Help Print this page 

Document 32009D0107

Title and reference
2009/107/ЕО: Решение на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер С(2009) 38) (Текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; заключение отменено от 32013R0321
OJ L 45, 14.2.2009, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 102 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/107(1)/oj
Multilingual display
Text

14.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/1


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2009 година

за изменение на решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система

(нотифицирано под номер С(2009) 38)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/107/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (преработена версия) (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид препоръката на Европейската железопътна агенция относно междинния преглед на Техническата спецификация за оперативна съвместимост за товарните вагони (ERA/REC/INT/03-2008) от 27 октомври 2008 г.,

като има предвид, че:

(1)

В член 12 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) от Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“) се изисква да осигури, че техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) са адаптирани към техническия прогрес, към пазарните тенденции и към обществените изисквания, както и да предложи на Комисията измененията в ТСОС, които счете за необходими.

(2)

С Решение C(2007) 3371 от 13 юли 2007 г. Комисията даде рамков мандат на Агенцията да изпълни някои дейности съгласно Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (3) и Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (4). Съгласно условията на този рамков мандат от Агенцията бе поискано да направи преглед на техническата спецификация за оперативна съвместимост „Подвижен състав — товарни вагони“, приета с Решение 2006/861/ЕО на Комисията от 28 юли 2006 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, отнасяща се за подсистемата подвижен състав — товарни вагони на трансевропейската конвенционална железопътна система (5), да предостави технически становища относно грешките, имащи критично значение, и да публикува списък на констатираните малки грешки.

(3)

Влизането в сила от 1 юли 2006 г. на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 1999 г. въведе нови правила относно техническите спецификации за вагоните. Бившата Международна спогодба за взаимно използване на товарни вагони (RIV) бе частично заменена от ново частноправно доброволно споразумение — Общ договор за ползване на товарни вагони (General Contract of Use — GCU) (6) между жп предприятията и стопаните на вагоните, както и от Решение 2006/861/ЕО.

(4)

Докато за вагоните, регистрирани по Спогодбата RIV, се изискваше само едно разрешение, издавано от регистриращото железопътно предприятие, съгласно Директива 2001/16/ЕО се изискваше разрешение за всяка държава-членка. Този проблем бе временно решен чрез текста в раздел 7.6 от приложението към Решение 2006/861/ЕО, който предвижда, че след като веднъж бъде предоставено сертифициране за безопасност или разрешение за въвеждане в експлоатация на групирани вагони в една държава-членка, това сертифициране или разрешение трябва да бъде взаимно признато от всички държави-членки, за да се избегне дублирането на проверки за безопасност и оперативна съвместимост от органите за осигуряване на техническа безопасност. Освен това там се посочва, че доколкото Решение 2006/861/ЕО съдържа открити въпроси, разрешенията за въвеждане в експлоатация трябва да бъдат взаимно признавани, освен по отношение на посоченото в приложение ЙЙ към същото решение. Но тъй като в приложение ЙЙ не са ясно определени условията, при които дадено разрешение за въвеждане в експлоатация на вагон в една държава-членка трябва да бъде взаимно признато в други държави-членки, се появиха различни интерпретации относно прилагането на изискванията на раздел 7.6 от приложението към Решение 2006/861/ЕО. Това доведе до правна несигурност и до трудности за съответния отрасъл, които създадоха необходимост за предприемане на незабавно действие от страна на Комисията.

(5)

Този проблем сега може да бъде разрешен, защото текстът на член 23, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО гласи, че тези железопътни возила, които са в пълно съответствие с ТСОС, обхващащи всички аспекти на съответните подсистеми (без специфичните случаи и без откритите въпроси, свързани изключително с техническата съвместимост между железопътното возило и мрежата), не подлежат на допълнително разрешаване на въвеждане в експлоатация, ако се движат в съответстващи на ТСОС мрежи в други държави-членки или съгласно условията, посочени в съответните ТСОС.

(6)

В Решение 2006/861/ЕО са посочени редица открити въпроси и технически грешки. При все че за да бъдат спазени свързаните с откритите въпроси съществени изисквания, биха могли да се прилагат националните технически норми, не съществува правна сигурност, че останалите държави-членки биха приели тези национални решения. Освен това съгласно член 7 от Директива 2008/57/ЕО необходимата процедура при наличие на значителна грешка или грешка от критично значение е спешно да бъдат изменени съответните спецификации в ТСОС.

