EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0377

Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (Текст от значение за ЕИП)

OB L 114, 26.4.2008, p. 57–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/377/oj

26.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/57


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 377/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 април 2008 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1) и по-специално член 1 и член 4, параграф 3 от него,

като има предвид че:

(1)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 577/98 изисква в случай на непрекъснато изследване от Комисията, да изготви списък със седмиците, включени в референтните тримесечия на извадковото изследване.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 577/98 са необходими мерки за прилагане с цел определяне на кодификацията на променливите, която ще се използва за предаване на данни.

(3)

Съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 577/98 от характеристиките на изследването, които трябва да бъдат изследвани само като годишни средни стойности с референтен период от 52 седмици, а не като тримесечни средни стойности, може да бъде идентифициран списък от променливи, наричани по-долу „структурни променливи“. Следователно следва да бъдат определени условията за използване на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи.

(4)

С оглед важността на данните за заетостта и безработицата, общите стойности на тези индикатори следва да бъдат съвместими независимо дали те са произведени от годишната подизвадка или на основата на средногодишните стойности от четирите тримесечни пълни извадки.

(5)

С оглед важността на събраните данни в ad hoc модулите тази информация следва да бъде съвместима с всяка друга променлива от изследването.

(6)

Регламент (ЕО) № 577/98, изменен с Регламент (ЕО) № 1372/2007 на Европейския парламент и на Съвета прави задължително предаването на променливата „възнаграждения от основната работа“. Следователно кодификацията на променливите следва да бъде изменена.

(7)

Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2006 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи (2), определя кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2006 г. нататък. Въпреки това, е необходимо да се измени схемата за кодиране от 2009 г. нататък, за да се вземат предвид промените в двете променливи (област на най-високото ниво на успешно завършено образование или обучение и месечно възнаграждение от основната работа) с цел да се адаптират съответно колоните за предаване и да се коригират някои грешки от филтъра и пропуски в други променливи. Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията следва да бъде отменен, считано от 1 януари 2009 г.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (3), на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Структурни променливи

Условията за използване на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи са определени в приложение I.

Член 2

Референтни тримесечия

Определението на референтните тримесечия, което се прилага от 2009 г., е определено в приложение II.

Член 3

Кодификация

Кодовете на променливите, които ще се използват за предаване на данни от 2009 г. нататък, са определени в приложение III.

Член 4

Отмяна

Регламент (ЕО) № 430/2005 се отменя, считано от 1 януари 2009 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1372/2007 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 42).

(2)  ОВ L 71, 17.3.2005 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 973/2007 (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

(3)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗВАДКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ

1.   Годишни/тримесечни променливи

Думата „годишно“ в колона „Периодичност“ на кодификацията, определена в приложение III, идентифицира структурните променливи, които факултативно трябва да бъдат изследвани само като годишни средни стойности, като се използва подизвадка от независими наблюдения с референтен период от 52 седмици, а не като тримесечни средни стойности. Основните променливи, които трябва да се изследват всяко тримесечие, са идентифицирани като изследвани „тримесечно“.

2.   Представителност на резултатите

За структурните променливи относителната стандартна грешка (без да се взема предвид отражението на модела на извадката) на всяка годишна оценка, представляваща 1 % или повече от населението в трудоспособна възраст, не трябва да надвишава:

а)

9 % за страни с население между 1 милион и 20 милиона жители и,

б)

5 % за страни с население 20 милиона или повече жители.

Страни с население под 1 милион жители се освобождават от тези изисквания за точност и структурните променливи се събират за цялата извадка, освен ако извадката не отговаря на изискванията, посочени в буква а).

При страни, които използват подизвадка за събиране на данни по структурните променливи, ако се използва повече от една поредност, общата използвана подизвадка се състои от независими наблюдения.

3.   Съвместимост на общите стойности

Осигурява се съвместимост между общите стойности от подизвадката и годишните средни стойности от пълното изследване по отношение на заетост, безработица и неактивно население по пол и за следните възрастови групи: от 15 до 24, от 25 до 34, от 35 до 44, от 45 до 54, 55 +.

4.   Ad hoc модули

Извадката, използвана за събиране на информация по ad hoc модули, също осигурява информация по структурните променливи.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ТРИМЕСЕЧИЯ

а)

Тримесечията на всяка година се отнасят за дванадесетте месеца на годината, така че януари, февруари и март принадлежат на първото тримесечие, април, май и юни на второто тримесечие, юли, август и септември на третото тримесечие, а октомври, ноември и декември на четвъртото тримесечие.

б)

Референтните седмици се разпределят по референтните тримесечия, така че една седмица принадлежи на тримесечието, определено в буква а), към което принадлежат най-малко четири дена от нея, освен ако това не води до първо тримесечие на годината, състоящо се от само 12 седмици. Когато това се случи, тримесечията на въпросната година ще бъдат формирани от последователни блокове от по 13 седмици.

в)

Когато, съгласно буква б), едно тримесечие се състои от 14 седмици вместо от 13 седмици, държавите-членки следва да се опитат да разпрострат извадката до всичките 14 седмици.

