EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0197

2008/197/ЕО: Решение на Съвета от 18 февруари 2008 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

OJ L 60, 5.3.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 118 - 118

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/197/oj

Related international agreement

5.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2008 година

за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2008/197/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юни 2003 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори с трети държави за замяна на някои разпоредби в съществуващите двустранни споразумения със споразумение на Общността.

(2)

Комисията договори от името на Общността споразумение с Република Парагвай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги („споразумението“) в съответствие с механизмите и указанията в приложението към решението на Съвета, с което Комисията се оправомощава да започне преговори с трети държави за замяна на някои разпоредби в съществуващите двустранни споразумения със споразумение на Общността.

(3)

Споразумението беше подписано от името на Европейската общност, при условие възможното му сключване на по-късна дата, в съответствие с Решение 2007/323/ЕО на Съвета (1).

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Република Парагвай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги се одобрява от името на Общността.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да извърши нотификацията, предвидена в член 8, параграф 1 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 30.


Top