Help Print this page 

Document 32008D0164

Title and reference
2008/164/ЕО: Решение на Комисията от 21 декември 2007 година относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с Лица с намалена подвижност (ЛНП) в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система (нотифицирано под номер C(2007) 6633) (Текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; отменен от 32014R1300
OJ L 64, 7.3.2008, p. 72–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 123 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/164/oj
Multilingual display
Text

7.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 64/72


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с „Лица с намалена подвижност (ЛНП)“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система

(нотифицирано под номер C(2007) 6633)

(Текст от значение за ЕИП)

(2008/164/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/16/ЕО от 19 март 2001 г. на Европейския парламент и Съвета относно оперативната съвместимост на конвенционалната железопътна система, (1) и по-конкретно член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 96/48/ЕО от 23 юли 1996 г. на Европейския парламент и Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система за високоскоростни влакове, (2) и по-конкретно член 6, параграф 1 от нея

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2001/16/ЕО, и член 5, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО, всяка от подсистемите е обхваната от отделна ТСОС. Където е необходимо, една подсистема може да бъде обхваната от няколко ТСОС, а една ТСОС може да обхваща няколко подсистеми. Решението да се разработи и/или да се преработи една ТСОС и изборът на нейния технически и географски обхват изисква мандат съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2001/16/ЕО и член 6(1) от 96/48/ЕО;

(2)

Приложение II на Директива 2001/16/ЕО постановява, че потребностите на лицата с намалена подвижност трябва да се вземат предвид при разработването на ТСОС за подсистема „Инфраструктура“ (раздел 2.1 на Директивата) за подсистема „Подвижен състав“ (раздел 2.6 от Приложение II на Директивата 2001/16/ЕО). В това отношение беше даден мандат на Европейското обединение за оперативна съвместимост в областта на железопътния транспорт (AEIF), коeто като съвместен представителен орган беше определено, да изготви проект за ТСОС за „достъпност за лица с намалена подвижност“ съдържаща разпоредби, приложими както за инфраструктурата, така и за подвижния състав;

(3)

През 2001 г., AEIF получи мандат да преразгледа първия пакет ТСОС за високоскоростни влакове, приети през 2002 г., свързани с подсистемите подвижен състав, инфраструктура, контрол, управление и сигнализация, енергия, поддръжка и експлоатация. Като част от тази част, AEIF беше помолена да разгледа, наред с другите въпроси, хармонизацията на ТСОС със спецификациите за оперативната съвместимост на конвенционалните железници и достъпността им за лица с намалена подвижност. По тази причина, проектът за ТСОС относно лицата с намалена подвижност, изготвен от AEIF, обхваща както конвенционалната, така и високоскоростната железопътна система.

(4)

Първата високоскоростна ТСОС за подсистема Подвижен състав, приета като приложение към Решение 2002/735/ЕО, влезе в сила през 2002 г. Поради съществуващи договорни задължения, нови съставки на подсистема подвижен състав или оперативна съвместимост, или тяхното обновяване и осъвременяване, днес могат да бъдат подложени на оценка за съответствие с тази първа ТСОС. Тъй като тази ТСОС в приложението към това решение е приложима за целия нов, обновен и осъвременен високоскоростен и конвенционален железопътен подвижен състав, важно е да се определи обхватът на приложимостта на първата ТСОС относно високоскоростния подвижен състав, приета като Приложение към Решение 2002/735/ЕО. Държавите-членки ще оповестят изчерпателен списък от подсистеми и съставки на оперативната съвместимост, които са на напреднал етап на разработване, и попадат в обхвата на член 7, буква a) от Директива 96/48/ЕО. Те ще бъдат съобщени на Комисията не по-късно от шест месеца от датата, на която настоящото решение влиза в сила.

(5)

Проекто-ТСОС е проучена от Комитета, учреден съгласно предвид Директива 96/48/EО от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската високоскоростна железопътна система (3) и посочена в член 21 от Директива 2001/16/ЕО.

(6)

По време на работата над проекто-ТСОС бе направено допитване до основните заинтересовани лица. Техните забележки и съображения бяха взети предвид, доколкото това беше възможно.

(7)

В своето предложение за регламент относно правата и задълженията на пътниците по международните железопътни линии (4), Комисията включи няколко разпоредби, гарантиращи, че на лицата с понижена подвижност ще се оказва помощ във влаковете и на гарите, за да могат те да се възползват от предимствата на пътуването с влак като всеки друг гражданин;

(8)

Предложението относно правата и задълженията на пътниците по международните железопътни линии също така съдържа разпоредби, задължаващи железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата да предоставят цялата необходима информация относно достъпността и условията за достъп на лицата с намалена подвижност до влаковете и гарите;

(9)

Основната цел на базисните Директиви 2001/16/ЕО и 96/48/ЕО е оперативната съвместимост. Целта на ТСОС е да хармонизира разпоредбите, които трябва да се изготвят за лицата с намалена подвижност, пътуващи като пътници по конвенционалната и високоскоростната железопътна система. Влаковете, гарите и съответните части на инфраструктурата, които съответстват на мерките, описани в ТСОС, ще позволят оперативна съвместимост и ще предложат подобно ниво на достъп на лицата с намалена подвижност по трансевропейската мрежа. ТСОС не препятства въвеждането от държавите-членки на допълнителни мерки за подобряване на достъпа, стига това да не възпрепятства оперативната съвместимост и да не създава излишни разходи за железопътните предприятия. Подобреният достъп до подвижния състав, както и гарите за лица с увреждания и намалена подвижност, потенциално биха могли да увеличат броя на пътниците, които в момента са принудени да използват други видове транспорт.

(10)

Директиви 2001/16/ЕО и 96/48/ЕО и ТСОС са приложими за обновяването, но не за подмени, свързани с поддръжката. Държавите-членки, обаче, биват насърчавани, когато това е възможно и където е оправдано от обхвата на работата по поддръжката, да прилагат ТСОС за подмени, свързани с поддръжката.

(11)

В настоящата си версия, ТСОС не разглежда напълно всички съществени изисквания. В съответствие с член 17 от Директива 2001/16/ЕО, и член 17 от Директива 96/48/ЕО, и двете — изменени с Директива 2004/50/ЕО, техническите аспекти, които не са обхванати, са определени като „Открити въпроси“ в Приложение L на тази ТСОС.

(12)

В съответствие с член 17 от Директива 2001/16/ЕО и член 17 от Директива 96/48/ЕО, и двете — изменени с Директива 2004/50/ЕО, отделните държави-членки трябва да информират другите държави-членки и Комисията за съответните въведени национални технически правила за внедряване на ключови изисквания, свързани с тези „открити въпроси“, както и с органите, определени да извършват процедурата по оценка на съответствието или уместност за прилагане, както и въведената проверочна процедура за потвърждаване на оперативната съвместимост на подсистемите по смисъла на член 16, параграф 2 от Директива 2001/16/ЕО и член 16, параграф 2 от 96/48/ЕО. За тази последна цел, държавите-членки трябва да прилагат, доколкото това е възможно, принципите и критериите, съдържащи се в Директиви 2001/16/ЕО и 96/48/ЕО. Навсякъде, където това е възможно, Държавите-членки трябва да използват органите, определени съгласно член 20 от Директива 2001/16/ЕО и член 20 от 96/48/ЕО. Комисията трябва да направи анализ на информацията, предоставена от Държавите-членки, под формата на национални правила, процедури, органи отговарящи за процедурите по внедряването, и продължителността на тези процедури, и, където е уместно, да обсъдят с Комитета необходимостта от въвеждането на определени мерки.

(13)

Въпросната ТСОС не би трябвало да изисква използването на конкретни технологии или технически решения, освен в случаите, когато това е изрично необходимо за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система.

(14)

ТСОС се базира на най-добрите експертни познания, налични по времето на изготвянето на съответния проектодокумент. Промените в технологичните, експлоатационните, свързани с безопасността или социални изисквания могат да наложат изменения или допълнения към тази ТСОС. Когато е необходимо, трябва да се даде ход на преглед или процедура по модернизирането в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 2001/16/ЕО, или член 6, параграф 3 от Директива 96/48/ЕО. Този преглед трябва да включва организации, представляващи интересите на лицата с намалена подвижност;

(15)

За да се насърчи новаторството и с цел да се вземе предвид придобитият опит, приложената ТСОС би трябвало да подлежи на периодични прегледи на равни интервали от време.

(16)

Когато се предлагат новаторски решения, производителят или договарящото юридическо лице следва да изложат отклонението от съответния раздел на ТСОС. Европейската железопътна агенция финализира съответните функционални спецификации и спецификации за интерфейса на решението и разработва методика за оценка.

(17)

Разпоредбите на това решение са в съответствие с мнението на Комитета, учреден по член 21 от Директива 96/48/ЕО на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Техническата спецификация за оперативна съвместимост („ТСОС“), свързана с „Лица с намалена подвижност“, се приема от Комисията съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2001/16/ЕО и член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО.

ТСОС са изложени в приложението към това Решение.

ТСОС следва да са напълно приложими за трансевропейската конвенционална железопътна система, дефинирана в член 2 и Приложение I към Директива 2001/16/ЕО, и Трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, дефинирана в член 2 и Приложение I към Директива 96/48/ЕО.

Член 2

Държавите-членки могат все пак да прилагат Решение 2002/735/ЕО на Комисията за проектите, попадащи в обхвата на член 7, буква a) от Директива 96/48/ЕО.

Изчерпателен списък на подсистемите и съставките на оперативната съвместимост, за които това е приложимо, следва да бъдат сведени до знанието на Комисията не по-късно от шест месеца, считано от датата, на която настоящото решение влиза в сила.

Член 3

1.   По отношение на въпросите, класифицирани като „Открити въпроси“, изложени в Приложение C от ТСОС, условията, които трябва да бъдат спазени за утвърждаване на оперативната съвместимост съгласно член 16, параграф 2 от Директива 2001/16/ЕО и член 16, параграф 2 от Директива 96/48/ЕО, са тези приложими технически правила, използвани в страната-членка, които разрешават пускането в експлоатация на подсистемите, попадащи в обхвата на това Решение.

2.   Всяка страна-членка уведомява другите държави-членки и Комисията не по-късно от шест месеца от съобщаването на това Решение за:

а)

списъка на приложимите технически правила, упоменат в параграф 1;

б)

оценката за съответствие и проверочните процедури, които следва да се прилагат по отношение на прилагането на тези правила;

в)

органите, които назначава за провеждането на тази процедура по оценка за съответствие и проверочните процедури.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 1 юли 2008 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел, 21 декември 2007 г.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател на Комисията


(1)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 235, 17.9.1996 г. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 63).

(4)  Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците по международните железопътни линии, COM(2004)143 окончателна версия от 3 март 2004 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРАНСЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ВИСОКОСКОРОСТНА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Обхват: подсистеми Инфраструктура и подвижен състав

Аспект: достъпност за лица с намалена подвижност

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

Технически обхват

1.2.

Географски обхват

1.3.

Съдържание на настоящата ТСОС

2.

ДЕФИНИЦИЯ НА ПОДСИСТЕМА/ОБХВАТ

2.1.

Дефиниции на подсистемите

2.1.1.

Инфраструктура

2.1.2.

Подвижен състав

2.1.3.

Телематични приложения за пътници

2.2.

Дефиниция за „лица с намалена подвижност“

3.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.

Обща информация

3.2.

Основните изисквания се отнасят до:

3.3.

Общи изисквания

3.3.1.

Безопасност

3.3.2.

Надеждност и годност

3.3.3.

Опазване на здравето

3.3.4.

Защита на околната среда

3.3.5.

Техническа съвместимост

3.4.

Изисквания, характерни за подсистемата инфраструктура

3.4.1.

Безопасност

3.5.

Изисквания, характерни за подсистемата подвижен състав

3.5.1.

Безопасност

3.5.2.

Надеждност и годност

3.5.3.

Техническа съвместимост

3.6.

Изисквания, характерни за другите подсистеми, отнасящи се също за подсистеми инфраструктура и подвижен състав

3.6.1.

Енергийна подсистема

3.6.1.1.

Безопасност

3.6.1.2.

Защита на околната среда

3.6.1.3.

Техническа съвместимост

3.6.2.

Контрол, командване и сигнализация

3.6.2.1.

Безопасност

3.6.2.2.

Техническа съвместимост

3.6.3.

Поддръжка

3.6.3.1.

Опазване на здравето и безопасност

3.6.3.2.

Защита на околната среда

3.6.3.3.

Техническа съвместимост

3.6.4.

Експлоатация и управление на движението

3.6.4.1.

Безопасност

3.6.4.2.

Техническа съвместимост

3.6.5.

Телематични приложения за товари и пътници

3.6.5.1.

Техническа съвместимост

3.6.5.2.

Опазване на здравето

3.7.

Елементи на обхвата на ТСОС относно ЛНП, които се отнасят до основните изисквания

4.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДСИСТЕМИТЕ

4.1.

Инфраструктура на подсистемата

4.1.1.

Въведение

4.1.2.

Функционални и технически спецификации

4.1.2.1.

Обща информация

4.1.2.2.

Възможности за паркиране за ЛНП

4.1.2.3.

Безпрепятствен маршрут

4.1.2.3.1.

Обща информация

4.1.2.3.2.

Идентификация на маршрута

4.1.2.4.

Врати и входове

4.1.2.5.

Подови повърхности

4.1.2.6.

Прозрачни препятствия

4.1.2.7.

Тоалетни и място за смяна пелените на бебета

4.1.2.7.1.

Изисквания на подсистемата

4.1.2.7.2.

Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

4.1.2.8.

Мебелировка и свободно стоящи устройства

4.1.2.9.

Продажба на билети, информационни гишета и точки за оказване на помощ на клиентите

4.1.2.9.1.

Изисквания на подсистемата

4.1.2.9.2.

Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

4.1.2.10.

Осветление

4.1.2.11.

Визуална информация, означения, пиктограми и динамична информация

4.1.2.11.1.

Изисквания на подсистемата

4.1.2.11.2.

Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

4.1.2.12.

Устна информация

4.1.2.13.

Аварийни изходи, аларми

4.1.2.14.

Геометрия на пасарелките и подлезите

4.1.2.15.

Стълби

4.1.2.16.

Парапети

4.1.2.17.

Рампи, ескалатори, асансьори, подвижни пътеки

4.1.2.18.

Височина и отстояние на перона

4.1.2.18.1.

Височина на перона

4.1.2.18.2.

Отстояние на перона

4.1.2.18.3.

Трасе на ж.п. линията покрай перона

4.1.2.19.

Ширина и ръб на перона

4.1.2.20.

Край на перона

4.1.2.21.

Помощни средства за качване на пътници с инвалидни колички

4.1.2.21.1.

Изисквания на подсистемата

4.1.2.21.2.

Съставни изисквания на оперативната съвместимост

4.1.2.22.

Пресичане на железопътните линии при гарите

4.1.3.

Функционални и технически спецификации на интерфейсите

4.1.4.

Правила за експлоатация

4.1.5.

Правила за поддръжка

4.1.6.

Професионални квалификации

4.1.7.

Условия за опазване на здравето и безопасност

4.1.8.

Регистър на инфраструктурата

4.2.

Подсистема „подвижен състав“

4.2.1.

Въведение

4.2.2.

Функционални и технически спецификации

4.2.2.1.

Обща информация

4.2.2.2.

Места за сядане

4.2.2.2.1.

Обща информация

4.2.2.2.2.

Места за сядане с предимство

4.2.2.2.2.1.

Обща информация

4.2.2.2.2.2.

