EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1041

Регламент (ЕО) № 1041/2008 на Комисията от 23 октомври 2008 година относно определяне на някои подробни правила за подпомагане на износа на говеждо и телешко месо, спрямо което може да се приложи специално третиране при внос в Канада (кодифицирана версия)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1041/oj

24.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 281/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1041/2008 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2008 година

относно определяне на някои подробни правила за подпомагане на износа на говеждо и телешко месо, спрямо което може да се приложи специално третиране при внос в Канада

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 172, параграф 2, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията от 25 октомври 1996 г. относно определяне на някои подробни правила за подпомагане на износа на говеждо и телешко месо, спрямо което може да се приложи специално третиране при внос в Канада, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 (2) е бил съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Съгласно споразумението относно приключването на преговорите между Европейската общност и Канада в рамките на член XXIV:6 на Общото споразумение за митата и търговията ГАТТ, посочено в приложение IV към Решение 95/591/ЕО на Съвета от 22 декември 1995 г. относно заключението за резултатите от преговорите с някои трети страни в рамките на член XXIV:6 на ГАТТ и други свързани с тях въпроси (Съединени щати и Канада) (4), възстановяванията при износ, отпускани за прясното, охладеното или замразеното говеждо и телешко месо, предназначено за Канада, се ограничават до 5 000 тона годишно.

(3)

Управлението на горепосоченото споразумение би трябвало да се основава на заявленията за специалните износни лицензии на Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (преработен вариант) (5). Освен това сертификатите за идентификация трябва да бъдат представени на канадските митнически органи. Следователно е необходимо да се определи видът на горепосочените сертификати за идентификация, както и начините на тяхната употреба.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент установява някои подробни правила, прилагани при износ за Канада на 5 000 тона прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо на календарна година с произход от Общността, спрямо което се прилага специално третиране.

2.   Месото, посочено в параграф 1, трябва да отговаря на здравните условия за защита, изисквани от Канада, и да произхожда от животни, които са заклани максимум до два месеца преди датата на освобождаване от митница за износ.

Член 2

При освобождаване от митница за износ на месото, сертификатът за идентификация, определен в член 3, се издава по искане на заинтересованото лице, след представяне на износната лицензия, издадена съгласно разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕО) № 382/2008, и след представяне на ветеринарен сертификат, в който се указва датата на клането на животните, от които е добито месото за износ.

Член 3

1.   Сертификатът за идентификация се издава в един оригинален екземпляр и най-малко едно копие във вид на формуляр, образец от който се съдържа в приложение I.

Този сертификат се отпечатва на английски език на бяла хартия с формат 210 × 297 милиметра. Всеки сертификат се индивидуализира посредством пореден номер, който се дава от посочената в член 4 митническа служба.

Държавата-членка износител може да изисква сертификата, който се използва на нейна територия, да бъде отпечатан и на един от нейните официални езици, освен на английски език.

2.   Копията трябва да имат същия номер като оригинала. Оригиналът и копията му се попълват или на пишеща машина, или на ръка; във втория случай те трябва да бъдат попълвани с мастило и с печатни букви.

Член 4

1.   Сертификатът за идентификация и копията му се издават от митническата служба, в която е освободено от митница месото за износ.

2.   Митническата служба, посочена в параграф 1, заверява оригинала на сертификата в съответната графа и го връчва на заинтересованото лице. Едно копие остава в тази митническа служба.

Член 5

Държавите-членки вземат всички необходими мерки за извършване на проверка на произхода и вида на продуктите, за които е издаден сертификат за идентификация.

Член 6

Регламент (ЕО) № 2051/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2008 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18.

(3)  Вж. приложение II.

(4)  ОВ L 334, 30.12.1995 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Сертификат за идентификация, посочен в член 3

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и неговото изменение

Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията

(ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18).

 

Регламент (ЕО) № 2333/96 на Комисията

(ОВ L 317, 6.12.1996 г., стр. 13).

Единствено член 1


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2051/96

Настоящият регламент

Членове 1—5

Членове 1—5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top