Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Решение № 742/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/49


РЕШЕНИЕ № 742/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 юли 2008 година

за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 169 и 172, втори параграф от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (2) (наричана по-долу „Седмата рамкова програма“) предвижда участието на Общността в научноизследователски и развойни програми, предприети от няколко държави-членки, включително участие в създадените с оглед изпълнението на тези програми структури, по смисъла на член 169 от Договора.

(2)

В Седмата рамкова програма са установени редица критерии за определяне на областите, в които могат да бъдат предприети подобни инициативи по член 169: относимост към целите на Общността, ясно определяне на преследваната цел и нейната относимост към целите на Седмата рамкова програма, наличие на предварително съществуваща основа (съществуващи или планирани национални научноизследователски програми), европейска добавена стойност, критична маса по отношение на обхвата и броя на съответните програми и сходството между дейностите, които те обхващат, и ефективност на член 169 като най-подходящо средство за постигане на целите.

(3)

Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (3) (наричана по-долу Специфичната програма „Сътрудничество“) определя инициативата по член 169 в областта на подпомаганата обкръжаваща среда като една от областите, които са подходящи за участие на Общността в съвместно изпълнявани национални научноизследователски програми на основата на член 169 от Договора.

(4)

В съобщението си от 1 юни 2005 г., озаглавено „i2010 — европейско информационно общество за растеж и заетост“, Комисията предлага да бъде предприета водеща инициатива за грижа за хората в едно застаряващо общество.

(5)

В съобщението си от 12 октомври 2006 г., озаглавено „Демографското бъдеще на Европа — от предизвикателство към възможност“, Комисията изтъква обстоятелството, че демографският проблем със застаряването е едно от главните предизвикателства, пред които са изправени всички страни в Европейския съюз, и че по-широкото използване на новите технологии може да спомогне за контролиране на разходите, за подобряване на благосъстоянието и насърчаване на активното участие на възрастните хора в обществото, както и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, в подкрепа на преразгледаната Лисабонска стратегия за растеж и работни места.

(6)

По-специално в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) фактът, че населението застарява, би могъл да се разглежда като възможност за създаване на пазар за нови стоки и услуги, които отговарят на нуждите на възрастните хора. Бързото развитие и използването на нови ИКТ обаче не следва да води до социално изключване и увеличаване на „цифровата пропаст“; по-специално подобряването на цифровата грамотност е предпоставка за приобщаване и участие в информационното общество.

(7)

Настоящата инициатива в областта на подпомаганата обкръжаваща среда следва също така да вземе под внимание реалното положение на застаряващото население в Европа, където процентът на жените е по-висок от този на мъжете поради по-високата средна продължителност на живота на жените.

(8)

Активното застаряване е ключов елемент от подновените насоки в областта на трудовата заетост. Подходът на ЕС към застаряването цели да мобилизира пълния потенциал на хората от всички възрасти — подход, обхващащ цялостния жизнен цикъл — и подчертава необходимостта от преминаване от откъслечни към всеобхватни стратегии по въпросите на застаряването.

(9)

Понастоящем редица научноизследователски и развойни програми или дейности, самостоятелно предприемани от държави-членки на национално равнище в областта на ИКТ, предназначени за достойно остаряване, не са достатъчно координирани на европейско равнище и не позволяват прилагането на съгласуван подход на европейско равнище към научните изследвания и разработките на иновативни продукти и услуги на основата на ИКТ, предназначени за достойно остаряване.

(10)

В желанието си да се придържат към съгласуван подход на европейско равнище в областта на ИКТ, предназначени за достойно остаряване, и да действат ефективно, няколко държави-членки излязоха с инициативата за създаване на съвместна програма за научни изследвания и развойна дейност, озаглавена „Подпомагана обкръжаваща среда“ (наричана по-долу „Съвместна програма ПОС“), в областта на ИКТ, предназначени за достойно остаряване в условията на информационното общество, с оглед постигане на синергии по отношение на управлението и финансовите ресурси чрез гарантиране на единен общ механизъм за оценка със съдействието на независими експерти на основата на установената практика, предвидена в Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (4), и обединяване на допълнителни експертни знания и ресурси, налични в различни европейски страни.

