Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0382

Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (преработен вариант)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 238 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/oj

29.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 382/2008 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2008 година

относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

(преработен вариант)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 29, параграф 2, член 33, параграф 12 и член 41 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80 (2) е бил неколкократно подлаган на съществени изменения (3). Тъй като предстоят още изменения, регламентът трябва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Регламент (ЕО) № 1254/1999 подчинява целия внос в Общността на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква а) от същия регламент, на представянето на вносна лицензия. Опитът показва, че внимателното наблюдение на тенденциите в търговията с всички продукти от сектора на говеждото и телешкото месо е от особено значение за равновесието на този особено чувствителен пазар. Съответно, за да се подобри управлението на пазара следва да се изискват вносни лицензии също и за продукти с кодове по КН от 1602 50 31 до 1602 50 80 и 1602 90 69.

(3)

Необходимо е да се наблюдава вносът в Общността на млади мъжки животни, по-специално телета. Вносни лицензии за тези животни трябва да се издават, при условие че е посочена страната, от която се внасят.

(4)

Съгласно член 6, параграф 4 от Решение 79/542/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. във връзка със съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и във връзка с определянето на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях (4), оригиналът на ветеринарния сертификат трябва да придружава животните от рода на едрия рогат добитък до граничния инспекционен пункт.

(5)

Интегрираната тарифа на Европейските общности (TARIC) включва в себе си поредни номера, които дават възможност да се идентифицират тарифните квоти за внос, продуктите, за които те се отнасят и в определени случаи, техният произход. Държавите-членки следва да бъдат задължени да вписват тези номера в лицензиите за внос или в извлечението/извлеченията от тях и да ги използват в съобщенията си до Комисията.

(6)

Националният компетентен орган, който издава лицензиите за внос, не винаги знае коя е страната на произход на внесените количества в рамките на тарифните квоти, предоставени на няколко трети страни, или на внесените количества, подлежащи на облагане с мито по Общата митническа тарифа. Определянето на страната на произход в случай на тарифни квоти или в случай на непреференциален внос следва да стане първостепенно изискване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти (5), като за въпросните квоти и за непреференциалния внос следва съответно да се установи изискването да се вписва страната на произход в клетка 31 на лицензията за внос или в извлечението от нея.

(7)

Регламент (ЕО) № 1254/1999 изисква представянето на износна лицензия с предварително фиксиране на възстановяването при всяка операция по износ, за която се изисква възстановяване. Следва да бъдат определени специални правила за прилагане на този режим, отнасящи се по-специално до подаването на заявления и данните, съдържащи се в заявленията и лицензиите. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 година относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (6) следва съответно да бъдат допълнени.

(8)

Член 33, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 определя задължения във връзка с обема на износа, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 на Договора, които трябва да бъдат спазвани на базата на износни лицензии. Следователно, следва да бъдат изготвени точни правила за подаване на заявления, издаване на лицензии и периода на валидност на тези лицензии.

(9)

По-нататък, съобщаването на решенията относно заявленията за износни лицензии следва да се осъществява само след период на обмисляне, позволяващ на Комисията да оцени заявените количества и съответните разноски и, ако е необходимо, да предприеме специални мерки по въпросните заявления. В интерес на заявителите, те трябва да могат да оттеглят заявленията, ако за последните е бил определен процент на удовлетворяване.

(10)

При заявления за количества, които не превишават 25 тона, следва да бъде разрешено незабавно издаване на лицензията, ако заявителят поиска това. За да се предотврати заобикаляне на стандартните разпоредби, периодът на валидност на такива лицензии следва да бъде ограничен.

(11)

За да се позволи особено прецизно управление на изнесените количества, правилата за допустимите количества, определени в Регламент (ЕО) № 1291/2000, не следва да се прилагат.

