Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0637

Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 637/2008 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него (1), наричан по-долу „Протокол № 4“,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

В дял IV, глава 10а от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (4), създадена с член 1, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 864/2004 на Съвета (5), са установени правилата за специфична помощ за памука.

(2)

С решение на Съда на Европейските общности от 7 септември 2006 г. по дело С-310/04 (6) глава 10a от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 беше отменена, тъй като нарушава принципа на пропорционалност, в частност с позоваване на обстоятелството, че „Съветът, автор на Регламент (ЕО) № 864/2004, не е показал пред Съда, че с приемането на новата схема за подпомагане на памука, създадена по силата на този регламент, той действително е действал благоразумно, отчитайки всички необходими фактори и обстоятелства по случая, включително всички разходи за труд във връзка с отглеждането на памука и икономическата жизненост на памукопреработвателните предприятия — което е следвало да се вземе предвид при оценяването на рентабилността на тази култура“, както и че Съдът не е могъл „да се увери дали законодателната власт на Общността е могла, без да се надхвърлят пределите на широките правомощия, с които се ползва в тази област, да достигне до заключението, че определянето на размера на специфичната помощ за памука на 35 % от общата съществуваща помощ по предишната схема за подпомагане би било достатъчно да се гарантира постигането на целта, посочена в съображение 5 от преамбюла на Регламент (ЕО) № 864/2004, а именно да се осигури рентабилност и по такъв начин — запазване на тази култура, цел, която отразява постановеното в параграф 2 от Протокол № 4“. Съдът постанови също така действието на последиците от отмяната да бъде спряно до приемането в разумен срок на нов регламент.

(3)

В съответствие с решението на Съда по дело C-310/04 е необходимо да се приеме нова схема на специфично плащане за памук.

(4)

Следва да бъдат взети предвид всички значими фактори и обстоятелства във връзка със специфичното положение на сектора на памука, включително всички елементи, необходими за оценка на рентабилността на тази култура. За тази цел беше започнат процес на оценка и консултации: бяха проведени две проучвания за анализиране на социално-икономическото и екологичното въздействие на бъдещата схема за подпомагане на памука върху сектора на памука в Общността; бяха организирани и специфични семинари и консултации по интернет със заинтересованите страни.

(5)

Новата схема следва да постигне целите, определени в параграф 2 от Протокол № 4, а именно подпомагане на памукопроизводството в регионите на Общността, където то е важен отрасъл от селското стопанство, осигуряване на съответните производители на справедливи доходи, както и стабилизиране на пазара чрез подобряване на структурата на предлагане и маркетинг.

(6)

Схемата следва да съответства на политиката за подпомагане на доходите на земеделските производители, което е основният водещ принцип на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП).

(7)

Прекъсването на прякото подпомагане на стопаните и въвеждането на схемата за единно плащане са основополагащи елементи в процеса на реформиране на ОСП. С Регламент (ЕО) № 1782/2003 тези елементи се въвеждат за няколко селскостопански продукта.

(8)

С оглед постигането на целите, заложени в реформата на ОСП, и на целите, изложени в Протокол № 4, подпомагането за памука следва да бъде до голяма степен необвързано с производството и интегрирано в схемата за единно плащане. Тъй като тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище поради необходимостта от съвместно действие, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)

Пълното и незабавно интегриране на схемата за подпомагане в сектора на памука в схемата за единно плащане е вероятно да доведе до значителен риск от смущения в производството за регионите на Общността, в които се произвежда памук. Поради това част от помощта следва да продължи да бъде обвързана с отглеждането на памук чрез помощ за специфична култура, предоставяна на допустим за финансиране хектар. Нейният размер следва да бъде изчислен така, че да бъдат постигнати целите, заложени в параграф 2 от Протокол № 4, като същевременно схемата за памука бъде интегрирана в процеса на реформиране и опростяване на ОСП. За тази цел в светлината на проведената оценка е обосновано размерът на общата налична помощ за държава-членка да бъде определен на 35 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите. Такъв размер позволява секторът на памука да бъде ориентиран към дългосрочна икономическа жизнеспособност, насърчава устойчивото развитие на регионите, в които се произвежда памук, и осигурява на земеделските производители справедлив доход.