(11)

Съвместната програма ПОС се стреми да разреши демографския проблем със застаряването на населението, като предостави необходимата правна и организационна рамка за широкомащабно европейско сътрудничество между държавите-членки, отнасящо се до приложните научни изследвания и иновациите в областта на ИКТ, предназначени за достойно остаряване, в условията на едно застаряващо общество. Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (наричани по-долу „участващите държави-членки“) и Израел, Норвегия и Швейцария се споразумяха да координират и съвместно да осъществят дейности, насочени към оказване на съдействие на съвместната програма ПОС. Общият размер на участието им се оценява на най-малко 150 милиона евро за целия срок на действие на Седмата рамкова програма. Участието на всяка от тези държави в съвместната програма ПОС следва да бъде обвързано с минимална финансова вноска, съответстваща на потенциалното търсене от страна на съответните национални научноизследователски общности, и следва нормално да възлиза на най-малко 0,2 милиона евро за участието на държавата в годишната работна програма.

(12)

Съвместната програма ПОС следва също така да насърчава участието на малките и средни предприятия (МСП) в своята дейност в съответствие с целите на Седмата рамкова програма.

(13)

За да се увеличи въздействието на съвместната програма ПОС, участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария се договориха за участие на Общността в нея. Общността следва да участва в програмата с финансова вноска до 150 милиона евро. Отчитайки, че съвместната програма ПОС отговаря на научните цели на Седмата рамкова програма и че изследователската област на съвместната програма ПОС спада към тема ИКТ от специфичната програма „Сътрудничество“, финансовата вноска на Общността следва да се вземе от заделените за тази тема бюджетни кредити. Може да се използват и други възможности за финансиране, inter alia — от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по-специално чрез инструмента за финансиране с поделяне на риска, разработен съвместно от ЕИБ и Комисията, съгласно приложение III към Решение 2006/971/ЕО.

(14)

Предоставянето на финансова помощ от страна на Общността следва да се обвърже със съставянето на финансов план, основаващ се на официални ангажименти, поети от компетентните национални органи, за съвместното осъществяване на научноизследователските и развойни програми и дейности, предприемани на национално равнище, и за принос към финансирането на съвместното изпълнение на съвместната програма ПОС.

(15)

Съвместното изпълнение на националните научноизследователски програми изисква създаването или съществуването на специална изпълнителна структура, както е предвидено в специфичната програма „Сътрудничество“.

(16)

Участващите държави-членки се споразумяха да поверят на тази специална изпълнителна структура изпълнението на съвместната програма ПОС.

(17)

Получател на финансовата помощ на Общността следва да е специалната изпълнителна структура, която следва да осигури ефикасното изпълнение на съвместната програма ПОС.

(18)

С оглед ефикасното изпълнение на съвместната програма ПОС, специалната изпълнителна структура следва да предоставя финансова подкрепа на участващи в съвместната програма ПОС трети страни, избрани въз основа на покана за представяне на предложения.

(19)

Вноската на Общността следва да е обвързана с ангажирането на ресурси на участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария и с ефективното изплащане на техните финансови вноски.

(20)

Общността следва да разполага с правото да намали, откаже или прекрати финансовата си вноска, в случай че съвместната програма ПОС се изпълнява неправилно, частично или късно, при условията, предвидени в споразумението, което предстои да бъде сключено между Общността и специалната изпълнителна структура и в което подробно следва да бъдат уредени условията за предоставяне на финансовата вноска на Общността.

(21)

Всяка държава-членка следва да има възможност да се присъедини към съвместната програма ПОС.

(22)

В съответствие със Седмата рамкова програма, Общността следва да разполага с правото да определи условията, свързани с финансовата ѝ вноска в съвместната програма ПОС по отношение на участието в нея на всяка държава, асоциирана към Седмата рамкова програма или, когато това е от съществено значение за изпълнението на съвместната програма ПОС, на всяка друга държава, която се присъединява към програмата в хода на нейното изпълнение, в съответствие с настоящото решение.

(23)

Следва да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, а също и необходимите мерки за възстановяване на загубените, погрешно изплатени или неправилно използвани финансови средства, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (5), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (6) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (7).

