EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1068

Регламент (ЕО) № 1068/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за одобрение на незначителни промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Taureau de Camargue (ЗНП))

OJ L 290, 31.10.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 143 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1068/oj

31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1068/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за одобрение на незначителни промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Taureau de Camargue (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 9, параграф 2, второто изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от същия регламент, Комисията разгледа заявката на Франция за одобрение на изменение в елементите на спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“, регистрирано с Регламент (ЕО) № 2036/2001 на Комисията (2).

(2)

Заявката има за цел изменение на спецификацията по отношение на доказателството за произход и метода на производство. С цел подобряване на проследяването и с оглед на контрола и усъвършенстване на наименованието, животновъдните стопанства трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта по наименованието. По отношение на метода на производство стана ясно, че юниците от избраната за наименованието порода, отглеждани в съответствие със спецификацията на наименованието, не достигат теглото от 100 kg, докато труповете са съобразно със спецификацията и следователно отговарят на наименованието. Възникна необходимост да се потвърди, че теглото на юниците на възраст между 18 и 30 месеца е най-малко 85 kg.

(3)

Комисията разгледа въпросната промяна и стигна до заключението, че тя е обоснована. Тъй като по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната е незначителна, Комисията може да я одобри без да прибягва до процедурата, описана в членове 5, 6 и 7 от горепосочения регламент.

(4)

В съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (3) и на основание на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, следва да се публикува резюме на спецификацията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Резюме на основните елементи на спецификацията е включено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Одобряват се следните изменения в спецификацията на защитеното наименование за произход „Taureau de Camargue“:

 

Доказателство за произход

След второто изречение се добавя следният текст:

„Животновъдните стопанства (manades или ganaderías), където трябва да се родят и отгледат животните, чието месо е предназначено за производството на наименованието, трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта по наименованието“.

 

Метод на производство

След фразата „Труповете не трябва да имат тегло за данъчни цели, което е под 100 kg“ се вкарва следният текст:

„освен при юниците на възраст между 18 и 30 месеца, чието тегло е определено на 85 kg.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета

„TAUREAU DE CAMARGUE“

ЕО №: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

ЗНП (Х) ЗГУ ( )

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка

Наименование

:

Institut National des Appellations d’Origine

Адрес

:

51, rue d’Anjou – F-75008 PARIS

Тел.

:

(33) 1 53 89 80 00

Факс

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Група

Наименование

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Адрес

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Тел.

:

(33) 4 90 97 10 40

Факс

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Състав

:

Производители/преработватели (Х) Други ( )

3.   Вид продукт

Клас 1.1 —

Прясно месо (и карантия)

4.   Спецификация [резюме на изискванията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006]

4.1.   Наименование

„Taureau de Camargue“

4.2.   Описание

Прясно месо от животни, мъжки или женски, от местни породи, родени, отгледани, заклани и транжирани в географския район. Месото от бик от Camargue се характеризира с наситено червеникавия си цвят, крехко е и не е тлъсто.

4.3.   Географски район

Camargue е част от три департамента: Bouches du Rhône, Gard и l’Hérault. Във вътрешността на този район е обособена една „влажна зона“, в която животните могат да пребивават поне шест месеца.

4.4.   Доказателство за произход

Най-старият текст, в който се говори за бик от Camargue, е от Кикрет дьо Божьо, епископ на Senès, от 1551 г. След това в многобройни извори се свидетелства за оригиналността на тази популация от говеда и за начина им на отглеждане, целта на което основно са борбите с бикове. Животновъдните стопанства (manades или ganaderías), където трябва да се родят и отгледат животните, чието месо е предназначено за производството на продукта по наименованието, трябва да попълнят декларация за способността си да произвеждат продукта. Всяко животно се идентифицира и се вписва в инвентарната книга или регистър на стопанството. Кланиците и транжорните помещения имат задължението да водят отчет за входните и изходните единици, което позволява проследяването на пътя на животните до потребителите.

4.5.   Метод на производство

Животните от местните породи („raço di biou“, „de combat“, или кръстоска от двете породи) трябва да са родени, отгледани, заклани и транжирани в географския район. Отглеждат се на свобода, на открито и по екстензивен метод, за да могат животните да съхранят дивия си характер. Изхранването е основно на пасища. Животните пребивават поне 6 месеца във влажна зона. Клането става веднага след разтоварването на животните. Труповете не трябва да имат тегло за данъчни цели под 100 kg, освен юниците на възраст между 18 и 30 месеца, теглото на които е определено на 85 kg. Труповете следва да имат месо с наситено червеникав цвят. Труповете се подлагат на леко отцеждане. Срокът на зреене на труповете в кланицата трябва да е най-малко 48 часа и най-много 5 дни.

4.6.   Връзка

Биковете от Camargue произхождат от традиционни местни породи, особено добре пригодени към средата в Camargue, която е с равнинен характер и изобилна на вода. Отгледани на свобода, биковете от Camargue се хранят от растителността в района и прекарват поне шест месеца във влажната зона, характеризираща се със специфична екосистема. Нервността и агресивността у тези породи означава, че те отговарят напълно на своето предназначение и придават на месото същите характеристики.

4.7.   Инспекционен орган

Наименование

:

Institut National des Appellations d’Origine

Адрес

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Тел.

:

(33) 1 53 89 80 00

Факс

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Наименование

:

DGCCRF

Адрес

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Тел.

:

(33) 1 44 87 17 17

Факс

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF е отдел на министерството на икономиката, финансите и промишлеността.

4.8.   Етикетиране

Трупът и транжираното месо се придружават от идентификационна марка, която дава подробности за: наименованието на защитения продукт; кланичния номер; ясно изписаното наименование на стопанството; наименованието и адреса на транжировъчния цех или на кланицата.


Top