г)

Ако не е възможно да се разпростре извадката, така че да обхване всичките 14 седмици на тримесечието, засегнатата държава-членка може да пропусне една седмица от това тримесечие (т.е да не я включи в извадката). Седмицата, която се пропуска, следва да бъде типична по отношение на безработица, заетост и средни фактически изработени часове, и следва да бъде част от месец, съдържащ пет четвъртъка.

д)

Първото тримесечие на 2009 г. започва в на 29 декември 2008 г. (понеделник).

До края на 2011 г. държавите-членки, които провеждат изследването на работната сила наред с други изследвания като едно интегрирано изследване, могат да определят началото на референтните тримесечия с една седмица по-рано от посочените в букви а), б) и д).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОДИФИКАЦИЯ

Име

Колона

Периодичност

Код

Описание

Филтър/Забележки

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

HHSEQNUM

1/2

ТРИМЕСЕЧНО

 

Пореден номер на лицето в домакинството (номерът остава еднакъв за всички поредности)

всички

01-98

Двуцифрен пореден номер, определен на всеки член от домакинството

HHLINK

3

ГОДИШНО

 

Връзка с референтното лице в домакинството

HHTYPE=1,3

1

Референтно лице

2

Съпруг/а (или съжителстващ партньор) на референтното лице

3

Дете на референтното лице (или на неговия/ата съпруг/а или съжителстващ партньор)

4

Роднина по възходяща линия на референтното лице (или на неговия/ата съпруг/а или съжителстващ партньор)

5

Друг роднина

6

Други

9

Неприложимо (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ГОДИШНО

 

Пореден номер на съпруга/та или на съжителстващия партньор

HHTYPE=1,3

01-98

Пореден номер на съпруга/та или на съжителстващия партньор в домакинството

99

Не се прилага (лицето не принадлежи на частно домакинство или няма партньор, или партньорът не принадлежи към частно домакинство)

HHFATH

6/7

ГОДИШНО

 

Пореден номер на бащата

HHTYPE=1,3

01-98

Пореден номер на бащата в домакинството

99

Неприложимо (лицето не принадлежи на частно домакинство или бащата не принадлежи на частно домакинство)

HHMOTH

8/9

ГОДИШНО

 

Пореден номер на майката

HHTYPE=1,3

01-98

Пореден номер на майката в домакинството

99

Неприложимо (лицето не принадлежи на частно домакинство или майката не принадлежи на частно домакинство)

SEX

10

ТРИМЕСЕЧНО

 

Пол

всички

1

Мъжки

2

Женски

YEARBIR

11/14

ТРИМЕСЕЧНО

 

Година на раждане

всички

 

Вписват се 4-те цифри от годината на раждане

DATEBIR

15

ТРИМЕСЕЧНО

 

Дата на раждане във връзка с края на референтния период

всички

1

Рождения ден на лицето е между 1 януари и края на референтната седмица

2

Рождения ден на лицето е след края на референтната седмица

MARSTAT

16

ГОДИШНО

 

Семеен статус

всички

1

Неженен/неомъжена

2

Женен/омъжена

3

Вдовец/вдовица

4

Разведен/а или законно разделени

празно

Без отговор

NATIONAL

17/18

ТРИМЕСЕЧНО

 

Националност

всички

 

За кодирането виж класификацията на страните по ISO

YEARESID

19/20

ТРИМЕСЕЧНО

 

Години на пребиваване в тази страна

всички

00

Роден/а в тази страна

01-99

Години на пребиваване в тази страна

празно

Без отговор

COUNTRYB

21/22

ТРИМЕСЕЧНО

 

Страна по месторождение

YEARESID≠00

 

За кодирането виж класификацията на страните по ISO

99

Неприложимо (колона 19/20=00)

празно

Без отговор

PROXY

23

ТРИМЕСЕЧНО

 

Характер на участието в изследването

всички над 15-годишна възраст

1

Пряко участие

2

Участие чрез друг член на домакинството

9

Неприложимо (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

ТРУДОВ СТАТУС

WSTATOR

24

ТРИМЕСЕЧНО

 

Трудов статус през референтната седмица

всички над 15-годишна възраст

1

Лицето е извършвало някаква работа срещу заплащане или печалба – един час или повече (включително семейните работници, но като се изключат лицата на задължителна военна или обществена служба)

2

Лицето не е работило, но има работа или стопанска дейност, от която той/тя е отсъствал/а през референтната седмица (включително семейните работници, но като се изключат лицата на задължителна военна или обществена служба)

3

Лицето не е било на работа поради уволнение

4

Лицето е на задължителна военна или обществена служба

5

Друго (лице на 15 или повече години), което нито работи, нито има работа или стопанска дейност през референтната седмица

9

Неприложимо (дете под 15-годишна възраст)

NOWKREAS

25/26

ТРИМЕСЕЧНО

 

Причина, поради която лицето не е работило, въпреки че е имало работа

WSTATOR=2

00

Лошо време

01

Застой в работата поради технически или икономически причини

02

Трудов спор

03

Училищно образование или обучение

04

Собствено заболяване, нараняване или временно увреждане

05

Отпуск по майчинство

06

Родителски отпуск

07

Празници

08

Компенсационен отпуск (в рамките на сумарно отчитане на работното време (или на трудов договор за определен брой часове, изработвани годишно)

09

Други причини (например, лични или семейни задължения)