Еднопосочни места за сядане

4.2.2.2.2.3.

Срещуположно обърнати места за сядане

4.2.2.3.

Пространства за инвалидни колички

4.2.2.4.

Врати

4.2.2.4.1.

Обща информация

4.2.2.4.2.

Външни врати

4.2.2.4.2.1.

Изисквания на подсистемата

4.2.2.4.2.2.

Съставни изисквания на оперативната съвместимост

4.2.2.4.3.

Вътрешни врати

4.2.2.4.3.1.

Изисквания на подсистемата

4.2.2.4.3.2.

Съставни изисквания на оперативната съвместимост

4.2.2.5.

Осветление

4.2.2.6.

Тоалетни

4.2.2.6.1.

Обща информация

4.2.2.6.2.

Стандартна тоалетна (изисквания към елементите на оперативната съвместимост)

4.2.2.6.3.

Универсална тоалетна

4.2.2.6.3.1.

Изисквания към елементите на оперативната съвместимост (Универсална тоалетна)

4.2.2.6.3.2.

Изисквания към елементите на оперативната съвместимост (смяна пелените на бебета)

4.2.2.7.

Свободни пътеки

4.2.2.8.

Информация за потребителя

4.2.2.8.1.

Обща информация

4.2.2.8.2.

Информация (означения, пиктограми, индуктивни контури и устройства за спешно повикване)

4.2.2.8.2.1.

Изисквания за подсистемата

4.2.2.8.2.2.

Изисквания към елементите на оперативната съвместимост

4.2.2.8.3.

Информация (описание на маршрута и запазване на места)

4.2.2.8.4.

Информация (изисквания към елементите на оперативната съвместимост)

4.2.2.9.

Промени във височината

4.2.2.10.

Перила

4.2.2.11.

Място за спане, достъпно за инвалидна количка

4.2.2.12.

Позиция на стъпалото за качване и слизане от возилото

4.2.2.12.1.

Общи изисквания

4.2.2.12.2.

Стъпала за качване/слизане

4.2.2.12.3.

Помощни средства за качване

4.2.2.12.3.1.

Обща информация

4.2.2.12.3.2.

Наличност на помощни средства за ползватели на инвалидни колички

4.2.2.12.3.3.

Общи изисквания категория A

4.2.2.12.3.4.

Общи изисквания категория B

4.2.2.12.3.5.

Специални изисквания за подвижни стъпала

4.2.2.12.3.6.

Специални изисквания за преносими рампи

4.2.2.12.3.7.

Специални изисквания за полуавтоматични рампи

4.2.2.12.3.8.

Специални изисквания за мостови плоскости

4.2.2.12.3.9.

Специални изисквания за бордови асансьори

4.2.3.

Функционални и технически спецификации на интерфейсите

4.2.4.

Правила за експлоатация

4.2.5.

Правила за поддръжка

4.2.6.

Професионални квалификации

4.2.7.

Здравни и безопасни условия

4.2.8.

Регистър на подвижния състав

4.3.

Дефиниции на термините, използвани в настоящата ТСОС.

5.

ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

5.1.

Дефиниция

5.2.

Новаторски решения

5.3.

Списък на съставните елементи

5.3.1.

Инфраструктура

5.3.2.

Подвижен състав

5.4.

Характеристики и спецификации на съставните елементи

5.4.1.

Инфраструктура

5.4.2.

Подвижен състав

6.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И/ИЛИ ГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

6.1.

Елементи на оперативната съвместимост

6.1.1.

Оценка на съответствието (общо)

6.1.2.

Процедури за оценка на съответствието (модули)

6.1.3.

Новаторски решения

6.1.4.

Оценка на годността за ползване

6.2.

Подсистеми

6.2.1.

Оценка на съответствието (общо)

6.2.2.

Процедури за оценяване на съответствието (модули)

6.2.3.

Новаторски решения

6.2.4.

Оценка на поддръжката

6.2.5.

Оценяване на правилата за експлоатация

6.2.6.

Оценка на отделни возила

6.3.

Съставни елементи на оперативна съвместимост, непритежаващи ео декларация

6.3.1.

Обща информация

6.3.2.

Преходен период

6.3.3.

Сертифициране на подсистемите, които съдържат несертифицирани елементи на оперативната съвместимост по време на преходния период

6.3.3.1.

Условия

6.3.3.2.

Нотифициране

6.3.3.3.

Реализация на жизнения цикъл

6.3.4.

Разпоредби за наблюдение

7.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТСОС — ЛНП

7.1.

Прилагане на настоящата ТСОС към нова инфраструктура/подвижен състав.

7.1.1.

Инфраструктура

7.1.2.

Подвижен състав

7.1.2.1.

Общи положения

7.1.2.2.

Новоизграден подвижен състав с нов дизайн

7.1.2.2.1.

Дефиниции

7.1.2.2.2.

Обща информация

7.1.2.2.3.

Фаза A

7.1.2.2.4.

Фаза Б

7.1.2.3.

Подвижен състав със съществуващ дизайн

7.1.2.4.

Преходен период

7.2.

Ревизия на ТСОС

7.3.

Приложение на настоящата ТСОС към съществуващата инфраструктура/подвижен състав

7.3.1.

Инфраструктура

7.3.1.1.

Общи положения

7.3.1.2.

Безпрепятствени маршрути — Обща информация (4.1.2.4.1)

7.3.1.3.

Геометрия на пасарелките, стълбите и подлезите (4.1.2.14 и 4.1.2.15)

7.3.1.4.

Рампи, ескалатори, асансьори и подвижни пътеки (4.1.2.17)

7.3.1.5.

Ширина и ръб на перона (4.1.2.19)

7.3.1.6.

Височина и ръб на перона (4.1.2.18)

7.3.1.7.

Сгради от историческо значение

7.3.2.

Подвижен състав

7.3.2.1.

Обща информация

7.3.2.2.

Места за сядане

7.3.2.3.

Места за инвалидни колички

7.3.2.4.

Външни врати

7.3.2.5.

Вътрешни врати

7.3.2.6.

Осветление

7.3.2.7.

Тоалетни

7.3.2.8.

Свободни пътеки

7.3.2.9.

Информация

7.3.2.10.

Промени във височината

7.3.2.11.

Дръжки

7.3.2.12.

Спални места с достъп за инвалидни колички

7.3.2.13.

Позиция на стъпалото, стъпала и помощни средства за повдигане

7.4.

Специални случаи

7.4.1.

Обща информация

7.4.1.1.

Височина на перона

7.4.1.2.

Ръб на перона

7.4.1.3.

Стъпала за качване и слизане

7.4.1.3.1.

Обща информация

7.4.1.3.2.

Специален случай за подвижен състав, функциониращ във Великобритания „P“

7.4.1.3.3.

Специален случай за подвижен състав, функциониращ във Финландия „P“

7.4.1.3.4.

Специален случай на подвижен състав, който се планира да се експлоатира в съществуващата конвенционална железопътна мрежа в Португалия „P“

7.4.1.4.

Свободен път

7.4.1.5.

Звуков сигнал на вратите съгласно Глава 4.2.2.4.1 „P“

7.4.1.6.

Места с предимство „P“

7.4.1.7.

Безпрепятствен свободен маршрут „P“ (Точка 4.1.2.3.1)

7.4.1.8.

Брой на пътниците

7.5.

Подвижен състав, експлоатиран според национални, двустранни, многостранни и международни договори

7.5.1.

Съществуващи споразумения

7.5.2.

Бъдещи споразумения

7.6.

Внедряване на инфраструктура и подвижен състав

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Технически обхват

Тази техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) се отнася за подсистемите Конвенционална и Високоскоростна железопътна инфраструктура и пътническия подвижен състав, както са описани в Приложение I към Директива 2001/16/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО, само по отношение на „Достъпността за лица с намалена подвижност“. Тя също се занимава с някои елементи на подсистемата „Телематични програмни приложения за пътници“, като например оборудване за продажба и покупка на билети.

Целта на настоящата ТСОС е да допринесе за достъпността на железопътния транспорт за лицата с намалена подвижност. Това включва достъпа до обществените места на инфраструктурата (включително гарите), за които отговарят железопътните компании, управителят на инфраструктурата и ръководителят (началникът) на гарата. Специално внимание трябва да се обърне на:

(i)

проблемите, идващи от връзката перон — влак, което налага цялостен подход за подвижния състав на инфраструктурата;

(ii)

необходимостта от евакуация в случай на аварийни ситуации.

Настоящата ТСОС не определя правилата за действие при евакуация, а само изискванията за техническа и професионална квалификация. Целта на техническите изисквания е да се улесни евакуацията на всички лица.

Някои правила за действие, които не се отнасят до евакуацията, могат да се намерят в точка 4.1.4 и 4.2.4 на настоящата ТСОС.

Настоящата ТСОС се отнася за:

подсистемата „Конвенционална железопътна инфраструктура“, посочена в списъка в точка 1 на Приложение II към Директива 2001/16/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО

подсистемата „Конвенционален железопътен подвижен състав“, посочена в списъка в точка 1 на Приложение II към Директива 2001/16/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО, само за случая на превоз на пътници. Същевременно, за традиционния подвижен състав не се изисква съответствие при осъвременяване и обновяване.

подсистемата „Високоскоростна железопътна инфраструктура“, посочена в списъка в точка 1 на Приложение II към Директива 96/48/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО

подсистемата „Високоскоростен железопътен подвижен състав“, посочена в списъка в точка 1 на Приложение II към Директива 96/48/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО

в минимална степен, подсистемите „Телематични програмни приложения за пътници“ за Високоскоростната и Конвенционалната железопътна инфраструктура, определени в Приложение II към Директива 96/48/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО, и в Приложение II към Директива 2001/16/ЕО

Допълнителна информация относно подсистемите се съдържа в Глава 2.

1.2.   Географски обхват

Географският обхват на настоящата ТСОС е Трансевропейската конвенционална железопътна система, описана в Приложение I към Директива 2001/16/ЕО, изменена с Директива 2004/50/ЕО, и Трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, описана в Приложение I към Директива 96/48/EО, изменена с Директива 2004/50/ЕО.

Разглеждат се по-специално линиите на конвенционалната и високоскоростна железопътни мрежи, посочени в Решение № 1692/96/EО на Европейския парламент и на Комисията от 23 юли 1996 г. относно Насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, или тези, включени в допълнението към това решение, като резултат от ревизията, предвидена в член 21 на решението, по-специално, в Решение № 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Комисията от 29 април 2004 г.

1.3.   Съдържание на настоящата ТСОС

Съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО и член 5, параграф 3 от Директива 96/48/EО, настоящата ТСОС:

а)

посочва целевия си обхват (част от мрежата или подвижния състав, посочени в Приложение I към директивата; подсистема или част на подсистема, посочена в Приложение II към директивата или разглеждания аспект) — (раздел 2);

б)

определя съществени изисквания за всяка разглеждана подсистема, както и за нейните интерфейси по отношение на други подсистеми (раздел 3);

в)

въвежда функционалните и технически спецификации, на които трябва да отговарят подсистемата и нейните интерфейси с други подсистеми (раздел 4);

г)

определя елементите на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да попадат в обхвата на европейските спецификации, както и европейските стандарти, които са необходими, за да се постигне оперативната съвместимост с Трансевропейската конвенционална железопътна система (раздел 5);

д)

определя, за всеки разглеждан случай, процедурите за оценка на съответствието или годността за ползване. По-точно, това включва модулите, дефинирани в Решение 93/465/ЕИО или, когато е необходимо, специални процедури за оценка или на съответствието, или на годността за използване на елементите на оперативната съвместимост, както и „EО“-утвърждаване на подсистемите (раздел 6);

е)

посочва стратегията за изпълнение на ТСОС. Особено необходимо е да се определят точно етапите, които трябва да се изпълнят, за да се извърши постепенен преход от съществуващото положение към окончателното състояние, когато стандартът ще бъде съответствието с ТСОС (раздел 7);

ж)

посочва се съответният персонал, професионалните квалификации и здравословните и безопасни условия на работа за експлоатацията и поддръжката на подсистемите, както и изпълнението на настоящата ТСОС — (раздел 4).

В допълнение, в съответствие с член 5, параграф 5, може да се предвидят специални случаи към всяка ТСОС; тези случаи са посочени в раздел 7.

Накрая, в раздел 4, настоящата ТСОС съдържа също правилата за експлоатация и поддръжка, характерни за обхвата, посочен в точки 1.1 и 1.2 по-горе.

2.   ДЕФИНИЦИЯ НА ПОДСИСТЕМА/ОБХВАТ

2.1.   Дефиниции на подсистемите

2.1.1.   Инфраструктура

Релсите, стрелките, инженерните съоръжения (пасарелки, тунели и др.), свързаната гарова инфраструктура (перони, зони за достъп, включващи нуждите на хората с намалена подвижност, др.), обезопасяващо и защитно оборудване.

Това включва достъпността на обществените площи на инфраструктурата (включително гарите), управлявани от железопътните компании, от ръководителя на инфраструктурата и ръководителя на гарата.

Настоящата ТСОС е приложима само за обществените места на гарите и техните зони за достъп, управлявани от железопътните компании, от ръководителя на инфраструктурата и ръководителя на гарата.

2.1.2.   Подвижен състав

Структурна, командна и контролна система за цялото влаково оборудване, тягови единици и единици за преобразуване на енергията, спирачни, съединителни и операционни механизми (талиги, оси и др.) и окачване, врати, интерфейс човек/машина (машинист, борден персонал и пътници, включително за нуждите на лицата с намалена подвижност), пасивно и активно оборудване за обезопасяване и за опазване на здравето на пътниците и бордния персонал.

2.1.3.   Телематични приложения за пътници

Приложения за пътнически услуги, включително системи осигуряващи на пътниците информация преди и по време на пътуването, системи за запазване на места и плащане, управление на багажа и управление на връзките между влаковете и връзките с други видове транспорт

2.2.   Дефиниция за „лица с намалена подвижност“

„Лица с намалена подвижност“ (ЛНП) включва всички хора, които срещат трудности, когато използват влакове или съответната инфраструктура. Това включва следните категории:

ползватели на инвалидни колички (лицата, които поради недъг или инвалидност ползват инвалидна количка за придвижване)

други увреждания, свързани с придвижването, включват:

лица с увреждания на крайниците;

лица със затруднения в придвижването;

хора с деца;

лица с тежък или обемист багаж;

възрастни хора;

бременни жени.

Лица с видими увреждания.

Слепи лица.

Хора с увреден слух.

Глухонеми лица.

Лица със затруднения в комуникацията (означава лица, които срещат затруднения при комуникиране или разбиране на писмена или говорима реч, както и чужденци, които нямат познания по местния език, хора с комуникативни затруднения, лица със сетивни, психични и интелектуални увреждания).

Хора с малък ръст (включително деца).

Уврежданията могат да бъдат дълготрайни или временни, могат да бъдат видими или скрити.

В ЛНП обаче не се включват хора с алкохолна или наркотична зависимост, освен ако тази зависимост не е причинена от медицинско лечение.

Транспортирането на товари с големи размери (например: велосипеди и обемист багаж) не попада в обхвата на настоящата ТСОС. Те са подчинени на правилата, изискванията за безопасност и на търговските изисквания на ръководителя на инфраструктурата, на ръководителя на гарата или на железопътното предприятие, относно разрешения размер, тегло и разпоредбите за безопасност.