(7)

С оглед да бъде възстановена пълната оперативна съвместимост на товарните вагони, предназначени за международен транспорт, е необходимо незабавно преразглеждане на Директива 2006/861/ЕО, за да се изяснят условията, при които дадено разрешение за въвеждане в експлоатация на съответстващ на изискванията на ТСОС вагон би било валидно във всички останали държави-членки.

(8)

Вагоните, за които е дадено разрешение за въвеждане в експлоатация в съответствие с член 22, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО и за които даденото разрешение е валидно във всички държави-членки в съответствие с член 23, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО, следва да бъдат обозначени с ясна и лесна за разпознаване маркировка с буквени символи. Следователно е необходимо да се измени приложение П5 към ТСОС относно подсистемата „Експлоатация и управление на трафика“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, приета с Решение 2006/920/ЕО на Комисията (7).

(9)

Следователно решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение 2006/861/ЕО

Решение 2006/861/ЕО се изменя, както следва:

а)

Добавя се следният член:

„Член 1а

Технически документи

1.   Европейската железопътна агенция (ERA) публикува на своя уебсайт съдържанието на приложение ЛЛ като технически документ на ERA.

2.   Европейската железопътна агенция (ERA) публикува на своя уебсайт списък на цялостно одобрените композитни спирачни калодки за международен транспорт, посочени в приложения П и ЙЙ, като технически документ на ERA.

3.   Агенцията публикува на своя уебсайт допълнителните спецификации във връзка с теглично-отбивачните съоръжения, посочени в приложение ЙЙ, като технически документ на ERA.

4.   Агенцията поддържа в актуализирано състояние посочените в параграфи от 1 до 3 технически документи и информира Комисията за всяка тяхна преработена версия. Комисията съответно информира държавите-членки чрез комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО. Ако Комисията или държава-членка смята, че даден технически документ не съответства на изискванията на Директива 2008/57/ЕО или на който и да е друг законодателен акт на Общността, въпросът се обсъжда в комитета. Въз основа на разискванията на комитета и по искане на Комисията съответните технически документи се оттеглят или изменят от Агенцията.“

б)

Приложенията се изменят, както е посочено в приложение I.

Член 2

Изменения на Решение 2006/920/ЕО

Приложение П5 към Решение 2006/920/ЕО се изменя, както е посочено в приложение II.

Член 3

Ако означението „TEN“ на товарни вагони, които са били въведени в експлоатация преди влизането в сила на настоящото решение, вече не е в съответствие със смисъла на това означение, посочен в приложение II, означението трябва да бъде отстранено в срок до 31 декември 2010 г.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 юли 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 344, 8.12.2006 г., стр. 1.

(6)  Уебсайтът на GCU е: http://www.gcubureau.org

(7)  ОВ L 359, 18.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Решение 2006/861/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложението се изменя, както следва:

а)

Раздел 4.2.3.3.2 се заменя със следния текст:

„Това остава открит въпрос, освен за вагони, които са в съответствие с посочените в раздел 7.6.4 условия.“

б)

В раздел 4.2.3.4.2.1 текстът на второто тире относно Y/Q сили се заменя със следното:

„—

Y/Q сили

За да се ограничи рискът от повдигане на колелото върху релсата, отношението на напречната сила Y към вертикалния товар Q на колелото не трябва да надвишава

(Y/Q)lim = 0,8 при динамични изпитания върху релсите

(Y/Q)lim = 1,2 при стационарни изпитания“

в)

В раздел 4.2.3.4.2.2 първото изречение се заменя със следния текст:

„Вагоните могат да се движат по криви с надвишение на външната релса, когато (Y/Q) при стационарни изпитания не превишава граничната стойност, посочена в раздел 4.2.3.4.2.1 за крива с радиус R = 150 m и за определен вид релсов път с надвишение:“

г)

След раздел 6.2.3.2.1.3 се вмъква следният раздел:

„6.2.3.2.1.4.   Случаи на освобождаване от стационарни изпитания

Товарните вагони се освобождават от посочените в раздел 4.2.3.4.2.1 изпитания, ако съответстват на изискванията на фиш UIC 530-2 (от май 2006 г.).“

д)

Раздел 7.6 се заменя със следното:

„7.6.   ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАГОНИ, КОИТО СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТСОС

7.6.1.

