EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0119

Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия)

OB L 10, 15.1.2009, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj

15.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/7


ДИРЕКТИВА 2008/119/ЕО НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за определяне на минимални стандарти за защита на телетата

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Повечето държави-членки са ратифицирали Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели. Общността също е одобрила посочената конвенция с Решение 78/923/ЕИО на Съвета (5).

(3)

Телетата, като живи животни, фигурират в списъка на продуктите, изброени в приложение I към Договора.

(4)

Отглеждането на телета е неразделна част от селското стопанство. То представлява източник на доходи за част от селскостопанското население.

(5)

Разликите, които могат да нарушат условията на конкуренция, възпрепятстват гладкото функциониране на общия пазар на телета и производни продукти.

(6)

Поради това е необходимо да се определят минимални общи стандарти за защита на телетата за разплод и телетата за угояване, за да се гарантира рационалното развитие на производството.

(7)

Научно е признато, че телетата би следвало да имат полза от обкръжаваща среда, отговаряща на техните нужди като породи, отглеждани при стаден начин на живот. По тази причина те би следвало да бъдат отглеждани на групи. Както групово отглежданите, така и поставените в индивидуални клетки телета следва да имат достатъчно пространство за раздвижване, за контакт с друг добитък и за нормални движения, когато стоят прави или лежат.

(8)

Необходимо е официалните служби, производителите, потребителите и други да бъдат информирани за развитието в тази област. Следователно, въз основа на становище на Европейския орган за безопасност на храните, Комисията следва да продължава активно да извършва научни изследвания в областта на най-ефективната(те) система(и) за отглеждане на животни от гледна точка на хуманното отношение към животните. Следва съответно да се предвиди преходен период, който да даде възможност на Комисията да изпълни успешно тази задача.

(9)

Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(10)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива определя минимални стандарти за защита на телетата, отглеждани в затворено пространство за разплод и угояване.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„теле“ означава говедо на възраст до шест месеца;

2.

„компетентен орган“ означава органът, който е компетентен по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (7).

Член 3

1.   От 1 януари 1998 г. се прилагат следните разпоредби за новоизградени или преустроени стопанства и за всички онези, които започват да се използват след тази дата:

а)

нито едно теле не трябва да бъде ограничавано в индивидуална клетка след осемседмична възраст, освен ако ветеринарен лекар не удостовери, че неговото здраве или поведение изисква то да бъде изолирано, за да получи лечение. Ширината на всяка индивидуална клетка за теле трябва да бъде най-малко равна на височината на телето в най-високата част на гърба, измерена в стоящо положение, а дължината ѝ трябва да бъде най-малко равна на дължината на тялото на телето, измерена от върха на носа до опашния край при tuber ischii (задницата), умножена по 1,1.

Индивидуалните заграждения за телета (освен тези за изолирани болни животни) не трябва да имат солидни стени, а перфорирани стени, които позволяват на телетата да имат директен визуален и тактилен контакт;

б)

за телета, отглеждани на групи, свободното пространство, достъпно за всяко теле, трябва да бъде най-малко равно на 1,5 m2 за всяко теле с живо тегло по-малко от 150 килограма, най-малко равно на 1,7 m2 за всяко теле с живо тегло 150 килограма или повече, но по-малко от 220 килограма, и най-малко равно на 1,8 m2 за всяко теле с живо тегло 220 килограма или повече.

Въпреки това разпоредбите на първа алинея не се прилагат за:

а)

стопанства с по-малко от шест телета;

б)

телета, държани с техните майки за бозаене.

2.   От 31 декември 2006 г. посочените в параграф 1 разпоредби се прилагат във всички стопанства.

Член 4

Държавите-членки гарантират, че условията за отглеждане на телета са в съответствие с общите разпоредби, предвидени в приложение I.

Член 5

Общите разпоредби, съдържащи се в приложение I, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, като се отчита научният прогрес.

Член 6

До 1 януари 2006 г. Комисията представя на Съвета доклад, изготвен на базата на становище на Европейския орган за безопасност на храните, относно системата(ите) за интензивно отглеждане, която(ито) отговаря(т) на изискванията за хуманно отношение към телетата от патологична, зоотехническа, физиологична и поведенческа гледна точка, както и на социално-икономическите последици на различните системи, заедно с предложения, свързани със заключенията в доклада.

