Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0509

Регламент (ЕО) № 509/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на окончателното допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година

OJ L 149, 7.6.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/509/oj

7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за определяне на окончателното допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 29, параграф 4, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006 налагането на вносни мита върху допълнителен внос на сурова тръстикова захар с произход от държавите, посочени в приложение VI към същия регламент, се преустановява през пазарните години 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 с оглед осигуряването на адекватно снабдяване на рафинериите в Общността.

(2)

Това допълнително количество следва да се изчислява в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарна година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), въз основа на изчерпателен прогнозен баланс на доставките на сурова захар в Общността.

(3)

За пазарната 2007/2008 година прогнозният баланс посочва нуждата от внос на допълнително количество от 286 597 тона сурова захар за рафиниране, изразено в еквивалент на бяла захар, за да могат да се покрият нуждите от доставки на рафинериите на Общността. Това допълнително количество включва преценка на заявките за лицензи за внос през последните месеци на пазарната 2007/2008 година във връзка с вноса, посочен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1100/2006 на Комисията от 17 юли 2006 г. за определяне за пазарните 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 година на подробни правила за откриването и управлението на тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране с произход от най-слабо развитите страни, както и подробни правила за вноса на продукти по тарифна позиция 1701 с произход от най-слабо развитите страни (3).

(4)

С Регламент (ЕО) № 1545/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за определяне на допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите през периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г. (4) и Регламент (ЕО) № 97/2008 на Комисията от 1 февруари 2008 г. за определяне на допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година (5) вече бяха определени допълнителни количества от съответно 80 000 и 120 000 тона. Следователно за пазарната 2007/2008 година би следвало да се определи окончателно количество от 86 597 тона допълнителна захар.

(5)

Адекватно снабдяване на рафинериите може да се гарантира само ако се спазват традиционните споразумения за износ между държавите бенефициери. Следователно е необходима разбивка на количествата между отделните държави бенефициери или групи държави. За Индия е открито количество от 6 000 тона, и така общото количество за Индия за пазарната 2007/2008 година достига 20 000 тона, което се смята за изгодно от икономическа гледна точка количество за превоз. Оставащите количества следва да бъдат определени за държавите от АКТБ, които колективно се задължиха да прилагат помежду си процедури за разпределението на количествата с цел осигуряване на необходимото снабдяване на рафинериите.

(6)

Преди вноса на тази допълнителна захар рафинериите следва да сключат споразумения за доставка и превоз с държавите бенефициери и с търговците. Необходимо е настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му, за да могат те да подготвят своевременно заявленията за издаване на лицензии за внос.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Освен количествата, посочени в регламенти (ЕО) № 1545/2007 и (ЕО) № 97/2008, за пазарната 2007/2008 година е определено окончателно допълнително количество от 86 597 тона сурова тръстикова захар, изразено в еквивалент на бяла захар:

а)

80 597 тона, изразени в бяла захар, с произход от държавите, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 318/2006, с изключение на Индия;

б)

6 000 тона, изразени в бяла захар, с произход от Индия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 371/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 196, 18.7.2006 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 67.

(5)  ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 3.


Top