EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Регламент (ЕО) № 1346/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопанска година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; заключение отменено от 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/79


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1346/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопанска година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 148, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие със Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. относно измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Република България и Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (2), одобрено с Решение 2008/870/ЕО на Съвета (3), за пазарната 2008/2009 година Общността се ангажира да разпредели допълнително за Куба 20 000 тона сурова тръстикова захар за рафиниране при ставка на митото 98 EUR на тон.

(2)

Тази квота следва да бъде открита и управлявана в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията (4) като „захар съгласно отстъпките CXL“.

(3)

За да се избегнат спекулации с лицензиите за внос за разпределените по страни квоти за внос, следва да се предвидят ограничения за заявление за лицензиите за внос за тези оператори, които могат да представят лицензия за износ, издадена от компетентен орган от изнасящата страна.

(4)

Регламент (ЕО) № 950/2006 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 950/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 24 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.   За 2008/2009 стопанска година се отварят тарифни квоти за захар съгласно отстъпките CXL в общ размер 126 925 тона сурова тръстикова захар за рафиниране, с код по КН 1701 11 10, при митническа ставка 98 EUR на тон.

2.   Посочените в параграф 1 количества се разпределят по държави на произход, както следва:

Куба

78 969 тона,

Бразилия

34 054 тона,

Австралия

9 925 тона,

други трети държави

3 977 тона.“

2.

В член 25 се добавя следната алинея:

„Заявленията за лицензии за внос, отнасящи се до Куба, Бразилия и Австралия, се придружават от оригиналния екземпляр на лицензията за износ, издадена от компетентните органи на държавата на износа съгласно образеца в приложение II за количество, равно на посоченото в заявлението.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1.


Top