Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0168

2008/168/ЕО: Решение на Комисията от 20 февруари 2008 година за създаване на организационна структура за Европейската мрежа за развитие на селските райони

OJ L 56, 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 218 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; отменен от 32014D0825

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj

29.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2008 година

за създаване на организационна структура за Европейската мрежа за развитие на селските райони

(2008/168/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската мрежа за развитие на селските райони за свързване на националните мрежи, организации и администрации, които работят в областта на развитие на селските райони на общностно равнище, бе създадена в съответствие с член 67 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Необходимо е да се приеме правилник за прилагане с цел да се определи организационната структура на мрежата.

(2)

С цел подготвяне и осъществяване на дейностите, предвидени в член 67, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да се създаде координационен комитет в рамките на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Следователно трябва да се уточнят организационната структура, задачите и процедурният правилник на координационния комитет.

(3)

С цел оказване на съдействие на националните мрежи и на инициативите за трансгранично сътрудничество, както е залегнало в член 67, буква е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да се създаде отделен подкомитет Leader в рамките на координационния комитет. Следва да се определят съставът и задачите на този подкомитет.

(4)

С цел установяване и управляване на мрежи от експерти с оглед да се улеснят обменът на опит и оказването на помощ при изпълнението и оценката на политиките за развитие на селските райони, както е посочено в член 67, буква д) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да се създаде експертен комитет за оценка на програмите за развитие на селските райони. Следва да се определят съставът и задачите на този подкомитет.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

РЕШИ:

Член 1

Координационен комитет

1.   Създава се Координационен комитет на Европейската мрежа за развитие на селските райони (наричан по-долу „Координационен комитет“).

2.   По-специално Координационният комитет:

а)

оказва помощ на Комисията при подготовката и осъществяването на дейностите, предвидени в член 67, букви от а) до е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

гарантира координацията между Европейската мрежа за развитие на селските райони, националните мрежи за селските райони, посочени в член 68 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и организациите, работещи за развитието на селските райони на общностно равнище;

в)

съветва Комисията по годишната работна програма на Европейската мрежа за развитие на селските райони и допринася за избора и координацията на тематични дейности, провеждани от Европейската мрежа за развитие на селските райони;

г)

предлага на Комисията, когато е целесъобразно, създаването на тематични работни групи.

Дейностите по оценка в рамките на мрежата, посочени в член 5, се изключват от задачите, посочени в първата алинея.

Член 2

Състав и дейност на Координационния комитет

1.   Координационният комитет се състои от 69 членове, от които:

а)

27 представители на националните компетентни органи (по 1 представител от всяка държава-членка);

б)

27 представители на националните мрежи за селските райони (по 1 представител от всяка държава-членка);

в)

12 представители на организации, работещи в областта на развитието на селските райони на общностно равнище;

г)

2 представители от подкомитет Leader, предвиден в член 4;

д)

1 представител от европейска организация, представляваща местните групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Организациите, посочени в параграф 1, буква в), се избират от Комисията измежду членовете на консултативната група за развитие на селските райони, създадена с Решение 2004/391/ЕО на Комисията (2), след консултации с тази група.

Комисията избира за всяка от изброените по-долу задачи до 4 организации, чиито главна цел и дейност са в съответствие с тях:

а)

повишаване на конкурентоспособността в областта на земеделието и горското стопанство;

б)

подобряване на околната среда и на природните дадености в селските райони;

в)

подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.

Избраните организации номинират по един от своите членове за представител в Координационния комитет.

3.   Координационният комитет е председателстван от представител на Комисията. Председателят свиква Координационния комитет най-малко веднъж годишно.

Член 3

Тематична работна група

1.   Тематичните работни групи, създадени в съответствие с член 1, параграф 2, буква г), имат точно определен мандат и се председателстват от представител на Комисията.

2.   Тематична работна група не може да има повече от 15 членове. Комисията определя членовете на тематичната работна група, като се съобразява с евентуални предложения, внесени от Координационния комитет.

3.   Тематичните работни групи представят редовни доклади на Координационния комитет за работата по темите, включени в техния мандат. Тематичните работни групи представят резултатите от своята дейност в окончателен доклад на заседание на Координационния комитет най-късно до две години след създаването им.

Член 4

Подкомитет Leader

1.   Създава се подкомитет Leader към Координационния комитет.

2.   По-специално подкомитетът Leader:

а)

подпомага работата на Координационния комитет;

б)

съветва Комисията по годишната работна програма на Европейската мрежа за развитие на селските райони по отношение на оста Leader и допринася за избора и координацията на тематичната дейност в тази област;

в)

оказва помощ на Комисията при наблюдението на изпълнението на транснационални проекти за сътрудничество, както е посочено в член 67, буква е) от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

г)

редовно предоставя доклади относно своята дейност на Координационния комитет.

3.   Подкомитетът Leader се състои от 67 членове, от които:

а)

27 представители на националните компетентни органи (по 1 представител от всяка държава-членка);

б)

27 представители на националните мрежи за селските райони (по 1 представител от всяка държава-членка);

в)

1 представител на европейска организация, представляваща местните групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

г)

12 представители на организации, работещи в областта на селските райони на общностно равнище.

4.   Подкомитетът Leader е председателстван от представител на Комисията. Председателят свиква подкомитет Leader най-малко веднъж годишно.

Подкомитетът Leader определя двама от своите членове за представители в Координационния комитет.

Член 5

Експертен комитет за оценка

1.   Създава се Експертен комитет за оценка на програмите за развитие на селските райони (наричан по-долу „Експертен комитет за оценка“).

2.   Експертният комитет за оценка следи работата на експертната мрежа за оценка, посочена в член 67, буква д) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, свързана с обмена на опит и установяване на най-добрите практики за оценка на политиките за развитието на селските райони, и по-специално:

а)

съветва Комисията по годишната работна програма на експертната мрежа за оценка;

б)

допринася за избора и координирането на тематичната работа по оценяването;

в)

наблюдава изпълнението на текущи процедури по оценка.

Експертният комитет за оценка редовно информира Координационния комитет за своята дейност.

3.   Експертният комитет за оценка се състои от двама представители на всеки национален компетентен орган и се председателства от представител на Комисията.

Член 6

Общи правила

1.   Представители на Комисията и на агенциите на Европейската общност, които са заинтересовани от тези дейности, могат да присъстват на заседанията на комитета и на тематичните работни групи. Председателят може да покани външни за комитета експерти или наблюдатели, които притежават специфична компетентност по въпрос от дневния ред, за участие в работата на комитета или на тематичната работна група.

2.   Комитетите и тематичните работни групи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с процедурите и графика, установени от нея.

3.   Комитетите приемат свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник, приет от Комисията.

4.   Комисията може да публикува в Интернет на оригиналния език на съответния документ всякакво резюме, заключение, частично заключение или работен документ на комитетите.

5.   Комисията възстановява пътните и дневните разходи на членовете, направени във връзка със заседания на комитетите и на тематичните работни групи, в съответствие с действащите разпоредби в Комисията. Членовете не получават заплащане за изпълнението на своите задължения.

Член 7

Дата на влизане в сила

Решението влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 120, 24.4.2004 г., стр. 50.


Top