Help Print this page 

Document 32008L0100

Title and reference
Директива 2008/100/ЕО на Комисията от 28 октомври 2008 година за изменение на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения (Текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; отменен от 32011R1169
OJ L 285, 29.10.2008, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 208 - 211

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/100/oj
Multilingual display
Text

29.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/9


ДИРЕКТИВА 2008/100/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2008 година

за изменение на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/496/ЕИО на Съвета от 24 септември 1990 г. относно етикетирането за питателност на храните (1), и по-специално член 1, параграф 4, букви а) и й) и член 5, параграф 2 от нея,

след консултация с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

Директива 90/496/ЕИО уточнява, че следва да се даде определение за „целулоза“.

(2)

Условията за заявяване на хранителни претенции, като „източник на хранителни влакнини“ или „високо съдържание на хранителни влакнини“, са определени в приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (2).

(3)

Поради съображения за яснота и съгласуваност с други законодателни актове на Общността, отнасящи се до това понятие, е необходимо да се установи определение за „целулоза“.

(4)

Определението за целулоза следва да взема предвид спецификациите, установени в Codex Alimentarius и становището във връзка с хранителните влакнини, прието на 6 юли 2007 г. от Научната група по диетични храни, хранене и алергии на Европейския орган по безопасност на храните.

(5)

Целулозата традиционно се консумира като съставка в растителни вещества и притежава благотворно/и физиологично/и въздействие/я, като например: съкращава времето за преминаване на храната през червата, увеличава обема на изпражненията, подлежи на ферментация под въздействието на микрофлората на дебелото черво, понижава общото съдържание на холестерол в кръвта, понижава нивата на LDL холестерола в кръвта, понижава нивата на глюкоза в кръвта след хранене или понижава нивата на инсулин в кръвта. Скорошни научни данни показаха, че сходни благотворни физиологични въздействия могат да бъдат постигнат и посредством други глуцидни полимери, които не подлежат на смилане и не се съдържат естествено в храните във вида, в който се консумират. Следователно е уместно определението за целулоза да включва и глуцидните полимери, които оказват благотворно/и физиологично/и въздействие/я.

(6)

Възможно е в растението глуцидните полимери с растителен произход, които съответстват на определението за целулоза, да са тясно свързани с лигнин или други неглуцидни съединения, като фенолови съединения, восъци, сапонини, фитати, кутин, фитостероли. Когато са тясно свързани с глуцидни полимери от растителен произход и са извлечени с глуцидни полимери за анализ на целулозните влакнини, тези вещества могат да бъдат разглеждани като целулоза. Въпреки това, когато бъдат изолирани от глуцидните полимери и прибавени в храна, тези вещества не следва да бъдат разглеждани като влакнини.

(7)

С цел да се вземе предвид научният и технологичен напредък е необходимо да бъде изменен списъкът на факторите за енергийна конверсия.

(8)

Докладът на ФАО от техническото заседание по въпросите на енергийното съдържание на храните, методите за анализ и факторите за енергийна конверсия посочва, че 70 % от целулозата в традиционните храни се приема за подлежаща на ферментация. Следователно може да се приеме, че средната енергийна стойност за целулозата следва да е 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Еритритолът може да се използва в широка гама от храни и едно от приложенията му е като заместител за хранителни вещества като захарта, когато е желателна по-ниска енергийна стойност.

(10)

Еритритолът е полиол и в съответствие с действащите правила, предвидени в член 5, параграф 1 от Директива 90/496/ЕИО, енергийната му стойност може да бъде изчислена въз основа на конверсионния фактор за полиолите, а именно 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Използването на този конверсионен фактор не дава пълна информация на потребителите относно понижената енергийна стойност на даден продукт, получен при използване на еритритол по време на неговото производство. В становището си относно еритритола, прието на 5 март 2003 г., Научният комитет по храните отбеляза, че енергията, доставяна от еритритола, е по-малко от 0,9 kJ/g (по-малко от 0,2 kcal/g). Следователно е уместно да се приеме подходящ конверсионен фактор за еритритола.