(24)

В съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8) (наричан по-долу „Финансовият регламент“) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (9) (наричани по-долу „Правила за прилагане“), вноската на Общността следва да се управлява в рамките на непряко централизирано управление, в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Финансовия регламент, и на член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Правилата за прилагане.

(25)

От съществено значение е изследователската дейност, извършвана в рамките на съвместната програма ПОС, да зачита основните етични принципи, включително прогласените в член 6 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и да следва принципите на равенство на половете и на тяхното интегриране. При изпълнението на програмата следва също така да вземе под внимание насърчаването на ролята на жените в научноизследователската и развойна дейност.

(26)

Съвместната програма ПОС следва също така да цели насърчаване на справедлив и опростен достъп до съответните продукти и услуги, основани на ИКТ, във всички държави-членки.

(27)

До 2010 г. Комисията следва да извърши междинна оценка за оценяване на качеството и ефективността на изпълнението на съвместната програма ПОС и на постигнатия напредък по отношение на поставените цели. Оценката следва също така да отчете необходимостта от извършване на по-нататъшни междинни оценки преди заключителната оценка в края на 2013 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   При изпълнението на Седмата рамкова програма Общността прави финансова вноска в съвместната научноизследователска и развойна програма „Подпомагана обкръжаваща среда“ (съвместната програма ПОС), съвместно предприета от Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (участващи държави-членки) и Израел, Норвегия и Швейцария.

2.   Общността изплаща финансова вноска в максимален размер от 150 милиона евро за срока на Седмата рамкова програма за изпълнението на съвместната програма ПОС, в съответствие с принципите, установени в приложение I, което съставлява неразделна част от настоящото решение.

3.   Финансовата вноска на Общността се изплаща от бюджетните кредити от общия бюджет на Европейския съюз, отпуснати по тема „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от специфичната програма „Сътрудничество“.

Член 2

Изплащането на финансовата вноска се обвързва със следните условия:

а)

демонстриране от страна на участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария, че съвместната програма ПОС, така както е описана в приложение I, е ефективно установена;

б)

официално създаване или определяне от участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария, или от определените от участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария организации, на специална изпълнителна структура, притежаваща правосубектност, която отговаря за изпълнението на съвместната програма ПОС и за получаването, разпределението и контрола на финансовата вноска на Общността в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Финансовия регламент, и на член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Правилата за прилагане;

в)

въвеждане на подходящ и ефикасен модел за управление на съвместната програма ПОС, в съответствие с приложение II, което съставлява неразделна част от настоящото решение;

г)

ефикасно изпълнение на дейностите по съвместната програма ПОС, описани в приложение I, от специалната изпълнителна структура, което включва обявяването на покани за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства;

д)

поемане от страна на участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария на ангажимент да участват във финансирането на съвместната програма ПОС и за ефективно изплащане на финансовите им вноски, по-специално по отношение на финансирането на участниците в проектите, подбрани въз основа на обявените покани за представяне на предложения по съвместната програма ПОС;

е)

спазване на правилата на Общността, отнасящи се до държавните помощи, и по-специално правилата, изложени в Общностната рамка за държавни помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации (10);

ж)

осигуряване на високо ниво на научна компетентност и зачитане на етичните принципи в съответствие с общите принципи на Седмата рамкова програма и на принципите на равенство на половете и тяхното интегриране и на устойчивото развитие; и

з)

формулиране на разпоредби, уреждащи правата върху интелектуална собственост, произтичащи от изпълняваните в рамките на съвместната програма ПОС дейности, и изпълнение и координиране на научноизследователските и развойни програми и дейности, предприемани на национално равнище от участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария, по начин, който способства за създаването на такива знания и подкрепя широкото използване и разпространение на създадените знания.

Член 3

При изпълнението на съвместната програма ПОС, отпускането от страна на специалната изпълнителна структура на финансова помощ за трети страни и по-специално на финансова помощ, предоставяна на участниците в проектите, подбрани въз основа на покани за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства, е подчинено на принципите на равнопоставеност и прозрачност, предсказуемост за кандидатите и независима оценка. Финансовата помощ за трети лица се отпуска въз основа на научната компетентност, социално-икономическото въздействие на европейско равнище и относимостта към общите цели на програмата, в съответствие с изложените в приложение I принципи и процедури.

