Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1359

Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 година за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1359/oj

22.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1359/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2007 година

за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 33, параграф 12 и член 41 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1964/82 на Комисията от 20 юли 1982 г. относно определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Регламент (ЕО) № 1254/1999 определя общите правила за предоставяне на възстановявания при износ и критериите за определяне на размера им.

(3)

Поради пазарната ситуация, икономическата ситуация в сектора на говеждото и телешкото месо и възможностите за пласиране на някои продукти от този сектор, следва да се определят условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за тези продукти. По-специално, трябва да бъдат определени условия за някои разфасовки месо, получени от обезкостяване на четвъртинки от мъжки говеда.

(4)

За да се осигури спазването на тези цели, следва да се въведе специална процедура за контрол. Произходът на продукта може да бъде удостоверен чрез представянето на сертификат по образеца от приложение I към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията от 20 април 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо (4).

(5)

С цел да се осигури спазването на условията, изисквани за предоставянето на възстановяванията, следва да се предвиди, че във всички случаи формалностите по износа, както и при необходимост, операциите по разфасоване и обезкостяване трябва да бъдат извършени в държавата-членка, в която са заклани животните.

(6)

Следва да се предвиди, че предоставянето на специални възстановявания се извършва, при условие че бъде изнесено цялото обезкостено месо, получено от обезкостяване на четвъртинки, поставени под контрол. Въпреки това за задните четвъртинки, с цел получаване на по-добра цена в рамките на Общността, е уместно да се предвидят някои изключения от това общо правило, при това без да се попречи на преследваната цел, а именно освобождаване на пазара на Общността. Уместно е да се установят обстоятелствата, при които условието за пълно изнасяне на полученото месо може да не е изпълнено изцяло, без това да води до загуба на правото на получаване на възстановяване. Въпреки това е необходимо тази възможност да бъде ограничена и тя да зависи от изпълнението на ограничителни условия, с цел да се предотврати злоупотребата с нея.

(7)

Доколкото става въпрос за сроковете и доказателството за износ, следва да се направи позоваване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (5).

(8)

Прилагането на режима на продоволствен склад, предвиден в член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999, е несъвместимо с целта на настоящия регламент. Следователно не е необходимо да се предвижда прилагането на режима, посочен в член 40 от същия регламент, спрямо въпросните продукти.

(9)

С оглед особения характер на това възстановяване, следва да се припомни принципът, че не се позволява заместване и да се предвидят мерки за идентификация на въпросните продукти.

(10)

Следва да се определи методът, по който държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, за които са били предоставени специални възстановявания при износ.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Индивидуално опакованите обезкостени разфасовки месо от пресни или охладени предни или задни четвъртинки на възрастни мъжки говеда със средно съдържание на постно месо 55 % или повече, при посочените в настоящия регламент условия, отговарят на условията за специални възстановявания при износ.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а)

„предни четвъртинки“ означава неотделени или отделени предни четвъртинки, както са определени в допълнителни бележки 1.А, букви „г“ и „д“ към глава 2 от Комбинираната номенклатура, изрязани в права посока или тип „Пистола“;

б)

„задни четвъртинки“ означава неотделени или отделени задни четвъртинки, както са определени в допълнителни бележки 1.А, букви „е“ и „ж“ към глава 2 от Комбинираната номенклатура, с максимум осем ребра или осем чифта ребра, изрязани в права посока или тип „Пистола“.

Член 3

1.   Операторът представя декларация на компетентните органи, посочени от държавите-членки, в която декларира намерението си да обезкости предните или задните четвъртинки, посочени в член 1, при условията на настоящия регламент, и да изнесе, при спазване на разпоредбите на член 7, цялото количество получени обезкостени разфасовки, като всяка разфасовка се опакова индивидуално.

2.   По-специално декларацията описва и установява количеството продукти за обезкостяване.

Тя се придружава от сертификат, образец на който фигурира в приложение I към Регламент (ЕО) № 433/2007, издаден в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 2, първа алинея от същия регламент. Въпреки това бележки Б и В, както и клетка 11 от този сертификат не се прилагат. Разпоредбите на член 3 от посочения регламент са приложими mutatis mutandis до поставянето под контрол, посочено в параграф 3 от настоящия член.

3.   След като декларацията бъде приета от компетентните органи, които вписват в нея датата на приемане, четвъртинките за обезкостяване се поставят под контрола на тези органи, които установяват нетното тегло на продуктите и вписват това в клетка 7 от сертификата, посочен в параграф 2.

