009 г. за средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси

ОБУЧЕНИЕ

1.   Бюджетни редове: 17 04 07 01 и 17 04 04 01

Правно основание

Регламент (ЕО) № 882/2004, член 51 и член 66, параграф 1, буква б);

Директива 2000/29/ЕО, и по-специално член 2, параграф 1, буква и).

Подлежащото на финансиране в рамките на този бюджет действие е предназначено за разработване, организиране и провеждане на курсове за обучение и работни ателиета или семинари в Общността и в трети страни, с цел осигуряване на адекватна подготовка на персонала, извършващ официална контролна дейност. Посредством тези курсове за обучение и семинари правителствените служители, националните органи и лабораторните специалисти ще бъдат запознавани със и обучавани по прилагане на общностното законодателство в областта на фуражите и храните и фитосанитарните въпроси и изискванията към проверките, на които следва да бъдат подлагани фуражите, храните, растенията и растителните продукти с оглед разрешаването им на пазарите на Общността.

Комисията съдейства при обучението на длъжностните лица в държавите-членки по начин, който допълва полученото на национално ниво обучение с обучение по аспекти, които са значими от гледна точка на Общността.

През 2009 г. дейностите по обучение ще засегнат следната тематика:

процедури за контрол на храните и фуражите, почиващи върху принципите на HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point — Анализ на риска и контрола на критичните точки); одитни техники за проверка на приложението на системите за HACCP;

превенция и контрол във връзка с опазването на здравето на животните;

хигиена и контрол на храните: риба, месо и млечни продукти;

превенция, борба със и ликвидиране на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии;

фитосанитарен контрол;

материали в контакт с храни;

анализ на генетично модифицирани организми;

правила на ЕС в областта на храните и изисквания във връзка с вноса на храни;

диагностициране и контрол на високопатогенната инфлуенца по птиците;

други въпроси, свързани със здравето на животните, хуманното отношение към тях, фитосанитарните въпроси и безопасността на храните, сътрудничество с други международни организации в обучението по въпросите на безопасността на храните.

(12 300 000 EUR)

Финансиране посредством обществена поръчка.

Цялостният бюджет, предназначен за възлагане чрез обществени поръчки в рамките на годината, възлиза на 12 300 000 EUR.

По всеки от споменатите по-горе технически въпроси ще бъдат подписани един или няколко конкретни договора за услуги. Предвижда се да бъдат подписани около 14 договора за услуги. Външните изпълнители основно участват в организационните и логистични аспекти на дейностите по обучение.

Целта е възможно най-скоро да се обяви процедурата по възлагане на обществена поръчка (приблизително между март и юни), за да може договорите да се подпишат в рамките на 2009 г.

12 000 000 EUR (финансиране на мерките в областта на безопасността на храните съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 и Директива 2000/29/ЕО) от общо 12 300 000 евро ще се управляват и изпълняват от Агенцията (Решение 2008/544/ЕО на Комисията (1)). Останалите 300 000 EUR ще се използват от Комисията за финансиране на програмата в областта на генетично модифицираните организми.

2.   Бюджетен ред: 17 01 04 05

Правно основание

Регламент (ЕО) № 882/2004, член 66, параграф 1, буква в).

Действията, подлежащи на финансиране от този бюджет, са насочени към започването на:

пилотен проект за електронно обучение по специалните програми за обучение, за да се направи програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ достъпна за по-широка аудитория сред персонала, отговорен за извършването на официален контрол както в държавите-членки на ЕС, така и в трети страни;

проучване за идентифициране и определяне на „най-добрите“ практики в рамките на програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“, с цел по-успешно насърчаване на подхода за обучение на обучаващите, посредством определяне на средствата за обучение, които е необходимо да се адаптират към конкретните нужди.

И на последно място, за да се подобри организацията на програмите за обучение, е необходимо да бъде предоставено финансиране за компютърна техника и средства, а също и за рекламни материали, информационни и комуникационни носители.

(370 000 EUR)

Финансиране: действащите рамкови договори и/или процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Предвижда се да бъдат подписани около 4 договора за услуги.

Примерен график за подписване на договорите: между март и юли.

3.   Бюджетен ред: 17 01 04 31

Правно основание

Решение 2004/858/ЕО, и по-специално член 6 от него.

Настоящият бюджет е предназначен за финансирането на оперативната субсидия на агенцията за 2009 г. във връзка с програмите по функция 2 от Финансовата перспектива. Бюджетен ред 17 01 04 31 е предназначен за финансирането на оперативната субсидия на агенцията за 2009 г. в частта, свързана с програмата за по-добро обучение за по-безопасни храни. В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (2) оперативната субсидия се отчислява от финансовата дотация за програмите на Общността, в чието управление участва изпълнителната агенция. В бюджета за 2009 г. са създадени два отделни бюджетни реда за субсидията, която следва да бъде заплатена на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите: един за програмите по функция 2 и друг за програмите по функция 3б от Финансовата перспектива.

(1 100 000 EUR)

Резюме

Наименование

Бюджетен ред

Правно основание

Сума

в EUR

1

Обучение: възлагане на договори на външни изпълнители за изпълнение на програмата за обучение

17 04 07 01

Регламент (ЕО) № 882/2004

11 300 000

17 04 04 01

Директива 2000/29/ЕО

1 000 000

2

Обучение: годишен доклад, пилотен проект за електронно обучение, най-добри практики, компютърна техника и средства, рекламни материали, информационни и комуникационни носители

17 01 04 05

Регламент (ЕО) № 882/2004

370 000

3

Оперативна субсидия

17 01 04 31

Решение 2008/544/ЕО

1 100 000

Общо

 

 

13 770 000


(1)  OB L 173, 3.7.2008 г., стр. 27.

(2)  OB L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.


Top