Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0673

2008/673/ЕО: Решение на Комисията от 13 август 2008 година за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 4311) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 237 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2013; отменен от 32013D0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/673/oj

15.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 220/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2008 година

за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността

(нотифицирано под номер C(2008) 4311)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/673/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2005/928/ЕО (2) се хармонизира радиочестотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността.

(2)

Честотният план, съдържащ се в приложението към Решение 2005/928/ЕО, описва каналното разпределение, което следва да спазват различните приложения, работещи в съответствие с условията, определени в посоченото решение. Това канално разпределение цели да се постигне съвместимост и да се улесни съвместното съществуване на приложенията, разрешени в тези радиочестотни ленти.

(3)

Честотният план налага 12,5 kHz ширина на канала в лентата 169,4000—169,4750 MHz и 50 kHz ширина на канала в лентата 169,4875—169,5875 MHz.

(4)

Последвалите след приемането на Решение 2005/928/ЕО допълнителни проучвания на определените в това решение технически параметри показаха, че разпоредбите за каналното разпределение в лентите 169,4000—169,4750 MHz и 169,4875—169,5875 MHz се смятат за неоснователно ограничителни предвид технологичното развитие. Разрешаването на различни опции за разпределение на каналите ще увеличи гъвкавостта за потребителите да избират оптималната широчина на радиочестотната лента до 50 kHz в съответствие с изискванията за качество на конкретните приложения.

(5)

Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ) потвърди, че увеличаването на опциите за разпределение на каналите в тези ленти може и следва да бъде разрешено.

(6)

Поради това Решение 2005/928/ЕО следва да бъде съответно изменено. Чрез изменение на посоченото решение ще бъдат възможни канали до 50 kHz в лентите 169,4000—169,4750 MHz и 169,4875—169,5875 MHz.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2005/928/ЕО се изменя, както следва:

1.

В 4-ия ред на честотния план в приложението стойността „12,5“ на каналното разпределение (в kHz) за канали 1a, 1b, 2a, 2b, 3a и 3b се заменя с „до 50 kHz“.

2.

В 4-ия ред на честотния план в приложението стойността „50“ на каналното разпределение (в kHz) за канали 4b+5+6a и 6b+7+8a се заменя с „до 50 kHz“.

Член 2

Член 1 се прилага от 31 октомври 2008 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 47.


Top