Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/7


ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) сериозно засягат данъчните приходи на държавите-членки и предизвикват смущения в икономическата дейност във вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и водят до предлагането на пазара на стоки на необичайно ниски цени.

(2)

Слабостите на вътреобщностната система на ДДС, и по-специално тези на системата за обмен на информация относно доставките на стоки в рамките на Общността, установена в Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3), са една от причините за тези измами. По-специално, времето, което изтича между една сделка и обмена на съответната информация в рамките на системата за обмен на информация за ДДС, представлява пречка за ефективното използване на тази информация за борба с измамите.

(3)

За целите на ефективната борба с тези измами е необходимо администрацията на държавата-членка, в която ДДС е изискуем, да разполага с информацията за вътреобщностните доставки на стоки в срок, не по-дълъг от един месец.

(4)

За да може насрещната проверка на информацията да бъде полезна за борбата с измамите, следва да се провери дали вътреобщностните сделки са декларирани за един и същ данъчен период от доставчика и от купувача на стоките или получателя на услугите.

(5)

Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно да бъде осигурена възможност такива декларации да бъдат представяни посредством прости електронни процедури, за да бъде административната тежест максимално намалена.

(6)

За да се запази балансът между целите на Общността в областта на борбата с данъчните измами и на намаляването на административната тежест за икономическите оператори, следва да се предвиди възможност държавите-членки да разрешават на операторите да представят веднъж на три месеца извлеченията за рекапитулация за вътреобщностните доставки на стоки, когато тяхната стойност е незначителна. Държавите-членки, които желаят да организират постепенно въвеждане на прилагането на тази възможност, следва да могат като преходна мярка да определят по-високи нива за тази стойност. Следва също така да се предвиди възможността държавите-членки да разрешават на операторите да представят веднъж на три месеца информацията за вътреобщностните доставки на услуги.

(7)

Въздействието на ускоряването на обмена на информация върху способността на държавите-членки да се борят с измамите с ДДС, както и възможностите, следва да бъдат оценени от Комисията след едногодишно прилагане на новите разпоредби, по-специално за да се определи дали тези възможности трябва да се запазят.

(8)

Като се има предвид, че целите на предвиденото действие по отношение на борбата с измамите с ДДС не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, чиито действия в тази област зависят от информацията, събрана от другите държави-членки, и следователно, поради необходимостта от участието на всички държави-членки, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)

Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(10)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои таблици, илюстриращи доколкото е възможно съответствието между настоящата директива и мерките на транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 64, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Доставките на услуги, за които данъкът се дължи от получателя на услугите съгласно член 196 и които се изпълняват непрекъснато за период, по-дълъг от една година, и не пораждат приспадания или плащания през този период, се считат за извършени при изтичането на всяка календарна година до окончателното прекратяване на доставката на услуги.

Държавите-членки могат да предвидят, че в определени случаи, различни от посочените в първа алинея, доставките на стоки и услуги, които се изпълняват непрекъснато през определен период от време, се считат за извършени след изтичането на най-малко една година.“

2.

В член 66 се добавя следната алинея:

„Предвидената в първа алинея дерогация обаче не се прилага по отношение на доставки на услуги, за които данъкът се дължи от получателя на услугите съгласно член 196.“

3.

Член 263 се заменя със следното:

„Член 263

1.   Извлечението за рекапитулация се изготвя за всеки календарен месец в срок, който не превишава един месец, и в съответствие с процедурите, които се определят от държавите-членки.

1а.   Независимо от това държавите-членки могат да разрешат на данъчнозадължените лица — при условията и ограниченията, които те могат да определят — да представят извлеченията за рекапитулация за всяко календарно тримесечие в срок, който не превишава един месец, считано от края на тримесечието, когато общата стойност за трите месеца без ДДС на доставките на стоки по член 264, параграф 1, буква г) и член 265, параграф 1, буква в) не надхвърля нито за съответното тримесечие, нито за никое от четирите предходни тримесечия, сумата 50 000 EUR или нейната равностойност в национална валута.

Предвидената в първата алинея възможност престава да се прилага при изтичане на месеца, по време на който общата стойност без ДДС на доставките на стоки по член 264, параграф 1, буква г) и член 265, параграф 1, буква в) надхвърли за текущото тримесечие сумата от 50 000 EUR или нейната равностойност в национална валута. В такъв случай се изготвя извлечение за рекапитулация за месеца или месеците, изминали от началото на тримесечието в срок, който не превишава един месец.

1б.   До 31 декември 2011 г. държавите-членки могат да определят предвидената в параграф 1а сума на 100 000 EUR или нейната равностойност в национална валута.

1в.   При евентуално определените условия и ограничения държавите-членки могат да разрешат на данъчнозадължените лица при доставки на услуги по член 264, параграф 1, буква г) да представят извлеченията за рекапитулация за всяко календарно тримесечие в срок, който не превишава един месец, считано от края на тримесечието.

В частност, държавите-членки могат да изискат от данъчнозадължените лица, които осъществяват доставки на стоки или предоставят услуги по смисъла на член 264, параграф 1, буква г), да представят извлечението за рекапитулация в срок, определен посредством прилагането на параграфи 1—1б.

2.   Държавите-членки разрешават и могат да изискват посоченото в параграф 1 извлечение за рекапитулация да бъде представено по електронен път в съответствие с определените от тях условия.“

4.

В член 264, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стойността, посочена в параграф 1, буква в), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1в, през който ДДС е станал изискуем.

Стойността, посочена в параграф 1, буква е), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1в, през който лицето, придобило стоките, е било уведомено за корекцията.“

5.

В член 265, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стойността, посочена в параграф 1, буква в), се декларира за периода, определен в съответствие с член 263, параграфи 1—1б, през който ДДС е станал изискуем.“

Член 2

Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията представя, най-късно на 30 юни 2011 г., доклад за оценка на въздействието на член 263, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО върху способността на държавите-членки да се борят с измамите с ДДС, свързани с вътреобщностните доставки на стоки и услуги, както и ползата от възможностите, предвидени в параграфи 1а—1в на посочения член, придружаван, в зависимост от изводите от доклада, от подходящи предложения.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, от 1 януари 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Становище от 4 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


Top