(12)

Необходимо е да се включат в настоящия регламент специалните разпоредби за износа на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията от 7 ноември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна (7) и Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията от 25 октомври 1996 година за определяне на някои подробни правила за подпомагане на износа на говеждо и телешко месо, спрямо което може да се приложи специално третиране при внос в Канада, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 (8).

(13)

За да прилага правилно този режим на вносни и износни лицензии, Комисията се нуждае от прецизна информация за подадените заявления за лицензии и използването на издадените лицензии. Административната ефективност налага съобщенията от държавите-членки до Комисията да бъдат изготвени по единен образец.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Настоящият регламент определя правила за прилагане на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо.

ГЛАВА II

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС

Член 2

1.   За всеки внос в Общността на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1254/1999 или с кодове по КН от 1602 50 31 до 1602 50 80 и 1602 90 69, е необходимо представянето на вносна лицензия.

2.   За вноса на продуктите с кодове по КН от 0102 90 05 до 0102 90 49, с изключение на вносните квоти за живи животни от рода на едрия рогат добитък, които се регулират от съответните регламенти, определящи правилата за тяхното прилагане, заявлението за издаване на вносна лицензия и самата лицензия трябва да съдържат:

а)

в клетка 7 — наименованието на страната, от която се внасят продуктите;

б)

в клетка 8 — наименованието на страната на произход, която съответства на страната износител по смисъла на част 2 от приложение I („Образци на ветеринарни сертификати“) към Решение 79/542/ЕИО. Лицензията задължава вносът да се извърши от тази страна;

в)

в клетка 20 — следния текст: „Страната на произход, фигурираща в клетка 8, съответства на изнасящата страна, посочена в оригинала или в копието на ветеринарния сертификат.“

3.   Допускането за свободно обращение на посочените в параграф 2 животни става след представянето на оригинала на ветеринарния сертификат или на негово копие, надлежно заверено от граничния инспекционен пункт на Общността, и при условие че издаващата страната съвпада със страната, фигурираща в клетка 8 на вносната лицензия.

Член 3

Лицензите са валидни 90 дни от датата на издаването им, както е определено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Член 4

Гаранцията по лицензиите за внос е в размер на:

а)

5 EUR на глава за живи животни;

б)

12 EUR на 100 кг нетно тегло за други продукти.

Член 5

1.   Без да се засягат други специални разпоредби, заявления за лицензии за внос се правят за продукти с определен код по КН или за някоя от групите кодове по КН, посочени в същото тире на приложение I.

2.   Данните, посочени в заявлението, се пренасят в лицензията.

3.   В случай на внос по определена вносна квота, органът, издаващ лицензията за внос, посочва в клетка 20 на лицензията за внос или на извлеченията от нея поредния номер на квотата в Интегрираната тарифа на Европейските общности (TARIC).

Член 6

1.   Не по-късно от десетия ден на всеки месец държавите-членки уведомяват Комисията за количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които са издадени лицензии за внос през предходния месец, във връзка с внос извън квотите.

2.   Не по-късно от 31 октомври на всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави), за които издадените през периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на въпросната година лицензии за внос са останали неизползвани, във връзка с внос извън квотите.

3.   Не по-късно от 31 октомври на всяка година държавите-членки уведомяват Комисията за количествата продукти (в килограми тегло на продукцията или глави, като данните се групират по месеци и страни на произход), които са били допуснати за свободно обращение през периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на въпросната година, във връзка с внос извън квотите.

Независимо от това, за периода на тарифната квота за внос, който започва на 1 юли 2009 г., държавите-членки изпращат на Комисията подробни данни за количествата продукти, допуснати за свободно обращение от 1 юли 2009 г., във връзка с внос извън квотите, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (9).

Член 7

Уведомленията, посочени в член 6, параграф 1, член 6, параграф 2 и първата алинея на член 6, параграф 3, следва да бъдат направени, както е посочено в приложения II, III и IV, като се използват посочените в приложение V категории продукти.