3.   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Обща информация

В обхвата на настоящата ТСОС, изпълнението на съответните основни изисквания, цитирани в Раздел 3 на настоящата ТСОС, ще бъдат гарантирани от съответствието със спецификациите, описани:

в Раздел 4 за подсистемата,

и в Раздел 5 за елементите на оперативната съвместимост,

както е показано от положителния резултат от оценката на:

съответствието и/или годността за ползване на елементите на оперативната съвместимост

и утвърждаване на подсистемата,

както е описано в Раздел 6.

Части от основните изисквания попадат в обхвата на националните законодателства поради:

липса на спецификация за точките, изредени в Приложение L;

дерогация по член 7 на Директива 2001/16/EО;

специални случаи, описани в точка 7.3 от настоящата ТСОС.

Съответстващата оценка за съответствие трябва да се извърши съгласно процедурите, дефинирани от държава-членка, която е оповестила националните правила или е поискала дерогация или специален казус.

Съгласно член 4, параграф 1 на Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО, Трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, подсистемите и елементите на тяхната оперативна съвместимост трябва да отговарят на основните изисквания, изложени в общите условия на Приложение III към директивата.

Съответствието на подсистемите на инфраструктурата, подвижния състав и техните елементи с основните изисквания се проверяват съгласно условията, предвидени в Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО, както и в настоящата ТСОС.

3.2.   Основните изисквания се отнасят до:

безопасност;

надеждност и годност;

опазване на здравето;

защита на околната среда;

техническа съвместимост.

Тези изисквания включват общите изисквания и изискванията, характерни за всяка подсистема. Съгласно Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО Приложение II, инфраструктурата и подвижният състав са подсистеми, които се класифицират като „структурни области“. Описанията на съответната подсистема е както следва, като и двата случая се отнасят специално до потребностите на ЛНП:

Инфраструктура:

„Релсите, стрелките, инженерните структури (пасарелки, тунели и др.), съответната гарова инфраструктура (перони, зони за достъп, включително за нуждите на лицата с намалена подвижност, др.), обезопасяващо и защитно оборудване.“

Подвижен състав:

„Структурна, командна и контролна система за цялото влаково оборудване, тягови единици и единици за преобразуване на енергията, спирачни, съединителни и операционни механизми (талиги, оси и др.) и окачване, врати, интерфейс човек/машина (машинист, борден персонал и пътници, включително за нуждите на лицата с намалена подвижност), пасивно и активно оборудване за обезопасяване и за опазване здравето на пътниците и бордния персонал.“

Основните изисквания, изредени по-долу, са в съответствие с Приложение III към Директива 2001/16/EО изменена с Директива 2004/50/EО, която е последно публикуваната.

3.3.   Общи изисквания

3.3.1.   Безопасност

Основно изискване 1.1.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Проектирането, построяването или изработването, поддръжката и контролът на съставни елементи с решаваща важност за сигурността, и по- специално на съставните елементи свързани с влаковото движение, трябва да са такива, че да гарантират равнище на сигурност, кореспондиращо на целите, които се предвиждат за мрежата, включително при влошени условия.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.4 (Инфраструктура — врати и входове)

4.2.2.4 (Подвижен състав — врати)

4.2.2.4.2 (Подвижен състав — външни врати)

4.2.2.4.3 (Подвижен състав — вътрешни врати)

4.2.2.9 (Подвижен състав — промени във височината)

4.2.2.10 (Подвижен състав — парапети)

4.2.2.12 (Подвижен състав — положение на стъпалата, достъп до транспортно средство и излаз)

4.2.2.12.1 (Подвижен състав — общи изисквания)

4.2.2.12.2 (Подвижен състав — стъпала за достъп/излаз)

4.2.2.12.3 (Подвижен състав — Подпомагане качването на пътници с инвалидни колички)

4.1.2.21 (Инфраструктура — Помощни средства за качване)

Общо изискване 1.1.5 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Съставните елементи, предназначени с тях да си служат ползватели, трябва да са проектирани така, че да не се нарушава безопасното функциониране на устройствата или здравето и сигурността на ползвателите, в случай на предвидимо несъответстващо на обявените инструкции ползване.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.4 (Подвижен състав — врати)

4.2.2.4.2 (Подвижен състав — външни врати)

4.2.2.4.3 (Подвижен състав — вътрешни врати)

3.3.2.   Надеждност и годност

Основно изискване 1.2 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Контролирането и поддържането на фиксираните или подвижните елементи, участващи в движението на влаковете, трябва да се организира, провежда и да е количествено определено по начин, осигуряващ функционирането им при определените условия.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.4 (Подвижен състав — врати, външни & вътрешни)

4.2.2.4.2 (Подвижен състав — външни врати)

4.2.2.4.3 (Подвижен състав — вътрешни врати)

3.3.3.   Опазване на здравето

Основно изискване 1.3.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Във влаковете и железопътната инфраструктура не трябва да се използват материали, които поради начина на използването им представляват опасност за здравето на хората“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.2 (Подвижен състав — места за сядане)

4.2.2.2.1 (Подвижен състав — обща информация)

4.2.2.2.2 (Подвижен състав — места за сядане с предимство)

4.2.2.7 (Подвижен състав — пътеки във вагоните)

3.3.4.   Защита на околната среда

Не се отнася до настоящата ТСОС

3.3.5.   Техническа съвместимост

Основно изискване 1.5 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Техническите характеристики на отделните елементи на инфраструктурата и на стационарните съоръжения трябва да са съвместими помежду си, а също и с тези на влаковете, които се използват по Трансевропейската конвенционална железопътна система“

„Ако постигането на такива характеристики се окаже трудно, в някои участъци от мрежата могат да се предприемат действия с временен характер, които да осигуряват съвместимост в бъдеще.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.18 (Инфраструктура — височина и ръб на перона)

4.2.2.12 (Подвижен състав — положение на стъпалата, достъп до транспортно средство и излаз)

3.4.   Изисквания, характерни за подсистемата инфраструктура

3.4.1.   Безопасност

Основно изискване 2.1.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Трябва да се предприемат мерки за ограничаване на опасностите, на които се излагат хората, по-специално при преминаването на влаковете през гарите“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.19 (Инфраструктура — ширина и ръб на перона)

„Инфраструктурата, до която хората имат достъп, трябва да бъде проектирана и изпълнена така, че да ограничава рисковете за безопасността на хората (стабилност, огън, достъп, евакуация, перони и др.).“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.3 (Инфраструктура — маршрути без препятствия)

4.1.2.3.1 (Инфраструктура — обща информация)

4.1.2.3.2 (Инфраструктура — идентификация на маршрута)

4.1.2.4 (Инфраструктура — врати и входове)

4.1.2.5 (Инфраструктура — повърхност на пода)

4.1.2.6 (Инфраструктура — прозрачни препятствия)

4.1.2.8 (Инфраструктура — мебелировка и свободно стоящи уреди)

4.1.2.9 (Инфраструктура — продажба на билети, информационни гишета и точки за оказване на помощ за потребителите)

4.1.2.10 (Инфраструктура — осветление)

4.1.2.12 (Инфраструктура — гласова информация)

4.1.2.13 (Инфраструктура — аварийни изходи)

4.1.2.14 (Инфраструктура — геометрия на пасарелките и подлезите)

4.1.2.15 (Инфраструктура — стълби)

4.1.2.16 (Инфраструктура — парапети)

4.1.2.17 (Инфраструктура — рампи, ескалатори, асансьори и движещи се пътеки)

4.1.2.18 (Инфраструктура — височина и ръб на перона)

4.1.2.19 (Инфраструктура — широчина и ръб на перона)

4.1.2.20 (Инфраструктура — ръб на перона)

4.1.2.21 (Инфраструктура — помощни средства при качване)

4.1.2.22 (Инфраструктура — кръстосване нивата на линиите в гарите)

3.5.   Изисквания, характерни за подсистемата подвижен състав

3.5.1.   Безопасност

Основно изискване 2.4.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Структурата на подвижния състав и на връзките между превозните средства трябва да са така проектирани, че да предпазят пътника и купетата в случай на сблъсък и дерайлиране.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.3 (Подвижен състав — място за инвалидните колички)

„Трябва да бъдат предприети стъпки, за да се предотврати достъпът до електрически устройства, за да не се излага на опасност безопасността на хората.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

„В случай на опасност устройствата трябва да позволяват на пътниците да информират машиниста и на придружаващия персонал да установи контакт с него.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.3 (Подвижен състав — място за инвалидните колички)

4.2.2.6.3 (Подвижен състав — универсална тоалетна)

4.2.2.11 (Подвижен състав — спални места, достъпни с инвалидна количка)

„Вратите за достъп трябва да включват отварящ и затварящ механизъм, който гарантира безопасността на пътника.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.4.2 (Врати — външни врати)

„Аварийни изходи трябва да са осигурени и обозначени.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.4.2 (Подвижен състав — Външни врати)

4.2.2.8 (Подвижен състав — информация за потребителя)

„Задължително е наличието във влаковете на аварийна осветителна система със достатъчен интензитет и времетраене“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.5 (Подвижен състав — осветление)

„Влаковете трябва да бъдат оборудвани със система за връзка с пътниците, която осигурява средство за комуникация от страна на влаковия персонал и наземния контрол.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.8 (Подвижен състав — информация за потребителите)

4.2.2.8.2 (Подвижен състав — информация (знаци и пиктограми))

3.5.2.   Надеждност и годност

Основно изискване 2.4.2 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Конструкцията на жизнено важното оборудване, на движещото се, теглещото и спиращото оборудване и на системата за управление и контрол трябва да е такава, че да позволи на влака да продължи мисията си при влошена обстановка, без неблагоприятни последствия за продължаващото да се експлоатира оборудване.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.12.3 (Подвижен състав — Качване и устройства за повдигане за пътниците с инвалидни колички)

4.2.2.12.3.5 (Подвижен състав — подвижни стъпала)

3.5.3.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.4.3 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Електрическото оборудване трябва да бъде съвместимо с функционирането на инсталациите за управление, контролиране и сигнализация.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

„При електрическа тяга, характеристиките на токоприемните устройства трябва да бъдат такива, че да позволяват на влаковете да се движат в условията на енергоснабдителната система на Трансевропейската конвенционална железопътна система“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

„Характеристиките на подвижния състав трябва да бъдат такива, че да му позволяват да се движи по всяка една линия, по която той се очаква да оперира.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.2.2.12 (Подвижен състав — Положение на стъпалата за достъп до превозно средство и излаз)

3.6.   Изисквания, характерни за другите подсистеми, отнасящи се също за подсистеми инфраструктура и подвижен състав

3.6.1.   Енергийна подсистема

3.6.1.1.   Безопасност

Основно изискване 2.2.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Функционирането на енергоснабдителните системи не трябва да нарушава сигурността нито на влаковете, нито на хората (потребители, работен персонал, живеещите в близост до железопътната линия и трети страни).

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.1.2.   Защита на околната среда

Основно изискване 2.2.2 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Функционирането на електрическите или термични енергоснабдителни системи не трябва да влияе на околната среда над определените граници.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.1.3.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.2.3 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Използваните електрически/термични енергоснабдителни системи трябва:

да създава възможност влаковете да постигат определените работни характеристики;

в случая на електрическите енергоснабдителни системи, да бъдат съвместими с токоприемниците, с които са оборудвани влаковете“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.2.   Контрол, командване и сигнализация

3.6.2.1.   Безопасност

Основно изискване 2.3.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Използваните процедури и инсталации за контрол, управление и сигнализация, трябва да дават възможност на влаковете да се движат със степен на сигурност, отговаряща на целите предвидени за мрежата. Системите за контрол, управление и сигнализация трябва да осигуряват също така и сигурното преминаване на влакове, на които е разрешено да се движат при влошени условия.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.2.2.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.3.2 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Цялата нова инфраструктура и целият нов подвижен състав, произведени или разработени след приемането на съвместими системи за контрол, управление и сигнализация, трябва да бъдат съобразени да използват тези системи.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

„Инсталираното в кабината на машиниста на влака оборудване за контрол, управление и сигнализация трябва да позволява нормална работа при определените условя по цялата Трансевропейска конвенционална железопътна мрежа.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.3.   Поддръжка

3.6.3.1.   Опазване на здравето и безопасност

Основно изискване 2.5.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Използваните в центровете технически инсталации и процедури трябва да осигуряват сигурна експлоатация на подсистемите и да не представляват заплаха за здравето и сигурността.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.3.2.   Защита на околната среда

Основно изискване 2.5.2 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Техническите съоръжения и използваните процедури в центровете за поддръжка не трябва да превишават разрешените нива на смущения с оглед на заобикалящата околна среда.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.3.3.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.5.3 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Инсталациите за поддържане на конвенционален подвижен състав трябва да са такива, че да позволяват извършването на безопасни, безвредни за здравето и удобни операции за целия състав, за който те са предназначени.“

Това основно изискване не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

3.6.4.   Експлоатация и управление на движението

3.6.4.1.   Безопасност

Основно изискване 2.6.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Регулирането на правилата за експлоатация на мрежите и на квалификациите на машинистите и на бордовия персонал, както и на персонала в контролните центрове трябва да е такова, че да осигурява сигурна експлоатация, като отчита различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.4 (Инфраструктура — правила за работа)

4.1.6 (Инфраструктура — професионални квалификации)

4.2.4 (Подвижен състав — правила за работа)

4.2.6 (Подвижен състав — професионални квалификации)

„Операциите и интервалите на поддържане, обучението и квалификацията на персонала в центровете за поддържане и контрол и системите за гарантиране на качеството, установени от съответните оператори в центровете за поддържане и контрол трябва да са такива, че да осигуряват висока степен на сигурност.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.4 (Инфраструктура — правила за работа)

4.1.6 (Инфраструктура — професионални квалификации)

4.2.4 (Подвижен състав — правила за работа)

4.2.6 (Подвижен състав — професионални квалификации)

3.6.4.2.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.6.3 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Регулирането на правилата за експлоатация на мрежите и на квалификациите на машинистите на бордовия персонал, и на управляващите трафика трябва да е такова, че да осигурява оперативна ефективност по Трансевропейската конвенционална железопътна система, като отчита различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.4 (Инфраструктура — правила за работа)

4.1.6 (Инфраструктура — професионални квалификации)

4.2.4 (Подвижен състав — правила за работа)

4.2.6 (Подвижен състав — професионални квалификации)

3.6.5.   Телематични приложения за товари и пътници

3.6.5.1.   Техническа съвместимост

Основно изискване 2.7.1 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Съществените изисквания за телематични приложения гарантират едно минимално качество на услугата за пътници и превозвачи на стоки, по-специално по отношение на техническа съвместимост.