Член 4

Условията за изплащане на финансовата вноска на Общността и правилата, свързани с финансовата отговорност и правата върху интелектуална собственост, а също и подробните правила за предоставянето на финансова помощ от страна на специалната изпълнителна структура за трети страни, се установяват с общо споразумение, което предстои да бъде сключено между Комисията, от името на Общността, и специалната изпълнителна структура, и с годишни финансови споразумения.

Член 5

В случай че съвместната програма ПОС не се изпълнява или се изпълнява неправилно, частично или късно, Общността може да намали, задържи или прекрати финансовата си вноска в зависимост от реалното изпълнение на съвместната програма ПОС.

В случай че участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария не участват или участват частично или късно във финансирането на съвместната програма ПОС, Общността може да намали финансовата си вноска в съответствие с действителния размер на публичното финансиране, отпуснато от участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария, при условия, предвидени в споразумението, което предстои да бъде сключено между Комисията и специалната изпълнителна структура.

Член 6

При изпълнението на съвместната програма ПОС, участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария предприемат всички необходими законодателни, регулаторни, административни или други мерки в защита на финансовите интереси на Общността. По-специално, участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария предприемат необходимите мерки, за да осигурят пълното възстановяване на всякакви суми, дължими на Общността в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент и член 38, параграф 2 от Правилата за прилагане.

Член 7

Комисията и Сметната палата могат, чрез своите длъжностни лица или други служители, да извършват всички необходими проверки за осигуряване правилното управление на финансовите средства на Общността и защита на финансовите интереси на Общността срещу всякакви измами или нередности. За тази цел участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария и специалната изпълнителна структура своевременно предоставят на разположение на Комисията и на Сметната палата всички относими документи.

Член 8

Комисията съобщава цялата относима информация на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата. Участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария се приканват да внесат в Комисията, чрез специалната изпълнителна структура, всякаква допълнителна информация, изискана от Европейския парламент, Съвета и Сметната палата във връзка с финансовото управление на специалната изпълнителна структура, която съответства на всички отчетни изисквания, установени в член 12, параграф 1.

Член 9

Всяка държава-членка може да се присъедини към съвместната програма ПОС в съответствие с установените в член 2, букви д)—з) критерии.

Член 10

Всяка трета държава може да се присъедини към съвместната програма ПОС в съответствие с установените в член 2, букви д)—з) критерии и при условие, че подобно участие е предвидено в съответното международно споразумение и че Комисията, участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария го одобрят.

Член 11

Условията, свързани с финансовата вноска на Общността по отношение на участието в съвместната програма ПОС на всяка асоциирана към Седмата рамкова програма държава или, когато това е от съществено значение за осъществяването на съвместната програма ПОС, на всяка друга държава, могат да бъдат определени от Общността на основата на установените в настоящото решение правила и на всякакви правила и условия по изпълнението.

Член 12

1.   Годишният доклад за Седмата рамкова програма, представен на Европейския парламент и на Съвета на основание на член 173 от Договора, включва доклад относно дейностите по съвместната програма ПОС.

2.   Комисията провежда междинна оценка на съвместната програма ПОС две години след началото на програмата, но при всички обстоятелства не по-късно от 2010 г. Ако след първата междинна оценка се счете за необходимо, могат да бъдат извършени по-нататъшни междинни оценки.

Междинната оценка обхваща напредъка по отношение на целите на съвместната програма ПОС, установени в приложение I, включително препоръки за най-подходящите средства за разширяване на интегрирането, на качеството и ефикасността на изпълнението, включително научното, управленското и финансовото интегриране на съвместната програма ПОС, както и дали равнището на финансовите вноски на участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария е подходящо, предвид потенциалното търсене от страна на техните национални научноизследователски общности. Също така следва да се вземе предвид опитът от други съвместни програми, проведени съгласно член 169 от Договора.

Комисията съобщава на Европейския парламент и на Съвета резултатите от междинната оценка заедно със своите бележки и евентуални предложения за съответно изменение на настоящото решение.

