EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1334

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (текст от значение за ЕИП)

OJ L 354, 31.12.2008, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 218 - 234

In force. Latest consolidated version: 21/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj

31.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 354/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимо е Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство (3) да бъде актуализирана с оглед на техническите и научните новости. В интерес на яснотата и ефективността Директива 88/388/ЕИО следва да бъде заменена от настоящия регламент.

(2)

Решение 88/389/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. относно съставянето на инвентаризационен списък от Комисията на изходните материали и вещества, използвани в производството на ароматизанти (4) предвижда съставянето на такъв списък в срок от 24 месеца от приемането на регламента. Това решение вече е остаряло и следва да бъде отменено.

(3)

Директива 91/71/ЕИО на Комисията от 16 януари 1991 г. за допълнение на Директива 88/388/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство (5) определя правилата за етикетиране на ароматизантите. Тези правила се заменят от настоящия регламент и директивата следва да бъде отменена.

(4)

Свободното движение на безопасни и здравословни храни представлява съществен елемент от вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието на гражданите и за техните обществени и икономически интереси.

(5)

За целите на защитата на човешкото здраве настоящият регламент следва да обхваща ароматизантите, изходните материали за тяхното производство и съдържащите ароматизанти храни. Той следва да обхваща също някои хранителни съставки с ароматични свойства, които се добавят към храните с основната цел да бъде подобрен техният аромат и които допринасят значително за наличието в храните на някои естествено присъстващи нежелани вещества (наричани по-долу „хранителни съставки с ароматични свойства“), изходните материали за тяхното производство и съдържащите ги храни.

(6)

Сурови хранителни продукти, които не са преминали никаква преработка, и еднокомпонентни хранителни продукти като подправки, билки, чайове и запарки (напр. плодов или билков чай), както и смеси от подправки и/или билки, смеси от чайове и смеси за запарване, при условие че се консумират като такива и/или не се прибавят към храни, не попадат в приложното поле на настоящия регламент.

(7)

Ароматизантите се използват за подобряване или промяна на мириса и/или вкуса в полза за потребителя. Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства следва да могат да се използват, само ако отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Те трябва да бъдат безопасни при употреба, следователно някои ароматизанти следва да бъдат подложени на оценка на риска, преди да бъде разрешено използването им в храни. При възможност следва да се отдели особено внимание на риска от отрицателни последици от употребата на някои ароматизанти върху уязвими групи. Употребата на ароматизанти не трябва да заблуждава потребителя и следователно наличието им в храната следва винаги да бъде обозначено чрез подходящо етикетиране. Ароматизантите не следва да се използват по начин, който да заблуждава потребителя за въпроси, свързани, наред с другото, с естеството, свежестта, качеството на използваните съставки, естествения произход на продукта или производствения процес или хранителните качества на продукта. Одобрението на ароматизантите следва да отчита и други фактори от значение за разглеждания въпрос, включително такива, които касаят обществените нагласи, икономиката, традициите, нравствените норми и околната среда, принципа на предохранителните мерки, както и възможността за упражняване на контрол.

(8)

От 1999 г. насам Научният комитет по храните и впоследствие Европейският орган за безопасност на храните („Органът“), създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (6) са изразявали становища за редица вещества, присъстващи естествено в изходните материали за производството на ароматизанти и на хранителни съставки с ароматични свойства, които според Експертния комитет по ароматичните вещества към Съвета на Европа предизвикват опасения от токсикологично естество. Вещества, за които опасенията от токсикологично естество са потвърдени от Научния комитет по храните, следва да се смятат за нежелани вещества и като такива не трябва да бъдат добавяни в храни.

(9)

Тъй като присъстват естествено в растения, нежеланите вещества може да присъстват в ароматични препарати и в хранителни съставки с ароматични свойства. Растенията се използват традиционно за храна или като хранителни съставки. Следва да се определят подходящи максимални нива на присъствие на тези нежелани вещества в храните, които имат най-голям дял в приема на такива вещества от човека, като се вземе предвид както необходимостта от защита на човешкото здраве, така и неизбежното присъствие на тези вещества в традиционни храни.

(10)

Максималните допустими нива на някои естествено присъстващи нежелани вещества следва да бъдат определени основно за храните или категориите храни с най-голям прием. В случаите когато допълнителни естествено присъстващи нежелани вещества представляват опасност за здравето на потребителя, максималните нива следва да се определят от Комисията след становище от Органа. Държавите-членки следва да организират контрол, основан върху риска, в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (7). Производителите на храни са задължени да вземат предвид наличието на такива вещества, когато използват хранителни съставки с ароматични свойства и/или ароматизанти за производството на всякакви храни, за да се гарантира, че на пазара не се пускат храни, които не са безопасни.

(11)

На общностно равнище следва да се въведат разпоредби за забрана или ограничаване на употребата на определени растителни, животински, микробиологични или минерални материали, които предизвикват опасения за човешкото здраве, при производството на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства и употребата им в производството на храни.

(12)

Оценките на риска следва да се извършват от Органа.

(13)

С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобряването на ароматизантите и изходните материали, подлежащи на оценка, следва да се извършват в съответствие с процедурата, установена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, хранителни ензими и ароматизанти в храните (8).