Трябва да се предприемат мерки за осигуряване:

базите данни, софтуера и протоколите за предаване на данни да се развиват по начин, позволяващ максимален обмен на данни между различните приложения и оператори, като се изключват поверителните търговски данни;

лесен достъп до информацията за потребителите.“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.9 (Инфраструктура — продажба на билети, информационни гишета и места за оказване на помощ на потребителите)

4.1.2.11 (Инфраструктура — визуална информация, означения, пиктограми и динамична информация)

4.1.2.12 (Инфраструктура — устна информация)

4.2.2.8 (Подвижен състав — информация за потребителите)

3.6.5.2.   Опазване на здравето

Основно изискване 2.7.3 от Приложение III към Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО:

„Контактът между тези системи и потребителите трябва да е в съответствие с минималните изисквания за ергономия и правилата за опазване на здравето“

Това основно изискване се удовлетворява от функционалните и технически спецификации в точки:

4.1.2.9 (Инфраструктура — продажба на билети, информационни гишета и места за оказване на помощ на потребителите)

4.1.2.12 (Инфраструктура — устна информация)

4.2.2.8 (Подвижен състав — информация за потребителите)

3.7.   Елементи на обхвата на ТСОС относно ЛНП, които се отнасят до основните изисквания

Инфраструктура

Справка с точка от Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО

Приложение II

Основно изискване в Приложение III

Елемент от обхвата на ТСОС относно ЛНП

Ref. §

 

Сигурност

Надеждност и годност

Здраве

Опазване на околната среда

Техническа съвместимост

Общо

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Възможности за паркиране на ЛНП

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Безпрепятствен маршрут

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Общо

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Идентифициране на маршрута

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Врати и входове

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Повърхности на пода

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Прозрачни препятствия

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Тоалетни и условия за смяна пелените на бебета

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Мебелировка и свободно стоящи уреди

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Продажба на билети, информационни гишета и места за оказване на помощ на потребителите

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Осветление

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Визуална информация: означения, пиктограми, динамична информация

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Устна информация

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Аварийни изходи, аларми

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Геометрия на пасарелките и подлезите

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Стълбища

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Парапети

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Рампи, ескалатори, асансьори и подвижни пътеки

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Височина и отстояние на перона

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Височина на перона

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Отстояние на перона

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Трасе на линията покрай перона

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Ширина и ръб на перона

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Край на перона

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Помощни средства за качване на пътници с инвалидни колички

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Пресичане на трасето на линиите в гарите

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Подвижен състав

Справка с точка от Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО

Прило-жение II

Основно изискване в Приложение III

Елемент от обхвата на ТСОС относно ЛНП

Ref. §

 

Сигурност

Надеждност и годност

Опазване на здравето

Опазване на околната среда

Техническа съвместимост

Общо

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Места за сядане

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Общ

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Места за сядане с предимство

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Места за инвалидни колички

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Врати

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Външни врати

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Вътрешни врати

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Осветление

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Тоалетни

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Общ

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Стандартна тоалетна

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Универсална тоалетна

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Свободна пътека

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Потребителска информация

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Общо

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Информация (означения и пиктограми)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Информация (описание на маршрута и резервация на местата)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Промени във височината

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Парапети

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Места за спане достъпни с инвалидна количка

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Положение на стъпалата за достъп с превозни средства и излаз

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Общи изисквания

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Стъпала за достъп/излаз

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Помощни средства за качване

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДСИСТЕМИТЕ

4.1.   Инфраструктура на подсистемата

4.1.1.   Въведение

Трансевропейската конвенционална железопътна система, за която се прилага Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО, и на която подсистемата е част, е интегрирана система, чиято съвместимост трябва да бъде проверена. Тази съвместимост трябва да се провери по-специално с оглед на спецификациите на всяка подсистема, нейните интерфейси по отношение на системата, в която тя е интегрирана, както и на правилата за експлоатация и поддръжка.

Функционалните и технически спецификации на подсистемата и нейните интерфейси, описани в раздел 4.1.2, не налагат използването на специални технологии или технически решения, с изключение на случаите, когато това е строго необходимо за оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система. Новаторските решения за оперативната съвместимост обаче могат да изискват нови спецификации и/или нови методи на оценка. За да може да се осъществи технологично нововъведение, тези спецификации и нови методи на оценка трябва да се развиват съгласно процесите, описани в раздели 6.1.4 и 6.2.4.

Като се вземат под внимание всички валидни основни изисквания, подсистемата инфраструктура се характеризира с:

4.1.2.   Функционални и технически спецификации

4.1.2.1.   Обща информация

От гледна точка на съществените изисквания в раздел 3, функционалните и технически спецификации на подсистемата инфраструктура относно достъпа на хора с ограничена подвижност, се подреждат, както следва:

Възможности за паркиране за ЛНП

Врати и входове на едно ниво

Пътеки за пътниците, главни пешеходни маршрути

Подови повърхности

Тактилна информация (информация от докосване)

Насочващи пътеки

Маркировка на стъклените врати и стени

Тоалетни

Мебелировка

Гише за продажба на билети или автомат за продажба на билети/информационни гишета

Машини за таксуване на билети

Осветление

Визуална информация: означения, пиктограми, динамична информация

Устна информация

Аварийни изходи, аларми

Геометрия на пасарелките и подлезите

Стълби

Парапети

Рампи, ескалатори, асансьори, подвижни пътеки

Височина и отстояние на пероните

Широчина и ръб на пероните

Краища на пероните

Помощни средства за качване

Пресичания на нивата на трасето

За всеки основен параметър, предметът се въвежда от обща точка.

В следващите точки се разглеждат подробно условията, които трябва да бъдат удовлетворени, за да се изпълнят изискванията, въведени в общата точка.

4.1.2.2.   Възможности за паркиране за ЛНП

Там, където съществуват места за паркиране на гарите, трябва да има паркоместа, резервирани за ЛНП, оправомощени да използват паркоместа за инвалиди, като в границите на паркинга тези резервирани места трябва да са възможно най-близо до достъпен вход.

Няма други изисквания, които да са специфични за железниците, тъй като за местата за паркиране трябва да важи европейската или националната регулация (това включва, но не се ограничава само до: – броя на местата, достъпа, разположението, размерите, материалите, цветовете, означенията и осветлението).

4.1.2.3.   Безпрепятствен маршрут

4.1.2.3.1.   Обща информация

Безпрепятствен маршрут е маршрутът, който може да се ползва свободно от всички категории ЛНП. Той може да включва рампи или асансьори, където те са изградени и функционират съгласно т. 4.1.2.17.

Трябва да бъде осигурен най-малко един безпрепятствен маршрут, който свързва следните точки и услуги, ако те са осигурени:

Места за спиране за връзка с други транспортни средства в границите на гарата (напр. таксита, автобуси, трамваи, метро, ферибот и др.);

Паркинг за автомобили

Достъпни входове и изходи

Информационни гишета

Други информационни системи

Места за продажба на билети

Помощ за клиентите

Чакални помещения

Възможности за оставяне на багаж

Тоалетни

Перони

Всички безпрепятствени маршрути, стълби, пасарелки и подлези трябва да са с минимална ширина 1 600 mm, с минимална габаритна височина 2 300 mm над цялата ширина от 1 600 mm. Изискванията за минимална ширина не отчитат допълнителната ширина, която може да е необходима за пътникопотока. Това изискване не е приложимо за ескалатори, подвижни пътеки и асансьори.

Дължината на безпрепятствените маршрути трябва да представлява най-краткото възможно разстояние.

Подовата повърхност на безпрепятствените маршрути трябва да притежава противоотразителни свойства.

За нови гари с пропускателна способност под 1 000 пътника дневно (общ брой на заминаващите и пристигащите пътници) не се изисква да са съоръжени с асансьори или рампи, което би било необходимо, за да се отговори напълно на това изискване, ако друга гара в близост до 30 km по същия маршрут, осигурява напълно съответстващ безпрепятствен път. При такива обстоятелства проектирането на нови гари трябва да включва условия за бъдещо инсталиране на асансьори и/или рампи, за да бъде гарата достъпна за всички категории на ЛНП.

4.1.2.3.2.   Идентификация на маршрута

Безпрепятствените маршрути трябва да бъдат ясно идентифицирани чрез визуална информация, както е описано подробно в т. 4.1.2.11.

Информация за безпрепятствените маршрути трябва да се предоставя на хора, за които е видно, че са с увреждания, чрез най-малко едно от следните средства: напр. тактилни (допирни) пътеки, звукови, тактилни (допирни) знаци, гласови съобщения, брайлови карти.

Ако се постави тактилна (допирна) пътека, то тя трябва да съответства на националното законодателство и да е налична по цялата дължина на безпрепятствения маршрут (и).

Ако има парапети или стени в близост по безпрепятствения маршрут към перона, то трябва да има кратка информация (напр. за номера на перона или информация за посоката) на брайлово писмо и с призматични букви или числа в края в долната част на парапета, или на стената на височина между 850 mm и 1 000 mm. Числата и стрелките са единствените допустими тактилни пиктограми.

4.1.2.4.   Врати и входове

Тази точка се отнася за всички врати и входове, които се намират по безпрепятствените маршрути.

Трябва да бъдат осигурени най-малко един достъпен вход към гарата и един достъпен вход към пероните .

Вратите и входовете трябва да имат най-малка ширина на отваряне от 800 mm и свободна габаритна височина от 2 100 mm.

Разрешено е ползването на ръчни, полуавтоматични и автоматични врати.

Средствата за оперирането с вратите трябва да бъдат достъпни на височина между 800 mm и 1 200 mm.

Ръчните, неплъзгащи се врати трябва да бъдат осигурени с хоризонтални бутащи се бариери, които да минават през цялата ширина на вратата, от двете ѝ страни.

Автоматичните и полуавтоматичните врати трябва да включват оборудване, което не позволява пътниците да бъдат притиснати по време на работа с тях.

Ако за опериране с вратите са инсталирани бутони или други устройства за дистанционно управление, то тогава всеки бутон или устройство трябва да контрастира със заобикалящата околна среда и трябва да може да се задейства със сила не по-голяма от 15 N.

Ако бутоните за отваряне и затваряне са един над друг, горният бутон трябва винаги да е за управление на отварянето.

Центърът на управлението не трябва да бъде на по-малко от 800 mm и на повече от 1 200 mm вертикално над нивото на пода.

Такива управления трябва да се намират чрез допир (например тактилни маркировки) и трябва да указват функционалността.

Силата, необходима да се отвори или затвори ръчна врата, при безветрени условия, не трябва да превишава 25 N.

За отварянето и затварянето на ръчна врата, с бравата трябва да се оперира със сила на дланта на ръката, не повече от 20 N.

Там, където се използва въртяща се врата, трябва допълнително да се постави невъртяща се такава, която да може свободно да се ползва и да е в съседство с въртящата се врата.

Праговете при вратите и входовете не трябва да са по-високи от 25 mm. Там, където са инсталирани прагове, те трябва да контрастират по цвят с наличния фон.

4.1.2.5.   Подови повърхности

Всички подови повърхности трябва да бъдат противоплъзгащи се, в съответствие с националното законодателство за обществени сгради.

В гаровите постройки не трябва да има неравности, превишаващи 5 mm в дадена точка на подовата повърхност на пътеките, с изключение при тактилните водещи пътеки, отводнителните канали и тактилните предупредителни индикатори.

4.1.2.6.   Прозрачни препятствия

Прозрачните препятствия по или покрай използваните от пътниците главни маршрути, които могат да бъдат стъклени врати или прозрачни стени, трябва да бъдат обозначени с най-малко две издадени ленти, съдържащи знаци, логотипи, емблеми или орнаменти на височина между 1 500 mm и 2 000 mm за едната лента, и между 850 mm и 1 050 mm за другата лента. Tези означения трябва да контрастират с фона, на който те са поставени. Те трябва да са с широчина най-малко 100 mm.

Такива означения не са необходими, ако пътниците са защитени от сблъскване в тях чрез други средства – например има парапети или дълга скамейка.

4.1.2.7.   Тоалетни и място за смяна пелените на бебета

4.1.2.7.1.   Изисквания на подсистемата

Ако на гарата има тоалетни, за инвалидна количка трябва да е достъпна най-малко една кабина, обща и за двата пола.

Ако на гарата има тоалетни, трябва да съществуват и помещения за смяна на пелените на бебета, които да са достъпни и за мъже и за жени. Те трябва да отговарят на точка 4.1.2.7.2.

За да могат и пътници с обемист багаж да ползват тоалетните, минималните размери на всяка тоалетна кабина трябва да е широка 900 mm и дълга 1 700 mm, ако вратата се отваря навътре, и с дължина 1 500 mm, ако вратата се отваря навън или е плъзгаща се. Вратата и всички входове към тоалетните трябва да са с минимална ширина 650 mm.

По отношение на размерите и оборудването на тоалетните за ползватели с инвалидни колички, трябва да се прилагат европейското и националното законодателство.

4.1.2.7.2.   Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

Места за смяна пелените на бебета.

В положение за ползване, приспособлението за поставяне на бебето трябва да е между 800 mm и 1 000 mm над нивото на пода. То трябва да е широко най-малко 500 mm и дълго най-малко 700 mm.

То трябва да е замислено така, че да предпазва бебето от непреднамерено изплъзване, не трябва да има остри ръбове и трябва да издържа тегло от най-малко 80 kg.

Ако масичката за смяна на пелените е издадена в достъпното за тоалетната пространство, трябва да е възможно тя да се свива, като за целта се прилага сила непревишаваща 25 N.

4.1.2.8.   Мебелировка и свободно стоящи устройства

Цялата мебелировка и свободно стоящи устройства на гарите трябва да контрастират със своя фон и да имат заоблени ръбове.

На територията на гарата мебелировката и свободно стоящите устройства трябва да бъдат разположени така, че да не затрудняват слепите и хората с видими увреждания. Те трябва също така да са откриваеми от слепи лица, които ползват бастун за слепи.

Конзоли на височина под 2 100 mm, които са издадени на повече от 150 mm, трябва да бъдат означени с препятствие на височина от максимум 300 mm, така че да бъдат откриваеми за слепи лица, ползващи бастун за слепи.

Не трябва да има висящи тела на височина под 2 100 mm.

На всеки перон, където е разрешено чакането на влаковете от пътниците, както и на всички места за почивка, трябва да има поне една защитена от атмосферни въздействия площ, с ергономични места за сядане. Столовете трябва да са с облегалки за гърба и поне една трета трябва да имат облегалки и за ръцете. Трябва също да има опора за облягане на правостоящи с дължина най-малко 1 400 mm и място за инвалидна количка.

4.1.2.9.   Продажба на билети, информационни гишета и точки за оказване на помощ на клиентите

4.1.2.9.1.   Изисквания на подсистемата

Там, където по дължината на безпрепятствения маршрут се разполагат гишета за продажба на билети, информационни гишета и точки за оказване на помощ на клиентите, поне едно гише трябва да е на най-малко 650 mm от долната му плоскост, трябва да има място за коленете с минимална дълбочина 300 mm и широчина 600 mm. Височината на горната повърхност, или на част от нея, която е с минимална ширина 300 mm и минимална дълбочина 200 mm, трябва да бъде между 700 mm и 800 mm. Това място трябва да бъде достъпно за хора с инвалидни колички, а за ЛНП трябва да се осигурят алтернативни приспособления за сядане.

Ако има прозоречна преграда между пътника и продавача на билети на гишето за продажба, то тя трябва или да може да се вдига, или ако не е подвижна, гишето трябва да е снабдено с разговорно устройство. Прозоречните прегради трябва да бъдат от прозрачно стъкло.

Най-малко едно място за продажба на билети трябва да бъде снабдено с необходимото оборудване, за да е възможно ЛНП със слухови увреждания да разбират казаното, като включат слуховия си апарат в положение „T“.

Ако електронните устройства са пригодени така, че да показват на продавача на билети информация за цената на екран, те също трябва да показват цената и на клиента, който си купува билети.

Там, където са поставени машини за автоматична продажба на билети по трасето на безпрепятствения маршрут на гарата, поне една от тях трябва да отговаря на изискванията от т. 4.1.2.9.2.

Там, където са поставени машини за проверка на билетите, поне при една от тях трябва да има свободна пътека с минимална ширина 800 mm, като там трябва да може да се разположи инвалидна количка с дължина до 1 200 mm.

Ако се използват въртящи се прегради, трябва да има и достъпна точка без такава въртяща се преграда, която да се ползва от ЛНП по всяко работно време.