В съответствие с член 17, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО в случаите, когато е постигнато съответствие с ТСОС и е получена европейска декларация за проверка на товарни вагони в рамките на една държава-членка, това трябва да бъде взаимно признато от всички държави-членки.

7.6.2.

При искане на разрешения за въвеждане в експлоатация съгласно член 21 от Директива 2008/57/ЕО заявителите могат да искат разрешения за въвеждане в експлоатация на групирани вагони. Вагоните могат да бъдат групирани в серии, в който случай се прилага член 21, параграф 13 от Директива 2008/57/ЕО, или в зависимост от типа им, в който случай се прилага член 26 от същата директива.

7.6.3.

В съответствие с член 21, параграф 5 от Директива 2008/57/ЕО разрешението за въвеждане в експлоатация, дадено от една държава-членка, е валидно във всички останали държави-членки, освен ако не са поискани допълнителни разрешения. Държавите-членки обаче могат да използват такава възможност за допълнителни разрешения само при условията, посочени в членове 23 и 25 от споменатата директива. Съгласно член 23, параграф 4 от посочената директива едно от условията, даващи възможност на дадена държава-членка да поиска процедура за „допълнително разрешение“, е наличието на открити въпроси във връзка с техническата съвместимост между инфраструктурата и возилата. За тази цел в приложение ЙЙ е посочен списък на откритите въпроси съгласно изискването в член 5, параграф 6 от посочената директива, и са определени тези открити въпроси, по които може да са необходими допълнителни проверки с оглед осигуряване на техническа съвместимост между инфраструктурата и возилата.

7.6.4.

Дадено разрешение за въвеждане в експлоатация, предоставено от една държава-членка, е валидно във всички останали държави-членки при следните условия:

а)

вагонът е разрешен в съответствие с член 22 от Директива 2008/57/ЕО въз основа на настоящата ТСОС, включително с направени проверки във връзка с откритите въпроси, посочени в приложение ЙЙ, част 1;

б)

вагонът е съвместим с междурелсието с размер 1 435 mm;

в)

вагонът в натоварено състояние има габарит G1, както е определено в приложение В3;

г)

вагонът има междуосово разстояние, което не надвишава 17 500 mm между две съседни оси;

д)

вагонът е в съответствие с изискванията на приложение ЙЙ, част 2.

7.6.5.

Дори даден вагон да е получил разрешение за въвеждане в експлоатация, необходимо е да се осигури, че той се експлоатира по съвместими инфраструктури; това може да бъде направено чрез използването на регистрите за инфраструктура и подвижен състав.“

2.

Приложение Б се изменя, както следва:

а)

в точка Б.3 забележка 4) се заменя със следното:

„4)

Съществуващите вагони, които могат да бъдат изпращани на път със същите натоварвания, както при трафик S със 120 km/h, вече са означени със знака „**“, разположен отдясно на означенията за максимален товар; към тази категория не могат да се добавят допълнителни вагони.“

б)

в точка Б.3 се добавя следната забележка:

„5)

Новите вагони със спирачни характеристики на вагони от категория „S2“ съгласно таблицата в раздел 4.2.4.1.2.2, които могат да бъдат изпращани на път със същите натоварвания както при трафик S със 120 km/h съгласно конкретните спецификации, посочени в приложение Ш, трябва да имат означението „***“ отдясно на означенията за максимален товар.“

в)

точка Б.32 се заменя със следното:

„Б.32.   ОЗНАЧЕНИЕ НА ГАБАРИТА НА ВАГОНИТЕ

1.

Вагоните, изградени за габарит G1, трябва да бъдат означени, както следва:

Image

2.

Вагоните, изградени за габарити GA, GB или GC, трябва да бъдат означени, както следва:

Image

3.

В приложение Л, точка Л.1.4.2.1 последното изречение се заменя със следното:

„При монтиране на моноблокови колела на вагони, които са със 100 % калодкови спирачки, трябва да бъдат взети под внимание следните параметри:

Интервал за диаметъра на колелото

(в mm)

от 1 000 до 920

и

от 920 до 840

от 840 до 760

от 760 до 680

Мощност

50 kW

42,5 kW

38 kW

Време на действие

45 минути

45 минути

45 минути

Скорост на движение

60 km/h

60 km/h

60 km/h

Забележка: За специфични видове товарен транспорт стойностите на мощността и/или времето на действие на спирачките и/или натоварванията на оста и/или диаметрите на колелата могат да бъдат променени, за да съответстват на топлинно-механичните характеристики на тези колела в контекста на съответното ограничено приложение.“

4.

