EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Регламент (ЕО) № 1024/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за определяне на подробни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1024/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2008 година

за определяне на подробни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (1), и по-специално член 5, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Планът за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) (2) предвижда мерки, които имат за цел да се борят с проблема на незаконно изсичане на горите и свързаната с това търговия. Планът за действие предвижда създаването на схема на разрешителни за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (наричана по-долу „схема на разрешителни FLEGT“) с цел да гарантира, че вносът от страните, участващи в схемата, се състои само от законно добита дървесина.

(2)

Съгласно настоящата схема Общността има за цел да сключи доброволни споразумения за партньорство с държави и регионални организации (страни партньори по FLEGT). Дървесни изделия, изнесени от страни партньори по FLEGT към Общността, следва да бъдат обект на разрешително за FLEGT, издадено от лицензиращия орган на съответната държава. Разрешителното за FLEGT удостоверява законността на съответните дървесни изделия, както е посочено в съответното доброволно споразумение за партньорство FLEGT.

(3)

Регламент (ЕО) № 2173/2005 определя процедурите на ЕС за установяването на схема на разрешителни FLEGT, както и изискване внасяните в Общността дървесни изделия с произход от страни партньори по FLEGT да бъдат обект на разрешително за FLEGT.

(4)

За да се гарантира ефикасността на схемата на разрешителни FLEGT, компетентните органи следва да проверят, че дървесните изделия, декларирани за пускане в свободно обращение в Общността, са обект на разрешително за FLEGT. Разрешителното за FLEGT следва да бъде прието само когато определени условия са изпълнени.

(5)

Следователно е необходимо определянето на подробни разпоредби относно условията за приемане на разрешителното за FLEGT.

(6)

С цел да се гарантира съгласувано третиране на разрешителните за FLEGT от страна на компетентните органи на държавите-членки е необходимо да се определи информацията, която следва да бъде включена в разрешителното. Освен това е необходимо да се установи стандартизиран формат на разрешителните за FLEGT с цел да се улесни тяхното проверяване.

(7)

С оглед на конкурентната среда на международната търговия с дървен материал установяването на схема на разрешителни за FLEGT изисква процедурите относно пускането в свободно обращение на дървесните изделия, които са обект на разрешително за FLEGT, да не водят до неоправдани забавяния в процедурите за внос. Следователно е необходимо да се предвидят процедури за проверка и приемане на разрешителното за FLEGT, които да бъдат възможно най-прости и практични, като в същото време не се компрометира достоверността на системата.

(8)

Общността и държавите-членки са се ангажирали съгласно Лисабонската стратегия да повишават конкурентоспособността на дружествата, осъществяващи дейност в Европа. Съгласно Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно взаимно предоставяне на паневропейски електронноадминистративни услуги за публичните административни органи, стопанските предприятия и гражданите (IDABC) (3) Комисията и държавите-членки следва да осигурят ефикасни, ефективни и интероперативни информационни и комуникационни системи за обмена на информация между публичните административни органи и гражданите на Общността.

(9)

Защитата на физическите лица при обработването на лични данни е регламентирана в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4), която е напълно приложима за обработването на лични данни за целите на настоящия регламент, и по-специално относно обработването на лични данни в разрешителните.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагане на системата за внос на дървесни изделия, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 2173/2005.

Член 2

За целите на настоящия регламент освен определенията, дадени в Регламент (ЕО) № 2173/2005, се прилагат и следните определения:

1.

„пратка“ е количество дървесни изделия, определени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 2173/2005, което е обект на разрешително за FLEGT, изпратено е от търговец, който изпраща стоки, или от износител от страна партньор и е представено за пускане в свободно обращение в митническата служба;

2.

„електронно разрешително“ е разрешително за FLEGT в цифров формат, което може да бъде представяно и обработвано по електронен път и което съдържа цялата приложима информация, посочена в приложението;

3.

„разрешително на хартиен носител“ е разрешително за FLEGT, което е в съответствие с формуляра, посочен в приложението;

4.

„компетентен(ни) орган(и)“ е(са) органът(ите), определен(и) от държавата-членка да получава(т), приема(т) и проверява(т) разрешителни за FLEGT.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА FLEGT

Член 3

1.   Разрешително за FLEGT, наричано по-долу „разрешително“, може да бъде на хартиен носител или в електронна форма.

2.   Комисията следва да предостави на компетентните органи и на митническите органи на всяка една държава-членка образец или техническите спецификации на разрешителното, определени от всяка страна партньор.

Член 4

Използването на разрешително не засяга други формалности, свързани с движението на стоки в рамките на Общността.

Член 5

Компетентните органи и митническите органи на държавата-членка, в която пратката е декларирана за пускане в свободно обращение, могат да изискат превод на разрешителното на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка.

Съответните разходи са за сметка на вносителя.

ГЛАВА III

ПРИЕМАНЕ И ПРОВЕРКА

Член 6

1.   Разрешителното се депозира при компетентните органи на държавата-членка, в която пратката, обект на разрешителното, е декларирана за пускане в свободно обращение.