Член 8

1.   Ако внесеното в конкретния случай количество е по силата на лицензия или на извлечение, страната на произход трябва да бъде посочена в колона 31 на лицензията за внос или извлечението в допълнение към информацията, която се изисква от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

2.   Задължението по параграф 1 на настоящия член е първостепенно изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

ГЛАВА III

ИЗНОСНИ ЛИЦЕНЗИИ

Член 9

Без да се засяга член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 за всяка операция по износ на продукти от говеждо и телешко месо, за която е подадено заявление за възстановяване при износ, се изисква представянето на износна лицензия с предварително фиксиране на възстановяванията съгласно разпоредбите на членове от 10 до 16 от настоящия регламент.

Член 10

1.   Срокът на валидност на износните лицензии за продуктите, за които е поискано възстановяване, и за които се изисква издаване на износна лицензия с предварително фиксиране на възстановяването, изчислен от датата на издаването по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, е:

а)

пет месеца плюс текущия месец за продуктите, попадащи под код по КН 0102 10 и седемдесет и пет дни за продуктите, попадащи под кодове по КН 0102 90 и ex 1602;

б)

шестдесет дни за останалите продукти.

2.   Валидността на износните лицензии за продуктите от говеждо и телешко месо, издадени в рамките на процедурата, посочена в член 49 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 изтича в края на:

а)

петия месец от месеца на издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от горепосочения регламент за продукти, попадащи под код по КН 0102 10;

б)

четвъртия месец от месеца на издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от горепосочения регламент, за останалите продукти.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 49, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 срокът 21 дни се заменя от 90 дни за продукти, попадащи под код по КН 0102 10.

4.   Заявленията за лицензия и лицензиите съдържат в клетка 15 описание на продукта, в клетка 16 — 12-цифрен код на номенклатурата за възстановяване при износ на селскостопански продукти, а в клетка 7 — държавата, за която са предназначени.

5.   Категориите продукти, посочени във втори параграф на член 14 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изброени в приложение VI към настоящия регламент.

Член 11

Гаранциите за лицензии с предварително фиксиране на възстановяването са:

а)

26 EUR на глава за живи животни;

б)

15 EUR на 100 kg продукти, попадащи под код 0201 30 00 9100 на номенклатурата за възстановяване при износ на селскостопански продукти;

в)

9 EUR на 100 kg нетно тегло за други продукти.

Член 12

1.   Заявления за износни лицензии с предварително фиксиране на възстановяването съгласно член 10, параграфи 1, 2 и 3 могат да се подават до компетентните органи всяка седмица от понеделник до петък.

Износни лицензии се издават в първата сряда след седмицата, в която е подадено заявлението, при условие че Комисията не е предприела никоя от конкретните мерки съгласно параграфи 2 или 3 на настоящия член.

Все пак лицензии, за които е подадено заявление в рамките на член 16 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, се издават незабавно.

Чрез дерогация от втората алинея на настоящия параграф Комисията може, в съответствие с процедурата, посочена в член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, да посочи ден, различен от сряда, за издаване на износни лицензии, когато не е възможно да се спази денят сряда.

2.   Когато издаването на износни лицензии би довело до или породило риск от надвишаване на наличните бюджетни суми или изчерпване на максималните количества, които могат да бъдат изнесени с получаване на възстановяване при износ през разглеждания период, като се вземат под внимание ограниченията, предвидени в член 33, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, или не би позволило износът да продължи през останалата част от въпросния период, Комисията може:

а)

да определи процент на удовлетворяване на заявените количества;

б)

да отхвърли заявленията, за които все още не са издадени лицензии;

в)

да преустанови подаването на заявления за издаване на лицензии за период от максимум пет работни дни, който може да бъде продължен според процедурата, посочена в член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1254/1999.

В случая, посочен в първа алинея, буква в), заявленията за издаване на износни лицензии, подадени през периода на преустановяване, се считат за недействителни.

