EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/4


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 декември 2008 година

за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2008/29)

(2009/5/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 10.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2008/608/ЕО на Съвета от 8 юли 2008 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемането от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г. (1) Словакия изпълнява необходимите условия за приемане на еврото и дерогацията в нейна полза съгласно член 4 от Акта за присъединяване (2) се отменя считано от 1 януари 2009 г.

(2)

С приемането на еврото от Словакия броят на членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка ще надхвърли 21. Съгласно член 10.2 от Устава на ЕСЦБ, считано от датата, на която броят на членовете на Управителния съвет надхвърли 21, всеки член на Изпълнителния съвет ще разполага с един глас, а броят на управителите с право на глас ще бъде 15. В този член се определят също и правилата за ротация на правото на глас. Съгласно член 10.2, шесто тире Управителният съвет с мнозинство от две трети от всички членове, със или без право на глас, може да реши да отложи началото на ротационната система до датата, когато броят на управителите надхвърли 18 души.

(3)

Съображение 6 от Препоръка ЕЦБ/2003/1 от 3 февруари 2003 г. за решение на Съвета относно изменение на член 10.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (3) и съображение 6 от Решение 2003/223/ЕО на Съвета, заседаващ в състав държавни глави или правителствени ръководители, от 21 март 2003 г. за изменение на член 10.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (4) се отнасят до възможността за решение, с което да се отложи началото на ротационната система, за да се избегне ситуация, когато управителите във всяка група притежават честота на гласуване от 100 %. Стартирането на ротационната система, когато броят на управителите надвиши 15, би изисквало въвеждането на извънредни мерки, за да се гарантира, че първата група управители не биха имали по-малка честота на гласуване от втората група. Възможно решение за осигуряване изпълнението на това условие би било да се разпределят на първата група пет гласа при гласуване. Това обаче би довело до честота на гласуване от 100 % на членовете на първата група и би било в противоречие с намерението спрямо всички управители да се прилага ротационната система. Алтернативни мерки, целящи избягване на честота на гласуване от 100 % на първата група, биха добавили значителна сложност на ротационната система.

(4)

След задълбочено обсъждане Управителният съвет заключи, че ползите от отлагането на ротационната система до момент, когато броят на управителите надхвърли 18, превишават ползите от въвеждането ѝ, когато броят на управителите надвиши 15, като по този начин се избягва въвеждането на допълнителни елементи на сложност в преходната ротационна система от две групи. Поради това е подходящо да се отложи началото на ротационната система, докато броят на управителите надхвърли 18,

РЕШИ:

Член 1

Началото на ротационната система, предвидена в член 10.2 от Устава на ЕСЦБ, се отлага до датата, когато броят на управителите в Управителния съвет на ЕЦБ надхвърли 18.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2009 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 декември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 195, 24.7.2008 г., стр. 24.

(2)  Акт относно условията за присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

(3)  ОВ C 29, 7.2.2003 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 66.


Top