(10)

Останалите 65 % от националния дял на помощта, косвено предоставяна на производителите, следва да бъдат налични за схемата за единно плащане.

(11)

Поради екологични съображения следва да бъде определена базова площ на произвеждаща държава-членка. В допълнение допустимите за финансиране площи следва да бъдат сведени до тези, разрешени от държавите-членки.

(12)

Следва да се установи определен добив на хектар на произвеждаща държава-членка. Това — наред с изискването за базова площ, установяването на цялостен таван на средствата и предимно необвързаната с производството същност на схемата — ще определи ограничаващия производството характер на програмата и същевременно изпълнението на целите в Протокол № 4.

(13)

С оглед да бъдат задоволени нуждите на памукопреработвателната промишленост, допустимостта за подпомагане следва да зависи от минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук.

(14)

Освен това, за да се даде възможност на памукопроизводителите и памукопреработвателите да подобрят качеството на памука, следва да се насърчава създаването на междубраншови организации, които да бъдат одобрени от държавите-членки. Общността следва косвено да допринася за дейността на тези организации, като увеличи помощта за тези земеделски производители, които членуват в тях.

(15)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Наред с новия режим за специфична помощ за памука, изглежда целесъобразно да се приеме друг набор от правила, с цел да се подпомогне секторът на памука, за да се стабилизира в новия правен и пазарен контекст.

(17)

Доколкото съществуването на памукопреработвателна промишленост е необходимо в произвеждащите региони, ще бъде отговорено на нейните потребности, inter alia, чрез определяне на минимални критерии за качество на действително събраната реколта памук и чрез разрешаване на междубраншови организации за подобряване на качеството на памука. Освен това, предвид значителния свръхкапацитет на памукопреработвателната промишленост, е целесъобразно да се предвидят допълнителни мерки за подпомагане на процеса по преструктуриране, за да се подобри пазарната ориентация.

(18)

Освен това изглежда целесъобразно да се въведат мерки за пазарна ориентация, които да подпомагат специфичните схеми за качество и свързаните дейности за популяризиране. Поради това следва да се създадат национални програми за преструктуриране на сектора на памука. Докато Комисията следва да финансира подходящите мерки, на държавите-членки следва да се предостави изборът на точното съчетание от тях за нуждите на съответните общности, като при необходимост се отчитат регионалните особености.

(19)

Програмите за преструктуриране следва да се представят на Комисията за проверка, дали мерките съответстват на условията, определени в настоящия регламент и в правилата за прилагането му. Държавите-членки следва да отговарят за изпълнението на тези програми за преструктуриране.

(20)

Тези мерки следва да допълват вече съществуващите мерки в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (7).

(21)

Мерките в такива програми могат да включват пълното и окончателно закриване на част от съоръженията за преработка, за да се осигури по-жизнеспособна памукопреработвателна промишленост. Може също така да се предоставя подпомагане за инвестиции в памукопреработвателната промишленост, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. В допълнение може да се предоставя помощ за доставчици на техника, засегнати от последиците от преструктурирането в сектора на памука.

(22)

За да се повиши качеството на европейския памук, земеделските производители, които участват в специфични схеми за качество, следва да получават в рамките на тези програми специфична помощ за покриване на част от свързаните с това разходи. Аналогично, следва да се подпомагат действия за информиране и популяризиране относно памука, обхванат от тези схеми за качество.

(23)

Разпределянето на средствата за национални програми за преструктуриране между държавите-членки следва да се основава на конкретните нужди от преструктуриране и адаптиране в основните райони, производители на памук. С оглед на временната цел да се преструктурира и адаптира секторът на памука, програмите могат да бъдат прекратени по искане на държавите-членки, след което годишният бюджет на програмите за преструктуриране може да се добави към националния таван на съответната държава-членка за необвързани с производството плащания, установен в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(24)

Поради липсата на памукопреработвателна промишленост в Португалия и при прилагането на схемата за единно плащане на площ в България не е необходимо да се предвижда бюджет за национални програми за преструктуриране в тези две държави-членки.

(25)

С оглед прилагането на новата схема за подпомагане на памука и на схемата за преструктуриране на сектора на памука от началото на производствения сезон, настоящият регламент следва да се прилага от календарната 2009 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ ЗА ПАМУКА

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изменя, както следва:

1.