Мерките, предвидени в първата алинея, могат да бъдат прилагани или изменяни за определена категория продукти и за определено местоназначение или група от местоназначения.

3.   Мерките, предвидени в параграф 2, могат също така да бъдат предприети, когато заявленията за издаване на износни лицензии се отнасят за количества, които надвишават или съществува риск да надвишат обичайния поток от количества за определено местоназначение или група от местоназначения, и когато издаването на заявените лицензии крие риск от спекулация, нарушаване на конкуренцията между операторите или смущение на съответния търговски обмен или на пазара на Общността.

4.   Ако заявените количества са отказани или намалени, гаранцията се освобождава незабавно за всички количества, за които заявлението не е прието.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, ако бъде определен процент на удовлетворяване, по-малък от 90 %, лицензиите се издават не по-късно от 11-тия работен ден след публикуването на този процент в Официален вестник на Европейския съюз. Заявителите могат в рамките на 10 работни дни след публикуването:

а)

да оттеглят заявлението, като в този случай гаранцията се освобождава незабавно; или

б)

да изискат незабавно издаване на лицензията, като в този случай компетентните органи я издават незабавно, но не по-рано от петия работен ден след датата на подаване на заявлението.

6.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, лицензии по отношение на заявления за количество, което не надвишава 25 тона за продукти с кодове по КН 0201 или 0202, се издават незабавно. В такива случаи, независимо от разпоредбите на член 10 на настоящия регламент, валидността на лицензиите се ограничава до 5 работни дни от датата на действителното им издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 и в клетка 20 както в заявленията за лицензии, така и в самите лицензии се посочва поне едно от вписванията, изброени в приложение VII, част А към настоящия регламент.

Член 13

1.   Количествата, изнасяни в рамките на толеранса, предвиден в член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, не дават право на изплащане на възстановяване, когато износът се осъществява по лицензия, както е посочено в член 10, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент и лицензията съдържа следното вписване в клетка 22:

„Възстановяване валидно за … тона (количество, за което е издадена лицензията).“

2.   Второто тире от член 18, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (10) не се прилага към специални възстановявания при износа, предоставени за продукти с кодове по КН 0201 30 00 91 00 и 0201 30 00 91 20 от номенклатурата за селскостопански продукти, за възстановявания при износа, извършени на база Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (11), когато тези продукти са поставени под режим на митническо складиране съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (12).

Член 14

1.   Настоящият член се прилага за износ, осъществен съгласно Регламент (ЕО) № 1643/2006.

2.   Заявления за лицензии за продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1643/2006, могат да се подават само в държавите-членки, които отговарят на санитарните изисквания, определени от страната вносител.

3.   Заявленията за лицензии и лицензиите съдържат текста „САЩ“ в клетка 7. Лицензиите съдържат задължение за износ от държавата-членка, издала лицензията до това местоназначение.

4.   Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, изнесените количества не могат да надвишават количествата, посочени в лицензията. Лицензията съдържа цифрата „0“ в клетка 19.

5.   Лицензиите съдържат в клетка 22 едно от вписванията, изброени в част Б на приложение VII.

6.   Държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

всеки работен ден до 18 часа (брюкселско време) — общото количество на продуктите, за които са подадени заявления;

б)

най-късно в края на месеца на подаване на заявленията — списък на кандидатите.

7.   Ако количествата, за които е заявено издаването на лицензии, надвишават наличните количества, Комисията определя единен процент на удовлетворяване на заявените количества.

8.   Лицензиите се издават на десетия работен ден след датата на подаване на заявленията. Не се издава лицензия за заявленията, които не са били предадени на Комисията.

9.   Независимо от разпоредбите на член 10, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент лицензиите са валидни 90 дни от датата на действителното им издаване, по силата на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, но не и след 31 декември на годината на издаване.

