EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0014

2008/892/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 28 октомври 2008 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еврото в Словакия (ЕЦБ/2008/14)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/892/oj

29.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/73


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 октомври 2008 година

относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еврото в Словакия

(ЕЦБ/2008/14)

(2008/892/ЕО)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 19.1 и член 47.2, първо тире от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. относно прилагането на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (3),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (4), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2423/2001 на Европейската централна банка от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13) (5),

като има предвид, че:

(1)

Приемането на еврото в Словакия на 1 януари 2009 г. означава, че по отношение на кредитните институции и клоновете на кредитни институции, разположени в Словакия, ще се прилагат задължителните резерви, считано от тази дата.

(2)

Интегрирането на тези институции в системата за минимални резерви на евросистемата изисква приемането на преходни разпоредби, за да се осигури плавна интеграция, без да се натоварват прекомерно кредитните институции в участващите държави-членки, включително в Словакия.

(3)

В член 5 от Устава на ЕСЦБ във връзка с член 10 от Договора за създаване на Европейската общност се налага задължение на държавите-членки да определят и да прилагат на национално равнище всички подходящи мерки за събиране на статистическата информация, необходима за изпълнение на изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ, както и за своевременна подготовка в областта на статистиката за приемане на еврото,

РЕШИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение термините „институция“, „задължителни резерви“, „период на поддържане“, „резервна база“ и „участваща държава-членка“ имат същото значение както в Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 2

Преходни разпоредби за институции, разположени в Словакия

1.   Чрез дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за институциите, разположени в Словакия, е предвиден преходен период на поддържане от 1 януари 2009 г. до 20 януари 2009 г.

2.   Резервната база на всяка институция, разположена в Словакия, за преходния период на поддържане се определя въз основа на позициите на нейния баланс към 31 октомври 2008 г. Институциите, разположени в Словакия, отчитат своята резервна база пред Národná banka Slovenska в съответствие с отчетната рамка на ЕЦБ за паричната и банковата статистика, предвидена в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13). Институциите, разположени в Словакия, които се ползват от дерогацията съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), изчисляват резервната база за преходния период на поддържане въз основа на своя баланс към 30 септември 2008 г.

3.   Що се отнася до преходния период на поддържане, минималните резерви на институция, разположена в Словакия, се изчисляват или от тази институция, или от Národná banka Slovenska. Страната, която изчислява минималните резерви, съобщава своите изчисления на другата страна, като ѝ предоставя достатъчно време както за проверката им, така и за извършване на промени. Изчислените минимални резерви, включително направените по тях промени се потвърждават от двете страни най-късно на 9 декември 2008 г. Ако уведомената страна не потвърди размера на минималните резерви до 9 декември 2008 г., се смята, че тя е приела изчисленият размер да се прилага за преходния период на поддържане.

4.   Разпоредбите на член 3, параграфи от 2 до 4 се прилагат mutatis mutandis към институции, разположени в Словакия, така че тези институции могат за техния първоначален период на поддържане да приспаднат от резервната си база всяко задължение към институции в Словакия, въпреки че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, към които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 3

Преходни разпоредби за институции, разположени в други участващи държави-членки

1.   Периодът на поддържане за институции, разположени в други участващи държави-членки, съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), не търпи промени, произтичащи от наличието на преходен период на поддържане за институциите, разположени в Словакия.

2.   Институции, разположени в други участващи държави-членки, могат да решат да приспаднат от своята резервна база за периодите на поддържане от 10 декември 2008 г. до 20 януари 2009 г. и от 21 януари до 10 февруари 2009 г. всяко задължение към институциите, разположени в Словакия, независимо че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, по отношение на които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

3.   Институциите, разположени в други участващи държави-членки, които желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Словакия, за периодите на поддържане от 10 декември 2008 г. до 20 януари 2009 г. и от 21 януари до 10 февруари 2009 г., изчисляват своите минимални резерви въз основа на своя баланс съответно към 31 октомври и 30 ноември 2008 г. и представят таблица в съответствие с бележка под линия 5 от таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), третирайки институциите, разположени в Словакия, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за въпросните периоди в съответствие с таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), като продължават да третират институциите, разположени в Словакия, като банки, разположени в „Останал свят“.

Таблиците се представят в съответствие със сроковете и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

4.   За периодите на поддържане, започващи през декември 2008 г., януари и февруари 2009 г., институциите, разположени в други участващи държави-членки, които се ползват от дерогацията съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) и желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Словакия, изчисляват своите минимални резерви въз основа на балансите си към 30 септември 2008 г. и представят таблица съгласно бележка под линия 5 от таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), третирайки институциите, разположени в Словакия, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за въпросните периоди в съответствие с таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), като продължават да третират институциите, разположени в Словакия, като банки, разположени в „Останал свят“.

Таблиците се представят в съответствие със сроковете и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

Член 4

Влизане в сила и прилагане

1.   Адресати на настоящото решение са Národná banka Slovenska, институциите, разположени в Словакия, и институциите, разположени в други участващи държави-членки.

2.   Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2008 г.

3.   При липса на специални разпоредби в настоящото решение се прилагат разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) и (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 октомври 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1.


Top