(11)

Приложението към Директива 90/496/ЕИО изброява витамините и минералите, които могат да бъдат обявявани като част от етикетирането за питателност, уточнява техния препоръчителен дневен прием (ПДП) и определя правило за това какво представлява значително количество. Целта на този списък на ПДП е да зададе стойности за етикетирането за питателност и изчисление на значително количество.

(12)

Правилото за значителните количества, определено в приложението към Директива 90/496/ЕИО, е обект на позоваване в други законодателни актове на Общността, по-специално в член 8, параграф 3 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (3), в приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006 и в член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (4).

(13)

ПДП, изброени в приложението към Директива 90/496/ЕИО, се базират на препоръките от консултативната среща на експертите от ФАО/СЗО в Хелзинки през 1988 г.

(14)

С цел да се осигури съгласуваност с други законодателни актове на Общността, настоящият списък на витамините и минералите и техните ПДП следва да бъде актуализиран в съответствие с научните открития от 1988 г. насам.

(15)

В своето становище относно преразглеждането на референтните стойности за етикетирането за питателност, прието на 5 март 2003 г., Научният комитет по храните включи референтни стойности за етикетирането за питателност за възрастни. Това становище обхваща витамините и минералите, изброени в приложение I към Директива 2002/46/ЕО и в приложение I към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(16)

Приложението към Директива 90/496/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(17)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 90/496/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 4, буква й) се добавя следното изречение:

„Определението за веществото и, ако е необходимо, методите на анализ, се включват в приложение II;“

2.

Следните тирета се добавят към член 5, параграф 1:

„—

целулоза 2 kcal/g — 8 kJ/g

еритритол 0 kcal/g — 0 kJ/g.“

3.

Приложението се заменя с текста в приложение I към настоящата директива.

4.

Добавя се текстът от приложение II към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и привеждат в сила не по-късно от 31 октомври 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби по такъв начин, че считано от 31 октомври 2012 г., се забранява търговията с продукти, които не съответстват на Директива 90/496/ЕИО, изменена с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 276, 6.10.1990 г., стр. 40.

(2)  ОВ L 12, 18.1.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(4)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложението към Директива 90/496/ЕИО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и препоръчителен дневен прием (ПДП)

Витамин A (μg)

800

Витамин D (μg)

5

Витамин E (mg)

12

Витамин К (μg)

75

Витамин C (mg)

80

Тиамин (mg)

1,1

Рибофлавин (mg)

1,4

Ниацин (mg)

16

Витамин B6 (mg)

1,4

Фолиева киселина (μg)

200

Витамин В12 (μg)

2,5

Биотин (μg)

50

Пантотенова киселина (mg)

6

Калий (mg)

2 000

Хлорид (mg)

800

Калций (mg)

800

Фосфор (mg)

700

Магнезий (mg)

375

Желязо (mg)

14

Цинк (mg)

10

Мед (mg)

1

Манган (mg)

2

Флуор (mg)

3,5

Селен (μg)

55

Хром (μg)

40

Молибден (μg)

50

Йод (μg)

150

По принцип, 15 % от посочения в настоящото приложение препоръчителен прием на 100 g или 100 ml или на опаковка, ако опаковката съдържа само една доза, е количеството, което следва да се вземе предвид, за да се реши какво представлява значително количество.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Директива 90/496/ЕИО се добавя следното приложение II:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Определение за веществото, представляващо целулоза, и методи за анализ, както е указано в член 1, параграф 4, буква й)

Определение за веществото, представляващо целулоза

За целите на настоящата директива понятието „целулоза“ означава глуцидни полимери, съставени от три или повече монометрични единици, които не подлежат на смилане нито на абсорбиране от дългото черво на човека и спадат към следните категории:

ядивни глуцидни полимери, естествено съдържащи се в храните във вида, в който последните се консумират,

ядивни глуцидни полимери, получени от хранителни суровини по физически, ензиматичен или химически път, които оказват благоприятно физиологично въздействие, доказано от общоприети научни данни,

ядивни синтетични глуцидни полимери, които оказват благоприятно физиологично въздействие, доказано от общоприети научни данни.“


Top