(14)

Ароматичните вещества са определени химични вещества, които включват ароматични вещества, получени чрез химичен синтез или изолирани посредством химичен процес, както и естествени ароматични вещества. Провежда се програма за оценка на ароматичните вещества съгласно Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на общностна процедура за ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (9). Съгласно този регламент в срок от пет години от приемането на програмата трябва да се приеме списък на ароматичните вещества. За приемането на този списък следва да се определи нов срок. Този списък ще бъде предложен за включване в списъка по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(15)

Ароматичните препарати са ароматизанти, различни от определените химични вещества, получени от материали от растителен, животински или микробиологичен произход посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси, или в суровото състояние на материала, или след преработка за консумация от човека. Не е необходимо ароматичните препарати, произведени от храни да бъдат подлагани процедура за оценка или одобрение, за да бъдат използвани в храни, освен ако има съмнения относно безопасността им. Безопасността на ароматични препарати, които са произведени от нехранителен материал обаче следва да бъде подложена на оценка и одобрение.

(16)

Регламент (ЕО) № 178/2002 определя като храни всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Материали от растителен, животински и микробиологичен произход, за които може да се докаже в задоволителна степен, че са били използвани за производството на ароматизанти, се смятат за хранителни материали за тази цел, дори някои от тези изходни материали като например палисандър и ягодови листа да не се използват за храна сами по себе си. Не е необходимо те да се подлагат на оценка.

(17)

По същия начин получените чрез термична обработка ароматизанти, произведени от храни при точно определени условия, не е необходимо да бъдат подлагани на оценка или процедура за одобрение, за да бъдат използвани в храни, освен ако няма съмнения относно безопасността им. Безопасността на термично преработените ароматизанти, произведени от нехранителен материал или несъответстващи на определени условия за производство обаче следва да бъде подложена на оценка и одобрение.

(18)

Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (10) определя процедура за оценка на безопасността и одобрение на пушилни ароматизанти и има за цел да установи списък на първични пушечни кондензати и първични смолни фракции, чиято употреба е разрешена при изключване на всички останали.

(19)

Ароматичните прекурсори като въглехидрати, олигопептиди и аминокиселини придават аромат на храните посредством химични реакции, които се получават в хода на преработката на храните. Не е необходимо ароматичните прекурсори, произведени от храни, да бъдат подлагани на оценка или разрешителна процедура, за да бъдат използвани в храни, освен ако няма съмнения относно безопасността им. Безопасността на ароматичните прекурсори, които са произведени от нехранителен материал, обаче, следва да бъде подложена на оценка и одобрение.

(20)

Други ароматизанти, които не се обхващат от определенията на посочените по-горе ароматизанти, могат да бъдат използвани в или върху храни, след като бъдат подложени на оценка и процедура за одобрение. Такъв пример са ароматизантите, получени чрез загряване на олио или мазнина за много кратко време до много висока температура, за да се получи наподобяващ скара аромат.

(21)

Материали от растителен, животински, микробиологичен или минерален произход, различни от храни, могат да бъдат разрешени за производството на ароматизанти, след като безопасността им бъде подложена на научна оценка. Може да се наложи разрешаване на употребата само на определени части от материала или на определяне на условия за употреба.

(22)

Ароматизантите могат да съдържат добавки в храни, разрешени от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храни (11) и/или други хранителни съставки за технологични цели от рода на съхранение, стандартизация, разреждане или разтваряне и стабилизиране.

(23)

По отношение на ароматизанти или изходни материали, които попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (12), следва да бъде издадено разрешение както съгласно с посочения регламент, така и съгласно настоящия регламент.

(24)

За ароматизантите продължават да се прилагат общите задължения за етикетиране, предвидени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (13) и, в зависимост от случая, в Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти (14). Освен това в настоящия регламент следва да бъдат включени специални разпоредби относно етикетирането на ароматизантите, продавани като такива на производителите или на крайните потребители.

(25)

Ароматичните вещества или ароматичните препарати следва да се етикетират като „естествени“, само ако отговарят на определени критерии, които гарантират, че потребителите няма да бъдат заблуждавани.

(26)

Конкретни изисквания към информацията следва да гарантират, че потребителите няма да бъдат заблуждавани по отношение на изходния материал, използван за производството на естествени ароматизанти. По-специално, ако терминът „естествен“ се използва за описването на аромат, използваните ароматични съставки следва да имат изцяло естествен произход. Освен това източникът на ароматизантите следва да бъде отбелязан на етикета, освен ако посочените изходни материали не се разпознават в аромата или вкуса на храната. Ако е посочен изходен материал, най-малко 95 % от ароматичната съставка следва да бъде получена от него. Тъй като употребата на ароматизантите не следва да заблуждава потребителя, оставащите най-много 5 % могат да се използват само за стандартизиране или, например за придаване на по-свеж, пикантен, зрял или зелен привкус на ароматизанта. Когато по-малко от 95 % от ароматичната съставка е от посочения изходен материал, но неговият аромат все още се разпознава, изходният материал следва да се посочи, като се уточни, че са вложени и други естествени ароматизанти, например какаов екстракт, към който са вложени други естествени ароматизанти за придаване на бананова нотка на аромата.

(27)

Потребителите следва да бъдат информирани, ако пушеният вкус на определена храна се дължи на добавянето на пушилни ароматизанти. Съгласно Директива 2000/13/ЕО, етикетирането не следва да заблуждава потребителя за това дали продуктът е опушен по традиционния начин с естествен пушек или е обработен с пушилни ароматизанти. Необходимо е Директива 2000/13/ЕО да бъде съгласувана с определенията на ароматизанти, пушилни ароматизанти и термина „естествени“ за описанията на ароматизантите, установени в настоящия регламент.