В приложение П точка П.1.10 „Челюстни спирачки“ се заменя със следното:

„P.1.10   Челюстни спирачки

Изпитателната процедура за оценка на конструкцията, провеждана за целите на елемента на оперативна съвместимост спирачни калодки, следва да се провежда съгласно спецификацията в приложение И, раздел И.10.2. Тази спецификация е все още открит въпрос по отношение на композитните спирачни калодки.

Композитните спирачни калодки, които вече са в употреба, са преминали успешно оценката съгласно раздел П.2.10. Списъкът на напълно одобрените композитни спирачни калодки за международен транспорт е посочен в техническия документ, който ще бъде публикуван от Европейската железопътна агенция на нейния уебсайт.“

5.

Приложение ЙЙ се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ЙЙ

ЙЙ.1.   СПИСЪК НА ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ

В следната таблица са обобщени откритите въпроси по настоящата ТСОС, като за всеки от тях е отбелязано дали има отношение (в колонка „ДА“) или не (в колонка „НЕ“) към техническата съвместимост между инфраструктурата и возилата.

Позиция в ТСОС

Наименование

ДА

НЕ

4.2.3.3.2

Откриване на прегрети букси

X

 

4.2.6.2

Аеродинамични ефекти

 

X

4.2.6.3

Напречен вятър

X

 

4.3.3

Подсистема „Експлоатация и управление на трафика“

 

X

6.1.2.2

Оценката на заваръчните съединения следва да се прави съгласно националните норми

X

 

6.2.2.1

Оценката на заваръчните съединения следва да се прави съгласно националните норми

X

 

6.2.2.3

Оценка на ремонта и поддръжката

X

 

6.2.3.4.2

Аеродинамични ефекти

 

X

6.2.3.4.3

Напречен вятър

X

 

Приложение Д

Бандажите на колелата остават открит въпрос до публикуването на европейски стандарт (EN)

X

 

Приложение Л

Специфицирането на летите стоманени колела остава открит въпрос. Поискано е изготвянето на нов европейски стандарт (EN)

X

 

Приложение П

 

 

 

П.1.1

Разпределител

 

X

П.1.2

Регулиращ вентил за променлив товар и за автоматична настройка на спирачката за празно и натоварено състояние

 

X

П.1.3

Устройство за защита срещу приплъзване на колелото

 

X

П.1.7

Крайни спирателни кранове

 

X

П.1.10

Спирачни калодки — оценка на конструкцията

X

 

П.1.11

Ускорителен клапан

 

X

П.1.12

Устройство за следене на натоварването и за настройка на спирачката за празно и натоварено състояние

 

X

П.2.10

Спирачни калодки — оценка на конструкцията

X

 

ЙЙ.2.   ЗАКРИВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАГОНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ 7.6.4

1.   Списък на откритите въпроси

По отношение на вагоните, посочени в раздел 7.6 от настоящата ТСОС, откритите въпроси, отбелязани в колона „ДА“ от таблицата в приложение ЙЙ.1, се закриват в настоящия раздел.

1.1.   Откриване на прегрети букси

Откритият въпрос, посочен в раздел 4.2.3.3.2 от настоящата ТСОС, се закрива, при условие че вагонът съответства на спецификациите от съответния технически документ на Европейската железопътна агенция (ERA).

1.2.   Напречен вятър

Откритият въпрос, посочен в раздели 4.2.6.3 и 6.2.3.4.3 от настоящата ТСОС, се закрива без никаква задължителна разпоредба относно конструкцията на вагоните. Би могло да се прилагат някои експлоатационни мерки.

1.3.   Оценка на заваръчните съединения

Откритият въпрос, посочен в раздели 6.1.2.2 и 6.2.21 от настоящата ТСОС, се закрива с прилагане на европейския стандарт EN 15085-5 от октомври 2007 г.