Член 7

1.   Държавите-членки гарантират, че инспекциите се извършват под отговорността на компетентния орган, с цел да се проверява спазването на разпоредбите на настоящата директива.

Тези инспекции, които могат да се извършват в рамките на проверки за други цели, обхващат всяка година статистически представителна извадка за различните системи за отглеждане във всяка държава-членка.

2.   В съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, Комисията съставя кодекс с правилата, приложими при извършване на инспекциите, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

3.   На всеки две години до последния работен ден на месец април и за пръв път до 30 април 1996 г. държавите-членки информират Комисията за резултатите от инспекциите, извършени през последните две години в съответствие с настоящия член, включително и за броя на извършените инспекции спрямо общия брой на животновъдните обекти на територията им.

Член 8

За да могат да бъдат внасяни в Общността, животните, идващи от трета страна, трябва да бъдат придружавани от сертификат, издаден от компетентния орган на тази страна, удостоверяващ, че животните са получили третиране, поне равностойно на това, което се предоставя на животните с произход от Общността, както е предвидено в настоящата директива.

Член 9

Когато е необходимо за еднаквото прилагане на настоящата директива, ветеринарните експерти от Комисията могат, в сътрудничество с компетентните органи, да извършват проверки на място. Лицата, извършващи тези проверки, прилагат специални мерки за лична хигиена, необходими, за да се изключи всякакъв риск от пренасянето на болести.

Държавата-членка, на чиято територия се извършва проверката, оказва пълно съдействие на експертите при изпълнение на задачите им. Комисията информира компетентния орган на държавата-членка за резултатите от извършените проверки.

Компетентният орган на държавата-членка взема съответните мерки, които биха могли да се окажат необходими с оглед на резултатите от проверката.

По отношение на връзките с трети страни се прилагат разпоредбите на глава III от Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (8).

Общите правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2 от настоящата директива.

Член 10

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (9).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Държавите-членки могат, при спазване на общите разпоредби на Договора, да прилагат на териториите си по-строги разпоредби за защита на телетата от тези, съдържащи се в настоящата директива. Те информират Комисията за всички такива мерки.

Член 12

Директива 91/629/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Становище от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 323, 17.11.1978 г., стp. 12.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стp. 29.

(8)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стp. 56.

(9)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Материалите, използвани за построяването на помещения за настаняване и особено на боксове и съоръжения, с които телетата могат да влязат в контакт, не трябва да бъдат вредни за телетата и трябва да могат да се почистват и дезинфекцират основно.

2.

До изработването на правила на Общността в тази област електросъоръженията и електрическите вериги трябва да бъдат инсталирани в съответствие с действащите национални правила, за да се избегнат токови удари.

3.

Изолацията, отоплението и вентилацията на помещението трябва да гарантират, че необходимите приток на въздух, ниво на запрашеност, температура и влажност на въздуха и концентрация на газове се поддържат в граници, които не са вредни за телетата.

4.

Всяко автоматично или механично съоръжение, което е от съществено значение за здравето и хуманното отношение към животните, трябва да бъде инспектирано поне веднъж на ден. Когато се открият недостатъци, те трябва да бъдат коригирани незабавно, а ако това не е възможно, трябва да бъдат взети съответните мерки за опазване на здравето и доброто състояние на животните до отстраняване на недостатъка, като се използват други методи за хранене и като се поддържа околното пространство в задоволително състояние.

Когато се използва система за изкуствена вентилация, следва да се предвиди и подходяща резервна система, за да се гарантира достатъчно обновяване на въздуха, за да се опази здравето и доброто състояние на животните в случай на отказ на системата. Следва да се осигури алармена инсталация, която да предупреждава гледача на животни за повреда в системата. Алармената инсталация трябва да бъде проверявана редовно.

5.

Телетата не трябва да бъдат държани постоянно на тъмно. Затова, с цел да се отговори на поведенческите и физиологичните им нужди, като се отчитат различните климатични условия на държавите-членки, трябва да се предвиди подходящо естествено или изкуствено осветление; ако се използва изкуствено осветление, то трябва да е включено поне през времето, което отговаря на светлата част на деня, обикновено в часовете между 9 и 17. Освен това трябва да има и подходящо осветление (фиксирано или подвижно), което да позволява телетата да бъдат инспектирани по всяко време.

