EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1059

Регламент (ЕО) № 1059/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Arroz del Delta del Ebro или Arròs del Delta de l’Ebre (ЗНП))

OJ L 283, 28.10.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 100

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1059/oj

28.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1059/2008 НА КОМИСИЯТА

от 27 октомври 2008 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Arroz del Delta del Ebro или Arròs del Delta de l’Ebre (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и в приложение на член 17, параграф 2 от посочения регламент заявката на Испания за регистрация на названието „Arroz del Delta del Ebro“ или „Arròs del Delta de l’Ebre“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи нито едно възражение съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това название следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 314, 22.12.2007 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Arroz del Delta del Ebro или Arròs del Delta de l’Ebre (ЗНП)


Top