Член 4

Периодът, в рамките на който четвъртинките трябва да бъдат обезкостени, освен в случай на непреодолима сила, е 10 работни дни от датата на приемане на декларацията, посочена в член 3.

Член 5

1.   След обезкостяването операторът представя за заверка на компетентния орган един или няколко „сертификата за обезкостено месо“, образци на които фигурират в приложения I и II и в които номерът на сертификата, посочен в член 3, параграф 2, се отбелязва в клетка 7.

2.   Номерата на „сертификатите за обезкостено месо“ се вписват в клетка 9 на сертификата, посочен в член 3, параграф 2. Надлежно попълненият сертификат се изпраща по административен път на органа, отговорен за изплащане на възстановяванията при износ, когато „сертификатите за обезкостено месо“, съответстващи на цялото количество обезкостено месо от четвъртинките, поставени под контрол, са били заверени в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.   „Сертификатите за обезкостено месо“ трябва да се представят при извършването на митническите формалности, посочени в член 6.

4.   Операциите по обезкостяване и извършването на митническите формалности по износа се осъществяват в държавата-членка, в която са заклани животните.

Член 6

1.   Митническите формалности относно износа извън Общността, някоя от доставките, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 800/1999, или относно поставянето под режима митнически склад преди износ, предвиден в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (6), се извършват в държавата-членка, в която е приета декларацията, посочена в член 3.

2.   Митническият орган вписва в клетка 11 на „сертификата за обезкостено месо“ номера и датата на декларациите, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 800/1999.

3.   След извършването на митническите формалности, свързани с количеството на разфасовките, предназначени за износ, „сертификатът за обезкостено месо“ се изпраща по административен път на органа, отговорен за изплащане на възстановяванията при износ.

Член 7

1.   Отпускането на специалното възстановяване при износ зависи, освен в случай на непреодолима сила, от износа на цялото количество на разфасовките, получени от обезкостяването, извършено под контрола, предвиден в член 3, параграф 3, и посочени в сертификата или сертификатите, посочен(и) в член 5, параграф 1.

2.   Въпреки това при обезкостяване на задната четвъртинка операторът има право да не изнася цялото количество на разфасовките, получени от обезкостяването.

Ако количеството, предназначено да бъде изнесено, съответства най-малко на 95 % от цялото количество в теглово отношение на разфасовките, получени от обезкостяването, извършено под контрола, предвиден в член 3, параграф 3, специалното възстановяване се изплаща.

Ако количеството, предназначено да бъде изнесено, е по-малко от 95 % от цялото количество в теглово отношение на разфасовките, получени от обезкостяването, при това без да бъде по-малко от 85 % от него, размерът на специалното възстановяване се намалява.

Нивото на това намаление се определя при фиксирането или промяната на размера на съответното възстановяване. Неговият размер се определя, като по-специално се взема предвид стойността на различните разфасовки, които могат да останат на пазара на Общността.

3.   Костите, големите сухожилия, хрущялите и парчетата мазнина, както и другите обрезки, които са получени от обезкостяването, могат да бъдат търгувани в границите на Общността.

4.   Операторът, който желае да се възползва от една от възможностите, предвидени в параграф 2, трябва да отбележи това в декларацията, посочена в член 3, параграф 1.

Освен това сертификатът(ите), посочен(и) в член 5, параграф 1, трябва да съдържа(т):

а)

в клетка 4 общото нетно тегло на разфасовките, получени от обезкостяването, както и при необходимост забележката:

„прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1359/2007 — възможност 95 %“, или

„прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1359/2007 — възможност 85 %“;

б)

в клетка 6 нетното тегло, което е предмет на износа.

5.   За всяка операция по обезкостяване държавите-членки могат да ограничат до два броя типовете разфасовки, които операторът може да реши да не изнася.

6.   Ако изнесеното количество е по-малко от теглото, фигуриращо в клетка 6 от сертификата(ите), посочен(и) в член 5, параграф 1, размерът на специалното възстановяване се намалява. Процентът на това намаление е равен на:

а)

в случая, в който констатираната разлика в теглото между теглото на изнесеното количество и теглото, фигуриращо в клетка 6 от сертификата(ите), посочен(и) в член 5, параграф 1, не надвишава 10 %, намалението е равно на пет пъти процента на констатираната разлика в теглото;

б)

в останалите случаи намалението е 80 % от размера на възстановяването за продуктите, които, в зависимост от конкретния случай, попадат под код по КН 0201 30 00 9100 или под код по КН 0201 30 00 9120, прилаган към датата, отбелязана в клетка 21 от лицензията за износ, въз основа на която са извършени формалностите, предвидени в член 5, параграф 1 или в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999.

