EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/17


РЕШЕНИЕ № 235/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимостта от установяване на общоевропейски стандарти за независимост, интегритет и отчетност на националните и общностните статистически органи стана причина Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (2), единодушно да одобри, на заседание на 24 февруари 2005 г., Европейски кодекс за дейността на статистиката (наричан по-долу „кодекс за дейността“), така както е представен в препоръка на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи.

(2)

Кодексът за дейността има двояка цел: от една страна, да повиши доверието в статистическите органи, като предлага институционални и организационни мерки, и от друга страна, да подобри качеството на произвежданите от тях статистически данни.

(3)

В съобщението си от 25 май 2005 г. до Европейския парламент и до Съвета относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи Комисията признава ползата от външен консултативен орган, който би могъл да играе активна роля при надзора на прилагането на кодекса за дейността от европейската статистическа система като цяло. В препоръката си от 25 май 2005 г. Комисията заяви, че има намерение да обмисли предложение за създаване на подобен външен консултативен орган.

(4)

На 8 ноември 2005 г. Съветът заключи, че нов консултативен орган на високо равнище би повишил независимостта, интегритета и отчетността на Комисията (Евростат), а също така и на европейската статистическа система в контекста на партньорска оценка на прилагането на кодекса за дейността. Съветът препоръча консултативният орган да представлява малка група независими лица, назначени въз основа на тяхната компетентност.

(5)

Членовете на консултативния орган следва да притежават допълващ се набор от умения и опит, като включват например представители на академичната общност и лица с национален и/или международен професионален опит в областта на статистиката.

(6)

Консултативният орган следва да установи механизъм за оценка по отношение на Комисията (Евростат) относно прилагането на кодекса за дейността, който да е аналогичен на партньорския контрол на националните статистически служби.

(7)

Установяването на диалог относно кодекса за дейността със Статистическия програмен комитет и Европейския статистически консултативен комитет, създаден с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), както и със заинтересованите органи в държавите-членки следва да бъде насърчавано, когато е подходящо.

(8)

Затова следва да бъде създаден консултативен съвет и да бъдат определени задачите и структурата му, без да се засягат разпоредбите на член 5 от Протокола относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

РЕШИХА:

Член 1

Консултативен съвет

Създава се Европейски консултативен съвет за статистическо управление (наричан по-долу „консултативен съвет“). Целта на консултативния съвет е да предоставя независим общ преглед на европейската статистическа система по отношение на прилагането на Европейския кодекс за дейността на статистиката (наричан по-долу „кодекс за дейността“).

Член 2

Задачи

1.   Задачите на консултативния съвет са да:

а)

изготвя годишен доклад за Европейския парламент и за Съвета относно прилагането на кодекса за дейността, доколкото същият се отнася за Комисията (Евростат), и да изпраща този доклад на Комисията, преди да го представи на Европейския парламент и на Съвета;

б)

включва в годишния доклад оценка на прилагането на кодекса за дейността в европейската статистическа система като цяло;

в)

предоставя на Комисията консултации относно подходящи мерки за улесняване прилагането на кодекса за дейността, доколкото същият се отнася за Комисията (Евростат) и европейската статистическа система като цяло;

г)

предоставя на Комисията (Евростат) консултации относно осигуряването на информация за кодекса за дейността на ползвателите и доставчиците на данни;

д)

предоставя на Комисията (Евростат) и Статистическия програмен комитет консултации относно осъвременяването на кодекса за дейността.

2.   Консултативният съвет може да предоставя консултации на Комисията и дава отговор на въпроси, свързани с доверието на ползвателите в европейската статистика, в съответствие с определените в параграф 1 задачи.

Член 3

Състав на консултативния съвет

1.   Консултативният съвет се състои от седем членове, включително неговия председател. Членовете на консултативния съвет са независими при изпълнението на функциите си. Комисията (Евростат) участва на заседанията на консултативния съвет в качеството на наблюдател.

2.   Членовете на консултативния съвет се подбират от средите на експерти, притежаващи изключително висока компетентност в областта на статистиката, изпълняват своите задължения в лично качество и подборът им се извършва, за да бъде предоставен набор от допълващи се умения и опит.

3.   Съветът подбира председателя на консултативния съвет, а Европейският парламент одобрява неговата кандидатура след консултации с Комисията.

Председателят не може да бъде действащ служител в национална статистическа служба или в Комисията и не може да е заемал подобна длъжност през последните две години преди неговото назначаване.

Европейският парламент и Съветът след консултации с Комисията назначават по трима членове на консултативния съвет.

4.   Мандатът на председателя и на членовете на консултативния съвет е три години и може да бъде подновен еднократно.

5.   Ако член на консултативния съвет подаде оставка преди изтичането на неговия мандат, той се заменя от нов член, който се назначава съгласно разпоредбите на настоящия член за пълен мандат.

Член 4

Процедури

1.   Консултативният съвет приема свой процедурен правилник, който се оповестява публично.

2.   Годишният доклад на консултативния съвет, посочен в член 2, параграф 1, буква а), се оповестява публично след представянето му на Европейския парламент и на Съвета. Освен това консултативният съвет може да вземе решение за публикуване на всяко заключение, частично заключение или работен документ, при условие че същите са били предварително съобщени на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (Евростат) или на друг участващ орган, с подходяща възможност за отговор.

3.   Без да се засяга член 287 от Договора, членовете на консултативния съвет са длъжни да не разкриват информация, до която са получили достъп в хода на неговата работа, ако Комисията ги информира, че такава информация основателно има поверителен характер или че искането за становище или повдигнатият въпрос биха довели до разкриване на такава поверителна информация.

4.   Консултативният съвет се подпомага от секретариат, който се предоставя от Комисията, но трябва да действа независимо от нея. Секретарят се назначава от Комисията след консултации с консултативния съвет. Секретарят действа по указания на консултативния съвет.

5.   Разходите за консултативния съвет се включват в бюджетните прогнози на Комисията.

Член 5

Три години след създаването на консултативния съвет се извършва преразглеждане на неговите роля и ефективност.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(3)  Вж. стр. 13 от настоящия брой на Официален вестник.


Top