Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0076

2009/76/ЕО: Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

OJ L 25, 29.1.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 228 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76(1)/oj

29.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 януари 2009 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2008/19 на Европейската централна банка от 5 декември 2008 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на Евросистемата се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на настоящите външни одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ще изтече след одита за финансовата 2008 година. Поради това е необходимо да се назначи външен одитор за периода, започващ от финансовата 2009 година.

(3)

Управителният съвет на Европейската централна банка препоръча KPMG за външен одитор за финансовите години от 2009 до 2013.

(4)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (2) да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО параграф 15 се заменя със следното:

„15.   KPMG се одобрява за външен одитор на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta за финансовите години от 2009 до 2013.“

Член 2

Настоящото решение се нотифицира на ЕЦБ.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ C 322, 17.12.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


Top