(28)

Информацията за потреблението и използването на ароматични вещества е от решаващо значение за оценката на безопасността им за човешкото здраве. Ето защо следва редовно да се проверява количеството ароматични вещества, добавяни към храните.

(29)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (15).

(30)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на приложенията към настоящия регламент и за приемане на подходящи преходни мерки по отношение на съставянето на общностен списък. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(31)

Когато поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на мерки, описани в член 8, параграф 2 и за изменения на приложения II— V към настоящия регламент.

(32)

Доколкото е необходимо, приложения II— V към настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към научно-техническия прогрес, като се отчита информацията, предоставяна от производители и ползватели на ароматизанти и/или получена от държавите-членки в процеса на наблюдение и контрол.

(33)

За да се развие и актуализира законодателството на Общността относно ароматизантите по пропорционален и ефективен начин, е необходимо да се събират данни, да се обменя информация и да се координира работата между държавите-членки. За тази цел може да бъде полезно да се предприемат проучвания по конкретни въпроси с оглед улесняването на процеса на вземане на решения. Уместно е тези проучвания да бъдат финансирани от Общността в рамките на бюджетната процедура. Финансирането на такива мерки е уредено от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(34)

До изготвянето на общностния списък следва да се предвидят мерки за оценка и одобряване на ароматичните вещества, които не са обхвати от програмата за оценка, предвидена в Регламент (ЕО) № 2232/96. Ето защо следва да бъде определен преходен режим. При този режим подобни ароматизанти следва да бъдат оценявани и одобрявани съгласно процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008. При все това не следва да се прилагат предвидените в този регламент срокове за приемане на становище от Органа и за представяне от Комисията на проект за регламент, изменящ общностния списък, пред Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните, тъй като следва да се отдаде приоритет на постоянната програма за оценяване.

(35)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяване на общностни разпоредби относно употребата на ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматични свойства във или върху храни, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, в интерес на пазарното единство и високото ниво на защита на потребителя, може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(36)

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (16) и Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (17) трябва да бъдат адаптирани с някои нови определения, предвидени в настоящия регламент.

(37)

Регламенти (ЕИО) № 1601/91, (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008, и Директива 2000/13/ЕО следва съответно да бъдат изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правила относно ароматизантите и хранителните съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни, за да се осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защитата на интересите на потребителите и лоялните практики в търговията с храни, като се отчита, където е уместно, опазването на околната среда.

За тези цели настоящият регламент предвижда:

а)

общностен списък с ароматизанти и изходни материали за тяхното производство, одобрени за влагане във или върху храни, изложен в приложение I („общностният списък“);

б)

условия за влагането на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства във или върху храни;

в)

правила за етикетирането на ароматизантите.

Член 2

Приложното поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

ароматизанти, които се използват или са предназначени за употреба в или върху храни, без да се засягат специалните разпоредби, определени в Регламент (ЕО) № 2065/2003;

б)

хранителни съставки с ароматични свойства;

в)

храни, съдържащи ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства;

г)

изходни материали за производството на ароматизанти и/или изходни материали за производството на хранителни съставки с ароматични свойства.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

вещества, които имат изключително сладък, кисел или солен вкус;

б)

сурови храни;

в)

еднокомпонентни храни и смеси, като например пресни, сушени или замразени подправки и/или билки, смеси от чайове и смеси за запарване сами по себе си, при условие че не се използват като хранителни съставки.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в регламенти (ЕО) № 178/2002 и (ЕО) № 1829/2003.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

а)

„ароматизанти“ означава продукти, които:

i)

не са предназначени за консумация като такива, а се влагат в храни, за да им придадат мирис и/или вкус или да променят мириса и/или вкуса им;

ii)

са произведени или се състоят от следните категории: ароматични вещества, ароматични препарати, термично преработени ароматизанти, пушилни ароматизанти, ароматични прекурсори или други ароматизанти или смеси от тях;

б)

„ароматично вещество“ означава определено химическо вещество със свойства на ароматизант;

в)

„естествено ароматично вещество“ означава ароматично вещество, получено посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси от материали от растителен, животински или микробиологичен произход или в суровото им състояние, или след преработка за консумация от човека посредством един или повече от традиционните процеси за приготвяне на храни, изброени в приложение II. Естествените ароматични вещества съответстват на естествено срещащите се вещества и се откриват в природата;

г)

„ароматичен препарат“ означава продукт, различен от ароматично вещество, получен от:

i)

храни посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси или в сурово състояние на материала, или след преработка за човешка консумация посредством един или повече от традиционните процеси за приготвяне на храни, изброени в приложение II;

и/или

ii)

материали от растителен, животински или микробиологичен произход, различни от храни, посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси, като материалът е взет като такъв или е изготвен посредством един или повече традиционни процеса за приготвяне на храни, описани в приложение II;

д)

„термично преработен ароматизант“ означава продукт, получен след топлинна обработка от смес от съставки, които сами по себе си нямат задължително ароматични свойства и от които поне една съдържа азот (амино), а другата е редуцираща захар; съставките за производство на термично преработени ароматизанти могат да бъдат:

i)

храни;

и/или

ii)

изходни материали, различни от храни;

е)

„пушилен ароматизант“ означава продукт, получен чрез фракциониране и пречистване на кондензирал пушек, произвеждащ първични пушилни кондензати, първични смолни фракции и/или производни пушилни ароматизанти, определени в член 3, точки 1, 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 2065/2003;