1.4.   Оценка на ремонта и поддръжката

Откритият въпрос, посочен в приложение Г към настоящата ТСОС, се закрива, както следва: всяка ремонтна документация, която:

а)

е била прилагана от бивш регистриращ член на Международния железопътен съюз (RU) съгласно Международна спогодба за взаимно използване на товарни вагони (RIV) преди отмяната на посочената спогодба, или

б)

е била одобрена в съответствие с национален или международен правилник

и която също така е в съответствие с изискванията на настоящата ТСОС, е валидна. Показателите, установени в сервизни условия, се считат за задоволителни.

1.5.   Бандажи на колелата

Откритият въпрос, посочен в приложение Д към настоящата ТСОС, се закрива, както следва: дефектите по бандажите на колелата ще се разглеждат в рамките на ремонта и поддръжката.

1.6.   Лети колела

Откритият въпрос, посочен в приложение Л към настоящата ТСОС, се закрива, както следва: до публикуването на европейски стандарт не се разрешава използването на лети стоманени колела.

1.7.   Конструиране и оценка на композитни спирачни калодки

Откритият въпрос, посочен в приложения П.1.10 и П.2.10 към настоящата ТСОС, се закрива със съответния технически документ, публикуван на уебсайта на Европейската железопътна агенция (ERA).

2.   Допълнителни спецификации

За посочените в раздел 7.6.4 вагони се изискват също следните допълнителни спецификации:

2.1.   Буфери и теглично-отбивачни съоръжения

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.2.1.2.1 от настоящата ТСОС се изисква буферите на вагоните да бъдат съоръжени с водещо устройство за буферната щанга, което да не позволява на последната да се върти около надлъжната си ос. Разрешеният допуск за завъртане при нови буфери е ± 2o.

Освен това в допълнение към спецификациите в раздел 4.2.2.1.2.2 от настоящата ТСОС се изисква следното:

а)

Междинното теглично-отбивачно съоръжение на всеки набор от постоянно съединени вагони (или многовагонни секции) трябва да има по-голяма якост на разрушаване при опън в сравнение с крайното теглично-отбивачно съоръжение.

б)

Прилага се също и Техническият документ на Европейската железопътна агенция (ERA) относно „допълнителни спецификации за теглично-отбивачните съоръжения“ във връзка със следните въпроси (очаква се съответният европейски проектостандарт prEN 15551 да бъде публикуван през април 2009 г.):

динамичен енергиен капацитет;

закрепване;

ход и противоротационно устройство;

механична якост;

еластични характеристики;

означения;

изчисление на застъпването на буферите и материал на буферните тарелки;

оразмеряване на отвора за тегличния лост.

в)

При конструирането механичната якост на възлите, теглично-отбивачното съоръжение (с изключение на еластичното устройство), тегличните куки и винтовото съединение трябва да се изчисли по такъв начин, че да бъде в нормите в течение на експлоатационен период от тридесет години. Може да бъде договорено този период да е двадесет години при съответно желание на клиента.

г)

В следната таблица са показани интервалите на стойностите на силите и броят на циклите, които следва да се прилагат при изпитание от динамичен тип:

Условия за изпитания от динамичен тип

Експлоатационни изисквания

Интервали на стойностите на силите, които следва да се прилагат

експлоатационен период

(години)

вероятност за изправност

( %)

коефициент на сигурност

(fN)

големина на силата

стъпка 1

стъпка 2

 

 

 

1 MN

ΔF1 = 200 kN

ΔF2 = 675 kN

 

 

 

1,2 MN

ΔF1 = 240 kN

ΔF2 = 810 kN

 

 

 

1,5 MN

ΔF1 = 300 kN

ΔF2 = 1 015 kN

 

 

 

 

N1 брой цикли

N2 брой цикли

20

97,5

1,7

Всички големини

106

1,45 × 103

30

97,5

1,7

Всички големини

1,5 × 106

2,15 × 103

Изпитанията от динамичен тип следва да бъдат провеждани на три теглично-отбивачни съоръжения без еластично устройство. И трите образеца трябва да преминат през изпитанието, без да се получи какъвто и да е дефект. Те не трябва да имат никакви пукнатини и силата на опън не трябва да пада под 1 000 kN.

2.2.   Якост на основната конструкция на возилата

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.2.3.1 от настоящата ТСОС се изисква също и следното:

приемат се само такива изпитания и изчисления, за които има валидирани числови симулационни модели;

в ремонтната документация следва да бъде отчетено следното: при използването на термомеханично валцована стомана са необходими специални мерки по отношение на топлината (третиране на стоманата).