Санкцията, предвидена в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 800/1999, не се прилага в случаите, посочени в настоящия параграф.

Член 8

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 държавите-членки могат да предвидят:

а)

да се издава един-единствен „сертификат за обезкостено месо“, обхващащ цялото количество месо, получено от обезкостяването, заедно със сертификата, посочен в член 3, параграф 2;

б)

двата сертификата, посочени в буква а), да бъдат представени едновременно, когато се извършват митническите формалности по износа;

в)

двата сертификата, посочени в буква а), да бъдат изпратени едновременно при условията, определени в член 6, параграф 3.

Член 9

1.   Държавите-членки определят условията за контрол и информират съответно Комисията. Те вземат всички необходими мерки, за да направят заместването на въпросните продукти невъзможно, по-специално чрез идентификация на всяка разфасовка.

2.   Никакво друго месо, освен това, което е предмет на настоящия регламент, с изключение на свинско месо, не може да се намира в залата за обезкостяване, когато въпросното месо се обезкостява, почиства или опакова.

3.   Забранява се обезкостяване на предни и задни четвъртинки по едно и също време и в една и съща зала за обезкостяване.

4.   Чувалите, кашоните или друг опаковъчен материал, в които се поставят обезкостените разфасовки, се запечатват или пломбират от компетентните органи и носят обозначения, позволяващи идентификацията на обезкостеното месо, по-специално нетното тегло, типа и броя разфасовки, както и серийния номер.

Член 10

Относно сертификатите, посочени в член 5, параграф 1, заверявани от компетентните органи всяко тримесечие и отнасящи се до обезкостените разфасовки, получени от задната четвъртинка, държавите-членки съобщават през втория месец, следващ всяко тримесечие:

а)

общото нетно тегло, отбелязано в сертификатите, които се отнасят до случая, посочен в член 7, параграф 1;

б)

общото нетно тегло, отбелязано в сертификатите, които се отнасят до случая, посочен в член 7, параграф 2 — възможност 95 %;

в)

общото нетно тегло, отбелязано в сертификатите, които се отнасят до случая, посочен в член 7, параграф 2 — възможност 85 %.

Член 11

Регламент (ЕИО) № 1964/82 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  OB L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 212, 21.7.1982 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

(3)  Виж приложение III.

(4)  OB L 104, 21.4.2007 г., стр. 3.

(5)  OB L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1001/2007 (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 9).

(6)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 1964/82 на Комисията

(ОВ L 212, 21.7.1982 г., стр. 48)

 

Регламент (ЕИО) № 3169/87 на Комисията

(ОВ L 301, 24.10.1987 г., стр. 21)

единствено член 1, параграф 2

Регламент (ЕО) № 2469/97 на Комисията

(ОВ L 341, 12.12.1997 г., стр. 8)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1452/1999 на Комисията

(ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 17)

 

Регламент (ЕО) № 1470/2000 на Комисията

(ОВ L 165, 6.7.2000 г., стр. 16)

 

Регламент (ЕО) № 2772/2000 на Комисията

(ОВ L 321, 19.12.2000 г., стр. 35)

 

Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията

(ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11)

единствено член 2


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 1964/82

Настоящият регламент

Член 1, първа алинея

Член 1

Член 1, втора алинея, първо тире

Член 2, буква а)

Член 1, втора алинея, второ тире

Член 2, буква б)

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграф 4, първа алинея

Член 7, параграф 4, първа алинея

Член 6, параграф 4, втора алинея, първо тире

Член 7, параграф 4, втора алинея, буква а)

Член 6, параграф 4, втора алинея, второ тире

Член 7, параграф 4, втора алинея, буква б)

Член 6, параграф 4, трета алинея

Член 7, параграф 5

Член 6, параграф 5, първа алинея, първо тире

Член 7, параграф 6, първа алинея, буква а)

Член 6, параграф 5, първа алинея, второ тире

Член 7, параграф 6, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 5, втора алинея

Член 7, параграф 6, втора алинея

Член 7, параграф 1, първо тире

Член 8, буква а)

Член 7, параграф 1, второ тире

Член 8, буква б)

Член 7, параграф 1, трето тире

Член 8, буква в)

Член 8, първа алинея

Член 9, параграф 1

Член 8, втора алинея

Член 9, параграф 2

Член 8, трета алинея

Член 9, параграф 3

Член 8, четвърта алинея

Член 9, параграф 4

Член 9, първо тире

Член 10, буква а)

Член 9, второ тире

Член 10, буква б)

Член 9, трето тире

Член 10, буква в)

Член 11

Член 10

Член 12

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


Top