10.   Ако количествата по заявленията бъдат намалени съгласно параграф 7, гаранцията се освобождава незабавно за всички количества, които не са разпределени.

11.   Освен изискванията, определени в член 32, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1291/2000, за освобождаването на гаранцията за износни лицензии е необходимо представянето на доказателство за пристигане до крайното местоназначение съгласно член 35, параграф 5 от същия регламент.

Член 15

1.   Настоящият член се прилага спрямо износа за Канада, съгласно Регламент (ЕО) № 2051/96.

2.   Заявления за лицензии за продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 2051/96, могат да се подават само в държави-членки, които отговарят на санитарните изисквания, определени от канадските власти.

3.   Заявленията за лицензии и лицензиите съдържат текста „Канада“ в клетка 7. Лицензиите съдържат задължение за износ от държавата-членка, издала лицензията до това местоназначение.

4.   Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 изнесените количества не могат да надвишават количествата, посочени в лицензията. Лицензията съдържа цифрата „0“ в клетка 19.

5.   Лицензиите съдържат в клетка 22 едно от вписванията, изброени в част В на приложение VII.

6.   Държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

всеки работен ден до 18 часа (брюкселско време) — общото количество на продуктите, за които са подадени заявления;

б)

най-късно в края на месеца на подаване на заявленията — списък на кандидатите.

7.   Ако количествата, за които е заявено издаването на лицензии, надвишават наличните количества, Комисията определя единен процент на удовлетворяване на заявените количества.

8.   Лицензиите се издават на десетия работен ден след датата на подаване на заявленията. Не се издава лицензия за заявленията, които не са били предадени на Комисията.

9.   Независимо от разпоредбите на член 10, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент лицензиите са валидни 90 дни от датата на действителното им издаване, по силата на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, но не и след 31 декември на годината на издаване.

10.   Ако количествата по заявленията бъдат намалени съгласно параграф 7, гаранцията се освобождава незабавно за всички количества, които не са разпределени.

11.   Освен изискванията, определени в член 32, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1291/2000, за освобождаването на гаранцията за износни лицензии е необходимо представянето на доказателство за пристигане до крайното местоназначение съгласно член 35, параграф 5 от същия регламент.

Член 16

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

всеки петък от 13 часа:

i)

заявленията за лицензии с предварително фиксиране на възстановяването, предвидени в член 10, параграфи 1, 2 и 3, или обстоятелството, че не са подадени заявления за лицензии от понеделник до петък на текущата седмица;

ii)

заявленията за сертификати, предвидени в член 49 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, или обстоятелството, че не са подадени заявления за лицензии от понеделник до петък на текущата седмица;

iii)

количествата, за които са издадени лицензии в съответствие с член 12, параграф 6 от настоящия регламент, или обстоятелството, че не са издадени лицензии от понеделник до петък на текущата седмица;

iv)

количествата, за които са издадени сертификати по заявленията, посочени в член 49 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, с дата на подаване на заявлението и страна на местоназначение, от понеделник до петък на текущата седмица;

v)

количествата, за които заявленията за износни лицензии са оттеглени съгласно член 12, параграф 5 от настоящия регламент, в рамките на текущата седмица.

б)

преди 15-то число от всеки месец за предходния месец:

i)

заявленията за лицензии, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1291/2000;

ii)

количествата, за които са издадени лицензии съгласно член 10, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент и които не са били използвани.

2.   Съобщенията съгласно параграф 1 следва да уточняват:

а)

количеството, в тегло на продукта, за всяка категория, посочена в член 10, параграф 5;

б)

количеството, разпределено по местоназначение, за всяка категория.

Освен това съобщенията съгласно параграф 1, буква б), ii) следва да уточняват сумата на възстановяването, отнасяща се за всяка категория.

3.   Всички съобщения, посочени в параграф 1, включително тези за нулеви количества, се изготвят съгласно образеца, посочен в приложение VIII.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Регламент (ЕО) № 1445/95 се отменя.

