Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/ЕО: Решение на Комисията от 23 април 2008 година за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата Контрол, управление и сигнализация на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата Контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 1565) (Текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; отменен от 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2008 година

за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

(нотифицирано под номер C(2008) 1565)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/386/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (2), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/679/ЕО на Комисията (3) беше установена първата техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС), свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.

(2)

С Решение 2002/731/ЕО на Комисията (4) беше установена първата техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС), свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове; то бе отменено и заменено с Решение 2006/860/ЕО на Комисията (5).

(3)

С Решение 2007/153/ЕО беше адаптирано към техническия напредък приложение А към Решения 2006/679/ЕО и 2006/860/ЕО.

(4)

С цел да се вземе предвид постигнатото в рамките на работните групи на Европейската железопътна агенция споразумение за подвариант 108, съществува необходимост да се актуализира приложение А.

(5)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 96/48/ЕО и член 6, параграф 2 от Директива 2001/16/ЕО агенцията е отговорна за подготовката на преразглеждането и актуализирането на техническите спецификации за оперативна съвместимост и за изготвянето на всякакви препоръки до комитета, посочен в член 21, с цел да се вземат предвид развитието на технологията или обществените изисквания.

(6)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6) Европейската железопътна агенция гарантира, че ТСОС са адаптирани към техническия напредък и пазарните тенденции, както и към обществените изисквания, и предлага на Комисията измененията в ТСОС, които смята за необходими.

(7)

На 14 януари 2008 г., Европейската железопътна агенция прие препоръка относно списъка със задължителните спецификации и списъка с информативните спецификации, установени в техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система и за железопътната система за високоскоростни влакове.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 96/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът със задължителните спецификации и списъкът с информативните спецификации, установени в приложение А към ТСОС, приложени към Решение 2006/679/ЕО относно подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и в приложение А към ТСОС, приложени към Решение 2006/860/ЕО относно подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, се заменят със списъка със задължителни спецификации и списъка с информативни спецификации, приложени към настоящото решение.

Член 2

Преди 31 декември 2008 г. ще бъдат завършени приложените към настоящото решение спецификации на Европейската система за управление на влаковете (ETCS), които ще включват актуализирани общи спецификации за изпитване и евентуални поправки.

Член 3

Преди 31 декември 2008 г. и без да се засягат член 7 от Директива 96/48/ЕО и член 7 от Директива 2001/16/ЕО държавите-членки следва да уведомят Комисията кои от техните линии, оборудвани с ETCS, са в експлоатация или ще бъдат в експлоатация в съответствие със задължителните спецификации, приложими преди влизането в сила на настоящото решение.

До същата тази дата държавите-членки следва да уведомят Комисията относно момента, от който влаковете, съобразени с посочените в настоящото решение спецификации, ще могат да бъдат експлоатирани по всяка от техните линии, оборудвани с ETCS.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 юни 2008 година.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 63).

(2)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО на Комисията.

(3)  ОВ L 284, 16.10.2006 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/153/ЕО (ОВ L 67, 7.3.2007 г., стр. 13).

(4)  ОВ L 245, 12.9.2002 г., стр. 37. Решение, изменено с Решение 2004/447/ЕО (ОВ L 155, 30.4.2004 г., стр. 65).

(5)  ОВ L 342, 7.12.2006 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 2007/153/ЕО.

(6)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Индекс №

Означение

Име на документ

Версия

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Умишлено заличеио

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Запазено 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Умишлено заличено

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Умишлено заличено

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Умишлено заличено

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Запазено

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Умишлено заличено

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Умишлено заличено

 

 

36b.

Умишлено заличено

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Умишлено заличено

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Умишлено заличено

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Запазено

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Умишлено заличено

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Запазено

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Запазено

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Запазено

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Запазено

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Запазено

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Запазено

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Умишлено заличено

 

 

55.

Запазено

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Запазено

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Запазено

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Запазено

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Запазено

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Запазено

GSM-R Version management

 

62.

Запазено

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0“

„СПИСЪК НА ИНФОРМАТИВНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Индекс №

Означение

Име на документ

Версия

Тип

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (index 37)

B18.

Умишлено заличено

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (index 51)

B31.

Запазено

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (index 51)

B32.

Запазено

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (index 51)

B35.

Запазено

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (index 1)“


Top