2.3.   Повдигане

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.2.3.2.4 от настоящата ТСОС се изисква също и съответствие на повдигателната система със следния чертеж:

Фигура

Relevage sur la voie/Re-railing

Image

2.4.   Оси

В допълнение към спецификациите в раздел 5.4.2.4 и приложение M 1.4 към настоящата ТСОС се прилагат следните стандарти за максимално допустимите напрежения: EN 13103, раздел 7, EN 13260, раздел 3.2.2 и EN 13261, раздел 3.2.3.

2.5.   Динамични характеристики на возилата

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.3.4 от настоящата ТСОС се изисква да се прилага европейският стандарт EN 14363 или фиш UIC 432 специално за тези талиги, които не са включени в списъка в приложение Ш.

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.3.4.2.2 от настоящата ТСОС относно безопасността срещу дерайлиране при преминаване през криви с надвишение на външната релса:

се прилага един от трите метода, дадени в европейския стандарт EN 14363;

товарните вагони се освобождават от тези изпитания, ако отговарят на изискванията на фиш UIC 530-2.

2.6.   Надлъжни усилия на натиск

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.3.5 и приложение С към настоящата ТСОС се изисква също и съответствие с раздел 3.2 от фиш UIC 530-2, с изключение на изискванията за комуникация с Проучвателната група на UIC (SG) 2 и за получаване на нейното одобрение.

2.7.   Спирачна система

2.7.1.   Акумулиране на спирачна енергия

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.4.1.2.4 от настоящата ТСОС се изисква акумулирането на енергия да бъде проектирано по такъв начин, че след задействане на спирачката (с максималното налягане в спирачния цилиндър и максималния възможен ход на цилиндъра при всякакво възможно натоварване на вагона) налягането в спомагателния резервоар да надвишава с поне 0,3 бара налягането в спирачния цилиндър, без да се добавя допълнителна спирачна енергия.

2.8.   Двуосни вагони

В допълнение към спецификациите в раздел 4.2.3.4.2.4 от настоящата ТСОС е задължително при изчисляване на окачването на двуосни вагони да се прилага фиш UIC 517.

2.9.   Електрически или електромагнитни смущения

Вагоните, съоръжени с енергиен източник, който може да причини електрически смущения, трябва да бъдат проверени за съответствие с фишове UIC 550-2 и UIC 550-3. Електромагнитният профил на максималните влакови композиции трябва да бъде валидиран.

2.10.   Специални типове вагони

За всеки от следните видове вагони се прилагат съответните посочени допълнителни спецификации:

за вагони, съоръжени с двигател с вътрешно горене — фиш UIC 538;

за многовагонни секции и съчленени вагони — фиш UIC 572;

за вагони за превоз на контейнери, заменяеми корпуси и хоризонтално натоварвани подвижни секции: фиш UIC 571-4;

за вагони с топлинна изолация и хладилни вагони: фиш UIC 554-2;

за полувагони на талиги: фиш UIC 597.

2.11.   Вагони, пътуващи до Обединеното кралство

Вагоните, пътуващи до Обединеното кралство, трябва да са в съответствие също и със специфичните изисквания във връзка с условията в Обединеното кралство, посочени във фиш UIC 503.“

6.

След приложение КК се вмъква следното ново приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЛ

СПРАВОЧЕН ДОКУМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ПРЕГРЕТИ БУКСИ

Забележка: настоящото приложение е публикувано също и като технически документ на Европейската железопътна агенция (ERA) и ще продължи да бъде актуализирано в съответствие с член 1а, параграф 4.

1.   ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото приложение се прилагат следните термини и определения:

Буксов лагер: лагер или лагерен възел на оста на железопътно возило, който предава част от теглото на железопътното возило директно върху съответната колоос.

Букса: корпусът, включително например лагерната втулка, в която се намира или която е в контакт с шийката на оста и която осигурява връзката с талигата и/или окачването.

Детектор за прегрети букси (HABD):

Целевa зона: определена площ от долната страна на буксата, чиято температура се следи от детектора за прегрети букси.

Целева площ: размерите на равнинната проекция на целевата зона, т.е. на нейна проекция в хоризонтална равнина (равнина XY).

Топлинно защитена зона: зона, в която топлинни източници (като например изходящи газове), които биха могли да въздействат върху показанията на детектор за прегрети букси, не могат да бъдат разполагани или трябва да са топлинно екранирани.