Всяко позоваване на отменения регламент се счита за позоваване на настоящия регламент и следва да се чете съгласно таблицата на съответствието в приложение X.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила на десетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 48/2008 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 586/2007 (ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 5).

(3)  Вж. приложение IX.

(4)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15. Решение, последно изменено с Решение 2008/61/ЕО на Комисията (ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 33).

(5)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 12.12.2006 г., стр. 52).

(6)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1423/2007 (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 36).

(7)  ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2333/96 (ОВ L 317, 6.12.1996 г., стр. 13).

(9)  OB L 238, 1.9.2006 г.,стр. 13.

(10)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(11)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 5, параграф 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 до 0102 90 49

0102 90 51 до 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съобщение за (издадените) лицензии за внос

Държава-членка: …

Прилагане на член 6 от Регламент (ЕО) № 382/2008

Количества продукти, за които са издадени лицензии за внос

Подател: … Получател: ….

Код(ове) на продукта (1)

Количество

(килограми тегло на продукта или глави)

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Съобщение за лицензии за внос (неизползвани количества)

Държава-членка: …

Прилагане на член 6 от Регламент (ЕО) № 382/2008

Количества продукти, за които лицензиите за внос не са били използвани

Подател: … Получател: ….

Код(ове) на продукта (1)

Неизползвано количество

(килограми тегло на продукта или глави)

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съобщение за количествата продукти, пуснати в свободно обращение

Държава-членка: …

Прилагане на член 6 от Регламент (ЕО) № 382/2008

Количествата продукти (килограми или глави), пуснати в свободно обращение:

Категория продукти, както е посочено в приложение V: …

Страна на произход

Месец

Страна А

Страна Б

Страна …

Страна Я

Месец 1

 

 

 

 

Месец 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец 11

 

 

 

 

Месец 12

 

 

 

 

Общо за 12 месеца

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Категории продукти, посочени в член 7

Категория продукти

Код по КН

110

0102 90 05

120

0102 90 21 и 0102 90 29

130

0102 90 41 и 0102 90 49

140

0102 90 51 до 0102 90 79

210

0201 10 00 и 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 и 0206 10 95

310

0202 10 и 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 и 0210 99 90

510

1602 50 10 и 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък, посочен в член 10, параграф 5

Категория

Код на продукта

011

0102 10 10 9140 и 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 и 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 и 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 и 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 и 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 и 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 и 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 и 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 и 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 и 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 и 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 и 1602 50 95 9325


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЧАСТ А

Вписвания, посочени в член 12, параграф 6

:

на български език

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

на испански език

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

на чешки език

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

на датски език

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

на немски език

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

на естонски език

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

на гръцки език

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

на английски език

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

на френски език

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

на италиански език

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

на латвийски език

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

на литовски език

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

на унгарски език

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

на малтийски език

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

на нидерландски език

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

на полски език

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

на португалски език

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

на румънски език

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

на словашки език

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

на словенски език

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

на фински език

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

на шведски език

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ЧАСТ Б

Вписвания, посочени в член 14, параграф 5

:

на български език

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

на испански език

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

на чешки език

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

на датски език

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

на немски език

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

на естонски език

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

на гръцки език

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

на английски език

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

на френски език

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

на италиански език

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

на латвийски език

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

на литовски език

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

на унгарски език

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

на малтийски език

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

на нидерландски език

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

на полски език

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

на португалски език

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

на румънски език

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

на словашки език

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

на словенски език

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

на фински език

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

на шведски език

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ЧАСТ В

Вписвания, посочени в член 15, параграф 5

:

на български език

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

на испански език

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

на чешки език

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

на датски език

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

на немски език

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

на естонски език

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

на гръцки език

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

на английски език

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

на френски език

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

на италиански език

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

на латвийски език

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

на литовски език

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

на унгарски език

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

на малтийски език

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

на нидерландски език

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

на полски език

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

на португалски език

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

на румънски език

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

на словашки език

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

на словенски език

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

на фински език

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

на шведски език

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Прилагане на Регламент (ЕО) № 382/2008