ж)

„ароматичен прекурсор“ означава продукт, който не е задължително сам по себе си да притежава ароматични свойства, съзнателно добавен към храните с единствената цел да произведе аромат чрез разграждане или реакция с други компоненти при преработката на храните; може да се получи от:

i)

храни;

и/или

ii)

изходни материали, различни от храни;

з)

„други ароматизанти“ означава ароматизанти, добавени или предназначени за добавяне към храни, за да им придадат мирис или вкус и които не са обхванати от определенията по букви от б) до ж);

и)

„хранителна съставка с ароматични свойства“ означава хранителна съставка, различна от ароматизантите, която може се добави към храната с основната цел да бъде подобрен или променен нейният аромат и която допринасят значително за наличието в храната на някои естествено присъстващи нежелани вещества;

й)

„изходен материал“ означава материал от растителен, животински, микробиологичен или минерален произход, от който се произвеждат ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства; това могат да бъдат:

i)

храни;

или

ii)

изходни материали, различни от храни;

к)

„подходящ физичен процес“ означава физичен процес, който не променя целенасочено химичното естество на компонентите на ароматизантите, без да се засяга списъкът на традиционните процеси за приготвяне на храни в приложение II, и не включва, inter alia, употреба на монокислород, озон, неорганични катализатори, метални катализатори, органометални реагенти и/или ултравилетови лъчи.

3.   По смисъла на определенията по параграф 2, букви г), д), ж) и й) изходните материали, за които са налице съществени доказателства за употреба в производството на ароматизанти, се считат за храни за целите на настоящия регламент.

4.   Ароматизантите могат да съдържат добавки в храни, разрешени от Регламент (ЕО) № 1333/2008 относно добавките в храни и/или други хранителни съставки за технологични цели.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АРОМАТИЗАНТИ, ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ С АРОМАТИЧНИ СВОЙСТВА И ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

Член 4

Общи условия за употреба на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства

Само ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, които отговарят на следните условия, могат да се влагат във или върху храни:

а)

не пораждат, предвид наличните научни доказателства, опасност за здравето на потребителите и

б)

тяхната употреба да води до заблуждаване на потребителя.

Член 5

Забрана на ароматизанти и/или храни, неотговарящи на изискванията

Никой не може да пуска на пазара ароматизант или каквато и да е храна, в която се съдържа такъв ароматизант и/или хранителни съставки с ароматични свойства, ако употребата му не отговаря на изискванията нанастоящия регламент.

Член 6

Наличие на определени вещества

1.   Веществата, изброени в част А от приложение III, не се добавят като такива към храните.

2.   Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 110/2008, максималните нива на определени вещества, естествено присъстващи в ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства, в многокомпонентните храни, изброени в част Б от приложение III, не трябва да бъдат надвишавани в резултат на употребата на ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства във и върху тези храни. Максималните нива на веществата, посочени в приложение III, се прилагат за храните във вида, в който се продават, освен ако не е посочено друго. Чрез дерогация от този принцип за изсушените и/или концентрирани храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните нива се прилагат към храната, възстановена съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният фактор на разреждане.

3.   Подробни правила за прилагането на параграф 2 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2, след като Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) изрази становището си, когато това е необходимо.

Член 7

Използване на определени изходни материали

1.   Изходните материали, изброени в част А на приложение IV, не се използват за производството на ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства.

2.   Ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства, произведени от изходни материали, които са изброени в част Б на приложение IV, могат да се използват само при условията, посочени в това приложение.

Член 8

Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, за които не се изисква оценка и одобрение

1.   Следните ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства могат да се влагат във или върху храни без оценка и одобрение съгласно настоящия регламент, при условие че отговарят на изискванията на член 4:

а)

ароматични препарати, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка i);

б)

термично преработени ароматизанти, посочени в член 3, параграф 2, буква д, подточка i), които отговарят на условията за производство на термично преработени ароматизанти и на максималните нива на определени вещества в термично преработените ароматизанти, определени в приложение V;

в)

ароматични прекурсори, посочени в член 3, параграф 2, буква ж), подточка i);

г)

хранителни съставки с ароматични свойства.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, ако Комисията, държава-членка или Органът изразят съмнение относно безопасността на ароматизант или хранителна съставка с ароматични свойства, посочени в параграф 1, Органът извършва оценка на риска за този ароматизант или тази хранителна съставка с ароматични свойства. В такъв случай членове 4, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 се прилагат mutatis mutandis. Ако е необходимо, след като Органът представи своето становище, Комисията приема мерки, които са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3. Когато е уместно, такива мерки се определят в приложения III, IV и/или V. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 21, параграф 4.

ГЛАВА III

ОБЩНОСТЕН СПИСЪК С АРОМАТИЗАНТИ И ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ, ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВЪВ ИЛИ ВЪРХУ ХРАНИ

Член 9

Ароматизанти и изходни материали, за които се изисква оценка и одобрение

Настоящата глава се прилага за:

а)

ароматични вещества;

б)

ароматични препарати, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка ii);

в)

термично преработени ароматизанти, получени чрез нагряване на съставките, които изцяло или отчасти попадат в обхвата на член 3, параграф 2, буква д), подточка ii), или за които не са изпълнени условията за производство на термично преработени ароматизанти и/или максималните нива на някои нежелани вещества, посочени в приложение V;

г)

ароматични прекурсори, посочени в член 3, параграф 2, буква ж), подточка ii);

д)

други ароматизанти, посочени в член 3, параграф 2, буква з);

е)

изходни материали, различни от храните, посочени в член 3, параграф 2, буква й), подточка ii).

