EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

2008/40/ПВР: Решение на Съвета от 6 декември 2007 година за присъединяване на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, протоколът от 27 септември 1996 г. , протоколът от 29 ноември 1996 г. и вторият протокол от 19 юни 1997 г.

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 декември 2007 година

за присъединяване на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, протоколът от 27 септември 1996 г., протоколът от 29 ноември 1996 г. и вторият протокол от 19 юни 1997 г.

(2008/40/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (2) (наричана по-нататък „конвенцията“), бе съставена в Брюксел на 26 юли 1995 г. и влезе в сила на 17 октомври 2002 г.

(2)

Конвенцията бе допълнена от протокола, изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (3) (наричан по-нататък „протоколът от 27 септември 1996 г.“), който бе съставен в Брюксел на 27 септември 1996 г. и от протокола, изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (4) (наричан по-нататък „протоколът от 29 ноември 1996 г.“), който бе съставен в Брюксел на 29 ноември 1996 г. Двата протокола влязоха в сила на 17 октомври 2002 г.

(3)

Конвенцията бе по-натам допълнена с втория протокол, изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (5) (наричан по-нататък „вторият протокол от 19 юни 1997 г.“), който бе съставен в Брюксел на 19 юни 1997 г., но все още не е влязъл в сила.

(4)

В член 3, параграф 3 от Акта за присъединяване от 2005 г. се предвижда, че България и Румъния се присъединяват към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I към Акта за присъединяване, в които се включват inter alia конвенцията, протоколът от 27 септември 1996 г., протоколът от 29 ноември 1996 г. и вторият протокол от 19 юни 1997 г. Конвенциите и протоколите, изброени в приложение I, следва да влязат в сила по отношение на България и Румъния на датата, определена от Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстовете на конвенцията, протокола от 27 септември 1996 г., протокола от 29 ноември 1996 г. и втория протокол от 19 юни 1997 г., изготвени на български и на румънски език (6), са автентични при същите условия, както текстовете на конвенцията и протоколите на другите езици.

Член 2

1.   Конвенцията, протоколът от 27 септември 1996 г. и протоколът от 29 ноември 1996 г. влизат в сила по отношение на България и Румъния на първия ден от първия месец след датата на приемане на настоящото решение, освен ако те вече не са влезли в сила за България и Румъния преди тази дата.

2.   Вторият протокол от 19 юни 1997 г. влиза в сила по отношение на България и Румъния в деня, в който той влиза в сила по отношение на държавата, член на Европейския съюз на датата на приемане от Съвета на акта за изготвяне на този протокол (7), която последна изпълни формалността по нотифициране, посочена в член 16, параграф 2 от него.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

A. COSTA


(1)  Становище от 23 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(3)  ОВ С 313, 23.10.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ С 151, 20.5.1997 г., стр. 2.

(5)  ОВ С 221, 19.7.1997 г., стр. 12.

(6)  Текстовете на български и на румънски език на Конвенцията и протоколите към нея се публикуват в специалното издание на ОВ на по-късна дата.

(7)  Акт на Съвета от 19 юни 1997 г. за изготвяне на втория протокол към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 11).


Top