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ AGRI/D/2 — сектор „Говеждо и телешкото месо“

Съобщение относно износните лицензии — говеждо/телешко месо

Подател:

Дата:

Държава-членка:

Отговорно лице за контакт:

Телефон:

Факс:

Получател

:

DG AGRI/D/2

Факс (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Част А —   Съобщения от петък

за периода от … до …

1)

Член 16, параграф 1, буква а), i)

Категория

Заявено количество

Местоназначение (1)

 

 

 

2)

Член 16, параграф 1, буква а), ii)

Категория

Заявено количество

Местоназначение (2)

 

 

 

3)

Член 16, параграф 1, буква а), iii)

Категория

Предоставено количество

Дата на подаване на заявлението

Местоназначение (3)

 

 

 

 

4)

Член 16, параграф 1, буква а), iv)

Категория

Предоставено количество

Дата на подаване на заявлението

Местоназначение (4)

 

 

 

 

5)

Член 16, параграф 1, буква а), v)

Категория

Заявено количество

Местоназначение (5)

 

 

 

Част Б —   Месечни съобщения

1)

Член 16, параграф 1, буква б), i)

Категория

Заявено количество

Местоназначение (6)

 

 

 

2)

Член 16, параграф 1, буква б), ii)

Категория

Неизползвано количество

Местоназначение (7)

Сума по възстановяването

 

 

 

 


(1)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(2)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(3)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(4)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(5)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(6)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.

(7)  Използва се кодът на местоназначение от приложението към Регламент (ЕО) № 2081/2003 на Комисията (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11). В случай че не е посочен съответен код, местоназначението се изписва с букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Отмененият регламент със своите последващи изменения

Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията

(ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35)

 

Регламент (ЕО) № 2351/95 на Комисията

(ОВ L 239, 7.10.1995 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 2856/95 на Комисията

(ОВ L 299, 12.12.1995 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕО) № 2051/96 на Комисията

(ОВ L 274, 26.10.1996 г., стр. 18)

Само член 6

Регламент (ЕО) № 2333/96 на Комисията

(ОВ L 317, 6.12.1996 г., стр. 13)

Само член 2

Регламент (ЕО) № 135/97 на Комисията

(ОВ L 24, 25.1.1997 г., стр. 14)

 

Регламент (ЕО) № 266/97 на Комисията

(ОВ L 45, 15.2.1997 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 1496/97 на Комисията

(ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 36)

 

Регламент (ЕО) № 1572/97 на Комисията

(ОВ L 211, 5.8.1997 г., стр. 39)

 

Регламент (ЕО) № 2284/97 на Комисията

(ОВ L 314, 18.11.1997 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 2469/97 на Комисията

(ОВ L 341, 12.12.1997 г., стр. 8)

Само член 3 и приложение IV

Регламент (ЕО) № 2616/97 на Комисията

(ОВ L 353, 24.12.1997 г., стр. 8)

 

Регламент (ЕО) № 260/98 на Комисията

(ОВ L 25, 31.1.1998 г., стр. 42)

Само член 1 и приложения I, II А и II Б

Регламент (ЕО) № 759/98 на Комисията

(ОВ L 105, 4.4.1998 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 2365/98 на Комисията

(ОВ L 293, 31.10.1998 г., стр. 49)

 

Регламент (ЕО) № 2648/98 на Комисията

(ОВ L 335, 10.12.1998 г., стр. 39)

 

Регламент (ЕО) № 1000/2000 на Комисията

(ОВ L 114, 13.5.2000 г., стр. 10)

Само член 3, параграф 2 и приложение IV

Регламент (ЕО) № 1659/2000 на Комисията

(ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 19)

 

