EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0755

2008/755/ЕО: Решение на Комисията от 24 септември 2008 година за изменение на Решение 2005/176/ЕО за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 5175) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 258, 26.9.2008, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/755/oj

26.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/72


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 септември 2008 година

за изменение на Решение 2005/176/ЕО за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 5175)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/755/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 82/894/ЕИО на Съвета от 21 декември 1982 г. относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността (1), и по-специално член 5, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 82/894/ЕИО се отнася до обявяването на възникването на огнища на болестите по животните, изброени в приложение I към нея.

(2)

В Решение 2005/176/ЕО на Комисията (2) се определят кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болестите по животните в съответствие с Директива 82/894/ЕИО. В приложение V към посоченото решение са изброени кодовете за болестите, а в приложения X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 и X/16 са изброени съответно кодовете на ветеринарните области в Германия, Италия, Дания, Испания, Португалия и Швеция.

(3)

Списъкът в приложение I към Директива 82/894/ЕИО, изменена с Решение 2008/650/ЕО на Комисията (3), беше наскоро актуализиран, с което някои болести по рибите, посочени в част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета (4) бяха включени в посочения списък, а Тешенската болест (ентеровирусен енцефаломиелит по свинете), за която обявяването вече не е задължително съгласно Директива 92/119/ЕИО (5) на Съвета, беше заличена от посочения списък.

(4)

За да бъде възможно да се прави разлика между обявяването на огнища на африканска чума по свинете при диви свине и огнища на посочената болест при домашни прасета, следва да бъдат указани различни кодове за обявяването на посочените два вида огнища.

(5)

Следователно е необходимо да бъде изменен списъкът с кодовете на болестите, установен в приложение V към Решение 2005/176/ЕО.

(6)

Германия, Италия, Дания, Испания, Португалия и Швеция са нанесли промени в наименованията и границите на техните ветеринарни области. Тази промяна на ветеринарните области има отражение върху Системата за обявяване на болестите по животните (ADNS). Поради това понастоящем изброените в системата области следва да бъдат заменени с новите области. Следователно е целесъобразно приложения X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 и X/16 към Решение 2005/176/ЕО да бъдат съответно изменени.

(7)

Следователно Решение 2005/176/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

За да се защити поверителният характер на подадената информация, приложенията към настоящото решение следва да не бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2005/176/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложение V се заменя с текста в приложение I към настоящото решение.

2.

Приложение X/01 се заменя с текста в приложение II към настоящото решение.

3.

Приложение X/03 се заменя с текста в приложение III към настоящото решение.

4.

Приложение X/09 се заменя с текста в приложение IV към настоящото решение.

5.

Приложение X/11 се заменя с текста в приложение V към настоящото решение.

6.

Приложение X/12 се заменя с текста в приложение VI към настоящото решение.

7.

Приложение X/16 се заменя с текста в приложение VII към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 40.

(3)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 42.

(4)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.


Top