EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0062

Регламент (ЕО) № 62/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

OJ L 22, 25.1.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/62/oj

25.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 22/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 62/2008 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2008 година

относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията от 24 април 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с продукти от лозаро-винарския сектор с трети страни (1), и по-специално член 7 и член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 63, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (2) ограничава предоставянето на възстановявания при износ за продуктите от лозаро-винарския сектор с обеми и разходи, договорени в споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори.

(2)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 883/2001 определя условията, при които могат да бъдат взети специфични мерки от страна на Комисията с цел избягване на надвишаване на предвиденото количество или на бюджета, наличен в рамките на това споразумение.

(3)

Въз основа на данните относно заявленията за лицензии за износ, с които Комисията разполага към 23 януари 2008 г., все още наличното количество за периода до 15 март 2008 г. за зоната по местоназначение 1. Африка, посочено в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2001, има опасност да бъде надвишено без ограничения за издаването на тези лицензии за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването. Затова следва да се приложи единен процент на приемане за заявленията, подадени от 16 до 22 януари 2008 г., и да се прекрати за тази зона до 16 март 2008 г. издаването на лицензии за подадените заявления, както и подаването на заявления,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Лицензиите за износ, съдържащи предварително определен размер на възстановяването в лозаро-винарския сектор, за които са подадени заявления от 16 до 22 януари 2008 г. по силата на Регламент (ЕО) № 883/2001, се издават до достигане на 73,49 % от количествата, заявени за зона 1. Африка.

2.   За продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в параграф 1, издаването на лицензии за износ, за които са подадени заявления от 23 януари 2008 г. нататък, както и подаването от 25 януари 2008 г. нататък на заявления за лицензии за износ, се прекратява за зона 1. Африка до 16 март 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1211/2007 (ОВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


Top