В дял IV глава 10а се заменя със следното:

„ГЛАВА 10а

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ ЗА ПАМУКА

Член 110а

Обхват

На земеделските производители, произвеждащи памук с код по КН 5201 00, се отпуска помощ при условията, определени в настоящата глава.

Член 110б

Условия за получаване

1.   Помощта се предоставя на хектар допустима за финансиране площ памук. Допустима за предоставяне на помощ е площ, разположена на земеделска земя, на която държавата-членка е позволила да се произвежда памук, засят във вид на разрешени сортове и действително събран при обичайните условия за отглеждане.

Помощта, посочена в член 110а, се предоставя за памук със стабилно задоволително качество, годно за търгуване.

2.   Държавите-членки предоставят разрешение относно посочените в параграф 1 площи и сортове в съответствие с подробните правила и условия, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110в

Базови площи, определени добиви и референтни суми

1.   Националните базови площи се определят, както следва:

България: 3 342 ha,

Гърция: 250 000 ha,

Испания: 48 000 ha,

Португалия: 360 ha.

2.   Определените добиви през референтния период се определят, както следва:

България: 1,2 t/ha,

Гърция: 3,2 t/ha,

Испания: 3,5 t/ha,

Португалия: 2,2 t/ha,

3.   Размерът на помощта за допустим хектар се определя, като се умножат добивите, посочени в параграф 2, по следните референтни суми:

България: 671,33 EUR,

Гърция: 251,75 EUR,

Испания: 400,00 EUR,

Португалия: 252,73 EUR.

4.   Ако допустимата за финансиране площ памук в дадена държава-членка през дадена година надхвърли определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 помощ за тази държава-членка се намалява пропорционално на надхвърлянето на базовата площ.

5.   Подробните правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110г

Одобрени междуотраслови организации

1.   За целите на настоящата глава „одобрена междуотраслова организация“ означава правен субект, съставен от земеделски производители на памук и поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност обхваща:

подпомагане на по-доброто координиране на начина на пазарна реализация на памука, в частност посредством изследователски и пазарни проучвания,

изготвяне на типови договори, съобразени с правилата на Общността,

насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите,

актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукта,

разработване на пазарни стратегии за насърчаване на памуковата продукция чрез схеми за удостоверяване на качеството.

2.   Държавата-членка, на чиято територия са установени памукопреработвателите, одобрява междуотрасловите организации, съблюдаващи критериите, които трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

Член 110д

Заплащане на помощ

1.   На земеделските производители се предоставя помощ на допустим за финансиране хектар в съответствие с член 110в.

2.   На земеделските производители, членуващи в одобрена междуотраслова организация, се предоставя помощ на допустим за финансиране хектар в рамките на базовата площ, определена в член 110в, параграф 1, увеличена с 2 EUR.“

2.

В член 156, параграф 2 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

Дял IV, глава 10a се прилага от 1 януари 2009 г. по отношение на памука, засят след тази дата.“

ГЛАВА 2

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЕКТОРА НА ПАМУКА

Член 2

Обхват

1.   Настоящата глава определя правилата, уреждащи предоставянето на финансови средства от Общността на държавите-членки и използването на тези финансови средства от държавите-членки в рамките на националните програми за преструктуриране (наричани по-долу „програми за преструктуриране“) с цел финансиране на специфични мерки за преструктуриране в подкрепа на сектора на памука.

2.   Не се предоставя подпомагане в следните случаи:

а)

за научноизследователски проекти и мерки в подкрепа на научноизследователски проекти;

б)

за мерки, които могат да получат подпомагане от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 3

Общи изисквания

1.   Програмите за преструктуриране трябва да са съвместими със законодателството на Общността и съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Общността.

2.   Държавите-членки отговарят за програмите за преструктуриране и правят необходимото те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и преработватели и необходимостта да се избегне необосновано неравнопоставено отношение между производители и/или преработватели.

Държавите-членки отговарят за предвиждане и извършване на необходимите проверки и налагане на санкции в случай на неизпълнение на програмите за преструктуриране.