6.

Всички телета, отглеждани в помещения, трябва да бъдат инспектирани от собственика или от отговорното за животните лице поне два пъти на ден, а телетата, отглеждани на открито, трябва да бъдат проверявани най-малко веднъж на ден. Всяко теле, за което има съмнение, че е болно или наранено, трябва незабавно да се лекува по подходящ начин, като се осигури консултация с ветеринарен лекар за всяко теле, което не се подобрява вследствие на грижите на отговорното лице. Ако е необходимо, болните или наранени телета се изолират в подходящи помещения със сухи и удобни постели.

7.

Помещението трябва да е конструирано по начин, който позволява всяко теле да лежи, почива, да се изправя и отръсква без затруднение.

8.

Телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко. Когато телетата са вързани, връзката им не трябва да ги наранява, трябва да бъде редовно проверявана и ако е необходимо, да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва да бъде от такова естество, че да се предотврати риск от удушаване или нараняване и да позволи на телето да се движи, в съответствие с точка 7.

9.

Помещенията, клетките, съоръженията и инструментите, обслужващи телетата, трябва да бъдат съответно почиствани и дезинфекцирани, за да се избегне кръстосано замърсяване и появата на организми, носители на зарази. При първа възможност трябва да се отстраняват изпражненията, урината и неизядената и разпръсната храна, за да се намалят миризмите и да не се привличат мухи или гризачи.

10.

Подовете не трябва да бъдат хлъзгави, но да бъдат гладки, така че да не се наранят животните и да бъдат така изпълнени, че да не причиняват наранявания и страдания, когато животните са прави или легнали. Подовете трябва да бъдат пригодени спрямо ръста и теглото на телетата и повърхността им да бъде здрава, плоска и стабилна. Мястото, където лежат животните, трябва да бъде удобно, чисто и с подходящ дренаж и не трябва да създава неудобства на телетата. За телетата на възраст по-малко от две седмици трябва да се предвидят подходящи постели.

11.

Всички телета трябва да имат подходящ хранителен режим с оглед на възрастта и теглото им и като се отчитат поведенческите и физиологичните им нужди с цел осигуряване на доброто им здраве и хуманното отношение към тях. За тази цел храната им трябва да съдържа достатъчно желязо, което да осигури средно ниво на хемоглобина в кръвта от поне 4,5 милимола/литър, и на всяко теле на възраст над две седмици трябва да се дава минимална дневна дажба от храна, богата на влакна, като количеството се увеличава от 50 g до 250 g на ден за телета на възраст от 8 до 20 седмици. На телетата не трябва да бъдат поставяни юлари.

12.

Всички телета трябва да бъдат хранени поне два пъти на ден. Когато животните са в групови боксове и не разполагат с храна, колкото всяко иска, или пък със система за автоматично подаване на храната, всяко теле трябва да има достъп до храна по същото време, когато и другите животни от групата.

13.

Всички телета на възраст над две седмици трябва да имат достъп до достатъчно количество прясна вода, която да може да задоволи нуждата им от течности. При горещо време или за телета, които са болни, по всяко време трябва да има в наличност прясна вода.

14.

Съоръженията за хранене и поене трябва да бъдат така проектирани, изградени, инсталирани и поддържани, че да бъдат в състояние да сведат до минимум опасностите от замърсяване на храната и водата, предназначени за телетата.

15.

Всяко теле трябва да получава коластра при първа възможност след раждането си и във всички случаи в рамките на първите шест часа от живота си.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 12)

Директива 91/629/ЕИО на Съвета

(ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28)

 

Директива 97/2/ЕО на Съвета

(ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 24)

 

Решение 97/182/ЕО на Комисията

(ОВ L 76, 18.3.1997 г., стр. 30)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 25 от приложение III

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 12)

Директиви

Срок за транспониране

91/629/ЕИО

1 януари 1994 г.

97/2/ЕО

31 декември 1997 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 91/629/ЕИО

Настоящата директива

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3, първа алинея

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 3, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 3, втора алинея, първо тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква а)

Член 3, параграф 3, втора алинея, второ тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 3, параграф 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 4

Членове 5—10

Членове 5—10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 13

Член 12

Член 14

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top