99

Неприложимо (WSTATOR=1,3-5,9)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНАТА РАБОТА

STAPRO

27

ТРИМЕСЕЧНО

 

Професионален статус

WSTATOR=1,2

1

Самостоятелно заето лице с работници и служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

SIGNISAL

28

ТРИМЕСЕЧНО

 

Продължаване на получаване на възнаграждение или заплата

(WSTATOR=2 и NOWKREAS≠04 и NOWKREAS≠05 и STAPRO=3) или WSTATOR=3

1

Лицето е отсъствало до 3 месеца включително

2

Лицето е отсъствало повече от 3 месеца и получава възнаграждение, заплата или социални добавки, отговарящи на половината или повече от половината от заплатата

3

Лицето е отсъствало повече от 3 месеца и получава възнаграждение, заплата или социални добавки, отговарящи на по-малко от половината от заплатата

4

Не знае

9

Неприложимо (WSTATOR≠2 или NOWKREAS=04 или NOWKREAS=05 или STAPRO≠3) и WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

ТРИМЕСЕЧНО

 

Икономическа дейност на местната единица

WSTATOR=1,2

 

NACE, Rev. 2, кодиран на 2-цифрено или при възможност, на 3-цифрено ниво

000

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ISCO4D

32/35

ТРИМЕСЕЧНО

 

Професия

WSTATOR=1,2

 

ISCO-88 (COM), кодиран на 3-цифрено или при възможност, на 4-цифрено ниво

9999

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

SUPVISOR

36

ГОДИШНО

 

Контролни отговорности

STAPRO=3

1

Да

2

Не

9

STAPRO≠3

празно

Без отговор

SIZEFIRM

37/38

ГОДИШНО

 

Брой на лицата, работещи в местната единица

STAPRO=1,3,4, празно

01-10

Точен брой на лицата, ако е между 1 и 10

11

11—19 лица

12

20—49 лица

13

50 лица или повече

14

Не знае, но по-малко от 11 лица

15

Не знае, но повече от 10 лица

99

Не се прилага (STAPRO=2,9)

празно

Без отговор

COUNTRYW

39/40

ТРИМЕСЕЧНО

 

Страна по местоработата

WSTATOR=1,2

 

За кодирането виж класификацията на страните по ISO

99

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

REGIONW

41/42

ТРИМЕСЕЧНО

 

Регион по месторабота

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

YSTARTWK

43/46

ТРИМЕСЕЧНО

 

Година, през която лицето е започнало работа за този работодател или като самостоятелно заето

WSTATOR=1,2

 

Вписват се 4-те цифри на съответната година

9999

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

MSTARTWK

47/48

ТРИМЕСЕЧНО

 

Месец, през който лицето е започнало работа за този работодател или като самостоятелно заето

YSTARTWK≠9999, празно и REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Вписва се номерът на съответния месец

99

Не се прилага (YSTARTWK=9999, празно или REFYEAR-YSTARTWK>2)

празно

Без отговор

WAYJFOUN

49

ГОДИШНО

 

Участие на публичната служба по заетостта в който и да е момент при намиране на сегашната работа

STAPRO=3 & започнало е тази работа през последните 12 месеца

0

Не

1

Да

9

STAPRO≠3 или е започнало тази работа преди повече от 1 година

празно

Без отговор

FTPT

50

ТРИМЕСЕЧНО

 

Разграничение пълно/непълно работно време

WSTATOR=1,2

1

Работа на пълно работно време

2

Работа на непълно работно време

9

WSTATOR≠1,2

празно

Без отговор

FTPTREAS

51

ГОДИШНО

 

Основания за работа на непълно работно време

FTPT=2

 

Лицето е започнало работа на непълно работно време, понеже:

1

Лицето преминава курс на училищно образование или обучение

2

Поради собствено заболяване или увреждане

3

Полагане на грижи за деца или нетрудоспособни възрастни

4

Други лични или семейни причини

5

Лицето не е могло да намери работа на пълно работно време

6

Поради други причини

9

Не се прилага (FTPT≠2)

празно

Без отговор

TEMP

52

ТРИМЕСЕЧНО

 

Постоянство на работното място

STAPRO=3

1

Лицето има постоянна работа или безсрочен трудов договор

2

Лицето е на временна работа/срочен трудов договор

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

TEMPREAS

53

ГОДИШНО

 

Причини лицето да има временна работа/срочен трудов договор

TEMP=2

 

Лицето е на временна работа/със срочен трудов договор, понеже:

1

Това е договор, включващ срок на обучение (чираци, стажанти, помощник-изследователи и т.н.)