Член 10

Общностен списък с ароматизанти и изходни материали,

От ароматизантите и изходните материали, посочени в член 9, единствено включените в общностния списък могат да се пускат на пазара като такива и да се употребяват в или върху храни в съответствие с условията на употреба, предвидени в него, където това е приложимо.

Член 11

Включване на ароматизанти и суровини в общностния списък

1.   Ароматизант или изходен материал може да бъде включен в общностния списък съгласно процедурата, определена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 само ако отговаря на условията, определени в член 4 от настоящия регламент.

2.   Вписването на ароматизант или изходен материал в общностния списък посочва:

а)

идентификацията на ароматизанта или одобрения изходен материал;

б)

ако е необходимо, условията, при които ароматизантът може да се използва.

3.   Общностният списък се изменя в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008.

Член 12

Ароматизанти или изходни материали, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003

1.   Ароматизант или изходен материал, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включен в общностния списък в приложение I съгласно настоящия регламент, само когато за него е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

2.   Когато ароматизант, който вече включен в общностния списък, е произведен от различен източник, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не се изисква ново разрешение съгласно настоящия регламент, ако за новия източник е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 и ароматизантът отговаря на спецификациите, установени съгласно настоящия регламент.

Член 13

Тълкувателни решения

При необходимост, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2, може да бъде взето решение:

а)

дали определено вещество или смес от вещества, материали или видове храни попада в категориите по член 2, параграф 1;

б)

в коя конкретна категория от изброените в член 3, параграф 2, букви б)— й) попада дадено вещество;

в)

дали определен продукт спада към категория храна или представлява храна, посочена в приложение I или приложение III, част Б.

ГЛАВА IV

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 14

Етикетиране на ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1.   Ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, могат да бъдат предлагани на пазара, само ако са етикетирани съгласно членове 15 и 16 по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин. Информацията, предвидена в член 15, се дава на език, лесно разбираем за купувачите.

2.   На своя територия държавата-членка, в която продуктът се предлага на пазара, може, в съответствие с Договора, да предвиди информацията, предвидена в член 15, да бъде предоставена на един или повече официални езици на Общността, които се определят от тази държава-членка. Това не изключва възможността такава информация да бъде дадена на няколко езика.

Член 15

Общи изисквания за етикетирането на ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1.   Когато ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, се продават поотделно или смесени помежду си и/или смесени с други хранителни съставки, и/или към тях са добавени други вещества съгласно член 3, параграф 4, тяхната опаковка или контейнери им носят следната информация:

а)

търговското описание: думата „ароматизант“ или по-конкретно наименование или описание на ароматизанта;

б)

указанието „за храни“ или „ограничена употреба в храни“, или конкретно посочване за предвидената му употреба в храни;

в)

при необходимост, специални условия на съхранение и/или употреба;

г)

маркировка за идентифициране на партидата;

д)

списък в низходящ ред на теглото на:

i)

категориите присъстващи ароматизанти, както и

ii)

наименованията на всяко едно от другите вещества или материали в продукта и, където е уместно, техните Е-номера;

е)

името или търговското наименование и адреса на производителя, опаковчика или продавача;

ж)

указание за максималното количество на всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествено ограничение в храната, и/или подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяваща на купувача да спази настоящия регламент или друго приложимо законодателство на Общността;

з)

нетното количество;

и)

минимален срок на трайност или годност;

й)

когато е уместно, информация относно ароматизанта или други вещества, посочени в настоящия член и изброени в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО по отношение на обозначението на съставките в хранителните продукти.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 информацията, изисквана съгласно букви д) и ж) от същия параграф, може да се отрази само в отнасящите се до пратката документи, които се представят предварително или едновременно с доставката, при условие че указанието „не за продажба на дребно“ е изписано на лесно видима част от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, когато ароматизантите се доставят в цистерни, цялата информация може да се отрази само върху придружаващите документи, които се отнасят до пратката и се предоставят при доставката.

Член 16

Специални изисквания за използването на термина „естествен“

1.   Ако терминът „естествен“ се използва за описването на ароматизант в търговското описание, посочено в член 15, параграф 1, буква а), се прилагат разпоредбите на параграфи 2— 6 от настоящия член.

2.   Терминът „естествен“ може да се използва за описването на ароматизант, само ако ароматичният компонент се състои единствено от ароматични препарати и/или естествени ароматични вещества.

3.   Терминът „естествено ароматично вещество(а)“ може да се използва само за ароматизанти, в които ароматичният компонент се състои изключително от естествени ароматични вещества.

4.   Терминът „естествен“ може да бъде използван в комбинация с посочване на храни, категории храни или ароматични източници от растителен или животински произход, само ако ароматичният компонент е получен изключително или най-малко в размер от 95 тегловни % (w/w) от посочения изходен материал.

Описанието гласи: „естествен „храна(и) или категория храни или източник(ци)“ ароматизант“.

5.   Терминът „естествен „храна(и) или категория храни или източник(ци)“ ароматизант с други естествени ароматизанти“ може да се използва, само ако ароматичната съставка е частично извлечена от посочения изходен материал, чийто аромат лесно се разпознава.