4.1.2.9.2.   Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

Машините за проверка на билетите, поставени на безпрепятствен маршрут на гарата в съответствие с т. 4.1.2.9.1, трябва да имат тактилна контактна повърхност (това включва клавиатура, място за плащането и за получаването на билета) на височина между 700 mm и 1 200 mm. Поне един дисплей трябва да се вижда както от лице, седящото в инвалидна количка, така и от лице, стоящо пред машината. Ако дисплеят се използва и за въвеждане на информацията, то тогава той трябва да отговаря на изискванията в този параграф.

4.1.2.10.   Осветление

Осветлението в предната част на гарата трябва да е в съответствие с европейското или националното законодателство.

От достъпния вход на сградата до точката на достъп до перона безпрепятственият маршрут трябва да бъде с осветеност поне 100 lx, измерена на нивото на пода на територията на гарата. Минималното изискване за осветеност на главния вход, стълбите, и в края на рампите трябва да е най-малко 100 lx, измерени на нивото на пода. Ако се налага изкуствено осветление, за да се постигне това, то необходимата осветеност трябва да е най-малко 40 lx над осветеностите на околните места, и светлината да е с по студена цветна температура.

Пероните и другите външни пространства за пътниците трябва да имат минимални средни осветености от 20 lx, измерени на нивото на пода с минимална стойност 10 lx.

Такива места, където се изисква изкуствено осветление, за да може да се прочете подробна информация, трябва допълнително да бъдат с осветеност най-малко15 lx над осигурената в съседство осветеност.

Аварийното осветление трябва да бъде в съответствие с европейското или националното законодателство.

4.1.2.11.   Визуална информация, означения, пиктограми и динамична информация

4.1.2.11.1.   Изисквания на подсистемата

На дадена гара цялата информация трябва да бъде логична и последователна и в съответствие с европейското или националното законодателство.

За цялата писмена информация трябва да се използват безсерифни шрифтове, с малки и големи букви (т.е. не само с главни букви).

Не трябва да се използват скъсени горни и долни продължения на буквите (продълженията над и под реда на изписване).

Долните продължения на буквите трябва ясно да се разпознават и да са с минимален размер 20 % от главните букви.

Цялата налична информация трябва да е в съответствие с общия маршрут и информационната система, особено що се отнася до цветовете и контраста на пероните и входовете.

Визуалната информация трябва да е разбираема при всички условия на осветяване, когато гарата е в действие.

Визуалната информация трябва да контрастира с фона.

Там, където има динамична визуалната информация, тя трябва да е в съответствие с основната устна информация, която се предоставя.

Трябва да се предоставя следната информация:

Информация и инструкции за безопасност в съответствие с европейското или националното законодателство.

Предупредителни знаци, знаци за забранителни и задължителни действия в съответствие с европейското или националното законодателство.

Информация, относно обслужването на заминаващите влакове.

Запознаване с удобствата, които предлага гарата и пътя за достъп до тях.

Трябва да се осигурява информация във всички точки, където пътниците се нуждаят да вземат решение за маршрута и на интервали по него от най-много 100 m. Означенията, символите и пиктограмите трябва да се прилагат последователно по целия маршрут.

Трябва да се предостави подходящото ниво на информация, необходимо да се вземе решение. Например, „Към пероните“ може да е по-подходящо в първата точка за вземане на решение, когато се влиза в гарата, отколкото специални знаци за отделните перони.

Тактилни информационни означения трябва да се поставят в:

Тоалетни, за функционална информация и спешни обаждания, ако е необходимо налага

Асансьори в съответствие с EN 81-70:2003 Приложение E.4.

Обяви и реклами не трябва да се комбинират с пътя на следване и информационните системи.

Забележка: за целите на тази точка, обща информация за услугите на обществения транспорт не трябва да се разглежда като реклама.

Трябва да се поставят следните специални графични символи и пиктограми за ЛНП:

Означение, отговарящо на международния знак за „условия за инвалиди и хора с увреждания“, както е описано в Приложение N клауза N.2 и N.4

Насочваща информация за безпрепятствен маршрут и достъпни условия за инвалидни колички

Насочване към универсалните тоалетни

В случай, че на перона има информация за конфигурацията на влака, указание за мястото на качване на инвалидните колички.

Разрешено е комбинирането на символите с други такива (например: асансьор, тоалетна и др.).

Когато има индуктивни затворени контури, това трябва да е посочено със знак, както е описано в Приложение N, клауза N.2 и N.5.

Там, където услугата съществува, графичен символ трябва да посочва мястото за съхранение на багаж за тежки и обемисти товари.

Ако има телефони за търсене на помощ или за информация относно услуга, те трябва да са указани със знак, както е описано в Приложение N, клауза N.2 и N.6.

Ако има устройство за аварийно обаждане:

то трябва да има визуални и тактилни символи,

това трябва да се посочи със знак, както е описано в клауза в Приложение N клаузи N.2 и N.7.

а също то трябва да има:

визуална и звукова индикация, че функционира

допълнителна информация за функциониране, ако това е необходимо

В универсалните тоалетни и в тоалетни, достъпни за инвалидни колички, където има подвижни парапети, трябва да бъде поставен графичен символ, указващ горното и долно положение на парапетите.

Заедно с насочващата стрелка, показваща една посока, не трябва да има повече от пет пиктограми, поставени в съседство една до друга на едно място.

4.1.2.11.2.   Изисквания за съставните елементи на оперативната съвместимост

Дисплеите трябва да са с такъв размер, че да показват целите наименования на отделните гари или думи от съобщенията. Всяко име на гара или дума от съобщение трябва да бъде изведено на дисплея в продължение най-малко на 2 секунди. Ако се използват движещи се съобщения (по хоризонтала или вертикала), всяка завършена дума трябва да бъде показвана на дисплея в продължение на минимум 2 секунди, а скоростта на хоризонталното придвижване не трябва да превишава 6 символа в секунда.

Минималната височина на буквите трябва да се изчислява съгласно следната формула: Разстояние за четене в mm разделено на 250 = размера на шрифта (например: 10 000 mm/250 = 40 mm).

Всички знаци за безопасност, предупреждение, задължително действие и забрана трябва да включват пиктограми и трябва да бъдат изготвени в съответствие с ISO 3864-1

Максималното разстояние за четене е характеристика на елемента на оперативната съвместимост.

4.1.2.12.   Устна информация

Устната информация трябва да има най-малко ниво от 0,5 RASTI в съответствие с IEC 60268-16 част 16, на всички места.

Където е налице, устната информация трябва да е в съответствие с основната визуална информация, която се онагледява.

Когато автоматична устна информация не е осигурена, трябва да е налице озвучителна комуникационна система, за да могат при поискване пътниците да получават информация.

4.1.2.13.   Аварийни изходи, аларми

Аварийните изходи и аларми трябва да са в съответствие с европейското или националното законодателство.

4.1.2.14.   Геометрия на пасарелките и подлезите

Ако пасарелките или подлезите се използват като част от нормалния маршрут на пътниците на територията на гарата, навсякъде те трябва да имат безпрепятствена зона с ширина най-малко 1 600 mm габаритна височина най-малко 2 300 mm. Изискването за минимална ширина не включва допълнителната ширина, която може да се изисква за големи пътникопотоци. Тези допълнителни ширини трябва да бъдат в съответствие с националното законодателство.

4.1.2.15.   Стълби

Стълбите трябва да са в съответствие с европейското или националното законодателство.

Стълбите по главния маршрут трябва да имат минимална безпрепятствена ширина от 1 600 mm, измерена между парапетите. Изискването за минимална ширина не взема под внимание допълнителната ширина, която може да се изисква за пътникопотоци.

Повърхността на всички стълби трябва да има противоплъзгащи се свойства.

Преди първото стъпало за изкачване и преди първото стъпало за слизане трябва да има тактилна лента по цялата ширина на стълбите. Тази лента трябва да има минимална височина от 400 mm, трябва да се откроява и да бъде интегрирана в повърхността на пода. Лентата трябва да се различава от тези, използвани за тактилни водещи пътеки, ако има такива.

Откритите пространства под стълбите трябва да бъдат защитени, за да предпазят пътниците от непреднамерен удар в опорни конструкции и пространства с намалена височина.

4.1.2.16.   Парапети

Стълбите и рампите трябва да бъдат снабдени с парапети от двете страни и на две нива. По-високият парапет трябва да бъде поставен между 850 mm и 1 000 mm над нивото на пода, долният парапет трябва да се намира на височина между 500 mm и 750 mm над нивото на пода.

Трябва да има минимално свободно пространство от 40 mm между парапета и другите части на структурата, различни от крепежните елементи.

Парапетите трябва да са непрекъснати. Когато се поставят на стълбите, те трябва да са издадени най-малко с 300 mm извън горното и долното стъпало (тези издатини могат да бъдат закръглени, за да не представляват пречка).

Парапетите трябва да бъдат закръглени и да имат напречно сечение с еквивалентен диаметър 30 mm до 50 mm.

Парапетите трябва да контрастират със цветовете на заобикалящата стена.

4.1.2.17.   Рампи, ескалатори, асансьори, подвижни пътеки

Рампите трябва да бъдат инсталирани за ЛНП, които не могат да ползват стълби, там, където не са осигурени асансьори.

Рампите трябва да бъдат в съответствие с европейското или националното законодателство.

Там, където има поставени ескалатори, те трябва да имат максимална скорост от 0,65 m/s и трябва да бъдат проектирани в съответствие с европейското или националното законодателство.

Асансьори трябва да бъдат осигурени там, където не могат да се поставят рампи, те трябва да бъдат проектирани в съответствие с EN 81-70:2003, клауза 5.3.2.1 таблица 1.

Там, където са инсталирани, подвижните пътеки трябва да имат максимална скорост от 0,75 m/s, максимален наклон от 12 градуса (21,3 %) и трябва да бъдат проектирани в съответствие с европейските или националните правила.

4.1.2.18.   Височина и отстояние на перона

4.1.2.18.1.   Височина на перона

За перони на конвенционалната железопътна мрежа, за височина на перона са позволени две номинални стойности: 550 mm и 760 mm над повърхността на движение. Допустимите отклонения за тези размери трябва са между –35 mm/+ 0 mm.

За перони на конвенционалната железопътна мрежа, където могат да спират и трамваи (напр. вътрешноградска железница или трамвай-влак), номиналната разрешена височина на перона е между 300 mm и 380 mm. Толерансът на тези размери е в границите на +/–20 mm.

При криви с радиус под 500m, е разрешено височината на перона да бъде по-голяма или по-малка от специфицираната, ако първото ползваемо стъпало на возилото отговаря на фигура 11 в точка 4.2.2.12.1

4.1.2.18.2.   Отстояние на перона

Забележка, която следва да бъде премахната от CR PRM TSI в края на процеса: ТСОС за високоскоростната инфраструктура поставя изисквания за пероните при високоскоростната железопътна мрежа.

За перони при конвенционалната железопътна мрежа, ръбовете на перона, поставени на номинална височина от 550 mm и 760 mm, трябва да отговарят на минималния строителен габарит, както е дефиниран в EN (отворена точка, националните правилници трябва да се прилагат за минималния строителен габарит, очаква се ревизия на ТСОС след публикуването на EN15273-3:2006); и конвенционалната стойност bq0 от центъра на релсите успоредно на равнината на движение трябва да се получи от формулата, която не взема под внимание ефекта от

увеличаването на междурелсието в завоите,

виража (надвишението в крива),

стрелките и пресичането на коловозите,

квазистатично накланяне,

допуските при строителството и поддръжката

където:

Formula

R е радиусът на кривата на релсите в метри,

Изчислената стойност bqlim е специфицирана в EN15273-3:2006 и взема под внимание всички други стойности, които не са включени във формулата на bq0. Действителната стойност на bq за позициониране на ръбовете на перона от центъра на релсите успоредно на равнината на движение ще позволи отклонения, дължащи се на толеранса Tq за позициониране на ръбовете на перона или на тяхната поддръжка: bqlim bq bqlim + Tq.

Tолерансът Tq трябва да бъде 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Ефектът от виража (надвишението в крива) трябва да бъде компенсиран извън кривата, за частта превишаваща 25 mm, чрез ръб на перона, издаващ се над улея, необходим за квазистатичното накланяне на строителния габарит перпендикулярно на повърхността на движение.

В резултат, действителното разстояние между пероните може да бъде по-голямо от конвенционалното.

4.1.2.18.3.   Трасе на ж.п. линията покрай перона

Забележка, която трябва да бъде премахната от CR PRM TSI в края на процеса: Пероните на линиите от категория 1 на високоскоростната железопътна мрежа трябва да съответстват на ТСОС за високоскоростната инфраструктура.

Забележка, която трябва да бъде включена в ТСОС за високоскоростната инфраструктура: Пероните на линиите от категория II и III на високоскоростната железопътна мрежа трябва да съответстват на точка 4.1.2.18.3 от CR PRM TSI.

За перони на конвенционалната железопътна мрежа ж.п. трасето в съседство до пероните е препоръчително да е право, но никъде не трябва да има радиус по-малък от 300 m.

4.1.2.19.   Ширина и ръб на перона

Разрешено е ширината на перона да бъде различна по цялата дължина на перона. Минималната ширина на перона без препятствия трябва да е по-голяма от:

ширината на опасната повърхност плюс ширината на две пътеки (от всяка от страните) от 800 mm (1 600 mm) или,

За едностранен перон — 2 500 mm, или за перон-остров — 3 300 mm (този размер може да се стеснява до 2 500 mm в края на перона).

Изискването за минимална ширина не включва допълнителната ширина, която може да бъде необходима за пътникопотока.

Позволено е да се поставят малки препятствия с дължина под 1 000 mm (например:- пилони, мачти, будки, седалки) в свободната пътека от 1 600 mm. Разстоянието от ръба на перона до препятствието трябва да е най-малко 1 600 mm и е необходимо да има най-малко 800 mm свободен път от края на препятствието до опасната зона.

Ако разстоянието между две малки препятствия е по-малко от 2 400 mm, те трябва да бъдат разглеждани като едно голямо препятствие.

Минималното разстояние от края на препятствия като стени, места за сядане, асансьори и стълби с дължина над 1 000 mm, но под 10 000 mm, до края на опасната зона, трябва да бъде най-малко 2 000 mm.

Минималното разстояние от края на препятствия като стени, места за сядане, подвижни пътеки и стълби с дължина над 10 000 mm, до края на опасната зона трябва да бъде 1 600 mm. Разстоянието между ръба на перона и края на това препятствие трябва да е най-малко 2 400 mm.

Ако има помощни средства във влаковете или на перона, които да позволяват на ползвателите на инвалидни колички да се качват или слизат от влаковете, то свободно пространство от 1 500 mm от края на средството, където се качва или сваля инвалидната количка на нивото на перона, до следващото препятствие на перона, или до противната опасна зона, трябва да бъде осигурено там, където е вероятно използването на такива средства. Една нова гара трябва да отговаря на това изискване за всички влакове, които се планира да спират на перона.

Опасната зона на перона започва от ръба от страна на релсите на перона и се дефинира като пространството, където пътниците могат да бъдат изложени на опасни сили поради въздушната струя от преминаващите влакове в зависимост от тяхната скорост. За конвенционалната железопътна система, тази опасна зона трябва да е в съответствие с националните правилници.

Границите на опасната зона, най-далече от релсовата страна на ръба на перона, трябва да бъде означена с визуални и тактилни предупредителни означения. Тактилните означения трябва да бъдат в съответствие с националните правилници.

Визуалното предупредително означение трябва да бъде цветово контрастираща, противоплъзгаща предупредителна линия с минимална ширина от 100 mm.