3.   В края на 2013 г. Комисията провежда заключителна оценка на съвместната програма ПОС. Резултатите от заключителна оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 13

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 9 юли 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  Становище на Европейския парламент от 13 март 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 юни 2008 г.

(2)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86.

(4)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1233/2007 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 10).

(6)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 на Съвета (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 на Комисията (ОВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).

(10)  ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНАТА ПРОГРАМА ПОС

I.   Специфични цели

Съвместната програма ПОС си поставя следните специфични цели:

Да стимулира появата на иновационни продукти, услуги и системи, основаващи се на ИКТ и осигуряващи достойно остаряване у дома, в общността и на работното място, така че да се подобрят качеството на живот, самостоятелността, участието в социалния живот, уменията и годността за упражняване на трудова дейност на възрастните хора и да се намалят разходите за здравни и социални грижи. Това може да се основава, например, на иновативното използване на ИКТ, на нови форми на взаимодействие с клиентите или нови видове стойностни вериги за услуги, осигуряващи самостоятелен живот. Резултатите от съвместната програма ПОС биха могли също така да се използват от други групи хора, а именно от лица с увреждания.

Да създаде критична маса от научни изследвания, развойни дейности и нововъведения на равнище на ЕС в областта на технологиите и услугите, позволяващи достойно остаряване в информационното общество, включително създаване на благоприятна среда за участието на малките и средни предприятия (МСП) в програмата.

Да подобри условията за използване на резултатите от научните изследвания в промишлен мащаб чрез въвеждане на съгласувана европейска рамка, улесняваща изработването на общи подходи, включително общи минимални стандарти, и намирането и адаптирането на общи решения, съвместими с различните социални предпочитания и регулаторни аспекти на национално или регионално равнище в Европа.

Съсредоточавайки се върху приложните научни изследвания, съвместната програма ПОС ще допълни съответните дългосрочни научноизследователски дейности, предвидени в Седмата рамкова програма, а също и демонстрационните дейности, представляващи част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.), въведена с Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), която цели масовото възприемане на съществуващите решения.

Съвместната програма ПОС чрез дейностите си допринася за постигане на обновените цели на Лисабонската стратегия и за общество, основано на знанието, като същевременно се стреми да гарантира, че използването на нови технологии не води до социално изключване. Програмата също насърчава разработването на разходоефективни решения, които могат да помогнат да се осигури равен и опростен достъп до съответните продукти и услуги, основани на ИКТ, включително достъп до услуги посредством избор на различни канали, които зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на възрастните хора във всички региони на Европа, включително в селските и отдалечените райони.

Освен това съвместната програма ПОС следва да насърчава иновациите и съфинансирането от страна на частния сектор, и по-специално МСП, по отношение на свързани с пазара проекти, адаптирането на технологии и решения, разработени по проекти, към потребностите на възрастните хора и с оглед увеличаването на тяхното социално участие.

Винаги, когато е възможно, се осигурява допълване и синергии между съвместната програма ПОС и други програми на общностно, национално и регионално равнище.

Следва да се отдели дължимото внимание на възможните проблеми от етичен или личен характер в съответствие с международните насоки.

II.   Дейности

Основната дейност по съвместната програма ПОС се състои в научноизследователски, развойни и иновационни дейности. Те се осъществяват в рамките на транснационални проекти чрез поделяне на разходите между партньори от най-малко три различни държави от участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария и други участващи държави, включващи научни изследвания, технологични разработки, демонстрационни и разпространителски дейности. Те следва да бъдат насочени към пазарноориентирани научни изследвания, протичащи в краткосрочен до средносрочен план и следва да показват, че е възможно резултатите от проекта да бъдат използвани в реалистични срокове.

Освен това посреднически, популяризиращи програмата и поощряващи работата в мрежа дейности могат да бъдат осъществявани чрез конкретни мероприятия или заедно със съществуващи такива. Те включват организирането на семинари и установяването на контакти с други заинтересовани лица в рамките на системата от участници.

Съвместната програма ПОС включва и консултации със заинтересованите страни в Европа (като например лицата, отговарящи за вземането на решения в министерствата и органите на публичната власт, доставчиците на услуги в частния сектор и частните застрахователи, а също и с представители на промишлеността, МСП и представители на ползвателите) във връзка с приоритетните области за научни изследвания и изпълнението на програмата.