2

Лицето не може да намери постоянна работа

3

Лицето не желае постоянна работа

4

Това е договор с изпитателен срок

9

Не се прилага (TEMP≠2)

празно

Без отговор

TEMPDUR

54

ТРИМЕСЕЧНО

 

Обща продължителност на временната работа или на работата на срочен трудов договор

TEMP=2

1

По-малко от месец

2

1—3 месеца

3

4—6 месеца

4

7—12 месеца

5

13—18 месеца

6

19—24 месеца

7

25—36 месеца

8

Повече от 3 години

9

Неприложимо (TEMP≠2)

празно

Без отговор

TEMPAGCY

55

ГОДИШНО

 

Договор с агенция за временна работа

STAPRO=3

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

НЕТИПИЧНА РАБОТА

SHIFTWK

56

ГОДИШНО

 

Работа на смени

STAPRO=3

1

Лицето работи на смени

3

Лицето никога не работи на смени

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

EVENWK

57

ГОДИШНО

 

Работа вечерно време

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето обикновено работи вечерно време

2

Лицето понякога работи вечерно време

3

Лицето никога не работи вечерно време

9

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

NIGHTWK

58

ГОДИШНО

 

Нощен труд

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето обикновено полага нощен труд

2

Лицето понякога работи през нощта

3

Лицето никога не работи през нощта

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

SATWK

59

ГОДИШНО

 

Работа в събота

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето обикновено работи в събота

2

Лицето понякога работи в събота

3

Лицето никога не работи в събота

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

SUNWK

60

ГОДИШНО

 

Работа в неделя

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето обикновено работи в неделя

2

Лицето понякога работи в неделя

3

Лицето никога не работи в неделя

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ИЗРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ

HWUSUAL

61/62

ТРИМЕСЕЧНО

 

Брой часове седмично, изработвани на основното работно място

WSTATOR=1,2

00

Нормалното работно време не може да бъде посочено, понеже варира значително през различните седмици и месеци

01-98

Брой часове, обикновено изработвани на основното работно място

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

HWACTUAL

63/64

ТРИМЕСЕЧНО

 

Брой часове, действително отработени през референтната седмица на основната месторабота

WSTATOR=1,2

00

Лице, което има работа или стопанска дейност, но не е извършвало никаква работа по основната дейност през референтната седмица

01-98

Фактическо работно време (в часове) на основната работа през референтната седмица

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

HWOVERP

65/66

ТРИМЕСЕЧНО

 

Платен извънреден труд през референтната седмица на основната месторабота

STAPRO=3

00-98

Платен извънреден труд (в часове)

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

HWOVERPU

67/68

ТРИМЕСЕЧНО

 

Неплатен извънреден труд през референтната седмица на основната работа

STAPRO=3

00-98

Неплатен извънреден труд (в часове)

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

HOURREAS

69/70

ТРИМЕСЕЧНО

 

Основна причина за разликата между фактическото работно време през референтната седмица и нормалното работно време на лицето

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Лицето е работило повече от обикновеното вследствие на:

01

променливо работно време (например, гъвкаво работно време)

16

извънреден труд

02

други причини

 

Лицето е работило по-малко от обикновеното вследствие на:

03

лошо време

04

застой в работата поради технически или икономически причини

05

трудов спор

06

образование или обучение

07

променливо работно време (например, гъвкаво работно време)

08

собствена болест, нараняване или временно увреждане

09

отпуск по майчинство или родителски отпуск

10

специален отпуск по лични или семейни причини

11

годишен отпуск

12

празник

13

започване/промяна на местоработата през референтната седмица

14

прекратяване на работата без започване на нова през референтната седмица

15

други причини

97

Лицето е отработило обикновения брой часове през референтната седмица (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Лице, чието работно време варира значително през различните седмици и месеци и което не е посочило причина за разминаване между фактическото и нормалното работно време (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Не се прилага (WSTATOR=2-5,9 или HWUSUAL=празно или HWACTUAL=празно)

празно

Без отговор

WISHMORE

71

ТРИМЕСЕЧНО

 

Желае да работи повече от настоящото работно време

(WSTATOR=1 или WSTATOR=2)

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5, 9)

празно

Без отговор

WAYMORE

72

ГОДИШНО

 

Начини за лице, което иска да работи повече часове

WISHMORE=1

1

Чрез допълнителна месторабота

2

Чрез работа с по-голям брой часове, отколкото на настоящата работа

3

Само на настоящата работа

4

По който и да е от горепосочените начини

9

Неприложимо (WISHMORE≠1)

празно

Без отговор

HWWISH

73/74

ТРИМЕСЕЧНО

 

Общ брой часове, които лицето би желало да работи

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

01-98

Общ брой часове, които лицето би желало да работи

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

HOMEWK

75

ГОДИШНО

 

Надомна работа

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето обикновено работи вкъщи

2

Лицето понякога работи вкъщи

3

Лицето никога не работи вкъщи

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

LOOKOJ

76

ТРИМЕСЕЧНО

 

Търсене на друга работа

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

0

Лицето не търси друга работа

1

Лицето търси друга работа

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

LOOKREAS

77

ГОДИШНО

 

Причини за търсене на друга работа

LOOKOJ=1

1

поради риск от загуба или прекратяване на настоящата работа

2

временния характер на настоящата работа

3

търсене на допълнителна работа за допълване на времето, отработвано на настоящата работа

4

търсене на работа с по-продължително работно време, отколкото настоящата работа

5

търсене на работа с по-малко работно време, отколкото настоящата работа

6

поради желание за по-добри условия на труд (например, заплащане, работно време или време на пътуване, качество на работата)

7

други причини

9

Не се прилага (LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

ВТОРА МЕСТОРАБОТА

EXIST2J

78

ТРИМЕСЕЧНО

 