Цветът на материала на ръба на перона от страната на релсите трябва да контрастира с тъмнината на пролуката. Tози материал трябва да е противоплъзгащ.

4.1.2.20.   Край на перона

Краят на перона трябва да има визуални и тактилни означения.

4.1.2.21.   Помощни средства за качване на пътници с инвалидни колички

4.1.2.21.1.   Изисквания на подсистемата

Когато на перон на гарата, притежаващ пътеки с безпрепятствен достъп в съответствие с 4.1.2.3.1, спират влакове в нормална експлоатация, с врати за ползване на инвалидни колички, то трябва да е налично помощно средство за качване, което да се използва между вратата и перона и да позволи на пътника в инвалидна количка да се качи или слезе,

освен ако не е показано, че пролуката между ръба на прага на вратата и ръба на перона не е повече от 75 mm, измерена хоризонтално и не е повече от 50 mm, измерена вертикално;

и

освен ако има гара на разстояние до 30 km по същия маршрут, снабдена с помощни средства за инвалидни колички.

Отговорният ръководител по инфраструктурата (Ръководителя на гарата(ите), ако те са отговорните лица) и железопътното предприятие трябва да се споразумеят относно управлението на помощните средства за качване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и Съвета за правата и задълженията на пътниците по международния ж.п транспорт (1), за да установят коя страна е отговорна за осигуряването на помощните средства за качване. Ръководителят по инфраструктурата (Ръководителя на гарата(ите), ако те са отговорните лица) и железопътното предприятие трябва да гарантират, че споразумението им за разделението на отговорностите е най- доброто общо решение.

Такива споразумения трябва да дефинират:

пероните на гарата, където трябва да се осигурят помощните средства за качване от ръководителя по инфраструктурата или от ръководителя на гарата, и подвижният състав, за който те ще се използват,

пероните на гарата, където трябва да се осигурят помощни средства за качване от железопътното предприятие, и подвижният състав, за който те ще се използват,

подвижният състав, където трябва да се осигурят помощни средства за качване от железопътното предприятие, и перонът на гарата, към който те ще се използват,

специалните правила за спиране на влаковете в съответствие с точка 4.1.2.19 (зона за помощни средства за качване на лица в инвалидни колички).

В системата за управление на сигурността, железопътното предприятие трябва да укаже какви са нейните задължения съобразно такива споразумения, и как ще ги спазва.

В системата за управление на сигурността ръководителят по инфраструктурата трябва да укаже какви са неговите задължения съобразно такива споразумения и как ще ги спазва.

В горните параграфи ръководителят на гарата, който отговаря за пероните, се счита за ръководител по инфраструктурата съгласно Директива 91/440/EО член 3: дефиниция на железопътна инфраструктура и Регламент 2598/70/EО.

Ако в резултат на горното, всички видове подвижен състав, които спират на перона, са оборудвани с помощни средства за качване съобразно с перона, то тогава не е задължително перонът да е снабден с такива помощни средства.

Помощните средства за качване трябва да отговарят на изискванията на точка1.2.21.2. Ако положението за качване на инвалидната количка е предварително дефинирано, позицията на перона за вратите достъпни с инвалидна количка, може да бъде отбелязана с международния знак „запазено за инвалиди и хора с увреждания“. Тези знаци трябва да са в съответствие с Приложение N точки N.2 и N.4.

Рампи

На перона на гарата или във влаковете трябва да е осигурена рампа за достъп, била тя ръчна или полу-автоматична, която да бъде обслужвана от член на персонала.

Рампата трябва да изпълнява изискванията на точка 4.1.2.21.2.

Асансьори на перона

Ако на перона се използва асансьор, то той трябва да отговаря на изискванията на точка 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Съставни изисквания на оперативната съвместимост

Ако на гарите са поставени помощни средства за качване, те трябва да могат да обслужват инвалидна количка с характеристиките, описани в Приложение M:

Помощните средства за качване трябва да издържат тегло най-малко 300 kg, поставено в центъра на средството и разпределено на площ от 660 mm х 660 mm.

Ако помощното средство за качване работи с електроенергия, то трябва да включва и ръчно обслужване в случай на отпадане на захранването.

Рампи

Повърхността на рампата трябва да бъде устойчива на плъзгане и да има ефективна пълна ширина най-малко 760 mm.

Рампите трябва да имат повдигнати ръбове от двете страни, за да се предотврати плъзгане на колелата на инвалидни колички и помощни средства за придвижване на ЛНП.

Издатините в двата края на рампата трябва да бъдат скосени и не по-високи от 20 mm. Те трябва да имат контрастиращи предупредителни ленти.

Наклонът на рампата може да бъде най-много 10,2 градуса (18 %).

Когато се използва за качване или сваляне, рампата трябва да бъде осигурена за ползване и да не се измества при товарене и разтоварване.

Трябва да бъде гарантиран сигурен начин на съхранение, за да се гарантира, че рампите, включително подвижните такива, когато са прибрани, не представляват препятствие за пътниците.

Асансьори на перона

Ако на перона се използва асансьор, то той трябва да отговаря на следното:

Повърхността на рампата трябва да бъде противоплъзгаща. На нивото на повърхността перонът при асансьора трябва да има пълна ширина най-малко 720 mm.

Конструкцията на асансьора трябва да гарантира, че средството не може да се задвижи, когато асансьорът не е в готовност за движение.

Когато е налице, всеки орган за управление за позициониране, снижаване до нивото на земята, повдигане и прибиране на асансьора изисква постоянен ръчен натиск от страна на оператора и не трябва да позволява неправилна последователност на работа при зает асансьор.

Асансьорът трябва да включва авариен начин за позициониране, снижаване до нивото на земята, когато вътре има лице, и повдигане и прибиране, когато захранването му отпадне.

Никоя част на асансьорната платформа не трябва да се движи със скорост, превишаваща 150 mm/секунда по време на качване или слизане на пътника и не трябва да превишава 300 mm/секунда по време на позициониране или прибиране (освен ако асансьорът не се позиционира или прибира ръчно). Максималното хоризонтално и вертикално ускорение при пълен асансьор трябва да бъде 0,3 g.

Асансьорът трябва да е оборудван с прегради, за да пази колелата на инвалидната количка от излизане от платформата на асансьора по време на ползване.

Подвижна преграда или предвидено при проектирането приспособление трябва да пази инвалидната количка от излизане от най-близкия ръб до вагона, докато асансьорът е в напълно повдигнато положение.

Всяка страна на платформата на асансьора, която се издава към вагона, при повдигнато положение трябва да има преграда, висока най-малко 25 mm. Такива приспособления не трябва да пречат при маневрирането навътре или навън от пътеката.

Преградата откъм ръба за натоварване (външната преграда), която функционира като товарна рампа, когато асансьорът е на нивото на земята, трябва да е достатъчна в повдигнато или затворено състояние, или трябва да има допълнителна система, за да се предотврати преминаването на инвалидната количка през нея или повреждането ѝ.

Асансьорът трябва да позволява позициониране на инвалидната количка с лице навътре или навън.

Трябва да е осигурена безопасна прибираща система, която предпазва асансьорът да не се удари в инвалидната количка на пътника или в помощното средство за придвижване, както и да не създаде опасност за пътниците.

4.1.2.22.   Пресичане на железопътните линии при гарите

Ако националното законодателство разрешава пътниците да използват прелези на нивото на железопътните линии и се изисква прелезите да осигуряват безпрепятствен път, то те трябва да са достъпни за всички категории ЛНП.

Прелезите трябва да бъдат конструирани така, че и най-малкото колело на инвалидната количка, както е зададено в Приложение M, да не може да заседне между повърхността на прелеза и релсите.

Трябва да се поставят визуални и тактилни означения, за да се идентифицират границите на прелезната повърхност.

4.1.3.   Функционални и технически спецификации на интерфейсите

Поради факта, че към момента не съществуват ТСОС за конвенционалните железници, за пътническия подвижен състав и за инфраструктурата, този раздел остава открит.

Не съществува интерфейс с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“.

Интерфейсите с подсистемата „Експлоатация“ са описани в раздел 4.1.4 „Правила за експлоатация“.

4.1.4.   Правила за експлоатация

Следните правила за експлоатация не съставляват част от оценката на инфраструктурата.

Настоящата ТСОС не определя правилата за експлоатация при евакуация в случай на рискови ситуации, а само съответните технически изисквания. Целта на техническите изисквания за инфраструктурата, е да се улесни евакуацията за всички, включително за ЛНП.

С оглед на основните изисквания от раздел 3, правилата за експлоатация, характерни за подсистемата „Инфраструктура“ съгласно техническия обхват, дефиниран в точка 1.1, за които се отнася настоящата ТСОС, са следните:

Обща информация

Ръководителят по инфраструктура или ръководителят на гарата трябва да имат разработена политика в писмен вид, за да се гарантира, че всички категории ЛНП могат да имат достъп до пътническата инфраструктура по всяко време на работа, в съответствие с техническите изисквания на настоящата ТСОС. Освен това, тази политика трябва да е съвместима с политиките на всяка ж.п. компания, която би желала да използва средствата (отнася се до раздел 4.2.4) по предназначение. Политиката трябва да се прилага чрез предоставяне на съответна информация на персонала, процедури и обучение. Политиката за инфраструктурата трябва да включва, без да се ограничава с това, правила за експлоатация за следните ситуации:

Безпрепятствени маршрути

Когато нови, обновени или разширени гари с дневен пътникопоток от 1 000 пътника или по-малко, с комбинирано качване и слизане, осреднено за 12 месечен период, не отговарят на изискванията за безпрепятствени маршрути по отношение на аспектите, свързани с асансьора и\или с рампата съгласно точка 4.1.2.3.1, за организиране на транспортирането на ползвателите на инвалидни колички чрез достъпни средства между недостъпна гара и следващата достъпна гара по същия маршрут следва да се прилага националното законодателство.

Достъпност на ж.п. гарата

Правилата за експлоатация трябва да са изготвени така, че да се гарантира, че е леснодостъпна информация за нивото на достъпност на всички гари.

Ж.п. гари без персонал — Продажба на билети за хора с видими увреждания

Правилата за експлоатация трябва да са в писмен вид и да се прилагат по отношение на ж.п. гарите без персонал, където са поставени автомати за продажба на билети (виж точка 4.1.2.9). В такива случаи трябва да е винаги налице алтернативно средство за продажба на билети, достъпно за хора с видими увреждания (например, да се разреши продажба на билети или във влака или на гарата на пристигане).

Проверка на билетите — Въртящи се врати

В случаите, в които за проверка на билетите се използват въртящи се врати, трябва да се прилагат правила за експлоатация, чрез които през такива контролни точки за ЛНП се предлага паралелен достъп. Този достъп за ЛНП трябва да пропуска ползватели на инвалидни колички, детски колички, хора с обемист багаж и може да бъде обект на проверка от служебни лица или на автоматична проверка.

Визуална и устна информация — постигане на последователност

Правила за експлоатация трябва да се прилагат, за да се осигури последователност между основната визуална и устна информация (виж точка 4.1.2.12). Персоналът, който изготвя съобщенията, трябва да следва стандартни процедури, за да постигне пълна състоятелност на основната информация.

Устна информационна система при поискване от пътника

В случаите, когато на гарата не е осигурена основна устна информация чрез високоговорителна система (виж точка 4.1.2.12), трябва да се прилагат правила за експлоатация, за да се осигури алтернативна информационна система, чрез която пътниците на гарата могат да получават същата информация гласово (напр. има телефонна информационна система — автоматична или с персонал).

Перон — Помощна операционна зона за качване с инвалидна количка

Железопътното предприятие и управителят на инфраструктурата или ръководителят на гарата трябва заедно да определят пространството на перона, където средството е вероятно да бъде използвано и да докажат, че е съобразено с изискванията. Това пространство трябва да е съвместимо със съществуващите перони, където се очаква влакът да спира.

Вследствие на горепосоченото, мястото на спиране на влака в някои случаи трябва да се избере така, че да отговаря на това изискване.

Правила за експлоатация трябва да се прилагат, за да се отчитат промените в композицията на влака (виж точка 4.1.2.19), така че местата за спиране на влаковете да могат да се определят с оглед на помощните операционни зони за качване.

За всяко помощно средство за качване на перона трябва да се осигури свободно пространство от 1 500 mm, считано от края на перона. (виж точка 4.1.2.19).

Безопасност на помощните средства за качване на ръчните или автоматични инвалидни колички

По отношение на работата на персонала на гарата с помощните средства за качване, трябва да се прилагат правила за експлоатация (4.1.2.21.1 & 2).

За да се гарантира, че персоналът на гарата може да работи безопасно с подвижната обезопасяваща бариера, приспособена за асансьори за инвалидни колички, трябва да се прилага правило за експлоатация (виж точка 4.1.2.21.2).

За да се гарантира, че персоналът на гарата може да работи безопасно с рампите за качване, по отношение на използването, осигуряването, повдигането, свалянето и товаренето трябва да се прилага правило за експлоатация (виж точка 4.1.2.21.2).

Помощ за ползвателите на инвалидни колички

Трябва да се прилагат правила за експлоатация, за да се гарантира, че персоналът е осведомен, че ползвателите на инвалидни колички могат да се нуждаят от помощ за качване и слизане от влака, и такава помощ трябва да бъде предвидена, ако е необходима.

Може да се наложи ползвателите на инвалидни колички да резервират предварително такава помощ, за да се гарантира наличието на обучен персонал.

Контролирано пресичане на ж.п. линиите

В случаите, когато националното законодателство разрешава контролирано пресичане на нивото на ж.п. линиите, трябва да се прилагат правила за експлоатация, за да се гарантира, че персоналът в контролираните точки на пресичане на ж.п. линиите оказва съответна помощ на ЛНП, включително и сигнализация за това кога е безопасно линията да се пресече.

4.1.5.   Правила за поддръжка

С оглед на основните изисквания от раздел 3, правилата за поддръжка, специфични за подсистемата „Инфраструктура“ според техническия обхват, дефиниран в точка 1.1, които биват засягани от настоящата ТСОС, са както следва:

управителят на инфраструктурата или ръководителят гара трябва да осигурят процедури, които включват осигуряването на алтернативна помощ за ЛНП по време на поддръжка, подмяна или ремонт на средствата за ползване от ЛНП.

4.1.6.   Професионални квалификации

Професионалните квалификации на персонала, необходим за функционирането на подсистемата „Инфраструктура“ съгласно техническия обхват, дефиниран в точка 1.1 и според точка 4.1.4 със списъка на правилата за експлоатация, засягани от настоящата ТСОС, са както следва:

Професионалното обучение на персонала, изпълняващ задачите по придружаването на влаковете, предоставянето на услуги и помощ на пътници на гарата, както и продажба на билети, трябва да включва темата за информираност за инвалидността и равнопоставеността, както и за специалните потребности на всяка категория ЛНП.

Професионалното обучение на инженерите и ръководителите, отговорни за поддържането и функционирането на инфраструктурата, трябва да включва темата за информираност за инвалидността и равнопоставеността, както и за специалните потребности на всяка категория ЛНП.

4.1.7.   Условия за опазване на здравето и безопасност

В обхвата на настоящата ТСОС няма специални изисквания относно условията за опазване на здравето и безопасността на персонала, необходим за функционирането на подсистемата „Инфраструктура“, както и за прилагането на тази ТСОС.

4.1.8.   Регистър на инфраструктурата

Изискванията за регистър на инфраструктурата по отношение на настоящата ТСОС, са както следва:

Географски обхват, както е дефинирано в точка 1.2;

В дефинирания географски обхват, гарите, попадащи в обхвата на настоящата ТСОС, трябва да бъдат включени;

За всяка определена гара, трябва да бъдат изредени в списъка пероните на тази гара, които попадат в обхвата на настоящата ТСОС.