6.   Терминът „естествен ароматизант“ може да се използва, само ако ароматичната съставка е извлечена от различни изходни материали и посочването на изходните материали не би се отразило на аромата или вкуса им.

Член 17

Етикетиране на ароматизанти, предназначени за продажба на крайния потребител

1.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт (18) и Регламент (ЕО) № 1829/2003, ароматизанти, които се продават поотделно или смесени помежду си и/или смесени с други хранителни съставки, и/или към които са добавени други вещества, и които са предназначени за продажба на крайния потребител, могат да се предлагат на пазара, само ако върху опаковката им е дадено указанието „за храни“ или „ограничена употреба в храни“, или по-конкретни указания за предвидената им употреба в храни, които трябва да бъдат изписани по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин.

2.   Ако терминът „естествен“ се използва за описанието на ароматизант в търговското наименование, посочено в член 15, параграф 1, буква а), се прилагат разпоредбите на член 16.

Член 18

Други изисквания за етикетиране

Членове 14— 17 се прилагат, без да се засягат по-подробни или по-изчерпателни законови, подзаконови или административни разпоредби, отнасящи се до мерките и теглилките или приложими към представянето, класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, или приложими към транспорта на такива вещества и препарати.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 19

Доклади на стопанските субекти в хранителната промишленост

1.   По искане на Комисията производителите или ползвателите на дадено ароматично вещество или техни представители я информират за количеството от това вещество, добавено към храни в Общността за период от 12 месеца, както и за нивото на употребата му за специфични категории храни в Общността. Информацията, предоставена в този контекст, се счита за поверителна, доколкото тя не се изисква за оценката на безопасността.

Комисията предоставя информация относно нивата на употреба за определени категории храни в Общността на разположение на държавите-членки.

2.   За вече одобрен съгласно настоящия регламент ароматизант, който е приготвен чрез производствени методи или изходни материали, значително различаващи се от включените в оценката на риска от Органа, преди предлагането на пазара на ароматизанта, производителят или ползвателят предава на Комисията необходимите данни за оценката на ароматизанта по отношение на променения производствен метод или характеристики, която ще се предприеме от Органа.

3.   Производител или ползвателят на ароматизант и/или изходни материали информира незабавно Комисията за всяка нова научна или техническа информация, която му e известна и до която има достъп, и която би могла да повлияе на оценката за безопасност на ароматизанта и/или изходните материали.

4.   Подробни правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 21, параграф 2.

Член 20

Мониторинг и доклади от държавите-членки

1.   Държавите-членки въвеждат системи за мониторинг върху потреблението и употребата на ароматизанти, включени в общностния списък, и върху потреблението на веществата, изброени в приложение III, чрез основан на риска подход и докладват на подходящи периоди констатациите си на Комисията и на Органа.

2.   След консултация с Органа, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2 и в срок до 20 януари 2011 г., може да бъде приета обща методология за събиране на информация от страна на държавите-членки относно потреблението и употребата на ароматизантите, включени в общностния списък, както и на веществата, изброени в приложение III.

Член 21

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните („Комитетът“).

2.   При позоваване на настоящият параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Член 22

Изменения на приложения II— V

Измененията на приложения II— V на настоящия регламент, отразяващи научно-техническия прогрес, които имат за цел да изменят несъществени елементи от регламента, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3, след становище от Органа, когато това е необходимо.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 21, параграф 4.

Член 23

Общностно финансиране на хармонизирани политики

Правното основание за финансирането на мерки, произтичащи от настоящия регламент, е член 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Отмени

1.   Директива 88/388/ЕИО, Решение 88/389/ЕИО и Директива 91/71/ЕИО се отменят от 20 януари 2011 г.

2.   Регламент (ЕО) № 2232/96 се отменя от датата на прилагане на списъка, посочен в член 2, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 25

Въвеждане на списък на ароматичните вещества в общностния списък с ароматизанти и изходни материали, и преходен режим

1.   Общностният списък се създава чрез включване на списъка на ароматични вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96 в приложение I на настоящия регламент към момента на приемането му.

2.   До съставянето на общностния списък, за оценка и одобрение на ароматичните вещества, които не са обхванати от програмата за оценка, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 2232/96, се прилага Регламент (ЕО) № 1331/2008.

Чрез дерогация от тази процедура срокът от девет месеца, посочен в член 5, параграф 1 и член 7 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 не се прилагат за такава оценка и одобрение.

3.   Всички подходящи преходни мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.

Член 26

Изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91

Член 2, параграф 1 се изменя както следва:

1.

В буква а), трето тире, първо подтире се заменя със следното:

„—

ароматични вещества и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, букви б) и г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни (19) и/или;

2.

В буква б), второ тире, първо подтире се заменя със следното:

„—

ароматични вещества и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, букви б) и г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или;“.

3.

В буква в), второ тире, първо подтире се заменя със следното:

„—

ароматични вещества и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, букви б) и г) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или;“.

Член 27

Изменение на Регламент (ЕИО) № 2232/96

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2232/96 се заменя със следното:

„1.   Списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2, се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 7, най-късно до 31 декември 2010 г.“

Член 28

Изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008

Регламент (ЕО) № 110/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 5, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

съдържа ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни (20) и ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент;

2.

В член 5, параграф 3 буква в) се заменя със следния текст:

„в)

съдържа един или повече ароматизанти, така както са определени в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1334/2008;“.

3.