Регламент (ЕО) № 24/2001 на Комисията

(ОВ L 3, 6.1.2001 г., стр. 9)

 

Регламент (ЕО) № 2492/2001 на Комисията

(ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 18)

 

Регламент (ЕО) № 118/2003 на Комисията

(ОВ L 20, 24.1.2003 г., стр. 3)

Само член 4, параграф 2 и приложение III

Регламент (ЕО) № 852/2003 на Комисията

(ОВ L 123, 17.5.2003 г., стр. 9)

 

Регламент (ЕО) № 360/2004 на Комисията

(ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 13)

 

Регламент (ЕО) № 1118/2004 на Комисията

(ОВ L 217, 17.6.2004 г., стр. 10)

Само член 1

Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията

(ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11)

Само член 6

Регламент (ЕО) № 1749/2006 на Комисията

(ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 5)

 

Регламент (ЕО) № 1965/2006 на Комисията

(ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 27)

Само член 1

Регламент (ЕО) № 586/2007 на Комисията

(ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 5)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1445/95

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3

Член 4, встъпителното изречение

Член 4, встъпителното изречение

Член 4, първо тире

Член 4, буква a)

Член 4, второ тире

Член 4, буква б)

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 6

Член 6 (нов)

Член 6а

Член 7 (нов)

Член 6б, първи параграф

Член 8, параграф 1

Член 6б, втори параграф

Член 8, параграф 2

Член 6в

Член 6г

Член 7

Член 9

Член 8, параграф 1, първа алинея, встъпително изречение

Член 10, параграф 1, встъпително изречение

Член 8, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 10, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 10, параграф 1, буква б)

Член 8, параграф 1, втора алинея, встъпително изречение

Член 10, параграф 2, встъпително изречение

Член 8, параграф 1, втора алинея, първо тире

Член 10, параграф 2, буква а)

Член 8, параграф 1, втора алинея, второ тире

Член 10, параграф 2, буква б)

Член 8, параграф 1, трета алинея

Член 10, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 9, параграф 1

Член 11

Член 10, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 2а

Член 12, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 10, параграф 4, встъпително изречение

Член 12, параграф 5, встъпително изречение

Член 10, параграф 4, първо тире

Член 12, параграф 5, буква а)

Член 10, параграф 4, второ тире

Член 12, параграф 5, буква б)

Член 10, параграф 5

Член 12, параграф 6

Член 11

Член 13

Член 12, параграфи от 1 до 5

Член 14, параграфи от 1 до 5

Член 12, параграф 7, встъпително изречение

Член 14, параграф 6, встъпително изречение

Член 12, параграф 7, първо тире

Член 14, параграф 6, буква а)

Член 12, параграф 7, второ тире

Член 14, параграф 6, буква б)

Член 12, параграф 8

Член 14, параграф 7

Член 12, параграф 9

Член 14, параграф 8

Член 12, параграф 10

Член 14, параграф 9

Член 12, параграф 11

Член 14, параграф 10

Член 12, параграф 12

Член 14, параграф 11

Член 12а, параграфи от 1 до 5

Член 15, параграфи от 1 до 5

Член 12а, параграф 7, встъпително изречение

Член 15, параграф 6, встъпително изречение

Член 12а, параграф 7, първо тире

Член 15, параграф 6, буква а)

Член 12а, параграф 7, второ тире

Член 15, параграф 6, буква б)

Член 12а, параграфи от 8 до 12

Член 15, параграфи от 7 до 12

Член 13

Член 16

Член 14

Член 17 (нов)

Член 15

Член 18

Приложение I

Приложение I

Приложение II А

Приложение II (ново) и приложение V (ново)

Приложение III (ново)

Приложение II Б

Приложение IV (ново)

Приложение III

Приложение VI

Приложение III А

Приложение VII, част А

Приложение III Б

Приложение VII, част Б

Приложение III, част В

Приложение VII, част В

Приложение IV

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X


Top