EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/ЕО: Решение на Комисията от 25 април 2008 година за изменение на приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап (нотифицирано под номер C(2008) 1577) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 април 2008 година

за изменение на приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап

(нотифицирано под номер C(2008) 1577)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/339/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (1), и по-специално член 67, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/85/ЕО определя минимални мерки за борба, които да се прилагат в случай на възникване на огнище на болестта шап и конкретни превантивни мерки, насочени към повишаване на познанията и готовността на компетентните органи и на фермерите по отношение на това заболяване.

(2)

Превантивните мерки, определени в Директива 2003/85/ЕО, предвиждат, че държавите-членки трябва да гарантират, че работата с жив вирус на шап с цел научни изследвания, диагностика или производство се извършва само в одобрените лаборатории, изброени в приложение XI към посочената директива.

(3)

Част А от приложение XI към Директива 2003/85/ЕО изброява националните лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап за изследователски и диагностични цели.

(4)

Дания официално е информирала Комисията за промени, свързани с управлението на нейната национална референтна лаборатория за болестта шап.

(5)

Латвия и Словения официално са информирали Комисията, че техните съответни национални референтни лаборатории вече не отговарят на стандартите за безопасност, определени в член 65, буква г), и следователно би трябвало да се заличат от списъка в част А от приложение XI към Директива 2003/85/ЕО.

(6)

Нидерландия официално е информирала Комисията за промени, свързани с наименованието на нейната национална референтна лаборатория за болестта шап.

(7)

От съображения за сигурност е важно списъкът с лабораториите, оправомощени да работят с жив вирус на шап, включен в Директива 2003/85/ЕО, да се поддържа актуален.

(8)

В съответствие с това е необходимо списъкът с лабораториите, оправомощени да работят с жив вирус на болестта шап, включен в част А от приложение XI към Директива 2003/85/ЕО, да бъде заменен със списъка, определен в приложението към настоящото решение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение XI към Директива 2003/85/ЕО част А се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставен в Брюксел на 25 април 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 352).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ А

Национални лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап

Държава-членка, в която е разположена лабораторията

Лаборатория

Държави-членки, които ползват услугите на лабораторията

Код по IЅО

Име

AT

Австрия

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Австрия

BE

Белгия

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Белгия

Люксембург

BG

България

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

България

CZ

Чешка република

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Чешка република

DE

Германия

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Германия

Словакия

DK

Дания

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Дания

Финландия

Швеция

EL

Гърция

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Гърция

ES

Испания

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Испания

FR

Франция

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Франция

HU

Унгария

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Унгария

IT

Италия

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Италия

Кипър

LT

Литва

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Литва

NL

Нидерландия

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Нидерландия

PL

Полша

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Полша

RO

Румъния

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Румъния

UK

Обединено кралство

Institute for Animal Health, Pirbright

Обединено кралство

Естония

Финландия

Ирландия

Латвия

Малта

Словения

Швеция“


Top