За всяка определена гара, както и за всички перони, попадащи в обхвата на настоящата ТСОС, трябва да се включат в списъка и да се опишат по отношение на съответните точки от ТСОС, следните характеристики, а именно:

Улеснения за паркиране в съответствие с точка 4.1.2.2;

Безпрепятствен маршрут(и) в съответствие с точка 4.1.2.3;

Тактилни водещи пътеки, където ги има, в съответствие с точка 4.1.2.3.2;

Тоалетни, включително достъпните за ползвателите на инвалидни колички, в съответствие с точка 4.1.2.7;

Продажба на билети, информационни гишета и места за оказване на помощ на потребителите в съответствие с точка 4.1.2.9;

Визуални информационни системи в съответствие с точка 4.1.2.11;

Рампи, ескалатори, асансьори или подвижни пътеки, пригодени в съответствие с точка 4.1.2.17;

Височината, ръба, ширината и дължината на всеки перон в съответствие с точки 4.1.2.18 и 4.1.2.19;

Помощни средства за повдигане и тяхното описание, където има такива, в съответствие с точка 4.1.2.21;

Прелези на нивото на ж.п. линиите там, където това е възможно за ЛНП в съответствие с точка 4.1.2.22.

Когато се прилага националното законодателство, за да се установи съответствие с настоящата ТСОС, съответните наредби и клаузи трябва да се посочат срещу съответната точка от регистъра.

4.2.   Подсистема „Подвижен състав“

4.2.1.   Въведение

Трансевропейската конвенционална железопътна система, за която се прилага Директива 2001/16/EО, изменена с Директива 2004/50/EО, и от която подсистемата е част, е интегрирана система, чиято последователност трябва да бъде променена. Тази последователност трябва да бъде променена особено по отношение на спецификациите на всяка подсистема, с нейните интерфейси към системата, в която подсистемата е интегрирана, както и по отношение на правилата за експлоатация и поддръжка.

Функционалните и технически спецификации на подсистемата и нейните интерфейси, описани в раздели 4.2.2, не налагат използването на специални технологии или технически решения освен там, където това е строго необходимо за оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна мрежа. Новаторските решения за оперативната съвместимост обаче могат да изискват нови спецификации и/или нови методи за оценка. За да се позволят технологични нововъведения, тези спецификации и методи за оценка трябва да бъдат разработени според процеса, описан в раздели 6.1.4 и 6.2.4.

Като вземем предвид съответстващите основни изисквания, подсистемата „Подвижен състав“ се характеризира от:

4.2.2.   Функционални и технически спецификации

4.2.2.1.   Обща информация

В светлината на основните изисквания от раздел 3, функционалните и технически спецификации на подсистемата „Подвижен състав“, отнасящи се до достъпа на лица с намалена подвижност, са организирани, както следва:

Места за сядане

Места за инвалидни колички

Врати

Осветление

Тоалетни

Свободни пътеки

Информация за потребителите

Промени във височината

Парапети

Места за спане, достъпни за инвалидни колички

Положение на стъпалото за вход и изход до вагона

За всеки основен параметър, основната точка въвежда следващите точки.

Тези следващи точки подробно определят условията, които трябва да се удовлетворят, за да се изпълнят изискванията, включени в общата точка.

4.2.2.2.   Места за сядане

4.2.2.2.1.   Обща информация

Дръжки за ръцете или вертикални перила или други средства, които могат да се ползват за личната стабилност при ползване на пътеката, трябва да са осигурени на гърба на всички седалки за сядане от страната на пътеката, освен ако седалката не се допира до задната част на друга седалка, поставена в обратна посока и снабдена с дръжка или граничеща с преграда.

Дръжки за ръцете или други средства, които могат да се ползват за лична стабилност, следва да се разполагат на височина между 800 mm и 1 200 mm над пода, като не трябва да навлизат в свободната пътека и е необходимо да контрастират със седалките.

В пространствата за сядане, които са със седалки, поставени по дължина, за лична стабилност следва да се използват перила. Тези перила трябва да бъдат на максимално разстояние 2 000 mm едно от друго и да бъдат разположени на височина между 800 mm и 1 200 mm над пода, като е необходимо да контрастират с вътрешната заобикаляща среда на вагона.

Дръжките за ръце и другите средства не трябва да имат остри ръбове.

4.2.2.2.2.   Места за сядане с предимство

4.2.2.2.2.1.   Обща информация

Не по-малко от 10 процента от местата на дадена влакова композиция, на едно индивидуално превозно средство, и по класи, трябва да бъдат означени като места с предимство за ползване от ЛНП.

Местата за сядане с предимство и вагоните, където те се намират, трябва да бъдат означени със знаци, съответстващи на Приложение N клауза N.3 и N.8 и указващи, че са налични такива места за тези, които имат право да ги ползват.

Местата за сядане с предимство трябва да се разполагат в салона за пътниците и в близост до външните врати.

Когато местата за сядане са снабдени с подлакътници, местата за сядане с предимство трябва да имат подвижни подлакътници, като се изключват подлакътници, поставени по дължината на корпуса на возилото. Подвижните странични подлакътници трябва да се прибират в положение наравно възглавницата на облегалката на седалката, за да позволяват безпрепятствен достъп до мястото за сядане или до други съседни места с предимство.

Местата за сядане с предимство не трябва да са със сгъваеми седалки.

Всяко място за сядане с предимство и пространството, достъпно за неговия потребител, трябва да съответстват на диаграмите, показани на фигури от 1 до 4.

Цялата използваема повърхност за сядане на мястото с предимство трябва да е широка минимум 450 mm (виж фигура 1).

Image

Най високата точка на седалката на мястото за сядане с предимство трябва да е между 430 и 500 mm над нивото на пода при предната част на седалката. Свободното място за главата над седалката трябва да е на най-малко 1 680 mm от нивото на пода (виж фигура 2), освен при двуетажните влакове, където има рафтове за багаж над седалките. В такива случаи е разрешено намалено място за главата от 1 520 mm за местата за сядане с предимство под рафтове за багаж, при положение че най-малко 50 % от местата за сядане с предимство имат място за главата на 1 680 mm.

Забележка: на фигури от № 2 до 4 напречният разрез минава през осевата линия на седалката.

Image

Image

Image

Когато седалките са с накланящи облегалки, размерите се определят, когато облегалките са в напълно изправено положение.

4.2.2.2.2.2.   Еднопосочни места за сядане

Там, където местата за сядане с предимство са еднопосочни, свободното пространство пред всяко място трябва да съответства на фигура 2.

Както е показано на фигури от 1 до 4, разстоянието между предната повърхност на облегалката и вертикалната равнина през най-задната част на предната седалка трябва да е най-малко 680 mm, като трябва да се отбележи, че изискваното разстояние (стъпка) между седалките трябва да се мери от центъра на седалката, 70 mm над мястото където седалката контактува с облегалката. Трябва също да има свободно пространство от най-малко 230 mm между предния край на седалката и споменатата вертикална равнина на предното място.

4.2.2.2.2.3.   Срещуположно обърнати места за сядане

Когато места за сядане с предимство са насрещно обърнати с лице едно към друго, разстоянието между предните краища на седалките трябва да е най-малко 600 mm (виж фигура 4).

Когато насрещно обърнати места за сядане с предимство са снабдени с масичка, между предния край на седалката на мястото и ръба на масата трябва да има минимално свободно хоризонтално разстояние от поне 230 mm (виж фигура 3).

4.2.2.3.   Пространства за инвалидни колички

В зависимост от дължината на влака, като се изключи локомотивът, във влака трябва да има не по-малко места за инвалидни колички, от дадените в следната таблица:

Дължина на влака

Брой на местата за инвалидни колички на влак

По-малко от 205 m

2 места за инвалидни колички

От 205 до 300 m

3 места за инвалидни колички

Над 300 m

4 места за инвалидни колички

За да се гарантира стабилност, мястото за инвалидни колички трябва да е предвидено така, че инвалидната количка да е разположена или с лице или с гръб на посоката на движение.

Мястото за инвалидна количка, за един ползвател, трябва да може да побира инвалидна количка със следните характеристики:

Ако на гарите са разположени помощни средства за повдигане, те трябва да побират инвалидна количка с характеристиките, зададени в Приложение M:

Между пода и тавана на возилото не трябва да има друго препятствие освен рафт за багаж над главите, хоризонтална дръжка, прикрепена на стената или тавана на возилото, или маса в съответствие с изискванията от точка 4.2.2.10.

Минималното разстояние в надлъжната равнина между мястото за инвалидна количка и предната повърхност 2 трябва да бъде в съответствие с фигура 5. Повърхност 1 може да бъде затворена сгъваема седалка, прибираща се такава, или преграда.

Image

Ако повърхност 2 е предния край на седалката на мястото при насрещно разположение и ако това място може да бъде заето от пътник, минималното разстояние трябва да бъде не по-малко от 300 mm.

Ако повърхност 2 е облегалката на седалката на пътника при еднопосочно разполагане, или е преграда, или затворена сгъваема или прибираща се седалка пред мястото за инвалидна количка, минималното разстояние трябва да бъде не по-малко от 200 mm.

Image

Места за сядане със сгъваеми или прибиращи се седалки могат да бъдат поставени на местата за инвалидни колички, но когато са в прибрано състояние не трябва да нарушават изискванията за размерите за мястото за инвалидна количка.

В единия край на мястото за инвалидна количка трябва да има конструкция или друго приемливо приспособление с ширина 700 mm (както е показано на фигура 6). Височината на конструкцията или приспособлението трябва да може да предпазва инвалидната количка, позиционирана с гръб срещу конструкцията или приспособлението, от обръщане назад.

Трябва да е налице поне едно място до или срещу мястото за инвалидна количка за придружител, който пътува с ползвателя на инвалидната количка. Това място трябва да предлага същото ниво на комфорт както другите места и трябва да е разположено от срещуположната страна на свободната пътека.

Мястото за инвалидна количка трябва да е снабдено с алармено устройство, което в случай на опасност да дава възможност на ползвателя на инвалидната количка да информира определено лице, което да предприеме съответни действия. Устройството трябва да е на място, което да може да се достига от лице, седящо в еталонна инвалидна количка.

Когато аларменото устройство се активира, трябва да се осигури визуална и звукова индикация, че алармената система е задействана.

Аларменото устройство не трябва да се поставя в тясна ниша или друга форма на заградено място, което пречи на незабавното задействане с ръка.

Положението на аларменото устройство трябва да бъде в удобно и достъпно за лицето в инвалидна количка положение, а не на пределно допустимото разстояние.

Image

Непосредствено до или в мястото зa инвалидна количка трябва да се постави означение в съответствие с Приложение N клауза N.3 и N.4, така че да го определи като място зa инвалидна количка.

4.2.2.4.   Врати

4.2.2.4.1.   Обща информация

За да се затвори или отвори врата с ръчно управление за обществено ползване, управляващото устройство трябва да се задейства с дланта на ръката със сила, която не превишава 20 N.

Органите за управление на вратите, дали ръчни или с бутони, трябва да контрастират с повърхността, където са поставени.

Ако за управление на вратите са осигурени бутони или друго дистанционно управление, то всеки бутон или устройство трябва да се задейства със сила не по-голяма от 15 N.

Ако и двата бутона за отваряне и затваряне са разположени един над друг, горният бутон трябва винаги да е бутон за отваряне.

4.2.2.4.2.   Външни врати

4.2.2.4.2.1.   Изисквания на подсистемата

Автоматичните и полуавтоматични врати за достъп на външни пътници трябва да включват устройства, които при затваряне установяват наличие на пътник и ако има такъв спират автоматично, оставайки отворени за кратък период от време.

Когато са отворени, всички външни врати за пътници трябва да имат най-малка свободна използваема ширина 800 mm.

Външните врати трябва да бъдат боядисани или означени от външната страна, така че да контрастират на останалата част на корпуса на возилото.

Външните врати с обозначения за инвалидни колички трябва да са вратите най-близки до предвидените за инвалидни колички места.

Вратата, която се използва за достъп за инвалидни колички, трябва да е ясно обозначена със знак в съответствие с Приложение N клауза N.3 и N.4.

От вътрешната страна на возилото позицията на външните врати трябва да е с ясна контрастна маркировка на пода в съседство до вратата, за разлика от останалата част на пода на вагона.

Когато дадена врата бива разрешавана (отблокирана) за отваряне, трябва да се подава звуков сигнал, който да е ясно различим от пътниците във и извън влака. Този предупредителен сигнал трябва да продължава най-малко пет секунди, освен ако вратата не е задействана, като в такъв случай той може да спре след 3 секунди. Това изискване не се отнася за външни звукови сигнали при високоскоростни влакове клас 1 и клас 2.

Когато вратата се отваря автоматично или дистанционно от машиниста или друг член на екипажа, предупредителният сигнал трябва да продължава най-малко 3 секунди от момента, в който вратата започва да се отваря.

Когато врата с автоматично или дистанционно затваряне ще бъде приведена в движение, пътниците вътре и извън влака трябва да бъдат предупредени за това от звукова индикация. Предупредителният сигнал трябва да започне най-малко 2 секунди, преди началото на затварянето на вратата и трябва да е различен по тон от обичайния сигнал, когато тя се отваря. Сигналът трябва да продължава да звучи, докато вратата е в процес на затваряне.

Източникът на звука на предупредителния сигнал за вратата трябва да е поставен близо до управляващото устройство, или ако няма такова, в съседство с вратата.

Звуково предупреждение при вратата за пътниците — Разрешено отваряне на вратата

Характеристика

Продължителен или нисък пулсиращ многотонален звук (до 2 импулса в секунда) от две комбинирани честоти

Честоти

3 000 Hz+/-500 Hz

и:

1 750 Hz +/-500 Hz

Ниво на звуковото налягане

70 dB LAeq, T +/-2 , измерено в централната точка на вестибюла на височина 1,5m над нивото на пода. (T = общо времетраене на звуковия сигнал)

Звуково предупреждение при вратата за пътниците — Предупреждение за затваряне на вратата

Характеристика

Бърз пулсиращ тон (6—10 импулса в секунда)

Честота

1 900 Hz +/-500 Hz

Ниво на звуковото налягане

70 dB LAeq, T +/-2 , измерено извън возилото, на разстояние 1,5 m от средната ос на вратата, на 1,5 m над нивото на перона. Вътрешно измерване при стартиране на алармата. (T = цялото времетраене на звука)

Активирането на вратата трябва да се осъществява от екипажа на влака или да е полуавтоматично (напр. задействане от пътника чрез бутон).

Органът за управление на вратата трябва да е разположен или до или на крилото на вратата.

Центърът на органите за управление на външната врата, управляема от перона, трябва да е на не по-малко от 800 mm и на не повече от 1 200 mm, измерени вертикално над пероните, за всички перони, на които влакът спира. Центърът на органите за управление на външната врата трябва да е на не по-малко от 800 mm и на не повече от 1 200 mm, измерено вертикално над нивото на пода на возилото.

4.2.2.4.2.2.   Съставни изисквания на оперативната съвместимост

Ако за задействането на вратите са поставени бутони, то тогава за всеки бутон трябва да има визуална индикация върху или до бутона, когато той е в разрешено състояние, и трябва да се задейства със сила не по-голяма от 15 N. Ако затварянето на вратата се активира дистанционно от персонала (влаковата бригада), визуалната индикация трябва да спре най-рано 2 секунди преди началото на затварянето на вратата.