В приложение I точка 9 се заменя със следното:

„9.

Ароматизиране

Ароматизиране означава влагане, при приготвянето на спиртна напитка, на един или повече ароматизанти, така както са определени в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1334/2008.“

4.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 19 буква в) се заменя със следното:

„в)

други ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, и/или ароматични растения или части от ароматични растения могат да бъдат използвани допълнително, но при условие че органолептичните характеристики на хвойната са различими, дори понякога да са отслабени.“;

б)

в точка 20 буква в) се заменя със следното:

„в)

само ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент могат да бъдат използвани за производство на джин, така че да преобладава вкусът на хвойна.“;

в)

в точка 21, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

смес от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; ароматични вещества и/или ароматични препарати, посочени в категория 20, буква в), също могат да се използват за ароматизиране на дестилиран джин.“;

г)

в точка 23 буква в) се заменя със следното:

„в)

Допълнително могат да бъдат използвани други ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или ароматични препарати, така както определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, но трябва да преобладава вкусът на кимион.“;

д)

в точка 24 буква в) се заменя със следното:

„в)

Допълнително могат да бъдат използвани други естествени ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, но ароматът на тези напитки се дължи до голяма степен на дестилати от семена на кимион (Carum carvi L.) и/или копър (Anethum graveolens L.), като се забранява използването на етерични масла.“;

е)

в точка 30 буква a) се заменя със следното:

„а)

спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващ горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент.“;

ж)

в точка 32, буква в), първа алинея и уводната част на втора алинея се заменят със следното:

„в)

ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, могат да се използват за приготвянето на ликьор. Въпреки това, само естествени ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, се използват за приготвянето на следните ликьори:“;

з)

в точка 41 буква в) се заменя със следното:

„в)

единствено ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, могат да се използват за приготвянето на ликьор на яйчена основа или advocaat, или avocat, или advokat.“

и)

в точка 44 буква a) се заменя със следното:

„а)

väkevä glögi или spritglögg е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход, с аромат на карамфил и/или канела, чрез един от следните процеси: мацерация и/или дестилация, редестилация на алкохолната напитка при наличие на части от посочените растения, добавяне на ароматични вещества, така както са определени в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008, на карамфил или канела, или чрез комбинация от тези методи.“;

й)

в точка 44 буква в) се заменя със следното:

„в)

други ароматизанти, ароматични вещества и/или ароматични препарати, така както са определени в член 3, параграф 2, букви б), г) и з) от Регламент (ЕО) № 1334/2008, могат също да бъдат използвани, но трябва да преобладава ароматът на посочените подправки.“;

к)

в буква в) на точки 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 и 46 думата „препарати“ се заменя с „ароматични препарати“.

Член 29

Изменение на Директива 2000/13/ЕО

В Директива 2000/13/ЕО приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИТЕ В СПИСЪКА НА СЪСТАВКИТЕ

1.

Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, ароматизантите се обозначават с термините:

„ароматизанти“ или конкретно наименование или описание на ароматизанта, ако ароматичната съставка съдържа ароматизанти, така както са определени в член 3, параграф 2, букви б), в), г), д), е), ж) и з) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни (21);

„пушилни ароматизанти“, или „пушилни ароматизанти„, произведени от“ храна(и) или хранителна категория или източник(ци)“ (напр. пушилни ароматизанти, произведени от бук), ако ароматичната съставка съдържа ароматизанти, така както са определени в член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 и придава пушен аромат на храната.

2.

Терминът „естествен“ се използва за описание на ароматизанти в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 20 януари 2011 година.

Член 10 започва да се прилага 18 месеца след датата на прилагане на общностния списък.

Членове 26 и 28 се прилагат от датата на прилагането на общностния списък.

Член 22 се прилага от 20 януари 2009 година. Храни, които законно са пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2011 година и не са в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат продавани до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 176), Обща позиция на Съвета от 10 март 2008 г. (ОВ C 111 E, 6.5.2008 г., стр. 46). Позиция на Европейския парламент от 8 юли 2008 г. (все още непубликувана) и Решение на Съвета от 18 ноември 2008 г.

(3)  ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61.

(4)  ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 67.

(5)  ОВ L 42, 15.2.1991 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(8)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(9)  ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.

(11)  Вж. страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(12)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(14)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(16)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(18)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.

(19)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.“

(20)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.“

(21)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общностен списък с ароматизанти и изходни материали, одобрени за влагане във или върху храни


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на традиционни процеси за приготвяне на храни

Накълцване

Покриване

Загряване, варене, печене, пържене (до 240 °C при атмосферно налягане) и варене под налягане (до 120 °C)

Охлаждане

Нарязване

Дестилиране/пречистване

Сушене

Емулгиране

Изпаряване

Екстракция, включително екстракция с разтворител, съгласно Директива 88/344/ЕИО

Ферментация

Филтриране

Смилане

 

Запарване

Мацерация

Микробиологични процеси

Смесване

Белене

Перколация

Смачкване

Охлаждане/Замразяване

Печене/печене на скара

Изцеждане

Накисване

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Наличие на определени вещества

Част А:   Вещества, които не трябва да се добавят като такива към храните

Агарициева киселина

Алоин

Капсаицин

1,2-бензопирон, кумарин

Хиперицин

Бета-азарон

1-алил-4-метоксибензен, естрагол

Циановодородна киселина

Ментофуран

4-алил-1,2-диметоксибензен, метилевгенол

Пулегон

Квасин

1-алил-3,4-метилендиоксибензен, сафрол

Теукрин А

Туйон (алфа и бета)

Част Б:   Максимални нива на определени вещества, естествено присъстващи в ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, в някои многокомпонентни храни такива, каквито се консумират, в които са добавени ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства.

