Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0535

Регламент (ЕО) № 535/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

OJ L 156, 14.6.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 154 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/535/oj

14.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 535/2008 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (1), и по-специално член 23 и член 24, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 708/2007 създава рамка, уреждаща практиките, използвани в аквакултурите във връзка с чуждоземни и неприсъстващи в района видове, за да се оцени и сведе до минимум възможното въздействие на тези и други свързани нецелеви видове върху водните местообитания. Той предвижда, inter alia, да се приемат подробни правила за прилагане на условията, необходими за добавяне на видове в приложение IV към гореспоменатия регламент.

(2)

Следователно е уместно да се създаде прозрачна процедура с цел оценяване на исканията на държавите-членки за добавяне на видове в приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007. По-специално е необходимо допълнително да се изяснят и определят условията, предвидени в член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 708/2007, и да се определи информацията, която държавите-членки следва да осигуряват, за да обосноват своите искания за добавяне на видове.

(3)

Освен това, Регламент (ЕО) № 708/2007 предвижда, че може да бъде разработена специфична информационна система, за да се позволи на държавите-членки да споделят информацията от регистрите, отнасяща се до чуждоземни и неприсъстващи в района видове в аквакултурите.

(4)

Следователно е необходимо да се разработят общи стандарти по информатика и език за комуникация, които да бъдат използвани от държавите-членки, с цел споделяне на минимум от данни, съдържани в техните национални регистри на въвежданията и преместванията. Следва да бъдат създадени разпоредби с цел подпомагане на хармонизирането на информационните системи, които ще се въвеждат в държавите-членки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на условията за добавяне на видове в приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 и относно разработването на специфична информационна система, засягаща разрешенията за въвеждания и премествания на чуждоземни и неприсъстващи в района видове в аквакултурите.

Член 2

За целите на член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 708/2007:

а)

„дълго (по отношение на жизнения му цикъл)“ означава минимален период от 10 години след завършването на два производствени цикъла;

б)

„неблагоприятно въздействие“ означава случай, в който научните доказателства показват, че даден воден вид, след въвеждането му в определена държава-членка, причинява inter alia значителни:

i)

деградиране на местообитанието;

ii)

конкуренция с местни видове за хабитат за размножаване;

iii)

кръстосване с местни видове, застрашаващо чистотата на видовете;

iv)

хищничество към популации на местни видове, което води до тяхното намаляване;

v)

изчерпване на естествените хранителни ресурси;

vi)

разпространяване на зарази и нови патогенни организми в дивите водни организми и екосистеми.

Член 3

1.   Държавите-членки подават искания до комисията за добавяне на видове в списъка на видовете, определен в приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007.

2.   По-горните искания се изпращат на Комисията, заедно с листовка с данни, даваща следната информация:

а)

научното наименование на видовете;

б)

географското разпространение;

в)

местообитанието и биологичните особености;

г)

производството на аквакултури;

д)

въздействието на въвежданията;

е)

факторите, които е вероятно да повлияят на разпространението и разпределението;

ж)

съответствие с критериите, предвидени в член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 708/2007.

Член 4

1.   Държавите-членки създават и постоянно актуализират информационна система, съдържаща подробна информация за всички заявления за разрешения за въвеждане на чуждоземен вид или за преместване на неприсъстващ в района вид. За всяко заявление за разрешение държавите-членки попълват информационна листовка, излагаща данните, посочени в приложението към настоящия регламент и в съответствие с формата, определен в него.

2.   Най-късно до 31 декември 2009 г. държавите-членки следва да създадат електронна страница, достъпна по Интернет, съдържаща информацията, изложена в приложението към настоящия регламент. Електронната страница трябва да бъде в съответствие с насоките на „Инициатива за достъпност на мрежата“ (WAI).

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията интернет адреса на електронната страница.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4 обаче се прилага шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 168, 28.6.2007 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информационната листовка, посочена в член 4, параграф 1

Информационната листовка се попълва за единично/многократно (1) движение (въвеждане/преместване) на чуждоземен вид/неприсъстващ в района вид

1.   Обща информация

1.1.   Справочен номер на заявлението за разрешение:

1.2.   Първо заявление: ДА/НЕ, ако НЕ: препратка към предишните заявления за разрешение

1.3.   Дата на заявлението за разрешение: дд/мм/гггг

1.4.   Данни за вида:

1.4.1.   Код по ФАО

1.4.2.   Общоприето наименование:

1.4.3.   Научно наименование:

1.4.4.   Подвидове (ако има такива):

1.4.5.   Допълнителна информация:

Тетраплоид:

ДА/НЕ

Изкуствено създадени хибриди, способни да се размножават:

ДА/НЕ

1.4.5.3.   Ако ДА, код по ФАО и наименование на видовете на родителите:

1.5.   Източник:

1.5.1.   Страна:

1.5.2.   Местонахождение (име и адрес на източника):

1.5.3.   Вид на източника (развъдник/ферма за наедряване/дивата природа):

1.6.   Съоръжение за аквакултури — получател:

1.6.1.   Местонахождение (име и адрес):

1.6.2.   Метод на отглеждане: затворена/отворена (2) система

1.7.   Брой на организмите и жизнен стадий (яйца, ларви, млади екземпляри, възрастни екземпляри):

1.8.   Предназначение (консумация от човека, отглеждане за попълване на запасите, изследвания и т.н.):

1.9.   Брой на предвидените движения:

2.   Подбор и оценка на риска

2.1.   Тип на движението:

Рутинно въвеждане или преместване:

ДА/НЕ

Издаване на разрешение:

ДА/НЕ

Дата на издаване на разрешението:

дд/мм/гггг

2.1.1.3.   Орган, издал разрешението (пълен адрес):

Срок на валидност на разрешението:

Х години ХХ месеца

2.1.1.5.   Ако е предмет на условия:

Карантина:

ДА/НЕ

Пробни освобождавания:

ДА/НЕ

Нерутинно въвеждане или преместване:

ДА/НЕ

2.1.2.1.   Вид на риска:

2.1.2.1.1.   Нисък

2.1.2.1.2.   Среден

2.1.2.1.3.   Висок

2.1.2.2.   Обобщен доклад за цялостна оценка на екологичния риск (няколко реда и документ във формат PDF), също и на друг език на Общността (няколко реда)

Издаване на разрешение:

ДА/НЕ

Дата на издаване на разрешението:

дд/мм/гггг

2.1.2.5.   Орган, издал разрешението:

Срок на валидност на разрешението:

Х години ХХ месеца

2.1.2.7.   Ако е предмет на условия:

Карантина:

ДА/НЕ

Пробни освобождавания:

ДА/НЕ

3.   Мониторинг

3.1.   Продължителност на мониторинговата програма: ХХ месеца

3.2.   Обобщение на резултатите от оценката на мониторинговата програма (няколко реда и документ във формат PDF), също и на друг език на Общността (няколко реда)

Прилагани планове за действие в непредвидени случаи:

ДА/НЕ

Отнемане на разрешението (ако е приложимо):

ДА/НЕ

3.4.1.   Ако ДА: временно/за постоянно

3.4.2.   Дата: дд/мм/гггг

3.4.3.   Причини за отнемането (няколко реда) също и на друг език на Общността (няколко реда):


(1)  Заявленията могат да бъдат подавани за многократни движения, които ще се извършват за срок, не по-дълъг от седем години (член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 708/2007).

(2)  Съгласно определението в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 708/2007.


Top