Наличие на повече от една месторабота или стопанска дейност

WSTATOR=1 или WSTATOR=2

1

Лицето е имало само една месторабота или стопанска дейност през референтната седмица

2

Лицето е имало повече от една месторабота или стопанска дейност през референтната седмица (не в резултат на промяна на работата или стопанската дейност)

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

STAPRO2J

79

ТРИМЕСЕЧНО

 

Професионален статус (на втората месторабота)

EXIST2J=2

1

Самостоятелно заето лице с работници и служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (EXIST2J=1,9 празно)

празно

Без отговор

NACE2J2D

80/81

ТРИМЕСЕЧНО

 

Икономическа дейност на местната единица (по втората месторабота)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Не се прилага (EXIST2J=1,9 празно)

празно

Без отговор

HWACTUA2

82/83

ТРИМЕСЕЧНО

 

Брой часове, действително отработени през референтната седмица на втората месторабота

EXIST2J=2

00

Лицето не е работило на втората месторабота през референтната седмица

01-98

Брой часове, действително отработени на втората месторабота през референтната седмица

99

Не се прилага (EXIST2J=1,9, празно)

празно

Без отговор

ПРЕДИШЕН ТРУДОВ ОПИТ НА НЕЗАЕТО ЛИЦЕ

EXISTPR

84

ТРИМЕСЕЧНО

 

Наличие на предишен трудов опит

WSTATOR=3-5

0

Лицето никога не е било заето (напълно случайната работа, като например работа през ваканция, задължителна военна служба или служба в общността, не се счита за заетост)

1

Лицето вече е било със статут на заето (напълно случайната работа, като например работа през ваканция, задължителна военна служба или служба в общността, не се счита за заетост)

9

Не се прилага (WSTATOR=1,2 или 9)

празно

Без отговор

YEARPR

85/88

ТРИМЕСЕЧНО

 

Последна година, през която лицето е работило

EXISTPR=1

 

Впишете 4-те цифри на последната година, през която лицето е работило

9999

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно)

празно

Без отговор

MONTHPR

89/90

ТРИМЕСЕЧНО

 

Последен месец, през който лицето е работило

YEARPR≠9999, празно & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Впишете номера на последния месец, през който лицето е работило

99

Не се прилага (YEARPR=9999, празно или REFYEAR-YEARPR>2)

празно

Без отговор

LEAVREAS

91/92

ГОДИШНО

 

Основна причина за напускане на последната работа или стопанска дейност

EXISTPR=1 и REFYEAR-YEARPR<8

00

Уволнение или съкращение

01

Изтичане на срочен трудов договор

02

Полагане на грижи за деца или нетрудоспособни възрастни

03

Други лични или семейни отговорности

04

Собствено заболяване или увреждане

05

Образование или обучение

06

Ранно пенсиониране

07

Нормално пенсиониране

08

Задължителна военна служба или служба в общността

09

Други причини

99

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или EXISTPR=1 и не е работило през последните 8 години)

празно

Без отговор

STAPROPR

93

ТРИМЕСЕЧНО, само ако лицето е работило през последните 12 месеца

ГОДИШНО в противен случай

 

Професионален статус на последната работа

EXISTPR=1 и REFYEAR-YEARPR<8

1

Самостоятелно заето лице с работници и служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно или EXISTPR=1 и не е работило през последните 8 години)

празно

Без отговор

NACEPR2D

94/95

ТРИМЕСЕЧНО, само ако лицето е работило през последните 12 месеца

ГОДИШНО в противен случай

 

Икономическа дейност на местната единица, в която лицето последно е работило

EXISTPR=1 и REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или EXISTPR=1 и не е работило през последните 8 години)

празно

Без отговор

ISCOPR3D

96/98

ТРИМЕСЕЧНО, само ако лицето е работило през последните 12 месеца

ГОДИШНО в противен случай

 

Длъжност на последната работа

EXISTPR=1 и REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или EXISTPR=1 и не е работило през последните 8 години)

празно

Без отговор

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

SEEKWORK

99

ТРИМЕСЕЧНО

 

Търсене на работа през последните четири седмици

(WSTATOR=3-5 или SIGNISAL=3) и Възраст<75

1

Лицето вече е намерило работа, която ще започне най-много в 3 месечен срок

2

Лицето вече е намерило работа, която ще започне след повече от 3 месеца и не търси работа

3

Лицето не търси работа и не е намерило работа, която да започне по-късно

4

Лицето търси работа

9

Не се прилага (WSTATOR=1,2 или 9 и SIGNISAL≠3) или възраст 75 или повече

SEEKREAS

100

ГОДИШНО

 

Причини, поради които лицето не търси работа

SEEKWORK=3

 

Лицето не търси работа:

1

понеже очаква да бъде поканено да се върне на работа (съкратени лица)

2

поради собствено заболяване или увреждане

3

поради отглеждане на деца или грижа за нетрудоспособни възрастни

4

поради други лични или семейни отговорности

5

поради образование или обучение

6

поради пенсиониране

7

поради убеждение, че няма такава работа

8

поради други причини

9

Не се прилага (SEEKWORK≠3)

празно

Без отговор

SEEKTYPE

101

ТРИМЕСЕЧНО

 