Наименование на веществото

Многокомпонентна храна, в която е ограничено съдържанието на веществото

Максимално ниво [mg/kg]

Бета-азарон

Алкохолни напитки

1,0

1-алил-4-метоксибензен

естрагол (1)

Млечни продукти

50

Обработени плодове и зеленчуци (включително гъби, плесен, корени, грудки, варива и бобови растения), ядки и семена

50

Рибни продукти

50

Безалкохолни напитки

10

Циановодородна киселина

Нуга, марципан и негови заместители или подобни продукти

50

Консервирани костилкови плодове

5

Алкохолни напитки

35

Ментофуран

Сладкарски и захарни изделия, с изключение на предназначените за освежаване на дъха, със съдържание на мента/лютива мента

500

Сладкарски и захарни изделия, предназначени за освежаване на дъха

3 000

Дъвки

1 000

Алкохолни напитки със съдържание на мента/лютива мента

200

4-алил-1,2-диметоксибензен

метилевгенол (1)

Млечни продукти

20

Месни заготовки и месни продукти, включително месо от домашни птици и от дивеч

15

Рибни заготовки и рибни продукти

10

Супи и сосове

60

Готови за консумация осолени храни

20

Безалкохолни напитки

1

Пулегон

Сладкарски и захарни изделия, с изключение на предназначените за освежаване на дъха, със съдържание на мента/лютива мента

250

Сладкарски и захарни изделия, предназначени за освежаване на дъха

2 000

Дъвки

350

Безалкохолни напитки със съдържание на мента/лютива мента

20

Алкохолни напитки със съдържание на мента/лютива мента

100

Квасин

Безалкохолни напитки

0,5

Хлебни изделия

1

Алкохолни напитки

1,5

1-алил-3,4-метилендиоксибензен, сафрол (1)

Месни заготовки и месни продукти, включително месо от домашни птици и от дивеч

15

Рибни заготовки и рибни продукти

15

Супи и сосове

25

Безалкохолни напитки

1

Теукрин А

Спиртни напитки с горчив вкус или bitter (2)

5

Ликьори (3) с горчив вкус

5

Други алкохолни напитки

2

Туйон (алфа и бета)

Алкохолни напитки, с изключение на произведените от вида Artemisia

10

Алкохолни напитки, произведени от вида Artemisia

35

Безалкохолни напитки, произведени от вида Artemisia

0,5

Кумарин

Традиционни и/или сезонни тестени изделия, с указано върху етикета съдържание на канела

50

„Зърнени закуски“, включително мюсли

20

Фини тестени изделия с изключение на традиционни и/или сезонни тестени изделия, с указано върху етикета съдържание на канела

15

Десерти

5


(1)  Максималните нива не се прилагат в случаи, когато дадена съставна храна не съдържа добавени ароматизанти и единствените хранителни съставки с ароматични свойства, които са били добавени, са пресни, сушени или замразени билки или подправки. След консултация с държавите-членки и Органа, въз основа на предоставените от държавите-членки данни, на най-новата научна информация и като се вземе предвид използването на билки, подправки и естествени ароматични препарати, Комисията, по целесъобразност, предлага изменения на тази дерогация.

(2)  Съгласно определението в приложение II, точка 30 от Регламент (ЕО) № 110/2008.

(3)  Съгласно определението в приложение II, точка 32 от Регламент (ЕО) № 110/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на изходните материали, за чиято употреба при производството на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства се прилагат ограничения

Част А:   Изходни материали, които не се използват за производството на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства

Изходен материал

Латинско наименование

Обичайно наименование

Тетраплоидна форма на Acorus calamus L.

Тетраплоидна форма на каламус

Част Б:   Условия за употреба на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, произведени от определени изходни материали

Изходен материал

Условия за използване

Латинско наименование

Обичайно наименование

Quassia amara L. и

Picrasma excelsa (Sw)

Квасия

Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, произведени от този изходен материал, могат да се използват само в производството на напитки и тестени изделия.

Laricifomes officinales (Vill.: Fr) Kotl. et Pouz

или

Fomes officinalis

Бяла мухоморка

Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, произведени от този изходен материал, могат да се използват само в производството на алкохолни напитки.

Hypericum perforatum L.

Жълт кантарион

Teucrium chamaedrys L.

Подъбиче


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия за производството на термично преработени ароматизанти и максимални нива на някои вещества в термично преработените ароматизанти

Част А:   Условия за производство:

а)

Температурата на продуктите по време на преработката не надвишава 180 °C.

б)

Продължителността на термичната преработка не надвишава 15 минути при 180 °C, като съответно се увеличава при намаляване на температурата, т.е. времето за нагряване се удвоява при всяко намаляване на температурата с 10 °C, като това може да продължи най-много до 12 часа.

в)

pH по време на преработката не трябва да превишава 8,0.

Част Б:   Максимални нива на определени вещества

Вещество

Максимално ниво [μg/kg]

2-амино-3,4,8-триметилимидазол [4,5-f] квиноксалин (4,8-DiMeIQx)

50

2-амино-1-метил-6-фенилимидазол [4,5-b] пиридин (PhIP)

50


Top