Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Регламент (ЕО, Евратом) № 1558/2007 на Съвета от 17 декември 2007 година относно адаптиране, считано от 1 юли 2007 г. , на заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1558/2007 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2007 година

относно адаптиране, считано от 1 юли 2007 г., на заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, и по-специално член 13 от него,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, посочени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално членове 63, 64, 65 и 82 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него и първи параграф от член 20, член 64 и член 92 от Условията за работа на другите служители,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че за да се гарантира, че покупателната способност на длъжностните лица и на другите служители на Общността се изменя успоредно с тази на националните държавни служители в държавите-членки, заплатите и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители на Общностите трябва да бъдат адаптирани в рамките на годишния преглед за 2007 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2007 г., датата „1 юли 2006 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2007 г.“

Член 2

Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на заплатите и пенсиите, се заменя със следната:

1.7.2007 г.

Стъпка

Степен

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Член 3

Считано от 1 юли 2007 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица по отношение на заплатите на длъжностните лица и другите служители, са посочените в колона 2 на дадената по-долу таблица.

Считано от 1 януари 2008 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица по отношение на преводите на длъжностните лица и другите служители, са посочените в колона 3 на дадената по-долу таблица.

Считано от 1 юли 2007 г., корекционните коефициенти, приложими по отношение на пенсиите съгласно член 20, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 на дадената по-долу таблица.

Считано от 1 май 2008 г., корекционните коефициенти, приложими по отношение на пенсиите съгласно член 20, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 5 на дадената по-долу таблица.

1

2

3

4

5

Страна/Място

Възнаграждение

1.7.2007 г.

Превод

1.1.2008 г.

Пенсия

1.7.2007 г.

Пенсия

1.5.2008 г.

България

65,8

58,0

100,0

100,0

Чешката република

81,2

74,7

100,0

100,0

Дания

139,4

135,3

136,1

135,3

Германия

99,3

99,7

100,0

100,0

Бон

98,3

 

 

 

Карлсруе

96,9

 

 

 

Мюнхен

106,6

 

 

 

Естония

79,6

77,7

100,0

100,0

Гърция

95,3

93,3

100,0

100,0

Испания

100,4

96,4

100,0

100,0

Франция

117,4

107,3

109,3

107,3

Ирландия

121,8

118,0

118,8

118,0

Италия

110,6

107,1

107,8

107,1

Варезе

98,6

 

 

 

Кипър

89,9

92,0

100,0

100,0

Латвия

79,3

75,2

100,0

100,0

Литва

71,3

67,8

100,0

100,0

Унгария

89,8

77,7

100,0

100,0

Малта

84,8

87,0

100,0

100,0

Нидерландия

111,5

103,0

104,7

103,0

Австрия

107,8

107,2

107,3

107,2

Полша

80,7

73,0

100,0

100,0

Португалия

92,2

90,6

100,0

100,0

Румъния

76,3

70,5

100,0

100,0

Словения

88,3

84,1

100,0

100,0

Словакия

81,3

74,8

100,0

100,0

Финландия

117,8

114,6

115,2

114,6

Швеция

117,0

113,7

114,4

113,7

Обединеното кралство

143,1

119,8

124,5

119,8

Кулам

115,9

 

 

 

Член 4

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за отпуск за отглеждане на дете, посочена в член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 849,38 EUR и 1 132,49 EUR съответно за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2007 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 158,86 EUR.

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 347,13 EUR.

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 235,53 EUR.

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 84,80 EUR.

Считано от 1 юли 2007 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и в член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 470,83 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2008 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2, втора алинея от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

 

0 EUR за всеки километър от 0 до 200 km

 

0,3531 EUR за всеки километър от 201 до 1 000 km

 

0,5884 EUR за всеки километър от 1 001 до 2 000 km

 

0,3531 EUR за всеки километър от 2 001 до 3 000 km

 

0,1177 EUR за всеки километър от 3 001 до 4 000 km

 

0,0567 EUR за всеки километър от 4 001 до 10 000 km

 

0 EUR за всеки километър над 10 000 km.

Към посочената надбавка за километри се добавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:

176,52 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km,

353,02 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2007 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

36,48 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди,

29,41 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2007 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

1 038,73 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди,

617,64 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2007 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 245,73 EUR, горната граница е 2 491,48 EUR, а стандартното обезщетение — 1 132,49 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 63 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната:

1.7.2007

Стъпка

Категория

Група

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Член 11

Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната:

Функционална група

1.7.2007

Стъпка

Степен

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Член 12

Считано от 1 юли 2007 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

781,31 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди,

463,22 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 13

Считано от 1 юли 2007 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 934,31 EUR, горната граница е 1 868,61 EUR, а стандартното обезщетение — 849,38 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2007 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (2), са 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR и 801,03 EUR.

Член 15

Считано от 1 юли 2007 г., за сумите в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (3) се прилага коефициент в размер на 5,139465.

Член 16

Считано от 1 юли 2007 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната:

1.7.2007

Стъпка

Степен

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Член 17

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 14, първа алинея от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, е, както следва:

1.7.2007 г.—31.12.2007 г.

319,27 EUR

1.1.2008 г.—31.12.2008 г.

333,19 EUR

Член 18

Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 15, първа алинея от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, е, както следва:

1.7.2007 г.—31.8.2007 г.

50,86 EUR

1.9.2007 г.—31.8.2008 г.

67,83 EUR

Член 19

Считано от 1 юли 2007 г., за целите на прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, размерът на фиксираната надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

122,83 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5,

188,31 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 20

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

J. SILVA


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 337/2007 (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6) и последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1873/2006 (ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 61).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1750/2002 (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 15).


Top