Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0575

2008/575/ЕО: Решение на Комисията от 27 юни 2008 година за разрешаване пускането на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 3046)

OJ L 183, 11.7.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/575/oj

11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2008 година

за разрешаване пускането на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 3046)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/575/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 август 2006 г. дружеството PhytoTrade Africa отправи искане до компетентните органи на Обединеното кралство за пускане на пазара на изсушен плодов пулп от баобаб като нова хранителна съставка.

(2)

На 12 юли 2007 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните представи доклада си за първоначална оценка. В този доклад се стига до заключението, че изсушеният плодов пулп от баобаб е безопасен за консумация от човека на предложените равнища за употреба.

(3)

На 1 август 2007 г. Комисията предостави доклада за първоначална оценка на всички държави-членки.

(4)

В шестдесетдневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, в съответствие с тази разпоредба бяха повдигнати мотивирани възражения срещу пускането на пазара на продукта. Тези възражения не бяха свързани с опасения относно безопасността. В съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 4 обаче се изисква решение на Общността.

(5)

Изсушеният плодов пулп от баобаб съответства на критериите, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специфицираният в приложението изсушен плодов пулп от баобаб може да бъде пускан на пазара на Общността като нова хранителна съставка.

Член 2

Означението на новата хранителна съставка, разрешена с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав тя влиза, е „плодов пулп от баобаб“.

Член 3

Настоящото решение е адресирано до PhytoTrade Africa — London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, United Kingdom.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Спецификации на изсушен плодов пулп от баобаб

Описание

Плодовете на баобаб (Adansonia digitata) се берат от дървета. Твърдите черупки се чупят и пулпът се отделя от семената и черупката. Пулпът се смила, като се разделя на грубо и фино смлени партиди (размер на частиците от 3 до 600 μ), след което се пакетира.

Основни хранителни вещества на изсушен плодов пулп от баобаб

Влажност (загуба при сушене) (g/100 g)

11,1—12,0

Протеини (g/100 g)

2,03—3,24

Мазнини (g/100 g)

0,4—0,7

Пепел (g/100 g)

5,5—6,6

Общо въглехидрати (g/100 g)

78,3—78,9

Общо захар (като глюкоза)

16,9—25,3

Натрий (g/100 g)

7,42—12,2


Аналитични спецификации

Примеси

не повече от 0,2 %

Влажност (загуба при сушене) (g/100 g)

11,1—12,0

Пепел (g/100 g)

5,5—6,6


Top