EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Регламент (ЕО) № 1498/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно специфични правила за издаването на лицензии за внос на захар и смеси от захар и какао с кумулиране на произход от АКТБ/ОСТ или ЕО/ОСТ

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1498/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2007 година

относно специфични правила за издаването на лицензии за внос на захар и смеси от захар и какао с кумулиране на произход от АКТБ/ОСТ или ЕО/ОСТ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. относно асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност, („решение за отвъдморско асоцииране“) (1) и по-специално член 6, параграф 4, пета алинея от приложение III към него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията в Решение 2001/822/ЕО кумулиране на произход от АКТБ/ОСT или ЕО/ОСT се позволява за количествата, определени с посоченото решение за продуктите, попадащи в глава 17 от КН и кодове по КН 1806 10 30 и 1806 10 90.

(2)

За тези продукти, с Регламент (ЕО) № 192/2002 на Комисията от 31 януари 2002 г. относно определяне на подробни правила за издаването на лицензии за внос на захар и смеси от захар и какао с кумулиране на произход от АКТБ/ОМТ или ЕО/ОМТ (2) са установени специфични правила за издаването на лицензии за внос, за да се позволи осъществяване на необходимия контрол при вноса на количествата, предвидени в решение 2001/822/ЕО.

(3)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (3), се прилага за лицензии за внос за периоди на тарифна квота за внос, започващи от 1 януари 2007 г. По-специално, Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя правилата по отношение на заявленията за лицензии за внос, характеристиките на заявителя и издаването на лицензии. Този регламент ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат, без да се нарушават допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(4)

Съответно правилата, установени в упоменатия регламент, следва да се прилагат по отношение на Регламент (ЕО) № 192/2002. Въпреки това някои правила следва да бъдат адаптирани, за да се отчетат специфичните черти на търговията, предмет на Регламент (ЕО) № 192/2002. От съображения за яснота и рационалност Регламент (ЕО) № 192/2002 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(5)

Следва също така да се прилага Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (4), освен когато в настоящия регламент са предвидени специфични разпоредби.

(6)

За да се осигури правилно управление, да се избегнат спекулациите и да се позволи ефикасен контрол, необходимо е да се уточнят подробните правила за подаване на заявленията за лицензии и документите, които трябва да представят заинтересованите лица. В този случай следва да се прилагат принципите на Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(7)

Необходимо е да се уточнят особеностите, свързани с формуляра на заявленията за лицензии за внос на въпросните продукти и, за да се гарантира строг контрол върху вноса, да се предвиди непрехвърляемост на правата, произтичащи от тези лицензии.

(8)

Необходимо е също така да се установят правила във връзка със сроковете за подаване на заявленията за лицензии за внос, както и сроковете, в които лицензиите следва да бъдат издадени от компетентните органи на държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1301/2006 се прилагат по отношение на вноса с нулева митническа ставка за продуктите, попадащи в глава 17 от КН и кодове по КН 1806 10 30 и 1806 10 90 с произход от ОСT чрез кумулиране със захар с произход от АКТБ и/или EC, освен ако настоящият регламент предвижда друго.

2.   Лицензии за внос, издадени по условията в настоящия регламент, носят сериен номер 09.4652.

Член 2

За целите на настоящия регламент понятието „продукти с произход“ и съответните административни методи са представените в приложение III към Решение 2001/822/ЕО.

Член 3

1.   Заявленията за лицензии за внос се отнасят за количество, не по-малко от 25 тона.

2.   Заявленията за лицензии за внос се придружават от следните документи:

а)

лицензия за износ, издадена от органите на ОСT съгласно образеца на формуляр, представен в приложение I, издаден от компетентните органи, отговорни за издаване на сертификати EUR 1;

б)

доказателство, че заявителят е депозирал гаранция в размер на 12 EUR/100 kg;

Член 4

Заявлението за лицензия и вносната лицензия съдържат следните реквизити:

а)

в клетка 7 — ОСТ по местопроизводство и потвърждението „да“, отбелязано със знак Х;

б)

в клетка 8 — ОСТ на произход и потвърждението „да“, отбелязано със знак Х;

в)

в клетка 20 на лицензията — един от реквизитите, изброени в приложение II.

Член 5

Чрез дерогация от член 9 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, правата, които произтичат от вносната лицензия, не могат да се прехвърлят.

Член 6

1.   Чрез дерогация от разпоредбите в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заявленията за лицензии за внос се подават всяка година през първите седем дни на месеците януари, април, юли и октомври.

Един заявител може да въведе само една молба за лицензия за месеца на подаване на молбата. Когато през определен месец един заявител представи повече от една молба, всички молби, подадени през въпросния месец, биват отхвърлени и гаранциите, депозирани при подаването на молбите, остават в полза на съответната държава-членка.

2.   Съобщенията във връзка със заявленията за лицензии се правят най-късно на 12-то число от месеца, през който е подадено заявлението, и се разпределят по осемцифрови кодове по КН и по отвъдморски страни и територии на произход.

3.   Лицензиите за внос се издават от държавите-членки от 25-то и не по-късно от 30-то число на месеца на подаване на заявлението.

Член 7

Лицензиите са валидни от деня на действителното им издаване по смисъла на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Член 8

Регламент (ЕО) № 192/2002 се отменя.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2007/249/ЕО (ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 33).

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13, Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1423/2007 (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на лицензия за износ, посочен в член 3, параграф 2, буква а)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Реквизити, посочени в член 4, буква в):

:

на български език

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

на испански език

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

на чешки език

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

на датски език

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

на немски език

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

на естонски език

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

на гръцки език

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

на английски език

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

на френски език

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

на италиански език

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

на латвийски език

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

на литовски език

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

на унгарски език

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

на малтийски език

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

на нидерландски език

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

на полски език

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

на португалски език

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

на румънски език

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

на словашки език

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

на словенски език

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

на фински език

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

на шведски език

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top