Съвместната програма ПОС следва също така да вземе предвид демографските тенденции и демографските изследвания в различни държави в Европа, за да се осигурят решения, които отразяват социалното и икономическото положение в Съюза.

III.   Изпълнение на програмата

Годишна работна програма и покани за представяне на предложения

Съвместната програма ПОС се осъществява въз основа на годишни работни програми, определящи темите за покани за представяне на предложения, които подлежат на одобрение от страна на Комисията като основа за финансовата помощ от Общността.

Съвместната програма ПОС редовно дава за публикуване покани за представяне на предложения в съответствие с утвърдената годишна работна програма. Предложенията се представят от кандидатите по централизиран път на специалната изпълнителна структура (на едно гише).

След приключването на процедурата за покана за представяне на предложения се провежда централизирана проверка за допустимост от специалната изпълнителна структура в сътрудничество с националните агенции за управление на програмата. Проверката се извършва на основата на общи за програмата критерии за допустимост на съвместната програма ПОС, публикувани с годишната работна програма и включващи поне следното:

навременно, пълно и електронно представяне на предложенията, и

изпълнението на задължения по отношение на състава на консорциумите.

В допълнение, специалната изпълнителна структура с помощта на националните агенции за управление на програмата извършва проверка на изпълнението на националните критерии за допустимост, публикувани с годишната работна програма и установени в съответните покани за представяне на предложения. Националните критерии за допустимост се отнасят само да правното и финансовото положение на отделните кандидати, а не до съдържанието на предложение и обхващат:

тип кандидат, включително правно положение и цел,

отговорност и надеждност, включително финансова стабилност, изпълнение на данъчни и социални задължения.

Допустимите предложения се оценяват и подбират на централно ниво с помощта на независими експерти на основата на прозрачни и общи критерии за оценка, установени в работната програма. Подборът, веднъж одобрен от Общото събрание, има обвързващо действие за участващите държави-членки и Израел, Норвегия и Швейцария.

Специалната изпълнителна структура отговаря за наблюдението на проектите, като се въвеждат общи оперативни процедури за управление на цялостния проектен цикъл.

Предвид това, че административните въпроси, засягащи националните проектни партньори в рамките на избраните проекти, се решават от собствената им национална агенция за управление на програмата, се прилагат национални критерии за допустимост, отнасящи се изключително до правното и финансовото положение на отделните участници, както е посочено по-горе, както и националните принципи на администриране.

В случаите, когато на етапа на сключване на договора някой участник не отговаря на един от националните критерии за допустимост, съвместната програма ПОС следи за научната компетентност. За тази цел по решение на изпълнителния съвет може да се извърши допълнителна централизирана и независима оценка на съответното предложение с помощта на независими експерти, за да се оцени предложението без участието на съответния участник или, по предложение на консорциума по проекта, със замяна на участника.

Всяка държава финансира своите национални участници, чиито предложения са били одобрени, чрез националните агенции, които освен това разпределят централното финансиране от специалната изпълнителна структура на основата на споразумение, сключено между съответните национални агенции и техните национални участници по всеки отделен проект.

Осигуряване на научно, управленско и финансово интегриране

Съвместната програма ПОС осигурява научното интегриране на участващите национални програми чрез изработването на общи за всички национални програми работни програми и теми за покани за представяне на предложения.

Управленското интегриране на националните програми се осигурява от юридическото лице, създадено от участващите държави-членки и Израел, Норвегия и Швейцария. Управлението на съвместната програма ПОС включва:

централизирана организация на поканите за представяне на предложения;

централно, независимо и прозрачно оценяване от експерти на европейско равнище, въз основа на общи правила и критерии за оценяване и подбор на предложенията на основата на научната компетентност;

единен адрес за получаване (предвижда се внасянето на предложения да става по електронен път).

Съвместната програма ПОС укрепва финансовото интегриране като:

осигурява поемането на ангажименти за цялостно национално финансиране за периода на осъществяване на инициативата, както и на годишни ангажименти по всяка предложена работна програма;

гарантира, че окончателната класация на одобрените въз основа на оценяването предложения ще има обвързващо действие за участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария, както е посочено по-горе, включително на етап сключване на договор;

поощрява, в рамките на възможното, гъвкавото отпускане на национално финансиране за решаване на проблемите в изключителните случаи, например чрез увеличаване на националните вноски или кръстосано финансиране.