Такива бутони трябва да бъдат разпознаваеми чрез допир (например:- тактилни означения) и функцията им да бъде указана.

4.2.2.4.3.   Вътрешни врати

4.2.2.4.3.1.   Изисквания на подсистемата

Вътрешните автоматични и полуавтоматични врати трябва да включват устройства, които да предпазват пътниците от заклещване по време на действието на вратите.

Ако са поставени вътрешни врати, те трябва да съответстват на изискванията на тази точка.

Отворите на вратите, подходящи за ползватели на инвалидни колички, трябва да са с открита използваема ширина от минимум 800 mm.

За да се затвори или отвори врата с ръчно задействане за обществено ползване, органът за управление трябва да може да се активира с дланта на ръката, като се упражнява сила не по-голяма от 20 N.

Необходимата сила, за да се отвори или затвори врата ръчно, не трябва да превишава 60 N.

Центърът на органите за управление на вътрешните врати не трябва да е на по-малко от 800 mm и на не повече от 1 200 mm, измерено вертикално над нивото на пода на возилото.

Автоматичните врати между вагоните и последователните свързващи врати трябва да работят или синхронно като чифт или втората врата трябва автоматично да открива лицето, което я приближава, и да се отваря.

Ако над 75 % от повърхността на вратата е от прозрачен материал, тя трябва да е маркирана с най-малко две видни ленти със знаци, логотип, емблеми или декоративни елементи. Те трябва да са на височина между 1 500 mm и 2 000 mm за горната лента и между 850 mm и 1 000 mm за долната лента, и да се открояват на фона по цялата ширина на вратата. Тези ленти трябва да са широки минимум 100 mm.

4.2.2.4.3.2.   Съставни изисквания на оперативната съвместимост

Ако за задействане на вратите са поставени бутони, то тогава всеки бутон трябва да е осветен (или около него трябва да е осветено), когато е активен, и трябва да се задейства със сила не по-голяма от 15 N.

Центърът на органа за управление не трябва да е на по-малко от 800 mm и на повече от 1 200 mm вертикално над нивото на пода.

Такива органи за управление трябва да са откриваеми чрез допир (например:- тактилни означения) и функцията им да е указана.

4.2.2.5.   Осветление

Стъпалата за достъп до возилото (вагона) трябва да са осветени с най-малко 75 lx, измерени по протежение на 80 % от ширината на стъпалото, от светлоизточник, поставен в непосредствена близост до стъпалото.

4.2.2.6.   Тоалетни

4.2.2.6.1.   Обща информация

Когато във влака са монтирани тоалетни, трябва да се осигури достъп до универсална тоалетна от мястото за инвалидна количка в съответствие на изискванията както за стандартни така и за универсални тоалетни.

4.2.2.6.2.   Стандартна тоалетна (изисквания към елементите на оперативната съвместимост)

Стандартната тоалетна не е проектирана да бъде достъпна от ползвателите на инвалидни колички.

Минималната използваема ширина на вратата трябва да е 500 mm.

Центърът на бравата на вратата, на ключалката или на устройството ѝ за управление от външната или вътрешната страна на помещението, трябва да е поставен най-малко на 800 mm и най-много на 1 200 mm над пода.

Визуална и тактилна (или звукова) индикация трябва да показва кога вратата е заключена.

Управляващите устройства, както и друго оборудване в тоалетното помещение (с изключение на приспособленията за смяна пелените на бебета) трябва да се включват със сила не по-голяма от 20 N.

Всички управляващи устройства, включително пускането на водата, трябва да са с контрастиращ цвят и/или тон спрямо фоновата повърхност и трябва да са разпознаваеми чрез допир.

За работата на управляващото устройство трябва да има ясна и точна информация, използваща пиктограми, като тя трябва да е и тактилна.

До тоалетната чиния и умивалника трябва да е монтирана неподвижна вертикална и/или хоризонтална дръжка.

Дръжките трябва да са с кръгло сечение с външен диаметър от 30 mm до 40 mm и между тях и съседна повърхност трябва да има свободно разстояние от минимум 45 mm. Ако дръжката е крива, радиусът откъм вътрешната страна на кривата трябва да е най-малко 50 mm.

Тоалетната седалка, капакът и дръжките трябва да са в контрастиращ цвят и/или тон спрямо фона.

4.2.2.6.3.   Универсална тоалетна

Универсалната тоалетна е тоалетната, проектирана да се ползва от всички пътници, включително от всички категории ЛНП.

4.2.2.6.3.1.   Изисквания към елементите на оперативната съвместимост (Универсална тоалетна)

Минималната използваема ширина на вратата на тоалетната трябва да е 800 mm

Външната страна на вратата трябва да е означена със знак в съответствие с Приложение N клауза N.3 и N.4.

Центърът на бравата на вратата, на ключалката или на устройството ѝ за управление от външната или вътрешната страна на помещението, трябва да е поставен на най-малко 800 mm и на най-много 1 200 mm над пода.

Визуална и тактилна (или звукова) индикация трябва да показва че вратата е заключена.

Управляващите устройства, както и друго оборудване в тоалетното помещение (с изключение на приспособленията за смяна пелените на бебета) трябва да се активират със сила, не по-голяма от 20 N.

В тоалетната кабина трябва да има достатъчно място да се вмести инвалидна количка, както е дефинирано в Приложение M, и да може тя да маневрира до положение в съседство до тоалетната седалка, виж фигура 8a.

Image

Пред тоалетната седалка трябва да има минимално свободно пространство от 700 mm, както е показано на фигура 8б.

Image

От всяка страна на тоалетната седалка трябва да е монтирано хоризонтално перило, което съответства на изискванията за размери на горната точка. Перилото откъм достъпната за инвалидната количка страна, трябва да е закрепено така, че да позволява безпрепятствено преместване на ползвателя на инвалидната количка до и от тоалетната седалка, виж фигури 9 и 10.

Image

Image

Повърхността на тоалетната седалка при ниско положение трябва да е на височина от 450 mm до 500 mm над нивото на пода.

Цялото оборудване (умивалник, сапунерка, огледало, кран за водата и сушилня за ръцете) трябва да е лесно достъпно за лицето в инвалидната количка.

Тоалетната кабина трябва да е оборудвана с най-малко две алармени устройства, които в случай на опасност да позволяват на ЛНП да информира персонала, който да предприеме съответни действия. Едното устройство трябва да е поставено на не повече от 450 mm над пода, измерено вертикално от повърхността на пода до горния край на устройството. Другото трябва да е поставено на най-малко 800 mm и на не повече от 1 200 mm над пода, измерено вертикално до горния край на устройството.

По-ниското алармено устройство трябва да е позиционирано така, че лице, лежащо на пода, да може да го достигне. Двете устройства трябва да са поставени на различни вертикални повърхности на кабината, така че да могат да бъдат достигнати от различни положения.

Аларменото устройство трябва да се отличава от всяко друго устройство в тоалетната и да бъде различно оцветено от останалите управляващи устройства.

Непосредствено до всяко алармено устройство трябва да бъде поставен знак, съответстващ на Приложение N клауза N.3 и N.7. Знакът трябва да описва функцията и необходимите действия и трябва да контрастира с фона и да дава ясна визуална и тактилна информация.

В тоалетната трябва да е осигурена визуална и звукова индикация, че алармената система е задействана.

4.2.2.6.3.2.   Изисквания към елементите на оперативната съвместимост (смяна пелените на бебета)

Ако не е осигурено отделно помещение за смяна пелените на бебетата, то в универсалната тоалетна трябва да се вгради приспособление за смяна на пелените на бебетата. В ниско положение, приспособлението за смяна на пелените трябва да е между 800 mm и 1 000 mm над нивото на пода. То трябва да е широко най-малко 500 mm и дълго най-малко 700 mm.

То трябва да е проектирано така, че да се предотврати неочаквано изплъзване на бебето, не трябва да има остри ръбове и трябва да издържа тегло от минимум 80 kg.

Ако масичката за смяна на пелените навлиза в достъпното пространство на тоалетната, то тя трябва да може да се поставя в прибрано положение със сила, която не превишава 25 N.

4.2.2.7.   Свободни пътеки

От входа на возилото минималната ширина на свободната пътека в него трябва да бъде 450 mm, считано от нивото на пода до височина 1 000 mm, и 550 mm — на височина от 1 000 mm до 1 950 mm.

Ширината на свободната пътека между свързаните вагони на една влакова композиция трябва да бъде най-малко 550 mm, измерена при прав и равен ж.п. път.

Достъпът до и от местата за инвалидни колички, както и пространствата и вратите, достъпни за инвалидни колички, трябва да имат минимална ширина на свободната пътека 800 mm и това във височина — до минимум 1 450 mm, във всяка точка. Свободната пътека трябва да е такава, че да позволява безпрепятствано движение на еталонната инвалидна количка, описана подробно в Приложение M.

В съседство с мястото за инвалидна количка трябва да е осигурено пространство за завиване с минимален диаметър 1 500 mm, така че лице в еталонна инвалидна количка да може да прави завой с нея. Пространството за инвалидната количка може да бъде част от кръга на завиване.

4.2.2.8.   Информация за потребителя

4.2.2.8.1.   Обща информация

Цялата информация трябва да е надеждна и в съответствие с европейското и националното законодателство.

Цялата информация трябва да е съответства на общата маршрутна и информационна система, особено по отношение на цветовете и контраста във влаковете, на пероните и входовете.

Когато возилото или гарата функционират, визуалната информация трябва да бъде видима при всякакво осветление.

Визуалната информация трябва да контрастира с фона.

Долните продължения на буквите (продълженията под реда на изписване) трябва да са ясно разпознаваеми и да са с размер минимум 20 % от размера на главните букви.

Не трябва да се използват скъсени долни и горни продължения на буквите.

Трябва да е възможно да се предоставя информация (визуална и звукова) на повече от един език. (Изборът и броят на езиците е отговорност на железопътното предприятие с оглед на клиентелата на отделното обслужване на влаковете.)

Необходимо е да се предоставя следната информация:

Информация за сигурност и инструкции за безопасност в съответствие с европейското и националното законодателство

Гласови инструкции за безопасност в спешни случаи

Означения за предупредителни, забранителни и задължителни действия в съответствие с европейското и националното законодателство

Информация относно маршрута на влака.

Информация за местоположението на бордовото оборудване

4.2.2.8.2.   Информация (означения, пиктограми, индуктивни контури и устройства за спешно повикване)

4.2.2.8.2.1.   Изисквания за подсистемата

Всички обезопасяващи, предупредителни и задължителни действия и означения за забрани трябва да включват пиктограми и трябва да бъдат проектирани по ISO 3864-1.

Заедно със сочеща стрелка за указване на една посока, не трябва да има повече от пет пиктограми, поставени в съседство една до друга на едно място.

Тактилни информационни знаци трябва да има в:

Тоалетните — за функционална информация и спешно повикване, ако е необходимо

Влаковете — за бутона за отваряне/затваряне на вратата и за спешно повикване

Рекламите не трябва да се смесват с маршрутните и информационни системи.

Трябва да се поставят следните графични символи и пиктограми за ЛНП:

Символ за инвалидна количка в съответствие с Приложение N клауза N.3 и N.4

Насочваща информация за достъпните за инвалидна количка приспособления и услуги

Индикация за мястото на вратите, достъпни за инвалидни колички извън влака

Индикация за местата за инвалидни колички във влака

Индикация за универсални тоалетни

Символите отвътре могат да бъдат комбинирани и с други такива (например: асансьор, тоалетна, др.).

4.2.2.8.2.2.   Изисквания към елементите на оперативната съвместимост

Където са инсталирани индуктивни контури (датчици), те трябва да бъдат означени със знак, съответстващ на Приложение N клаузи N.3 и N.5.

Там, където има място за съхранение на тежък и обемист багаж, графичен символ трябва да указва това.

Ако има средство за повикване на помощ или за търсене на информация, то трябва да бъде указано със знак, съответстващ на Приложение N клаузи N.3 и N.6,

и трябва да има:

Визуална и звукова информация, когато устройството работи;

Допълнителна информация за работата, ако е необходимо

Ако има устройство за спешно повикване, то трябва да съответства на Приложение N клаузи N.3 и N.7 и трябва да има:

Визуални и тактилни символи,

Визуална и звукова индикация, когато устройството работи;

Допълнителна информация за работата, ако е необходимо

В универсалните и в достъпни с инвалидна количка тоалетни, там, където има сгъваеми перила, графичен символ трябва да показва разгънатото и спуснатото положение на перилата.

4.2.2.8.3.   Информация (описание на маршрута и запазване на места)

Крайното местоназначение или маршрутът трябва да бъдат указани извън влака, от страната на перона, в съседство с поне една от вратите за качване на пътници, най-малко през един от вагоните на влака.

Когато влаковете се движат в система, при която се подава динамична визуална информация на пероните на гарата върху разстояние до 50 m, и също така се предоставя информация за маршрута и местоназначението отпред на влака, не е задължително да се осигурява информация върху страните на всеки вагон.

Крайното местоназначение или маршрутът на влака трябва да бъдат показани във всяко превозно средство.

Следващата спирка на влака трябва да се показва така, че да може да се прочита най-малко от 51 % от местата за пътниците във всеки вагон. Тази информация трябва да се показва най-малко две минути преди пристигане на съответната гара. Ако следващата гара е на по-малко от две минути планирано време за пътуване, следващата спирка трябва да се показва веднага след потеглянето от предишната гара.

Изискването местоназначението и следващата спирка да могат да се четат от най-малко 51 % от местата за пътници във всеки вагон не е задължително, ако влакът е частично или изцяло разделен на купета с не повече от 8 места, до които води коридор. Индикацията обаче трябва да е видима за лице, което стои в коридора извън купето, както и от пътник, който заема място за инвалидна количка.

Подробна информация за маршрута или мрежата, по която функционира влакът, трябва да е предоставена (Железопътното предприятие трябва да реши по какъв начин да предостави тази информация).

Информацията за следващата спирка може да бъде показана на същия дисплей, където е посочено крайното местоназначение. Веднага след спирането на влака обаче, трябва да се преминава към показване на крайното местоназначение.

Системата трябва да може да предоставя съобщения на повече от един език. (Изборът и броят на езиците е отговорност на железопътното предприятие, според клиентелата на дадената услуга за жп превоз)

Ако системата е автоматизирана, трябва да е възможно да се спре подаването или да се коригира грешна или въвеждаща в заблуждение информация.

Ако вагонът е със запазени места, то номерът или буквата на вагона (както е използван в системата за запазване на места) трябва да бъде изложен на или до всяка врата със символи, с височина не по-малка от 70 mm.

Ако местата са означени с цифри или букви, номерът или буквата на мястото трябва да е означен на или до всяка седалка със символи, с височина не по-малка от 12 mm. Тези цифри и букви трябва да контрастират с останалия фон.

Влакът трябва да е снабден с високоговорителна система, която да се използва или за рутинни съобщения или за съобщения при спешност от машиниста или друг член на влаковата бригада, който отговаря за пътниците.

Системата може да работи ръчно, автоматично или на основата на предварително програмиране. Ако системата е автоматизирана, трябва да е възможно да се спре или да се коригира грешна или въвеждаща в заблуждение информация.

Системата трябва да се използва, за да се съобщава местоназначението и следващата спирка на влака, или при тръгване — всяка спирка.

Системата трябва да се използва, за да се съобщава следващата спирка на влака най-малко две минути преди пристигането на тази спирка. Ако следващата гара е на по-малко от две минути планирано време