Вид на търсената (или намерената) работа

SEEKWORK=1,2,4 или LOOKOJ=1

 

Търсената работа (за SEEKWORK=1, 2 намерена работа) е:

1

като самостоятелно заето лице

 

като работник или служител:

2

и се търси само работа на пълно работно време (или вече е намерена)

3

и се търси работа на пълно работно време, но ако няма, лицето ще приеме работа на непълно работно време

4

и се търси работа на непълно работно време, но ако няма, лицето ще приеме работа на пълно работно време

5

и се търси само работа на непълно работно време (или вече е намерена)

6

и лицето не е посочило, дали търси (или вече е намерило) работа на пълно или непълно работно време

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,2,4 и LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

SEEKDUR

102

ТРИМЕСЕЧНО

 

Продължителност на търсенето на работа

SEEKWORK=1,4 или LOOKOJ=1

0

Търсенето още не е започнало

1

По-малко от 1 месец

2

1—2 месеца

3

3—5 месеца

4

6—11 месеца

5

12—17 месеца

6

18—23 месеца

7

24—47 месеца

8

4 години или повече

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,4 и LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

НАЧИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА

METHODA

103

ТРИМЕСЕЧНО

 

Обръщане към публичната служба по заетостта за намиране на работа

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODB

104

ТРИМЕСЕЧНО

 

Обръщане към частна агенция за заетост за намиране на работа

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODC

105

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е кандидатствало при работодатели пряко

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODD

106

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е запитвало приятели, роднини, синдикати и т.н.

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODE

107

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е подало или отговорило на обява във вестници или списания

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODF

108

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е проверявало обяви във вестници или списания

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODG

109

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето се е явило на тест, интервю или изпит

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODH

110

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е търсило земя, помещение или оборудване

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODI

111

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето е търсило разрешителни, лицензи, финансови средства

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето очаква резултати от кандидатстване за работа

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODK

113

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето очаква повикване от публичната служба по заетостта

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODL

114

ТРИМЕСЕЧНО

 

Лицето очаква резултати от конкурс за назначаване в публичния сектор

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

METHODM

115

ТРИМЕСЕЧНО

 

Използван е друг начин

SEEKWORK=4 или LOOKOJ=1

0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

ТРИМЕСЕЧНО

 

Желание за работа на лице, което не търси работа

SEEKWORK=3

 

Лицето не търси работа:

1

но независимо от това би желало да има работа

2

и не желае да има работа

9

Не се прилага (SEEKWORK≠3)

празно

Без отговор

AVAILBLE

117

ТРИМЕСЕЧНО

 

Готовност за започване на работа в рамките на две седмици

SEEKWORK=1,4 или WANTWORK=1, празно или WISHMORE=1

 

Ако в момента се появи възможност за работа:

1

Лицето би могло да започне работа незабавно (в 2-седмичен срок)

2

Лицето не би могло да започне работа незабавно (в 2-седмичен срок)

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,4 и WANTWORK≠1, празно и WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ГОДИШНО

 

Причини лицето да няма готовност за започване на работа в 2-седмичен срок

AVAILBLE=2

 

Лицето не би могло да започне работа незабавно (в 2-седмичен срок):

1

понеже той/тя трябва да завърши образование или обучение

2

понеже той/тя трябва да завърши задължителна военна служба или служба в общността

3

защото той/тя не може да напусне сегашната работа в двуседмичен срок поради предизвестие

4

поради лични или семейни отговорности (включително майчинство)

5

поради собствено заболяване или нетрудоспособност

6

поради други причини

9

Не се прилага (AVAILBLE≠2)

празно

Без отговор

PRESEEK

119

ГОДИШНО

 

Положение непосредствено преди лицето да започне да търси работа (или очаква започването на новата работа)

SEEKWORK=1,2,4

1

Лицето е работило (включително стажанти и практиканти)

2

Лицето е било на редовно обучение (с изключение на стажанти, практиканти)

3

Лицето е било на задължителна военна служба или служба в общността

4

Лицето има домашни/семейни задължения

5

Други (например, пенсионер)

9

Не се прилага (SEEKWORK=3,9)

празно

Без отговор

NEEDCARE

120

ГОДИШНО

 

Необходимост от социални заведения

FTPTREAS=3 или SEEKREAS=3

 

Лицето не търси работа или работи на непълно работно време, понеже:

1

няма подходящи детски заведения или лицето не може да си ги позволи

2

няма подходящи заведения за болни хора, хора с увреждания, стари хора или лицето не може да си ги позволи

3

няма подходящи детски заведения, както и заведения за болни хора, хора с увреждания, стари хора или лицето не може да си ги позволи

4

социалните заведения не са повлияли избора за работа на непълно работно време или лицето не търси работа

9

Не се прилага (FTPTREAS≠3 и SEEKREAS≠3)

празно

Без отговор

REGISTER

121

ГОДИШНО

 

Регистрация в публичната служба по заетостта

всички на възраст 15—74 години

1

Лицето е регистрирано в публичната служба по заетостта и получава обезщетение или помощ

2

Лицето е регистрирано в публичната служба по заетостта, но не получава обезщетение или помощ

3

Лицето не е регистрирано в публичната служба по заетостта, но получава обезщетение или помощ

4

Лицето не е регистрирано в публичната служба по заетостта и не получава обезщетение или помощ

9

Не се прилага (лице на възраст под 15 години или над 75 години)

празно

Без отговор

ОСНОВЕН ТРУДОВ СТАТУС

MAINSTAT (по избор)

122

ГОДИШНО

 

Основен статус

всички над 15-годишна възраст

1

Лицето извършва работа или професия, включително неплатена работа за семейната стопанска дейност или предприятие, включително стаж или платена практика и т.н.