Участващите държави-членки правят всичко необходимо за укрепване на интегрирането и отстраняване на съществуващите на национално равнище правни и административни пречки за международното сътрудничество, като част от инициативата.

IV.   Принципи на финансиране

Вноската на Общността представлява фиксиран процент от общото публично финансиране от участващите национални програми, но в никакъв случай не превишава 50 % от общото публично финансиране, предоставено на участник в проект, избран въз основа на процедура за покана за представяне на предложения по съвместната програма ПОС. Този фиксиран процент се определя в споразумението между специалната изпълнителна структура и Комисията и се основава на многогодишния ангажимент на участващите държави-членки и Израел, Норвегия и Швейцария и на вноската на Общността.

Най-много 6 % от финансовата вноска на Общността се използват за подпомагане на общите оперативни разходи за съвместната програма ПОС.

Участващите държави-членки, Израел, Норвегия и Швейцария също допринасят финансово, за да осигурят ефективната работа на съвместната програма ПОС.

Проектите се съфинансират от проектните участници.

V.   Очаквани резултати от изпълнението на съвместната програма ПОС

Специалната изпълнителна структура изготвя годишен доклад, в който се извършва подробен преглед на изпълнението на съвместната програма ПОС (брой на представените и одобрени за финансиране проекти, използване на финансовите средства на Общността, разпределение на националното финансиране, видове участници, статистика по страни, срещи с посредници и дейности за популяризиране и т.н.) и на напредъка към по-нататъшно интегриране.

Очакваните резултати се излагат в най-големи подробности в споразумението, което предстои да бъде сключено между Комисията, от името на Общността, и специалната изпълнителна структура.


(1)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ПРОГРАМА ПОС

Организационната структура за съвместната програма ПОС е, както следва:

 

Сдружението ПОС — международна организация с нестопанска цел, учредена по белгийското законодателство — съставлява специалната изпълнителна структура, създадена за целта от участващите държави-членки и Израел, Норвегия и Швейцария.

 

Сдружението ПОС отговаря за всички дейности по съвместната програма ПОС. Задачите на сдружението ПОС включват управлението на договорите и бюджета, изготвянето на годишните работни програми, организирането на покани за представяне на предложения, провеждането на оценяване и класирането на проектите. Освен това, то упражнява надзор над проектното наблюдение и превежда съответните траншове от вноската на Общността на посочените национални програмни агенции. То организира също дейности с цел популяризиране.

 

Сдружението ПОС се управлява от общо събрание. Общото събрание, което е органът, отговорен за вземането на решения по съвместната програма ПОС, назначава членовете на Изпълнителния съвет и контролира изпълнението на съвместната програма ПОС, включително одобрението на годишните работни програми, отпускането на национално финансиране по проектите и новопостъпилите молби за членство. То ще работи на основата на принципа: по един глас от държава. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията за наследяване, приемане или изключване на членове или прекратяване на сдружението, по отношение на които в устава на сдружението могат да бъдат установени специални изисквания за гласуване. Комисията е със статус на наблюдател по време на заседанията на Общото събрание.

 

Изпълнителният съвет на ПОС, състоящ се поне от председател, заместник-председател и ковчежник, се избира от Общото събрание, като е натоварен със специфични управленски отговорности, като например планирането на бюджета, набирането на персонал и сключването на договори. Той представлява сдружението юридически и се отчита пред Общото събрание.

 

Националните агенции за управление на програмата са оправомощени от участващите държави-членки и Израел, Норвегия и Швейцария да предприемат дейности, свързани с управлението на проектите и административните и правни аспекти, отнасящи се до националните партньори по даден проект, а също и да оказват съдействие при оценяването и договарянето на проектните предложения. Те работят под надзора на сдружението ПОС.

 

Консултативен съвет, съставен от представители на промишлеността и други заинтересовани страни, включително представители на различни поколения, ще формулира препоръки относно приоритетите и темите, по които следва да се обявяват покани за представяне на предложения по съвместната програма ПОС.


Top