Координатна система на подвижния състав: координатната система на подвижния състав, както е посочено на фигура 1, представлява декартова координатна система, построена въз основа на правилото на дясната ръка, при която положителната посока на оста Х (надлъжната ос) е разположена успоредно на возилото по посока на движението, оста Z е вертикално нагоре, а началната точка на координатна система е посредата на колооста. Оста Y е напречната ос.

Фигура 1

Координатна система на подвижния състав

Image

Колоос: възел, който се състои от: ос, две колела и техните лагери за съединяване към оста, или двойка независими колела, разположени на една и съща позиция по дължината на вагона, и техните лагери.

Топлинен източник: част от подвижния състав, която може да е с температура, надвишаваща работната температура на долната повърхност на буксата, като например горещ товар или тръба за изходящи газове.

2.   СИМВОЛИ И СЪКРАЩЕНИЯ

За целите на настоящото приложение се прилагат следните символи и съкращения:

HABD

Детектор за прегрети букси

IM

Управител на инфраструктура (съгласно определението в ТСОС)

LPZ

Надлъжен размер в mm на топлинно защитената зона

LTA

Надлъжен размер в mm на целевата зона

PZ

Топлинно защитена зона

RST

Подвижен състав (както е определен в ТСОС)

RU

Железопътно предприятие (както е определено в ТСОС)

TA

Целева площ

ТСОС

Техническа спецификация за оперативна съвместимост

WPZ

Напречен размер в mm на топлинно защитената зона

WTA

Напречен размер в mm на целевата зона

YPZ

Напречна позиция в mm на центъра на топлинно защитената зона спрямо осевата линия на возилото

XTA

Надлъжна позиция в mm на центъра на топлинно защитената зона спрямо осевата линия на возилото

YTA

Напречна позиция в mm на центъра на целевата зона спрямо осевата линия на возилото

3.   ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

В настоящия раздел са даден изискванията за свързването откъм страната на подвижния състав на детекторите за прегрети букси.

3.1.   Целевa зона

Целевата зона е повърхност върху долната страна на буксата, определена от сечението на буксата с въображаем правоъгълен паралелепипед, който има хоризонтално напречно сечение с размери XTA и YTA, където тези размери са изразени спрямо координатната система на подвижния състав. По този начин хоризонталното сечение на въображаемия правоъгълен паралелепипед съвпада с проекцията на целевата зона в хоризонтална равнина (равнина XY), която проекция се нарича тук целева площ.

3.2.   Целева площ

Целевата площ е разположена в пространството съобразно разположението на оста и определя площта, към която се насочва детекторът за прегрети букси, за да следи температурата на буксата. На фигура 2 са показани разположението и минималните размери на целевата площ, изразени спрямо координатната система на подвижния състав.

Фигура 2

Размери и разположение на целевата площ (TA) в равнината XY (поглед отдолу)

Image

3.3.   Размери на целевата площ

Като се вземат предвид и механичните допуски, целевата площ трябва:

да има напречен размер WTA, по-голям или равен на 50 mm;

да има надлъжен размер LTA, по-голям или равен на 100 mm.

3.4.   Разположение на целевата площ в равнината XY

В хоризонталната равнина (равнината XY) целевата площ трябва да бъде разположена на такова напречно разстояние YTA от центъра на оста (или от централната точка между две колела с еднаква позиция), което е по-голямо или равно на 1 065 mm и по-малко или равно на 1 095 mm. В надлъжна посока центърът на целевата площ следва да лежи на осевата линия на оста.

3.5.   Изисквания за видимост на целевата зона

Подвижният състав следва да бъде проектиран по такъв начин, че да няма препятствие между целевата зона и съответния детектор за прегрети букси, което да пречи на насочването на детектора към целевата зона и да не дава възможност за измерване на нейното топлинно излъчване.

Забележка

:

начинът на конструиране на буксата следва да е насочен към постигане на равномерно разпределение на температурата в целевата зона.

4.   ДРУГИ МЕХАНИЧНИ КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

За да се сведе до минимум възможността детекторът за прегрети букси да отчете температура от топлинен източник, различен от буксата, подвижният състав трябва да бъде конструиран по такъв начин, че другите топлинни източници, например горещ товар или изходящи газове, да не са в непосредствено съседство или директно над разположението на целевата площ. За да се улесни постигането на тази цел, не трябва да има никакъв друг топлинен източник в топлинно защитената зона, дефинирана в настоящия документ.