Член 4

Представяне и прилагане на програмите за преструктуриране

1.   На всеки четири години и за първи път не по-късно от 1 януари 2009 г. всяка държава-членка производител представя на Комисията проект за четиригодишна програма за преструктуриране, включваща мерки в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

Преди да бъде представена на Комисията, програмата за преструктуриране подлежи на консултации с компетентните органи и организации в сектора на памука.

Всяка държава-членка представя само един проект на програма, който може да отчита определени регионални особености.

2.   Програмите за преструктуриране стават приложими три месеца след представянето им в Комисията.

Ако обаче представената програма не отговаря на условията, предвидени в настоящата глава и в правилата за нейното прилагане, Комисията уведомява за това държавата-членка. В такъв случай държавата-членка представя на Комисията преработена програма. Преработената програма става приложима два месеца след датата на представянето, освен ако не бъде установена продължаваща несъвместимост, в който случай се прилага настоящият параграф.

3.   Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за преструктуриране, представени от държавите-членки.

Член 5

Бюджетни средства

1.   Годишният бюджет за програма за преструктуриране за държава-членка, считано от бюджетната 2010 година, е, както следва:

Гърция: 4,0 милиона евро,

Испания: 6,134 милиона евро.

2.   Всяка държава-членка може да реши да прекрати използването на програмата за преструктуриране, за да прехвърли окончателно годишния си бюджет, посочен в параграф 1 от настоящия член, към своя национален таван, определен в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003. Това решение се съобщава на Комисията най-късно до 1 август от съответната година и се прилага за преките плащания, отпускани в рамките на следващата календарна година. Съобщението съдържа също доклад за изпълнението на програмата за преструктуриране и за постигането на нейните цели.

3.   Прехвърлянето по параграф 2 от настоящия член, както и съответното изменение на параграф 1 от настоящия член, се одобряват в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, след оценка от Комисията на изпълнението на програмата за преструктуриране в светлината на целите ѝ.

Член 6

Общи правила относно финансирането на програмите за преструктуриране

1.   Подпомагането от Общността се отнася единствено за онези от разходите, които отговарят на условията за финансиране и са направени след представянето на съответната програма за преструктуриране, посочена в член 4, параграф 1.

2.   Държавите-членки не участват в покриването на разходите за мерки, финансирани от Общността по линия на програмите за преструктуриране.

Член 7

Отговарящи на условията мерки и бенефициери

1.   Програмите за преструктуриране включват единствено една или повече от следните мерки:

а)

пълно и окончателно закриване на съоръжения за преработка;

б)

инвестиции в памукопреработвателната промишленост;

в)

участие на земеделски производители в схеми за качество на памука;

г)

дейности по информация и насърчаване;

д)

помощ за доставчиците на техника, ненадхвърляща понесените щети.

2.   Бенефициери на програмите за преструктуриране са:

а)

бенефициерите на помощ съгласно глава IV от Регламент (ЕО) № 1051/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. относно помощите за производство на памук (8) през пазарната 2005/2006 година за помощта по мерките, посочени в параграф 1, букви а), б) и г) от настоящия член;

б)

бенефициерите на помощ съгласно глава 10А от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за помощта по мерките, посочени в параграф 1, букви в) и г) от настоящия член;

в)

одобрените междуотраслови организации, определени в глава 10А от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за помощта по мерките, посочени в параграф 1, буква г) от настоящия член;

г)

доставчиците на техника за помощта по мерките, посочени в параграф 1, буква д) от настоящия член, които:

са частни лица или предприятия, работили по договор с производители или преработватели през пазарната 2005/2006 година със своя селскостопанска техника за събиране на реколта от памук,

са събирали реколта от памук, доставен на съоръжения за преработка, засегнати от мерките за закриване, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член,

и

са понесли доказуеми щети в резултат от намаляване на потенциалната реколта от памук.

Член 8

Финансови средства

Мерките, предвидени в настоящата глава, представляват интервенция за регулиране на селскостопанските пазари, както е посочено в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

Член 9

Правила за прилагане

Подробните правила за прилагането на настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (10).

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 174. Протокол, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1050/2001 (ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 1).

(2)  Становище от 14 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 8 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008 (ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 48.

(6)  Recueil, 2006 г., стр. I-7285.

(7)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 146/2008 (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 148, 1.6.2001 г., стр. 3. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(9)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 479/2008.

(10)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).


Top