2

Безработно лице

3

Ученик, студент, по-нататъшно обучение, неплатен трудов опит

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице, или лице, което се е отказало от извършване на стопанската си дейност

5

Лице с трайни увреждания

6

Лицето отбива задължителна военна служба

7

Лицето изпълнява домашни задължения

8

Друго неактивно лице

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

EDUCSTAT

123

ТРИМЕСЕЧНО

 

Учащ или стажант редовно обучение през последните четири седмици

всички над 15-годишна възраст

1

Лицето е било учащ или стажант

3

Лицето учи редовно обучение, но е във ваканция

2

Лицето не е било учащ или стажант

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

EDUCLEVL

124

ТРИМЕСЕЧНО

 

Равнище на това образование или обучение

EDUCSTAT=1 или 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Не се прилага (EDUCSTAT=2,9, празно)

празно

Без отговор

EDUCFILD (по избор)

125/127

ГОДИШНО

 

Област на това образование или обучение

EDUCSTAT=1 или 3 и EDUCLEVL=3 to 6

000

Общи програми

100

Обучение на учители и образователна наука

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право

400

Наука, математика и информатика

420

Природни науки (включително биология и науки за околната среда)

440

Физични науки (включително физика, химия и науки за земята)

460

Математика и статистика

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

500

Инженерство, производство и строителство

600

Земеделие и ветеринарно дело

700

Здраве и социално дело

800

Услуги

900

Неизвестно

999

Неприложимо (EDUCSTAT=2,9, празно или EDUCLEVL≠(3—6)

празно

Без отговор

COURATT

128

ТРИМЕСЕЧНО

 

През последните четири седмици посещавали ли сте някакви курсове, семинари, конференции или сте получавали частни уроци и инструктажи извън системата на редовно образование (по-долу посочени като „учебни дейности“?

Всички над 15-годишна възраст

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

COURLEN

129/131

ТРИМЕСЕЧНО

 

Брой часове, използвани за учебни дейности през последните четири седмици

COURATT=1

3 цифри

Брой часове

999

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

COURPURP (по избор)

132

ГОДИШНО

 

Цел на последната учебна дейност

COURATT=1

1

Предимно свързана с работата (професионална)

2

Предимно лична/социална

9

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

COURFILD (по избор)

133/135

ГОДИШНО

 

Област на последната учебна дейност

COURATT=1

000

Общи програми

100

Обучение на учители и образователна наука

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право

400

Наука, математика и информатика

420

Природни науки (включително биология и науки за околната среда)

440

Физични науки (включително физика, химия и науки за земята)

460

Математика и статистика

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

500

Инженерство, производство и строителство

600

Земеделие и ветеринарно дело

700

Здраве и социално дело

800

Услуги

900

Неизвестно

999

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

COURWORH (по избор)

136

ГОДИШНО

 

Дали последната учебна дейност е извършена през платеното работно време?

COURATT=1

1

Само през платеното работно време

2

Предимно през платеното работно време

3

Предимно извън платеното работно време

4

Само извън платеното работно време

5

Лицето не е имало работа по това време

9

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

HATLEVEL

137/138

ТРИМЕСЕЧНО

 

Най-високо ниво на успешно завършено образование или обучение

Всички над 15-годишна възраст

00

Лицето няма формално образование или е под ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3в (по-кратко от две години)

31

ISCED 3в (две години или повече)

32

ISCED 3 а, б

30

ISCED 3 (без разграничение, а, б или в възможно, 2 г.+)

41

ISCED 4 а, б

42

ISCED 4в

43

ISCED 4 (без разграничение, а, б или в възможно)

51

ISCED 5б

52

ISCED 5а

60

ISCED 6

99

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

HATFIELD

139/141

ГОДИШНО

 

Област на най-високото ниво на успешно завършено образование или обучение

HATLEVEL=22 до 60

000

Общи програми (1)

100

Обучение на учители и образователна наука (1)

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства (1)

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право (1)

400

Наука, математика и информатика (1)

420

Природни науки, включително биология и науки за околната среда (1)

440

Физични науки, включително физика, химия и науки за земята (1)

460

Математика и статистика (1)

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

500

Инженерство, производство и строителство (1)

600

Земеделие и ветеринарно дело (1)

700

Здраве и социално дело (1)

800

Услуги (1)

900

Неизвестно

999

Неприложимо (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, празно)

празно

Без отговор

HATYEAR

142/145

ГОДИШНО

 

Година, през която е завършено успешно най-високото ниво на образование или обучение

HATLEVEL=11-60

 

Вписват се 4-те цифри на годината, през която е завършено успешно най-високото ниво на образование или обучение

9999

Не се прилага (HATLEVEL=00, 99, празно)

празно

Без отговор

ПОЛОЖЕНИЕ ЕДНА ГОДИНА ПРЕДИ ИЗСЛЕДВАНЕТО

WSTAT1Y

146

ГОДИШНО

 

Положение по отношение на дейността една година преди изследването

всички над 15-годишна възраст

1

Лицето извършва работа или професия, включително неплатена работа за семейната стопанска дейност или предприятие, включително стаж или платена практика и т.н.