2.   Компетентните органи, посочени в параграф 1, информират съгласно приложимите национални процедури митническите органи във възможно най-кратък срок след приемането на разрешителното.

3.   Разрешителното се смята за невалидно, ако датата на подаване е след крайния срок на валидност, обозначен в разрешителното.

4.   Разрешително, депозирано преди пристигането на пратката, която покрива, може да бъде прието, ако отговаря на всички изисквания, посочени в член 7, и ако не се смята за необходимо извършването на допълнителни проверки в съответствие с член 10, параграф 1.

5.   В случаите, при които съгласно членове 9 и 10 се смята за необходимо извършването на допълнителни проверки на пратката или на разрешителното, разрешителното следва да бъде прието само след задоволително изпълнение на проверката.

Член 7

1   Разрешителните на хартиен носител следва да отговарят на съответния образец на разрешителното.

2   Разрешителните на хартиен носител, както и тези в електронна форма трябва да съдържат информацията, посочена в приложението, в съответствие със записката с указания в приложението.

Член 8

1   Заличавания или промени в разрешителното не се приемат, освен ако не са потвърдени от издаващия разрешителното орган.

2   Удължаването на срока на валидност на разрешителното не се приема, освен ако не е потвърдено от издаващия разрешителното орган.

3   Дубликат или заместващо разрешително не се приема, освен ако не е издаден/о от издаващия разрешителното орган.

4   Разрешителното не се приема, ако при необходимост след предоставянето на допълнителна информация съгласно член 9 или допълнително проучване съгласно член 10 бъде установено, че разрешителното не съответства на пратката.

Член 9

В случай на съмнение дали разрешително, дубликат или заместващо разрешително следва да бъде прието, компетентните органи могат да изискат допълнителна информация от издаващия разрешителното орган на страната партньор.

Копие от въпросното разрешително, дубликат или заместващо разрешително може да се изпрати заедно с молбата.

Член 10

1.   Ако е необходимо извършването на допълнителни проверки на пратката преди решението на компетентните органи дали разрешителното следва да бъде прието, могат да се извършат проверки за установяване дали въпросната пратка съответства на предоставената информация в разрешителното и при необходимост проверки на данните, свързани със съответното разрешително, които се намират в издаващия разрешителното орган.

2.   Когато обемът или теглото на дървесните изделия в пратката, представена за пускане в свободно обращение, не се отклонява с повече от 10 % от обема и теглото, посочени в съответното разрешително, се смята, че пратката съответства на предоставената информация в разрешителното по отношение на обема и теглото.

Член 11

1.   Номерът на разрешителното за дървесните изделия, за които се изисква митническа декларация за пускането в свободно обращение, следва да бъде посочен в клетка 44 от Единния административен документ, според който е направена тази декларация.

Когато митническата декларация е подадена чрез техника за обработка на данни, посочването на този номер следва да бъде направено в съответната клетка.

2.   Дървесните изделия следва да бъдат пуснати в свободно обращение само при условие че процедурата, описана в член 6, параграф 2, е завършена.

Член 12

Когато компетентните органи са различни от митническите органи, държавите-членки могат да делегират специфични функции от компетентните органи на митническите органи.

Делегирането следва да бъде съобщено на Комисията.

Член 13

Процедурите, описани в настоящата глава, следва да се извършват координирано между компетентните органи и митническите органи.

ГЛАВА IV

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

Член 14

1.   Държавите-членки могат да използват електронни системи за обмен и запис на данните, съдържащи се в разрешителните.

2.   Електронните системи, посочени в параграф 1, следва да осигурят обмена на данни между компетентните органи и митническите органи на държавите-членки и между компетентните органи и митническите органи, от една страна, и Комисията или издаващия разрешителното орган на страните партньори, от друга страна.

3.   При създаването на електронните системи държавите-членки следва да вземат под внимание взаимното допълване, съвместимостта и оперативното сближаване. Те трябва да се съобразяват с насоките от страна на Комисията.

Член 15

Електронните системи, посочени в член 14, параграф 1 могат, inter alia, да включват следните процедури:

а)

процедура за получаване и запис на данните, съдържащи се в разрешителните;

б)

процедура за обмен на данните, съдържащи се в разрешителните;

в)

способ за съхранение на данните, съдържащи се в разрешителните.

ГЛАВА V

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 16

Настоящата директива оставя непроменени и по никакъв начин не засяга нивото на защита на физическите лица, що се отнася до обработването на лични данни съгласно разпоредбите на Общността и на националното законодателство, нито в частност променя задълженията и правата, установени в Директива 95/46/ЕО. Защитата на физическите лица при обработването на лични данни следва да бъде осигурена, и по-специално що се отнася до оповестяването или предаването на личните данни в разрешителното.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата, от която се прилага първото изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2173/2005, прието съгласно член 10 от посочения регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.

(2)  COM(2003) 251 окончателен.

(3)  ОВ L 144, 30.4.2004 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(Формуляр, посочен в член 2, параграф 3)

Image

Image

Image


Top