Забележка 1

:

Ако поради конструкцията на подвижния състав съществува възможност или е неизбежно наличието в топлинно защитената зона и на друг топлинен източник освен буксата, този топлинен източник трябва да бъде топлинно екраниран, за да се предотврати погрешно отчитане на температурата от детектора за прегрети букси, който измерва топлинното излъчване.

Забележка 2

:

Топлинно защитената зона трябва да се спазва при всички видове подвижен състав, включително например подвижен състав с вградени лагери.

4.1.   Топлинно защитена зона

Топлинно защитената зона се определя чрез правоъгълна площ, която включва целевата площ и е разширена във вертикална посока, така че да образува въображаем правоъгълен паралелепипед. Размерите на правоъгълния паралелепипед са съответно LPZ и WPZ в равнината XY и HPZ по вертикалната ос. На фигура 3 е показано едно възможно разположение на целевата площ в топлинно защитената зона при използване на координатната система на подвижния състав.

Размерите на правоъгълния паралелепипед в топлинно защитената зона, с отчитане на механичните допуски, трябва да бъдат, както следва:

напречен размер WPZ, по-голям или равен на 100 mm;

надлъжен размер LPZ, по-голям или равен на 500 mm;

височината във вертикална посока HPZ започва от точка в хоризонтална равнина непосредствено над детектора за прегрети букси и завършва на нивото на целевата площ или на нивото на топлинния екран, или на нивото на долната повърхност на корпуса на возилото.

Разположението на центъра на топлинно защитената зона в хоризонтална равнина (равнина XY) трябва да бъде, както следва:

в напречна посока YPZ = 1 080 mm ± 5 mm, измерено спрямо центъра на оста (или централната точка между две колела с еднаква позиция);

в надлъжна посока той трябва да лежи на осевата линия на оста, с отклонение ± 5 mm.

Фигура 3

Размери на топлинно защитената зона (PZ) в хоризонтална равнина (поглед отдолу), като е показано и възможно разположение на целевата площ

Image

5.   ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

С цел проследяване на съответните изисквания в настоящия документ е включена следната таблица за съответствието, свързваща настоящия документ с оригиналния проектостандарт prEN 15437:

Раздел в настоящия документ

Раздел в проектостандарт prEN 15437

1

3.0

2

4.0

3

5

3.1

5.1

3.2

5.1.1

3.3

5.1.2

3.4

5.1.3

3.5

5.1.4

4

5.2

4.1

5.2.1“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение П.5 към Решение 2006/920/ЕО се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ П.5

ОЗНАЧАВАНЕ С БУКВЕНИ СИМВОЛИ НА ГОДНОСТТА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

„TEN“

:

возило, което отговаря на следните условия:

отговаря на изискванията на всички съответни ТСОС, които са в сила в момента на въвеждането му в експлоатация съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО;

за него е издадено разрешение, което е валидно във всички държави-членки съгласно член 23, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО, или като алтернативна възможност, получило е отделни разрешения от всички държави-членки.

„PPV/PPW“

:

вагон, който отговаря на Правилника ППВ (действащ в държавите, членуващи в Организацията за сътрудничество на железниците — ОСЖД) (оригинално наименование: Правила пользования вагонами в международном сообщении — ППВ)

Забележки:

а)

Возилата с означение „TEN“ отговарят на кодове от 0 до 3 в първата цифра от номера на возилото, посочен в приложение П.6.

б)

Возилата, които не са получили разрешение за експлоатация във всички държави-членки, трябва да имат означение, показващо кои са държавите-членки, в които е разрешена тяхната експлоатация. Списъкът на разрешаващите държави-членки следва да бъде означен в съответствие с един от следните чертежи, където кодът D показва коя е държавата-членка, която е дала първото разрешение (в дадения пример — Германия), а кодът F показва коя държава-членка е дала второто разрешение (в дадения пример — Франция). Буквените кодове за страните са в съответствие с приложение П.4. Това може да се отнася както за возила, които са в съответствие с ТСОС, така и за возила, които не са. Последните съответстват на код 4 или 8 в първата цифра от номера на возилото, посочен в приложение П.6.

Image


Top