2

Безработно лице

3

Ученик, студент, по-нататъшно обучение, неплатен трудов опит

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице, или лице, което се е отказало от извършване на стопанската си дейност

5

Лице с трайни увреждания

6

Лицето отбива задължителна военна служба

7

Лицето изпълнява домашни задължения

8

Друго неактивно лице

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

STAPRO1Y

147

ГОДИШНО

 

Професионален статус една година преди изследването

WSTAT1Y=1

1

Самостоятелно заето лице с работници и служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (WSTAT1Y≠1)

празно

Без отговор

NACE1Y2D

148/149

ГОДИШНО

 

Икономическа дейност на местата единица, в която лицето е работило една година преди изследването

WSTAT1Y=1

 

NACE Rev. 2

00

Не се прилага (WSTAT1Y≠1)

празно

Без отговор

COUNTR1Y

150/151

ГОДИШНО

 

Държава на местопребиваване една година преди изследването

всички над едногодишна възраст

 

За кодирането виж класификацията на страните по ISO

99

Не се прилага (дете под 1-годишна възраст)

празно

Без отговор

REGION1Y

152/153

ГОДИШНО

 

Регион на местопребиваване една година преди изследването

всички над едногодишна възраст

 

NUTS 2

99

Неприложимо (лице, което е сменило страната на местопребиваване или дете под едногодишна възраст)

празно

Без отговор

ДОХОДИ

INCDECIL

154/155

ГОДИШНО

 

Месечно (нето) заплащане от основната работа

STAPRO=3

01-10

Последователност на децилите

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРВЮТО

REFYEAR

156/159

ТРИМЕСЕЧНО

 

Година на изследването

всички

 

4 цифри на годината

REFWEEK

160/161

ТРИМЕСЕЧНО

 

Референтна седмица

всички

 

Номер на седмицата, която тече от понеделник до неделя

INTWEEK

162/163

ТРИМЕСЕЧНО

 

Седмица, през която е направено интервюто

всички

 

Номер на седмицата, която тече от понеделник до неделя

COUNTRY

164/165

ТРИМЕСЕЧНО

 

Страна

всички

 

За кодирането виж класификацията на страните по ISO

REGION

166/167

ТРИМЕСЕЧНО

 

Регион на домакинството

всички

 

NUTS 2

DEGURBA

168

ТРИМЕСЕЧНО

 

Степен на урбанизация

всички

1

Гъсто населен район

2

Междинен район

3

Слабо населен район

HHNUM

169/174

ТРИМЕСЕЧНО

 

Сериен номер на домакинството

всички

 

Серийните номера се определят от националните статистически институти и остават еднакви за всички поредности.

 

Вписванията, свързани с различни членове на едно домакинство, имат един и същи сериен номер

HHTYPE

175

ТРИМЕСЕЧНО

 

Вид на домакинството

всички

1

Лице, което живее в частно домакинство (или постоянно живее в хотел) и което е изследвано в това домакинство

2

Лице, което живее в институция и което е изследвано в тази институция

3

Лице, което живее в институция, но което е изследвано в частно домакинство

4

Лице, което живее в друго частно домакинство на територията на страната, но е изследвано в домакинството по произход

HHINST

176

ТРИМЕСЕЧНО

 

Вид на институцията

HHTYPE=2,3

1

Образователна институция

2

Болница

3

Друга социална институция

4

Религиозна институция (която не е включена в 1—3)

5

Работническо общежитие, жилищни помещения на строителни площадки, студентски общежития, университетско жилищно настаняване и т.н.

6

Военно поделение

7

Друго (например, затвор)

9

Не се прилага (HHTYPE=1,4)

празно

Без отговор

COEFFY

177/182

ГОДИШНО

 

Годишно тегловен фактор

всички

0000-9999

Колони 177—180 съдържат цели числа

00-99

Колони 181—182 съдържат десетични знаци

COEFFQ

183/188

ТРИМЕСЕЧНО

 

Тримесечен тегловен фактор

всички

0000-9999

Колони 183—186 съдържат цели числа

00-99

Колони 183—186 съдържат десетични знаци

COEFFH

189/194

ГОДИШНО

 

Годишно тегловен фактор на извадката за характеристиките на домакинството (в случай на извадка за лица)

 

0000-9999

Колони 189—192 съдържат цели числа

 

00-99

Колони 193—194 съдържат десетични знаци

 

INTWAVE

195

ТРИМЕСЕЧНО

 

Пореден номер на поредността на изследването

всички

1-8

Пореден номер на поредността

INTQUEST

196

ТРИМЕСЕЧНО

 

Използван въпросник

всички

1

Само основните променливи

2

Целия въпросник


(1)  Или подразделения на ISCED 1997 – област от образованието – кодирано с 3 цифри.


Top